מכון חרוב - נקודת מפגש - גיליון מס' 6

בנימה אישית: ”גם אני גדלתי במוסדות“ מר יוסי סילמן, מנכ“ל משרד הרווחה והשירותים החברתיים, מספר על ”ועדת סילמן“ לבחינת המדיניות בנושא השמה חוץ-ביתית והסדרי ראייה שירה אברהמי

ÔÓÏÈÒ ÈÒÂÈ

È˘Ï ·‡ ‡Â‰ ¨μ≥ Ô· ¨ÔÓÏÈÒ ÈÒÂÈ ¯Ó ¯‡Â˙ ÏÚ·Â ˙ÈÂÎÈ˙ ‰·È˘È ¯‚· ¨ÌÈ„ÏÈ ÌÚËÓ ‰ÏÎÏΠ‰˜ÈËÒÈ‚ÂÏ· Ô¢‡¯ ωÓ· È˘ ¯‡Â˙ ÔÏȇ≠¯· ˙ËÈÒ¯·È‡ ÔÂȯ‚≠Ô· ˙ËÈÒ¯·È‡ ÌÚËÓ ÌȘÒÚ Ï‰È· ˯¢„‰ ˙„Â·Ú ˙‡ Æ·‚· ‰ÂÂ˜Ó ‡Â‰ ÌÈÎÂÒÎÒ ·Â˘ÈÈ Ô˙Ó ‡˘Ó ¯¯Á˙˘‰ ÔÓÏÈÒ ¯Ó Æ„È˙Ú· ÌÈÏ˘‰Ï ¨ÛÂχ≠˙˙ ˙‚¯„· ≤∞∞≥ ˙˘· Ï¢‰ˆÓ ȄȘÙ˙· ˙Â¯È˘ Ï˘ ÌÈ˘ ≤μ ¯Á‡Ï χ ÆÔÂȯ˘‰ ÏÈÁ· ÌȯÈη „˜ÈÙ ‰ˆ˜ ÌÈÈ˙¯·Á‰ ÌÈ˙Â¯È˘‰Â ‰Á¯‰ „¯˘Ó ¨ÌȄȘÙ˙ ¯ÙÒÓ ‡ÏÈÓ˘ ¯Á‡Ï ÚÈ‚‰ Ï¢‰ˆ Ï˘ Ìȯ‚Ӊ ˙ωÓ ¯¢ÂÈ Ì‰· ‰ËÓ ˘‡¯ ª·‚Ï Ï¢‰ˆ ¯·ÚÓ ˙¯‚ÒÓ· ˙ίÚÓ· ¢„È˙Ú ˘È¢ ˙‚ÏÙÓ Ï˘ Áˢ‰ ÌÂÁ˙‰ ωÓ ª±π≠‰ ˙ÒÎÏ ˙¯ÈÁ·‰ „Ú ¢„È˙Ú ˘È¢ ˙ÚÈÒ Ï˘ ÈÏÙȈÈÂÓ‰ Æ„¯˘Ó‰ Ï¢ÎÓÏ ÂÈÂÈÓÏ

ראשית, ברכות ואיחולים להצלחה במילוי תפקידך-מנכ"להמשרד. כיצד אתה מתאר את התקופה הראשונה בתפקיד? ¨ÌÈ˘„ÂÁ μ „È˜Ù˙· È‡ È‚ÂÏÂ¯ΠÔÓÊ· ÂÙÏÁ˘ ‡È‰ ‰˘‚¯‰‰ ÈÏËÓ ÔÓÊ· Ìχ ͯ„‰ ˙ÏÈÁ˙· ¯·Î˘ ÔÂÂÈÎ ¨ÌÈ˘ ¯˘Ú ƉÈÈ˘ÚÏ ÌÈ˯ÙÏ ÒÎÈ‰Ï È˙˘¯„ Ï˘ ‰Ή È˙Î¯Ú „ȘÙ˙Ï È˙ÒÈÎÏ Ì„Â˜ ˙ÂÁ„ È˙‡¯˜ ̉·˘ ÌÈ˘„ÂÁ ‰Ú·¯‡ ÌÚ È˙˘‚Ù ±π∏∞ ˙˘Ó „ÂÚ „¯˘Ó‰ Ï˘ ÍÈ¯Ú‰Ï ÏÂÎÈ È‡ ¨„·ÚÈ„· ÆÚˆ˜Ó È˘‡ ‰ÚÈÈÒ ‡È‰˘ ÔÂÂÈÎ ¨‰·ÂË ‰˙Èȉ ‰Ή‰˘ Ɖ¯‰Ó· ¢ÌÈÈÈÚÏ ÒÎȉϢ ÈÏ "השמה חוץ-ביתית של ילדים - זה אחד הנושאים הכואבים במשרד" מההביאאותךלעסוק, כברבחודשיים הראשונים לתפקיד, דווקא בנושא ההשמה החוץ-ביתיתשל ילדים?

˜ÒÂÚ È‡ „¯˘Ó‰ Ï¢ÎÓ È˙Âȉ· Ï˘ Â˙ÂȯÁ‡·˘ Ìȇ˘Â‰ Ô‚ӷ Ï˘ ˙È˙È·≠ıÂÁ ‰Ó˘‰ Æ„¯˘Ó‰ ÌÈ·‡ÂΉ Ìȇ˘Â‰ „Á‡ ‡È‰ ÌÈ„ÏÈ ¨˙Ó‡‰ ÔÚÓÏ Æ̉· ˜ÒÂÚ „¯˘Ó‰˘ Ï˘ ¨‰Ê ÍÈω˙ Ï˘ ÌÊÂȉ ÏÈ·ÂÓ‰ ˙‡ˆÂ‰ Ï˘ ‡˘Â· ˙ÂÈÈ„Ó‰ ˙˜È„· ‡Â‰ ¨˙ÂÈ˙È·≠ıÂÁ ˙¯‚ÒÓÏ ÌÈ„ÏÈ ˙ÈȯÈÚ ˘‡¯ ¯˘‰ ‰È‰ ¯˘‡Î Ư˘‰ ÔÂÎÈÒ· ÌÈ„ÏÈÏ Û˘Á ‡Â‰ ‰ÂÓÈ„ ˜ÂÒÚÏ ÂËÏÁ‰ ÔÎÏ ÆÌÈ¢ Ìȯ˘˜‰· Æ˙ÂÈÂ˘È‚¯‰ ÏÎ ÌÚ ¨˜ÓÂÚÏ ‰Ê ‡˘Â· ÍÂ˙· Ô‰ ‰·¯ ˙Â˘È‚¯ ¯¯ÂÚÓ ‡˘Â‰ „Â‡Ó ‰ÂÂ˜Ó È‡ ÆÂÏ ıÂÁÓ Ô‰Â „¯˘Ó‰ ÌÂÁ˙· ˙È˙œÓ‡ ‰Ó¯ÂÙ¯ ͯÚÏ ÏÎÂ˘ ÏÂÙÈˉ ÌÈ„ÏÈ ˙‡ˆÂ‰ Ï˘ ˙ÂÈÈ„Ó‰ ÆÔÂÎÈÒ· ÌÈ„ÏÈ· המטרה לערוך רפורמה - אם כן, מה לא עובד טוב עכשיו?

12

Made with FlippingBook - Online catalogs