מועצה אזורית חבל מודיעין - נהלי עבודה

קיצור ימי עבודה בחמשת ימי הצום 3.5 בלוח העברי עובד המועסק במשרה מלאה ומצהיר בכתב שהוא צם באחד או יותר מחמשת ימי הצום: צום גדליה, עשרה בטבת, תענית אסתר, י"ז בתמוז ובתשעה באב, רשאי לסיים את יום עבודתו . 14:00 בשעה זכות זו אינה מחייבת והיא כפופה לאישור הרשות על פי המלצות הממונה הישיר ובתנאי שצורכי העבודה מאפשרים זאת.

ימים של היעדרות, על חשבון ימי 12 ומעלה- המחלה הצבורה שלו ובלבד, שבן זוגו הינו עובד ולא נעדר מעבודתו מכוח זכאותו כאמור. אם הילד/ים נמצא בחזקתו הבלעדית של העובד או שהעובד הוא הורה יחיד של הילד תהיה ימים בשנה להורה לילד 16 הזכאות כדלקמן: עד 20 ימים להורה עם שני ילדים; עד 18 אחד, עד ימים להורה עם שלושה ילדים ומעלה. להודעה יצרף העובד אישור רפואי בדבר מחלת ילדו. שנים 65 עובד שלו או לבן זוגו, הורה שמלאו לו 3.8.1 (להלן ההורה), זכאי לזקוף עד שישה ימים בשנה של היעדרות בשל מחלת ההורה, על חשבון תקופת המחלה הצבורה שלו ובלבד שבן זוגו הינו עובד ושלא נעדר מעבודתו מכוח זכאותו לפי חוק זה בכפוף להמצאת אישור רפואי. היעדרות מעבודה עקב מחלת בן זוג 3.9 עובד זכאי להיעדר מעבודתו במשך תקופת עבודתו במצטבר בשל מחלה ממושכת של בן הזוג ובתנאי שימציא אישור המעיד עליו לסעוד את בן/ בת הזוג בשל המחלה הממושכת טיפול רפואי צמוד. מחלה ממושכת: מחלה שאושרה ע"י רופא, יום. 30 שנמשכת לפחות היעדרות בשל מחלת הורה 3.8

הודעה על מחלה 3.5.1

א. עובד הנעדר מעבודה בשל מחלה חייב להודיע לממונה עליו. ב. עובד חייב להמציא תעודת מחלה בעד תקופת ההיעדרות, במידה והעובד לא הביא אישור מחלה אינו זכאי למשכורת בעד תקופת ההיעדרות.

מכסת ימי מחלה לשנה 3.5.2

י מ י ח ו פשה , ב ח י ר ה , מח ל ה , שמחה ו א ב ל

מכסת ימי המחלה בתשלום תלויה בהיקף משרה ימי מחלה קלנדריים למשרה מלאה, 30 והינה עד לכל שנת עבודה על פי אישור רפואי.

ימי הצהרה 3.6

עובד רשאי להיעדר מהעבודה בגין מחלה, ללא ימים, בכל פעם 2 אישור, פעמיים בשנה למשך (העובד צריך להצהיר בכתב שהיעדרותו נובעת ממחלה).

היעדרות מן העבודה, כאמור לעיל, תהא על חשבון תקופת המחלה הצבורה של העובד. בהיעדר צבירת ימי מחלה, היעדרות מן העבודה היא על חשבון ימי החופשה השנתית הצבורה. יום ובאישור 30 היעדרות מן העבודה תהא עד ל-

מחלת ילד 3.7

ימי מחלה ניתנת עבור ילד עד 8 הזכאות ל- ילדים 3 ימים בשנה. ו- 10 ילדים עד- 2 . 16 גיל

Made with FlippingBook Annual report