תוכנית עבודה מקושרת תקציב - מועצה אזורית חבל מודיעין - 2020

אגף מנהל כללי

רשות פיקוח ואכיפה מנהל: אשר תם

תקציב מבוקש למשימה

מספר סעיף תקציב- הוצאות

ערך צפוי במועד הבקרה

ערך השוואתי/ התחלתי

הכנסות למשימה

שותפים

תיאור המדד

המשימה

מטרה התוכנית/פרויקט

שם התוכנית/ פרויקט

מיצוי הדין עם מבצעי העבירה וסגירת התיקים הפתוחים במשרדי ועד 2013 הרשות החל משנת 2019 לשנת תשלום עבור שכר עובדי רשות החנייה גיוס פקח נוסף לאכיפת חנייה כחול מזכירה + לבן מיצוי הדין עם מבצעי העבירה וסגירת התיקים הפתוחים במשרדי ועד לשנת 2013 הרשות החל משנת כולל 2019 תשלום עבור שכר עובדי רשות הפיקוח

0

0

גביית דוחות חנייה אשר זוכים להתעלמות מצד מקבל הדוח / ההתראה. תיבחן האפשרות, בהתאם לצורך, להרחיב את פעולות האכיפה הנעשות כיום (עיקולי בנקים) על מנת להביא לגבייה מקסימלית ולטיפול מיידי במקרים אלו. גביית דוחות פיקוח אשר זוכים להתעלמות מצד מקבל הדוח / ההתראה. תיבחן האפשרות, בהתאם לצורך, להרחיב את פעולות האכיפה הנעשות כיום (עיקולי בנקים) על מנת להביא לגבייה מקסימלית ולטיפול מיידי במקרים אלו

מנהל רשות הפיקוח

והאכיפה

גביית דוחות חנייה

עובדי המחלקה

1943200110 577,000

0

0

1943200110 216,000

0

0

מנהל רשות הפיקוח

170000

0

0

והאכיפה

גביית דוחות פיקוח

עובדי המחלקה

1781000110 624,000

0

0

פקחים

שביעות רצון התושבים, צמצום קריאות במוקד בגין כלבים משוטטים

עירונים

תפיסת כלבים משוטטים ברחבי המועצה והובלתם להסגר בכלביה

תפיסת כלבים משוטטים ברחבי המועצה והובלתם להסגר בכלביה

1714300750 60,000

90

30

הסגרת כלבים משוטטים

וטרינר הרשות

מנהל רשות הפיקוח ראשי וועדים פקחי הרשות מזכירת המחלקה

איתור ופינוי רכבים נטושים/ גרוטאות רכב, המהוות מפגע לתושבים ולסביבה ואף פוגע באיכות החיים ומונעות מכלי רכב תקינים מקומות חנייה כדין.

קיים נוהל מסודר לטיפול ברכבים נטושים'המשך עבודה רציפה בהתאם לנוהל

טיפול ברכבים נטושים / גרוטות רכב

15

18

ייעוץ וליווי למשרד למנהל רשות הפיקוח ולמשרד, מתן תשובות לערעורים, ובקשות להישפט וייצוג משפטי בבית המשפט ייעוץ וליווי למשרד למנהל רשות הפיקוח ולמשרד, מתן תשובות לערעורים, ובקשות להישפט וייצוג משפטי בבית המשפט

יועצת משפטית

ייעוץ וליווי משפטי לרשות הפיקוח והאכיפה

1943200581 56,200

ייעוץ משפטי חנייה

יועצת משפטית

ייעוץ וליווי משפטי לרשות הפיקוח והאכיפה

1781000750 56,200

ייעוץ משפטי פיקוח עירוני

מכרז להקמת פסי האטה בישובי המועצה

ביצוע מכרז להקמת פסי האטה

מכרז לביצוע פסי האטה בישובי המועצה

11

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online