מכון חרוב - נקודת מפגש - גיליון מס' 6

טיפול בטראומה של ילדים ובוגרים בעלי מוגבלות יעל שטרן גורדון

È˙¯·Á‰ ÌÂÁ˙· ÍÂÈÁ ıÂÚÈÈ ¨‰Î¯„‰Ï Ï˘ ‰ÚÈÓ ÔΠÈÏÏÎ Ú„È ‰„ÈÓÏ ∫ÈÈÓ‰ Æ˙ÂÓ‡˙ÂÓ ‡Ï ˙ÂÈÈÓ ˙ÂÈ‚‰˙‰ ˙‚ÂÊÏ ÌÈ„ÈÁÈÏ ÈÈÓ ÏÂÙÈË Ô˙È ÔÎ ÂÓÎ Æ˙ÎÓÒÂÓ ˙ÈÈÓ ˙ÏÙËÓ È„È≠ÏÚ ÏÂÙÈË È˙Â¯È˘ ˙˜ÙÒÓ‰ ˙ÈÏÏÂÎ ‰„ÈÁÈ ÌÚ ÌÈ˘‡ Ï˘ ÌÈÈÁ‰ ÈÏ‚ÚÓÏ ÌÈ¯Â˘˜‰ ÌÚ ˙„„ÂÓ˙‰ Ô‚Π¨ÌÈ„ÁÂÈÓ ÌÈίˆ ¨Ìȯ·ÚÓ ¨ÌÈ„ÁÂÈÓ ÌÈίˆ ÏÚ· „ÏÈ ˙„ω Ìȯ˘˜ ¨˙ÂÈÈÓ ¨˙ÂÈ‚ÂÊ ¨˙‚‰˙‰ ˙ÂÈÚ· Æ„ÂÚ ÌÈÈ˙¯·Á ÌÈÈ˘˜Â ∫ÌÈÙ‡ È˘· ˙È˘Ú ÊίÓÏ ‰ÈÙ‰‰ ˙„·ÂÚ‰ ˙ÈÈÙ‰· ≠ ‰Á¯‰ ÔÂÓÈÓ· Ʊ ¯Â˘È‡·Â ‰Á¯‰ Ï˘ ˙ÂÈχȈÂÒ‰ ƉÁ¯‰ ˙ÂÁ˜ÙÓ ÆÊίÓÏ ¯È˘È ÌÂÏ˘˙· ≠ È˯٠Æ≤ ÌÈÏ˘Â¯È· Ï¢˜˘ È„È≠ÏÚ ÏÚÙÂÓ ÊίӉ ÆÊÂÁÓ·Â ¨ÌÈÈ˯٠ÏÂÙÈË È˙Â¯È˘ ÌÈ˙È Êίӷ ÌÈ¯Â‰Ï ˙Âί„‰ ÔΠ¨ÌÈÈ˙ˆÂ·˜Â ÌÈÈ‚ÂÊ ÆÌÈ˙ÂÂˆÏ ˙Âί„‰Â ÌÈÈχȈÂÒ ÌÈ„·ÂÚ ÊίӉ ˙ˆ· ˙ÏÙËÓ ¨˙ÂÈÈÓÏ ÌÈÎÁÓ ¨ÌÈ‚ÂÏÂÎÈÒÙ ÌÈÈ‚ÂÊ ÌÈÏÙËÓ ˙ÎÓÒÂÓ ˙ÈÈÓ ÔÂÈÒÈ ÈÏÚ· ÌÈÏÙËÓ‰ ÏÎ ÆÌÈÈ˙ÁÙ˘Ó ÌÈ˘‡ ∫̉· ÏÙËÓ ÊίӉ˘ ÌÈÓÂÁ˙· ·¯ ¨ÌÈÚ‚ÂÙ ÌÈÚ‚Ù ¨ÌÈ„ÁÂÈÓ ÌÈίˆ ÈÏÚ· Æ„ÂÚ Ìȯ‰ ˙ί„‰ ¨ÌÈÏÈ‚‰ ÏÎ È·Ï ̇˙ÂÓ ‰ÚÓ Ô˙Â ÊίӉ „˜Ù˙ ˙Ó¯ ˙ÈÁ·Ó ˙ÂÏ·‚ÂÓ‰ È‚ÂÒ ÏÎÏ Æ‰ÈÈÒÂÏ·‰ È¯Ê‚Ó ÏÎÏ ‰·‰Â ההיסטוריהשלהמרכז ¯Â˜Ó· ̘‰ Ï¢˜˘ ÈÏÂÙÈˉ ÊίӉ Æ≤∞∞∂ ˙˘· ˙ÂÓÈχ· ÏÂÙÈËÏ ÊίÓÎ ‰Á¯‰ „¯˘Ó ʇ„ ÊίӉ ˙Ó˜‰Ï ¯·Á Ì„‡· ÏÂÙÈËÏ Û‚‡‰ ¨ÌÂ˜È˘‰ Û‚‡© ≠ËÈÂß‚ ¨®ÌÈËÒÈËÂ‡Ï ‰„ÈÁȉ ¨¯‚ÙÓ‰ Ô¯˜‰ ≠ ÈÓÂ‡Ï ÁÂËÈ·Ï „ÒÂÓ‰ ¨ÌÈÏ˘‡ ˙ÈȯÈÚ· ‰Á¯‰ Û‚‡ ¨ÌÈ„ÁÂÈÓ ÌÈÏÚÙÓÏ ÊίӉ ˙¯ËÓ ÆÏ¢˜˘ ˙˙ÂÓÚ ÌÈÏ˘Â¯È ÈÏÚ· ÌÈ˘‡Ï È˘Ù ÏÂÙÈË ˜ÈÚ‰Ï ‰˙Èȉ Æ˙ÂÓÈχ ÈÚ¯ȇ ÂÂÁ ¯˘‡ ˙ÂÈÂÏ·‚ÂÓ ‰„ÈÁÈ Êίӷ ‰Á˙Ù Ô¢‡¯‰ ·Ï˘· È‚ÂÒ Ïη ‰ÏÙÈË ÂÊ ¨ÌÈÚ‚Ù· ÏÂÙÈËÏ

ל‘ היא נערה בת ארבע עשרה בעלת פיגור בינוני, קשיי תקשורת וצליעה. ל‘ לומדת בבית ספר לחינוך מיוחד. היא נערה מטופחת, נעימה ושקטה בדרך כלל. לפני כמה שבועות הבחינה מורתה כי ל‘ נתונה באי-שקט, מרבה לבכות, מסרבת ללכת לשירותים וכך אף ”פספסה“ כמה פעמים ועשתה צרכיה בכיתה. בשיחה שערכה עם ל‘, התקשתה ל‘ לספר מה קורה לה. כל שהצליחה לומר בבכי היה ”הוא...טוסיק...אי!...לא רוצה...“ המורה דיווחה על המקרה לעובדת סוציאלית לחוק נוער, ול‘ הובאה לחקירה על-ידי חוקר מיוחד. מהחקירה עלה כי ל‘ נפגעה מינית בשירותים בבית הספר על-ידי אחד הנערים הבוגרים יותר במשך שבועות אחדים. לא היה ברור כמה פעמים נפגעה ולא התבררה חומרת הפגיעה. ל‘ הופנתה לטיפול במרכז הייעוצי-טיפולי ,שק“ל.

רקע על התופעה של אלימות כלפי בעלי מוגבלויות Ìȉ·‚ ÌȯÂÚÈ˘ ÏÚ ÌÈÚÈ·ˆÓ Ìȯ˜ÁÓ ¯ÚÂ È·Â ÌÈ„ÏÈ ·¯˜· ˙ÂÏÏÚ˙‰ Ï˘ ÌÈ„ÏÈ ·¯˜·Ó ¯˙ÂÈ ≠ ˙ÂÏ·‚ÂÓ ÈÏÚ· ˙¯·„Ó ˙Â¯È‰Ê ˙Âίډ Æ˙ÂÏ·‚ÂÓ ‡ÏÏ ÈÏÚ· ÌÈ„ÏÈ· ˙ÂÚÈ‚Ù Ï˘ ÏÂÙÎ ¯ÂÚÈ˘ ÏÚ ¯˙ÂÈ· ÌȂȇ„Ó Âχ ÌÈÂ˙ Æ˙ÂÏ·‚ÂÓ ¯Â˙È‡Ï ÏÂÚÙÏ Úˆ˜Ó È˘‡ ÌÈ·¯„Ó Æ̉· ÏÂÙÈËÏ ̉ÈÏÚ ÁÂÂÈ„Ï ¨‰Ï‡ ÌÈ„ÏÈ Ï˘ Ìȉ·‚‰ ÌȯÂÚÈ˘‰ ˙‡ ÔÈ·‰Ï ÔÂÈÒÈ· ÏÚ ÚÈ·ˆ‰Ï ¯˘Ù‡ ˙ÂÏ·‚ÂÓ ÈÏÚ·· ‰ÚÈ‚Ù ÌÈÈ˘È‡Â ÌÈÈ˙ÁÙ˘Ó ¨ÌÈÈ˙¯·Á ÔÂÎÈÒ Èӯ‚ ÆÂÊ ‰ÈÈÒÂÏ· Ï˘ ‰˙ÂÚÈ‚Ù ˙‡ Ìȯȷ‚Ó‰ ˙„ÓÚ ˙Â˘È‚ ∫ÌÈÈ˙¯·Á‰ ÌÈӯ‚· ¨˙ÂÏ·‚ÂÓ ÈÏÚ· ÈÙÏÎ ‰¯·Á· ˙ÂÁ¯‰ ÌÈӯ‚· ÆÚˆ˜Ó È˘‡ Ï˘ ˙Â˘È‚Â ˙„ÓÚ ˙ÂÏ·‚ÂÓ ÈÏÚ· Ï˘ ·ÂÏÈ˘ ∫ ÌÈÈ˙·È·Ò‰ ÍÂÈÁ ¨‰˜ÂÒÚ˙ ¨¯ÂÈ„ ∫ÈÏÏΉ ÌÈÈÁ‰ ̯ʷ ÆÌÈÓÈȘ ÌÈ˙Â¯È˘Ï ˙Â˘È‚ ¯„Úȉ ȇÙ ˙¯‰· ÌÈÈ˘˜ ∫ ÌÈÈ˙ÁÙ˘Ó‰ ÌÈӯ‚· È˙ÁÙ˘Ó „„ȷ ¨˙ÂÏ·‚ÂÓ ÏÚ· Ì„‡Ï Æ˙ÂÏ·‚ ˙·ˆ‰ ¨È˙¯·ÁÂ

בגורמים הקשורים לאדם בעל המוגבלות: ÌÈ‡ ¯ÒÂÁ £ ÌÈÏÙËÓ È·ȯ ÌȯÁ‡· ˙ÂÏ˙ £ Úˆ˜Ó È˘‡Â Ìȷ¯˜ ÌÚ ·¯ Ú‚Ó £ ˙ÂÓÂÈÓÂ Ú„È ¯„Úȉ £ ˙„Ȅ· £ ˙¯Â˘˜˙ ÈÈ˘˜ £ ˙‚‰˙‰ ÈÈ˘˜ £ ˙ÂÏ·‚ÂÓ‰ ˙¯ÓÂÁ £ „˜Ù˙‰ ˙Ó¯ £ ÏÈ‚ £ מרכז טיפולי - שק"ל ¨ÌÈ„ÏÈ ¯Â·Ú ̘‰ Ï¢˜˘ ÈÏÂÙÈˉ ÊίӉ ÆÌÈ„ÁÂÈÓ ÌÈίˆ ÌÚ Ìȯ‚· Ìȯ‚·˙Ó במרכז ארבע יחידות: ÌÈίˆ ÌÚ ÌÈ˘‡ ¯Â·Ú ≠ ÌÈÚ‚ÙÏ ‰„ÈÁÈ ˙ÂÓÈχ Ï˘ Ú¯ȇ ÂÂÁ ¯˘‡ ÌÈ„ÁÂÈÓ Æ˙ÈÊÈ٠‡ ˙ÈÈÓ ÌÈ„ÁÂÈÓ ÌÈίˆ ÌÚ ÌÈ˘‡ ¯Â·Ú ‰„ÈÁÈ Æ˙ÈÚ‚ÂÙ ˙ÈÈÓ ˙‚‰˙‰ ÈÏÚ· ¯Â·Ú ≠ ÈÈÓ È˙¯·Á ÍÂÈÁÏ ‰„ÈÁÈ ÌȘ˜ʉ ÌÈ„ÁÂÈÓ ÌÈίˆ ÌÚ ÌÈ˘‡

15

Made with FlippingBook - Online catalogs