מכון חרוב - נקודת מפגש - גיליון 24 - ינואר 2023

בין סמכות מגבילה לסמכות מכילה

). בין ענישה לשיקום: גישות ושיקולים משתנים 2015( ' בן ברוך, ס', סיני, ה' ושינפלד, א ביחס לנוער עובר חוק בחקיקה ובהליך המשפטי בישראל ובעולם. בתוך א' תימור, ס' נוער בבלגן – קטינים עוברי חוק בישראל: דרכי מניעה, בן ברוך וא' אלישע (עורכים), ). ירושלים: מאגנוס. 84-67 ' (עמ אכיפה ושיקום

בית הספר מסמכות מגבילה לסמכות מכילה, חוכמת המעשה. .)2007( ' דביר, ר .)42-40 ' המרכזי להכשרת עובדים לשירותי הרווחה, רמת גן (עמ

הכל מתחיל בבית ]). עבריינות כסימן לתקווה. בתוך 1968[ 1995( ויניקוט, ד"ו ). תל אביב: דביר. 84-76 ' (עמ

מסמך מדיניות: הסדרה חוקית וארגונית של שירותי המבחן .)2012( ' חובב, מ ירושלים: משרד הרווחה והשירותים החברתיים. בישראל.

חזון שירות המבחן לנוער: מתוך אתר משרד הרווחה והביטחון החברתי, https://www.gov.il/he/Departments/units/molsa-sherut-mivhan-lanoar

משרד מודלים להתערבות עם קטינים שבצעו עבירות אלימות. .)2020( ' מלכה, מ העבודה והרווחה והשירותים החברתיים.

). קורבנות בילדות, עבריינות מתבגרים ומה שביניהם. בתוך ד' הורביץ, 2007( ' ראובן, י התעללות והזנחה של ילדים בישראל, הנפגעים, י' בן יהודה ומ' חובב (עורכים), ). ירושלים: אשלים. 811-781 ' (עמ אכיפת החוק ומשפט, רפואה, חינוך ורווחה על הייאוש והתקווה שמתעוררים אצל ילדים ומתבגרים עם נטייה .)2013( ' שראל, ד 10.06.2018- (גרסה אלקטרונית). נדלה ב אנטי חברתית ואצל אלו שמטפלים בהם https://www.hebpsy.net/articles.asp?id=2913 : מאתר הפסיכולוגיה העברית Agnew, R. (2001). Building on the foundation of general strain theory: Specifying the type of strain most likely to lead to crime and delinquency. Journal of Research in Crime and Delinquency, 38 (4), 319-361.

Bender, K. (2010). Why do some maltreated youth become juvenile offenders? Children and Youth Services Review, 32 (3), 466-473.

Fonagy, P. & Target, M. (2003). Psychoanalytic theories: Perspectives from developmental psychopathology. London: Whurr Publishers Limited.

לקריאה נוספת

). הקשר בין קורבנות בילדות לבין עבריינות 2015( ' קוזורמן, נ', חובב, מ' ומש, ג נערים ונערות בסיכון – בגיל ההתבגרות. בתוך מ' שחורי-ביטון ומ' חובב (עורכים), ). הוצאת כרמל. 175-147 ' (עמ פגיעות, חוסן ותמיכה חברתית

I נקודת מפגש 77

Made with FlippingBook flipbook maker