מועצה אזורית חבל מודיעין - נהלי עבודה

נוכחות בעבודה 2.8

ע"פ חוק שעות עבודה ומנוחה, חל איסור על 2.5.3 עובד לעבוד ביום המנוחה השבועי (שבת לעובד שעות לפחות. חל 36 יהודי), המנוחה תהיה בת שעות עבודה 12 איסור על העסקת עובד מעל שעות 15 ביום. חל איסור העסקת עובד מעל שעות נוספות בחודש. 60 נוספות בשבוע ומעל הודעה על שינוי בפרטים אישיים 2.6 עובד יודיע למחלקת משאבי אנוש על כל שינוי אישי כגון: שינוי שם, שינוי מצב משפחתי, הולדת ילד, שינוי כתובת וכו' בסמוך לאירוע וימציא מסמכים המהווים אסמכתא לשינוי זה. עובדי המועצה, לרבות מנהלים ועובדים בכירים, מחויבים לדווח נוכחות בעבודה במועצה בעת כניסת העובד/ת למקום העבודה ובעת יציאת העובד/ת את מקום העבודה. כך בכל יציאה לעניין שאינו עבודה. עובדים מעמדות מרוחקות יבצעו דיווח נוכחות בטלפון, באמצעות קוד שיימסר להם עם תחילת עבודתם. דיווח הנוכחות היומית מהווה בסיס לתשלום שכר העובד. הדיווח יבוצע על ידי העובד בלבד. דיווח שיבוצע שלא על ידי העובד עצמו ייחשב כהפרת משמעת, הן של העובד והן של החותם במקומו. קידוד ביומטרי/טלפון 2.7

16:30 עד 08:00 ככלל, שעות העבודה הן לעובדים במתחם המועצה. שעות עבודתם של עובדי מערכת החינוך- בהתאם להסכם העסקתם. על העובד להתייצב במקום העבודה בשעה שנקבעה לו לתחילת עבודה. איחור או יציאה מוקדמת מהעבודה יתואמו עם הממונה הישיר ויבואו לביטוי בהחתמת הנוכחות. בשעות העבודה מחייבת החתמת כרטיס הנוכחות בכניסה וביציאה. במקרה של יציאה לצורך טיפול רפואי, יש להמציא אישור מהמרפאה. שעות ההיעדרות תקוזזנה מתשלום השכר או ממכסת ימי החופשה השנתית/יתרת המחלה. היות והמועצה הינה גוף המספק שירותים חיוניים לציבור, היא מוגדרת כ"מפעל חיוני" ובשעת חירום עליה להמשיך ולספק את השירות לציבור ככל האפשר על מנת לשמר רציפות תפקודית. לפיכך חלה חובת התייצבות לעבודה ב"שעת חירום" או "במצב מיוחד בעורף". לאור האמור העובד/ת מתחייב/ת לכך כי בשעת חירום יוסיף לבצע את עובדתו/ה כרגיל וכן לעבוד שעות נוספות ע"פ דרישת הממונים עליו. כל זאת גם בזמנים בהם יחול על האזור "מצב מיוחד בעורף".

הס ד ר י ע ב ו ד ה

יציאה באישור הממונה לצרכים 2.9 פרטיים

עבודה בחירום 2.10

Made with FlippingBook Annual report