מכון חרוב - נקודת מפגש - גיליון מס' 15

קול קורא להגשת מלגות לקרן ג'ובאני

, קיבל לידיו בנאמנות את ניהול הקדש ג'ובאני. יעדי מכון חרוב )ע"ר( ההקדש, כפי שאושרו ע"י רשם ההקדשים, הוסבו לצורך מימון אבחונים לילדים נפגעי התעללות והזנחה, ולצורך מתן מלגות למימון טיפולים רגשיים וחינוכיים עבור אוכלוסייה זו. ש"ח לאבחון, במכונים ציבוריים בלבד, 1500 הקרן תתמוך בסך של עד לצורך מימון טיפולים רגשי או חינוכי ו/או אבחונים פסיכו-דידקטיים, אבחונים פסיכו-דיאגנוסטיים, ואבחונים נוירו-פסיכולוגיים לילדים נפגעי התעללות והזנחה. הבקשה תוגש ע"י עובדת סוציאלית מאגף הרווחה של הרשות המקומית בה מתגורר הילד. במסגרת הגשת הבקשה, על הגורם המבקש לצרף חו"ד ובה פירוט אודות מצבו של הקטין והצורך בעריכת האבחון. הוועדה המקצועית של קרן ג'ובאני תתכנס אחת לרבעון לצורך בחינה ואישור הבקשות. מכון חרוב והוועדה המקצועית של קרן ג'ובאני, שומרים לעצמם את הזכות לבקש פירוט ומסמכים נוספים הנוגעים לבקשה, והם אינם מתחייבים לקבל בקשה כלשהי מן הבקשות שתוגשנה. לצורך מימון אבחונים פסיכו-דידקטיים ונוירו-פסיכולוגים לילדים נפגעי התעללות והזנחה:

את הבקשות לקבלת המלגות יש לשלוח במייל: Giovanni@haruv.org.il 1.9.18- פניות מתאימות יענו ב

https://bit.ly/2zbKr36 לקול קורא ולטופס הפניה:

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online