תוכנית עבודה מקושרת תקציב - מועצה אזורית חבל מודיעין - 2020

משלי ט"ו "לב נבון יבקש דעת" תפיסת העולם הניהולית במועצה היא להאציל טווח סמכויות ואחריות נרחב לדרג מנהלי הביניים. לצורך כך, הוטמעה מערכת ממוחשבת לניהול תכניות עבודה מקושרות תקציב, יחידה מסוגה בארץ. מערכת ממוחשבת זו מהווה כלי ניהולי מרכזי אשר מאפשרת שקיפות, תיאום ועבודה ממוקדת לקידום יעדי המועצה תוך התאמה מלאה בזמן אמת לניצול התקציב השוטף. המודל הנוכחי של תכניות העבודה, נועד, כדי לתת לדרג הביניים של מנהלי המועצה אחריות וסמכות בכל הקשור לתחום עיסוקם. אנו מאמינים כי מעורבותם של מנהלי המחלקות בבניית התכניות תביא להשגת תפוקות גבוהות יותר עבור שיפור השירות לתושב. יתרונות המערכת מבטאים את האפשרות לייצר שקיפות מירבית ובעיקר לייצר תהליך עקבי של בחינה רציפה בנוגע למידת העמידה ביעדי המועצה ומתן מענה מיידי לצרכים בשטח. מנהלי המחלקות והאגפים השקיעו מחשבה רבה בבניית התכניות וביצירת מדדי בקרה- דבר אשר יחדד בצורה חד משמעית את האפקטיביות של פעילות המועצה ויכווין את הדרג המקצועי לעמידה ביעדים ובמדדים אשר נקבעו. ברצוני להודות לכלל מנהלי המועצה על הירתמות מהירה, מקצועי ויסודית בבניית תכניות העבודה ברמה גבוהה ביותר!

דבר מנכ"ל המועצה

יוסי אלימלך מנכ"ל המועצה

4

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online