מכון חרוב - נקודת מפגש - גיליון מס' 16

צוות המערכת – נעמי גוטמן, מכון חרוב יו"ר מערכת – יפה ציונית, מכון חרוב עורכת ראשית – פרופ' ענת זעירא, מכון חרוב והאוניברסיטה העברית ייעוץ מדעי – משרד המשפטים עו"ד אשרת שוהם – עמותת בת עמי ד"ר דבורה באומן – המחלקה לשירותים חברתיים, עירית מודיעין עילית גב' מיקי מילר – משרד הרווחה והשירותים החברתיים גב' שרית צרפתי

עיצוב, עריכה והפקה ורדה בן-יוסף עריכת לשון: אלי דייץ' סטודיו עיצוב גרפי ולייאאוט: יבגניה ז'אדן עימוד: דפוס מאור וולך בע"מ הדפסה: Getty Images Israel צילום על גבי העטיפה:

מכון חרוב 9765418 מכון חרוב, קמפוס הר הצופים, ירושלים כתובת המערכת: 077-5150304 פקס: ,077-5150300 טל': www.haruv.org.il אתר מכון חרוב: nomig@haruv.org.il לתגובות:

נקודת מפגש I 4

Made with FlippingBook Learn more on our blog