מכון חרוב - נקודת מפגש - גיליון מס' 6

¨ÈÈÈÚ ¯˘˜ ‰Ê ̇ ÂÏÈÙ‡ ¨Í· Ú‚Ù˘ ȉ˘ÂÊȇ ‰Ê˘ ˙·˘ÂÁ Ì‚ È‡Â ¨È˘¯Â˜ ÍÈ˘ÓÓ ‰˙‡˘ ÍÓˆÚ ÔÈ·Ï ÍÈ· ‰ÓÏ˘‰ ‰Ó ÏÚ ÔÈÈη˙‰Ï ˜ÈÒÙÓ ‰˙‡˘ Ɖ‡Ï‰ ÌÚ ··Â˙Ò‰Ï ˜ÈÒÙÓ ‰˙‡ ÆÍÏ Â˘Ú˘ ÌÈÓÚÙÏ ÈÎ ÆÔÓʉ ÏÎ Ô·¯Â˜ Ï˘ ‰˘ÂÁ˙ È‡ Ï˘ ‰Ê‰ ̘ÓÏ ˙ÎÏÏ ÁÂ „Â‡Ó ‰Ê ‰Ê ÏÏ‚·Â ¨ÈÏÚ ÂÓÁ¯˙ ¨ÔÎÒÓ È‡ ¨Ô·¯Â˜ È‡˘ ‡ ¨Ìȯ·„ ÈÈÓ ÏÎ ÈÏ ÌÈÚÈ‚Ó Ì‚ ÏÎ ‰˘ÂÚ È‡˘Î ÈÓˆÚ ˙‡ ˜È„ˆ‰Ï ÏÂÎÈ ‡Ï È‡˘Î ¨Ô‡ÎÈ„· È‡˘Î ÆÌȯ·„ ÈÈÓ ‡Ï Ìȯ·„ ‰˘ÂÚ È‡˘Î ¨‰„·ÚÏ Ì˜ ‰ˆÂ¯ È‡ ÆÔÎÒÓ È‡ ÆÔ·¯Â˜ È‡ ÈΠƯ„Ò· ÈÏ˘ ϯ‚‰ ˙‡ ˙Á˜Ï ÆÈ„È· ÈÈÁ ˙‡ ˙Á˜Ï „ÈÓ˙ ‡Ï È‡ ÆÂ˙‡ ÔÂÂÎÏ ÈÏ˘ ÌÈÈ„È· ƉÒÓ È‡ ˙ÂÁÙÏ Ï·‡ ƉÁÈÏˆÓ ÌÈÒÁȉ ÏÚ ‰Ïȉ ˙‡ ˙Ï‡Â˘ È‡˘Î ‡È‰ ‰È¯Á‡Ï ‰ÁÈÏÒ‰ ÈÙÏ ‰È·‡ ÌÚ ∫˙¯‡˙Ó ‡Ï ˙‡ ıÂÁ ÈÙÏÎ ‰¯Â‡ÎÏ ÈÎ ¨¯ÊÂÓ ‰Ê Æ˘‚ÙÓ Â˙‡ ‡Â‰ ˘‚ÙÓ‰ Ư·„ Ì¢ ȇ¯˙ ‰Ù ‰Ï‰˙‰˘ ‰ÁÈ˘‰ Ư·„ Â˙‡ ‡Â‰ ‰Ó ƉÁÈ˘ ‰˙‡ ‡È‰ ‰Ù ‰Ï‰˙‰˘Â ÈÙÏ Â‡ ¨ÌÈÙ· ‰¯Â˜˘ ‰Ó ‰Ê ‰¢˘ ‰ÁÈÏÒ‰ ÈÙÏ ÈÎ Æ˘‚ÙÓ‰ ȯÁ‡Â ˘‚ÙÓ‰ È‡˘ ÂÊÎ ‰„Â·Ú ÈÓˆÚ ÌÚ È˙È˘Ú È‡ „Â‡Ó È‡ ÈÎ Æ˘‚ÙÓ ˘È˘Î Ì‚ ı¯Ù˙‡ ‡Ï ˘‚ÙÓ‰ ÈÙÏ ‡ˆÂÈ ‰È‰ ÏÂΉ Ï·‡ ƉϘ˘ ˙Á˙Ó Âȉ˘ ÌÈÁ˙Ó Æ˘‚ÙÓ‰ ȯÁ‡ ‡ ÌÈÒÚη ˘‚ÙÓ‰ ȯÁ‡ ‡ˆÈ Áˢ‰ ÈÙÏ ÆÆƉÎÎ ÔÂȘÈ ¨ÔÂȘÈ· ‡ ˙Â‡ÎÈ„· ‡ ËÂ˘Ù ¯·Î ‰Ê ‰ÁÈÏÒ‰ ȯÁ‡Â Æ˙˜Ï ¯˙ÂÈ Ú‚¯ ¯ÓÂÏÎ ¨ÈÚ·Ë ¯˙ÂÈ ˙ÂÈ‰Ï ÍÙ‰ ˘Ù ˙¯ÚÒ Ì¢ ÂÏÏÂÁ˙‰ ‡Ï ÆÈ˙ÈÁ·Ó ÆÁ˙Ó ‰È‰ ‡Ï Æ˘‚ÙÓ‰ ÈÙÏ ˙ÂÈ˙Â‰Ó Æ˙ˆ¯Ù˙‰ Ì¢ ‰˙Èȉ ‡Ï ˘‚ÙÓ‰ ȯÁ‡ Ï„·‰‰ ‰Ê ˙ίÚÓ Ï˘ ‰·ÈË ÏÚ ˙¯ÙÒÓ ‰Ïȉ ∫Ìȯ‰‰ ÌÚ ˙ÈÁÎÂ‰ ÌÈÒÁȉ ˙ίÚÓ ˙ÂÈ‰Ï ÍÙ‰ ‰Ê Ë‡Ï Ë‡Ï ∫‰Ïȉ ‡Â‰˘ ‰Ó ÏÚ ÌÏ˘Ó ‡Â‰ ÂÈ˘ÎÚ˘ ÌÈÒÁÈ ÆÈ˙ÈÁ·Ó ÁÂÎ ˙„ÓÚ ‰˙Èȉ ˙‡Ê Ɖ˘Ú דפנה: ויש לזה כותרת? זה משהו שמדוברבניכםאו שזהבהתנהגות?

‰Ú‚Ù ¨‰ÈÈÁÏ ÌÈ˘ÂÏ˘‰ ˙Â˘· ¨‰¯È˘ ÏÚ ¯ÊÁ Ú¯ȇ‰ ÆÏ„‚‰ ‰ÈÁ‡Ó ˙ÈÈÓ ‰¯·Ú ‰˙¯‚·· ÆÌÈÓÚÙ ¯ÙÒÓ ÂÓˆÚ ‰Ó≠˙Ù˜˙ ƉÚÈ‚Ù· „˜ÂÓÓ ÏÂÙÈË ‡È‰˘ ‰ËÈÏÁ‰ ÏÂÙÈˉ ÌÈÈ˙Ò‰˘ ¯Á‡Ï ¯ÈÒ‰Ï È„Î ‰ÈÁ‡ ÌÚ ˙ÓÚ˙‰Ï ˙˘˜·Ó Ɖȯ·„Π̉ÈÈ· „ȯى˘ Ïʯ·‰ ÔÂȯ˘ ˙‡ ˘‚ÙÓ· ˙ÚÎ „˜Ó˙‰˘ ÏÂÙÈËÏ ‰·˘ ‡È‰ ү˜ ‰¯·Ú ÏÈ·˜Ó·Â ¨Á‡‰ ÌÚ ÔÎÂ˙Ó‰ ‚˘ÂÓ‰ ÂÎωӷ˘ ¨‰ÁÈÏÒ· ˜ÒÚ˘ ÈÁ¯ Ï˘ Â‡È˘ Æ¢ÈÂÙȯ¢· ÛÏÁ‰ ¢˙ÂÓÈÚ¢ Â˙ÏÈÁ˙˘ ‰ÈÁ‡ ÌÚ ˘‚ÙÓ· ‰È‰ ÏÂÙÈˉ ‰‡„‰· Â΢Ӊ ¨ÂÏ ‰‡¯˜˘ ·˙ÎÓ· ÂÙÂÒ ‰ÁÈÏÒ ˙˘˜·Â ‰ÚÈ‚Ù· Á‡‰ Ï˘ ÆÔÓÊ Í¯Â‡Ï ‰·ÈˆÈ ˙¯˙Â˘ ‰ÁÈÏÒ· ÍÈω˙ ˙‡ ‰¯È˘ ‰‚Ȉ‰ ÔÂȇ¯‰ Íωӷ ¨Ô‚¯Â‡Ó ÔÙ‡· ÌÈ¢‰ ÂÈ·Ï˘ ÏÚ ‰ÁÈÏÒ‰ ‰˘È‚„‰Â ‰·˘ ‡È‰ Æ˯ÂÙÓ ˜ÈÂ„Ó ¨‰·ÂÓ ‰ÈÁ‡ Ï˘ Â˙ÂÁÎÂ ˙‡ ‰˘˜È·˘ ˙¯ÓÏ˘ ‰È‰ ‡Ï ‰Ï˘ ‰ÁÈÏÒ‰ ÍÈω˙ ¨˘‚ÙÓ· ÚÈ·È˘ ‡ ‰ÚÈ‚Ù· ‰„ÂÈ˘ Íη ‰˙ÂÓ ˙‡ ‰¯È˘ ˙¯‡˙Ó ‡·‰ ËÂËȈ· Ɖ˯Á ∫‰ÈÁ‡Ï ‰ÁÈÏÒ‰ ˙ÂÚÓ˘Ó שירה: ידעתי שמתאים לי לקרוא לזה ריפויולאעימות,ושזהמביאאותילמקום שלהתנהלותבתוךהמפגשעםאחשלי, לכשיהיה, שלמקוםסולח. לאשלמקום מתנצח… כי אם אני באה ממקום סולח אזזהבעצםלאמשנהלי התגובהשלו... דפנה: מהזהאומרמקוםסולח? שירה: מקום סולח זה אומר שזה היה, אי אפשר להחזיר את הגלגל אחורה, אין טעם להמשיך ולהאשים את המציאות שלי כיום במשהו שהיה לפני עשרים או שלושים שנה ומקום מתנצח זה מקום שמאשים, של למה עשית לי את זה? הרסת לי את החיים, אני אומללה, אני מסכנה, אני לאמצליחה, כלדברשקורה לי זהבגללזה, אני עצובה, אני ככהבגלל זה... זהמקוםשאףפעםלאהגעתי אליו אבלגםלארציתי להגיעאליו. זהלאהיה גם במטרה שהוא יבקש ממני סליחה. זאת לא הייתה המטרה של החשיפה מולו, אלא באמת במטרה לרפא את עצמי. מבחינתי לשחרר את עצמי

מהסודהזהזהלהורידאתהשריוןשהלך איתי עלהגב, עלהכתפיים, או לאמשנה איפה, ולהתנהלבלי השריון הזהבעולם. ‰ÁÈÏÒ‰ ˙‡ˆÂ˙ ÏÚ ˙¯·„Ó ‰¯È˘ ¯˘‡Î ∫˙¯ÙÒÓ ‡È‰ ...המערכת יחסים שלי עם אח שלי היא תקינה לחלוטין. אנחנו חברים טובים, אנחנו אחים טובים. אני מרגישה שאני מדברת איתו בחופשיות. אנחנו לא דיברנו על זה מאז. כמו שאמרתי לך, אני מרגישה שאני בהחלמה מלאה ואין לי צורך לדבר על זה. אין לי טריגרים בחיי היומיום. זה לא חוזר אלי. זה כמו צבע העיניים שלי. זה באיזשהו מקום, הפגיעה והטיפול בה עיצב אותי למי שאני היום, לא רק עיצב אותי אלא בראייהשלי הראהלי כמהכוחותויכולות יש בתוכי להתמודד עם כל דבר שיגיע. הכול עניין של החלטה. כמו שהחלטתי שאני רוצה לפתוח את הנושא הזה מול אח שלי ושזה הולך להיות ריפוי, אז ככה אנייודעתשבחייםשליהיוםאנייכולהכל דברלהחליטולבצעוישלי אתהאנרגיות ואת הכוחות והיכולות, אם בתוכי ועם בסביבה שלי שתומכת בי כדי להוציא לפועלכלדבר, כלהחלטהשאני ארצה. ‰˘È‡ ¨‰Ïȉ Ï˘ ‡Â‰ È˘‰ ‰ÁÈÏÒ‰ ¯ÂÙÈÒ ˙ÂÚÈ‚Ù ‰˙ÂÂÁ˘ ¨‰ÈÈÁÏ ÌÈ˘ÂÏ˘‰ ˙Â˘· ‰˙„ÏÈ ˙Â˘· ‰È·‡Ó ˙Â·Â¯Ó ˙ÂÈÈÓ ˙¢‚¯ ‰˘Á ÌÈ˘‰ Íωӷ Ɖ˙¯‚·˙‰Â ̘Ï ‰Ùȇ˘Â ‰È·‡ ÈÙÏÎ ÌÈ˘˜ ÌÈÈÏÈÏ˘ ‰ÓÎ ˙¯‰‰ ÍÈω˙ ˙‡ ˙¯‡˙Ó ‡È‰ Æ· ¨È‚ÂÏÂÎÈÒÙ ÏÂÙÈËÏ ‰ÈÈÙÏ ‰˙‡ ‡È·‰˘ ÂÈ˙·˜Ú·Â ‰ÚÈ‚Ù‰ „·ÈÚ ˙‡ ÏÏ΢ ƉÁÈÏÒ· ‰Ó˜‰ ˙‡ ¯ÈÓ‰Ï ‰ËÈÏÁ‰ ÏÏÎ ‡ÏÂ È˘È‡ ‰È‰ ‰Ï˘ ‰ÁÈÏÒ‰ ÍÈω˙ ‰Ïȉ˘ ÔÈȈ‡ ‰Ê ¯˘˜‰· ÆÚ‚ÂÙ‰ ˙‡ Ìȯ˜·Ó˘ ‰È¯Â‰ ÌÚ Ú·˜ ¯˘˜· ˙‡ˆÓ ƉȄÏÈ ˙˘ÂÏ˘Ï ÌÈ·ÒÎ ÌÈ„˜Ù˙Ó ‰˙È·· Ï˘ ‰ÈÈÙ‡ ˙‡ ˙¯‡˙Ó ‡È‰ ‡·‰ ËÂËȈ· ∫‰Ï˘ ‰ÁÈÏÒ‰ דפנה: מהזהסליחהלדעתך? Ï˘ ÔÈÈÚ‰ ¯˜ÈÚ· ‰Ê˘ ˙·˘ÂÁ È‡ ∫‰Ïȉ Ì„‡· Â˙‡ ÌÚ ¯˘˜ ÌÈÈ˜Ï Ï‚ÂÒÓ ˙ÂȉÏ

38

Made with FlippingBook - Online catalogs