מועצה אזורית חבל מודיעין - נהלי עבודה

נ ה ל י ע ב ו ד ה ב ק ל י טה ב ע ב ו ד ה

חובות העובדים והרשות, ושמירת המשמעת בעבודה 5

Made with FlippingBook Annual report