מועצה אזורית חבל מודיעין - נהלי עבודה

סב/ סבתא, בן/ בת, ילד/ה, אח/ אחות של נופל במערכות ישראל רשאי להיעדר מהעבודה ביום הזיכרון לחללי צה"ל ויום זה ייחשב כיום עבודה.

30 המעביד ניתן יהיה להעריך ההיעדרות עוד ימים. חישוב ימי הצבירה מתוך מכסת ימי המחלה יהיה כפי המקובל בחישוב מחלת עובד.

נישואין 3.14

תאונת עבודה 3.10

עובד שנישא זכאי/ת לשלושה ימי חופשה בתשלום (על חשבון הרשות) עובד המשיא את בנו/ בתו רשאי/ת ליום חופשה בתשלום ביום הנישואין (יום חופשה זה אינו ניתן לצבירה, להמרה או לפדיון בדרך כלשהי)

נפגע בתאונת עבודה יודיע על כך לממונה הישיר של 250 מיידית. לאחר מכן יש לדאוג לטופס ב"ל הביטוח הלאומי לשם קבלת טיפול רפואי. הממונה הישיר ידווח מיד למחלקת שכר על מנת להבטיח את זכויותיהם החוקיות של העובד והמעסיק. על העובד להציג למחלקת שכר תעודה רפואית ראשונה להצדקת היעדרות מהעבודה בגין התאונה. זכויות העובד לדמי פגיעה יהיו בהתאם לחוק הביטוח הלאומי. עובד שנפגע בתאונת עבודה ואינו מסוגל להמשיך בעבודתו ואף לא בעבודה ימים), 91( שבועות 13 אחרת, במשך תקופה של יקבל (מהמועצה) משכורת מלאה בגין תקופה זו, במידה והעובד הוכר כנפגע בעבודה. עובד זכאי לקבל משכורת עבור היעדרות ימים. היעדרות עקב אבל 7 מהעבודה בימי אבל- היא בעת פטירת אדם מקרבה ראשונה. יש להביא תעודת פטירה. היעדרות ביום הזיכרון לחללי צה"ל 3.13 עובד שהוא קרוב משפחה מדרגה ראשונה: הורה, זכויות העובד לדמי פגיעה 3.11 היעדרות בימי אבל 3.12

חופשת הריון ולידה 3.15 במהלך כל תקופת ההיריון:

. לעובדת העובדת בהיקף משרה מלאה, שבוע 1 40 עבודה מלא, רשאית להיעדר מהעבודה עד שעות במהלך ההיריון לבדיקות רפואיות ולפיקוח רפואי אחר. . היעדרות נשים בשל טיפולי פוריות- עובדת 2 ימים 16 ימי עבודה זכאית לעד 5 אשר עובדת ימי עבודה, זכאית 6 בשנה, עובדת אשר עובדת ימים. ההיעדרות הינה על חשבון מכסת 20 לעד ימי המחלה הצבורים. . עובדת בחצי משרה ומטה, רשאית להעדר עד 3 שעות עבודה. 20 ההיעדרות מחייבת אישור מוקדם והצגת אישור  רפואי. ימים 5 בן זוג עובד רשאי להיעדר מהעבודה עד 3.16 ימים על חשבון 3 מיום הלידה של בת זוגו כאשר ימי החופשה ושני הימים הנוספים על חשבון ימי מחלה.

י מ י ח ו פשה , ב ח י ר ה , מח ל ה , שמחה ו א ב ל

Made with FlippingBook Annual report