מכון חרוב - נקודת מפגש - גיליון מס' 3

מפגש משפטי ספרות

מקורות

ירושלים: משרד הבריאות ואשלים, אשלים. תדריך לתכנית הממשקים הבין-משרדיים לילדים בסיכון. ארזי, ט' (טרם פורסם).

). הוגש לראש 2006( בראשות הפרופ' הלל שמיד דוח הוועדה הציבורית לבדיקת מצבם של ילדים ובני נוער בסיכון ובמצוקה, ממשלת ישראל מר אריאל שרון ולשר הרווחה מר אברהם רביץ. מדינת ישראל.

סיור לימודי באנגליה בנושא הגנת הילד מטעם הוועדה המקצועית הבין-משרדית .)2009( מאיירס – ג'וינט – מכון ברוקדייל ירושלים: מאיירס – ג'וינט – מכון ברוקדייל. לאיתור קטינים נפגעי התעללות שהוקמה על-ידי ממשלת ישראל – דוח מסכם.

ירושלים: מאגנס. סודיות, פרטיות והזכות לדעת בעבודה סוציאלית. .)2001( ' שניט, ד

Brown , K ., &White , K . (2006). Exploring the evidence base for integrated children ' s services . www . scotland . gov . uk / Publications .

Burt , M . R ., Resnick , G ., & Matheson , N . (1992). Comprehensive service integration programs for at - risk youth . For the Office of the Assistant Secretary of Planning and Evaluation . U . S . Department of Health and Human services . The Urban Institute . Cameron , A . M ., & Lart , R . A . (2003). Factors promoting and obstacles hindering joint working : A systematic review of the research evidence . Journal of Integrated Care , 11)2( ,9-17. Cigler , B . A . (2001). Multi - organizations , multi - sector , and multi - community organizations : Setting the research agenda . In M . P . Mandell ( Ed .), Getting results through collaboration : Networks and network structures for public policy and management . Westport , CT : Quorum books . Common assessment framework (2007). http :// www . dcsf . gov . uk / everychildmatters / resources - and - practice / IG 00063/ Common core of skills and knowledge for the children ' s workforce (2009). Available from http :// www . dcsf . gov . uk / everychildmatters / strategy / deliveringservices 1/ commoncore / commoncoreofskillsandknowledge / Crouch , P ., & Johnson , G . (2003). Bringing together socialcare and healthcare : Lessons from ERDIP Projects . British Journal of Healthcare Computing and Information Management , 20)5( ,18-20. Daro , D ., & Donnelly , A . C . (2002). Child abuse prevention . In J . Briere , L . Berliner , J . A . Bulkley , C . Jenny , & T . Reid ( Eds .), The APSAC handbook on child maltreatment ( pp . 448-431). Sage Publications . Dubowitz , H ., & Gutterman , N . (2005). Prevention . In A . P . Giardino , & R . Alexander ( Eds .), Child maltreatment : A clinical guide and reference (3 rd Edition , Ch . 43, pp . 1090-1063). St . Louis : G . W . Medical Publishing , Inc . Fox , K . (2005). Cultural aspects . In A . P . Giardino , & R . Alexander ( Eds .), Child Maltreatment : A Clinical Guide and Reference (3 rd Edition Ch . 24, pp . 572-557). St . Louis : G . W . Medical Publishing , Inc . Himmelman , A . T . (1996). On the theory and practice of transformational collaboration : From social service to social justice . In C . Huxham ( Ed .), Creating collaborative advantage . London : Sage Publications . HM Government (2006). Working together to safeguard children : A guide to inter - agency working to safeguard and promote the welfare of children . Crown Copyright , The Stationery Office , UK . Johnson , P ., Wistow , G ., Rockwell , S ., & Hardy , B . (2003). Interagency and inter - professional collaboration in community care : The interdependence of structures and values . Journal of Inter - professional Care , 17)1( ,69-83.

נקודת מפגש 47

Made with FlippingBook - Online magazine maker