מכון חרוב - נקודת מפגש - גיליון 24 - ינואר 2023

שיתוף ילדים וילדות בקביעת מדיניות בנושאי הגנה

עדי נעמת 1 ודניאלה זלוטניק רז

ועדת האו''ם 6. הליכי קבלת ההחלטות בנושאים הנוגעים להם לזכויות הילד פיתחה בעבודתה את הזכות להשתתפות ויישומה בהקשרים שונים, בהם בהקשר של שיתוף ילדים בקביעת מדיניות, וקבעה כי על המדינות החברות להבטיח את שיתופם של ילדים, וליתן משקל והשפעה (גם אם לא מכריעים) בהחלטות הנוגעות להם. זאת, הן בהליכי קביעת חקיקה ומדיניות, בנקיטת אמצעים מנהליים ובפיתוח תוכניות ושירותים, והן בבחינה והערכה של יישומן – ברמה מקומית, בתוך כך, ועדת זכויות הילד 7. אזורית, לאומית ובין-לאומית התייחסה לחשיבות המיוחדת של שיתוף ילדים בקביעת מדיניות הנוגעת לסוגיות של הגנה, טיפול והשגחה. בהקשר זה קבעה הוועדה כי זכות ההשתתפות של ילדים מהווה עיקרון בסיסי ליישום זכותם להגנה, וכי שיתופם בקבלת החלטות עשוי לקדם את מוגנותם בפועל. לצד התייחסותה לחשיבות שיתופם של ילדים בהליכים פרטניים הנוגעים להם בהקשרי הגנה, רווחה וטיפול, ובאופן רגיש, מותאם ובטוח, הדגישה הוועדה גם את החשיבות של שיתוף ילדים, כקבוצה, בכל הנוגע לקביעת חקיקה ומדיניות, פיתוח תוכניות מניעה ומתן שירותים בנושאים הנוגעים להגנה ולמניעת אלימות 8.) (אלימות בבתי ספר, בריונות וכדומה פרלמנט הנוער של המועצה לשלום הילד (להלן, "פרלמנט הנוער") הוא מודל ייחודי המתבסס על זכות הילד להביע עמדה ולהשתתף, והוא מיישם זכות זו על ידי יצירת פלטפורמה לשיח ולהיוועצות של קובעי מדיניות עם בני ובנות נוער בנושאים הנוגעים לחייהם, לרבות בנושאים הנוגעים ). מאמר זה יציג את מודל פרלמנט child protection( להגנה הנוער, יבחן את הליך השיתוף שנעשה בנושאי מוגנות ילדים ויציג יוזמה פרי אותו הליך 2020 ונוער במצבי מצוקה בשנת שיתוף – היוועצות משרד הרווחה והביטחון החברתי (להלן, "משרד הרווחה") עם בני ובנות נוער בנושא פיתוח שירות ייעודי של המשרד, מנקודת מבטן של נציגות משרד הרווחה. לבסוף יוצגו גם הצעדים הבאים לקידום שיתוף ילדים בקביעת מדיניות בהקשרי הגנה.

פתח דבר

"הרבה דמעות אפשר היה לחסוך אילו הכירו המבוגרים את ואנו מוסיפות – הרבה מאוד דמעות, 2, הילד", כתב קורצ'אק פחד, חרדות ומצוקות אפשר היה לחסוך אילו הכירו מבוגרים במצבי סיכון ומצוקה בבואם 3 את עולמם של ילדים וילדות לקבוע מדיניות בהקשרים אלה. היכרות כזאת מחייבת הקשבה לקולם כדי להבין את נקודת מבטם על הסביבה שבה הם מתעצבים, האתגרים הניצבים לפניהם, תפיסותיהם, חלומותיהם ונטיית ליבם, וכן את קשייהם והצרכים הייחודיים שלהם. שיתוף משמעותי של ילדים בתהליך קבלת החלטות של מבוגרים בעמדות השפעה, בפרט קובעי מדיניות, עשוי לאפשר היכרות מעין זו ולהבטיח שבין עולמם של ילדים במצבי סיכון ומצוקה לעולמם של המבוגרים לא יפריד "ערפל 4." של אי-הבנה שמיעת קולם של ילדים ובני ובנות נוער ושיתופם בהחלטות הנוגעות לחייהם, ובתוך כך – בכל הנוגע לקביעת מדיניות המשפיעה עליהם, הוכרה כעקרון יסוד באמנת האו''ם בדבר 5.)" זכויות הילד (להלן, "אמנת זכויות הילד" או "האמנה לאמנה) משקפת את השינוי 12 "זכות ההשתתפות" (סעיף התפיסתי שהביאה עימה האמנה בכל הנוגע לילדים, למעמדם וליכולותיהם. כך האמנה מכירה בילדים כבעלי זכויות וקול ייחודי, ומעמידה את דעותיהם, תפיסותיהם ורצונותיהם בלב

עו''ד עדי נעמת היא מנהלת תחום השתתפות ילדים ונוער במועצה לשלום הילד. 1 עו''ד דניאלה זלוטניק רז היא סגנית יועצת משפטית ואחראית תחום מחקר משפטי ומדיניות במועצה לשלום הילד. .)"2000 , האגודה ע"ש יאנוש קורצ'אק בישראל (להלן, "אדן הנריק גולדשמיט – יאנוש קורצ'אק: האדם, המחנך, הסופר. .)2000( ' אדן, ש 2 למען הסר ספק, במאמר זה – ילדים, לרבות ילדות. 3 .2 , לעיל ה''ש 2000 , אדן 4 :)UN Committee on the Rights of the Child (CRC), General comment no. 5 (2003 (להלן, "האמנה"); 1038 אמנה בדבר זכויות הילד, כתבי אמנה 5 . General measures of implementation of the Convention on the Rights of the Child, par. 12 27 November 2003, CRC/GC/2003/5 UN Committee on the Rights of the Child (CRC), General comment No. 12 (2009): The right of the child to be heard, par. 1-3, 20 6 ), הבטחת זכויות ילדים ובני נוער 2021( ' "); מורג, ת', סבג, י', זלוטניק רז, ד' וארזי, ט 2009 , (להלן, "ועדת זכויות הילד באו''ם July 2009, CRC/C/GC/12 .)"2021 ,' (להלן, "מורג ואח 52 , , רפואה ומשפט 63-62 ' בישראל בעת משבר הקורונה – מבט לאור האמנה הבין-לאומית בדבר זכויות הילד, עמ . ועדת האו''ם לזכויות הילד היא גוף מומחה עצמאי באו''ם שאמון על 134-132 ,128-127 ,122 ,12 ,3 ' , פס 6 , לעיל ה''ש 2009 , ועדת זכויות הילד באו''ם 7 פרשנות האמנה ועל בחינת יישומה על ידי המדינות החברות בה. Committee on the Rights of the Child (CRC), General ;122-118 ,63 ' , פס 6 , לעיל ה''ש 2009 , לאמנה; ועדת זכויות הילד באו''ם 19 סעיף 8 . comment no. 13 (2011): The right of the child to freedom from all forms of violence, par. 3(e), 63, 18 April 2011, CRC/GC/2011/13

I נקודת מפגש 79

Made with FlippingBook flipbook maker