מועצה אזורית חבל מודיעין - נהלי עבודה

אישור השתלמות לעובדים 4.5

הבראה 4.1

ככלל, אין לצאת להשתלמות לימודים או ימי עיון בתשלום ולא בתשלום, ללא אישור מנכ"ל המועצה או ועדת השתלמויות. מנכ"ל המועצה רשאי לאשר השתתפות בהוצאות השתלמות של עובד או בחלק מהן - לאחר שנוכח לדעת כי ההשתלמות נחוצה לעובד לצורך מילוי תפקידו, לרכישת מקצוע, לקידום בהתאם למסלולי הקידום, וכן לצורך טיפוח יחסו של העובד לעבודה ולחבריו ולהרחבת ידיעותיו הכלליות. יש לעיין בנוהל המפורט לעניין השתלמויות, ימי עיון ולימודים המתייחס בהרחבה לנושא.

עובד יהיה זכאי לדמי הבראה רק לאחר שהשלים חודשי עבודה. כל עובד זכאי לדמי הבראה 12 שנתיים ע"פ שנות הוותק בעבודה או ע"פ הסכם העסקתו. לעובד ישולמו דמי הבראה פעם בשנה במשכורת יוני בגין השנה שעברה. הבראה משולמת יחסית להיקף המשרה ובהתאם לאישור דוח תקופות עיסוק מביטוח לאומי.

ז כ ו י ו ת ס ו צ י א ל י ו ת

קצובת ביגוד 4.2

דמי הביגוד משולמים אחת לשנה, בדרך כלל בחודש יולי, התשלום הוא בהתאם לרמת הביגוד הנגזרת כפונקציה של תפקיד, דרגה וחלקיות המשרה.

מילואים 4.6

בעת חזרה משירות מילואים יש להביא אישור תאריכי השירות ומספר ימי השירות. יש להמציא את האישור מהיחידה הצבאית למדור שכר.

מענק יובל 4.3

מענק יובל ישולם במועד תשלום משכורת חודש שנה. 25 ספטמבר, לעובדים בעלי וותק של הותק לצורך תשלום מענק יובל הינו הותק המוכר לצורך תשלום שכר. עובדים בחוזה אישי אינם זכאים למענק יובל. עובד זכאי לגמול השתלמות בהתאם לקריטריונים ייחודיים לכל דירוג וזאת על פי שעות השתלמות בפועל (בהתאם לאישורים). גמול זה הינו תשלום חודשי קבוע, המשולם לעובד מידי חודש בחודשו והינו פנסיוני. למימוש הזכאות, יש לפנות להסתדרות המתאימה על פי דירוג העובד.

ביטוח בריאות 4.7

המועצה בשיתוף ועד העובדים מאפשרת לעובדי המועצה להצטרף למסלול ביטוח בריאות קולקטיבי, באמצעות חברת הפניקס. המועצה משתתפת באחוז מסוים מהעלות. העובד רשאי לצרף לביטוח בני משפחה מדרגה ראשונה, בהתאם לעלויות כפי שיעודכנו ע"י חברת הביטוח. פונים לנציג החברה. ניתן לברר פרטים אצל מנהלת משאבי אנוש.

גמול השתלמות 4.4

Made with FlippingBook Annual report