מועצה אזורית חבל מודיעין - נהלי עבודה

עובד יקר עובדת יקרה אנו מברכים אותך לרגל קבלתך לעבודה ומאחלים לך קליטה קלה ונעימה

ריכזנו עבורך הנחיות שונות שעיקרם תנאי עבודה ונהלים

בכל שאלה ניתן לפנות למחלקת משאבי אנוש ונשמח לעזור

נ ה ל י ע ב ו ד ה ב ק ל י טה ב ע ב ו ד ה

נהלי עבודה בקליטה בעבודה 1

הצהרת בריאות 1.5

1.1

בעת קליטתך הראשונית עליך לגשת למחלקת משאבי אנוש להסדרת קליטתך במערכת. כמו כן, תוכל לקבל הסבר אודות הסכם העבודה, דיווחי הנוכחות במערכת הסינריון, טפסים וכיו"ב ובמקביל יהיה עליך להשלים מסמכים ותעודות כנדרש לבניית שכרך בהתאם להסכמי השכר. כמו כן עליך להגיש: - טופס עדכון פרטים 101 טופס 1.2 אישיים יש להקפיד למלא את הטופס במלואו, יש לשים דגש על: הכנסות נוספות (סעיף ה').  פרטי ילדים ( סעיף ג').  פטור זיכוי ממס (סעיף ח') - במידה ויש פטור,  נדרש לצרף אישורים מתאימים כגון, אישור תושבות וכו'

יש להגיש הצהרת בריאות מרופא משפחה כי העובד כשיר לעבודה.

תיאום מס 1.6

אם הנך מועסק/ת במשרה נוספת ומקבל/ת תלוש שכר ממקום עבודה נוסף, עליך להגיש למחלקת השכר טופס תיאום מס ממס הכנסה, אחרת ינוכה משכרך מס בשיעור המרבי. עובד במשרה מלאה אינו רשאי לעבוד בעבודה נוספת ללא אישור מהמועצה.

השכלה 1.7

תעודות השכלה כולל קורסי הכשרה.

נ ה ל י ע ב ו ד ה ב ק ל י טה ב ע ב ו ד ה

דירוג ודרגה 1.8

עם קבלתך לעבודה תדורג בהתאם לתפקידך בדירוג המתאים (מינהלי, מח"ר, מהנדסים, עו"ס וכו') זאת בהתאם להכשרתך ולתעודות ההשכלה (למעט עובדים המועסקים בחוזים אישיים בהתאם לחוזר מנכ"ל). דרגתו של העובד תיקבע בהתאם למתח הדרגות שהוגדר לתפקידו במסלולי הקידום בשלטון המקומי.

צילום תעודת זהות 1.3

יש לצרף צילום ברור של תעודת הזהות, כולל הספח.

שאלון עובד 1.4

פרטים אישיים, פרטי המשפחה, השכלה, שירות צבאי/לאומי, מקומות עבודה קודמים, קצובת נסיעה, פרטי חשבון בנק. כל שינוי בפרטים האישיים במהלך השנה מחייב הודעה מסודרת למחלקת משאבי אנוש על גבי טפסים המיועדים לכך.

דוח תקופות העסקה מביטוח לאומי 1.12 (ותק הבראה)

קצובת נסיעות/ אחזקת רכב 1.9

עובד הזקוק לתחבורה כדי להגיע למקום עבודתו, בין אם הוא משתמש בתחבורה ציבורית ובין אם מגיע ברכבו הפרטי, זכאי לתשלום קצובת נסיעות, זאת בתנאי שמרחק מביתו של העובד למקום 500 תחנות אוטובוס או 2 עבודתו הוא מעל מטר ממקום עבודתו. באחריותו של העובד לדווח על צורך בקצובת נסיעה ממקום מגוריו למקום עבודתו. קצובת הנסיעה תשולם לפי חופשי חודשי המתאים למקום מגוריו. אחזקת רכב 666 / 500 במידה ויאושר עבורך אחזקת רכב של ק"מ, לא תהיה/י זכאי/ת להחזר הוצאות 833 / נסיעה בתחבורה ציבורית מהבית לעבודה.

יש לפנות לביטוח הלאומי (אפשר באתר ב"ל) ולבקש דוח "תקופות עיסוק" לטובת הכרת ותק לצרכי הבראה.

קרן פנסיה וקופות גמל/ 1.13 קרן השתלמות

יש לחתום על טופס "זכויות פנסיוניות לעובד חדש"  ובחירת הקופה לרכיבים שאינם פנסיונים. הכספים יופרשו לקופת הפנסיה מהיום הראשון זאת לאחר מילוי הטופס. קרן השתלמות - תיבדק הזכאות בהתאם לדירוג.  שעור ההפרשות לקרן מרכיבי השכר הפנסיוניים:  העובד. 2.5%- המועצה ו 7.5% עובד אשר לא ימלא את הפרטים הנדרשים, יצורף  ע"י מחלקת שכר לקרן ברירת המחדל. כל עובד שנקלט במועצה, זכאי לקרן פנסיה עבור  רכיבי השכר הפנסיוניים ולקופת גמל עבור רכיבי השכר שאינם פנסיוניים. הזכאות להצטרף לקרן פנסיה הינה מיום העבודה  הראשון במועצה. העובד רשאי לבחור את הקופות.  שעור ההפרשות על פי חוק:  8 1/3%- המעביד לתגמולים ו 7.5% , העובד 7% המעביד לפיצויים. עובד אשר לא ימלא את הפרטים הנדרשים, יצורף  ע"י מחלקת שכר לקרן ברירת המחדל.

נ ה ל י ע ב ו ד ה ב ק ל י טה ב ע ב ו ד ה

ותק צבאי 1.10

על מנת להכיר בוותק הצבאי או השירות הלאומי, יש להעביר תעודת שחרור או אישור על שירות לאומי המפרט את תקופת השירות.

ותק מוכר 1.11

יש להציג אישורים על תקופות העסקה בשירות הציבורי. לפי הוראות האוגדן ניתן להכיר בוותר שנים (בדירוגים 10 קודם מצטבר של עד שנים או 10 מקצועיים ניתן להכיר בוותק מעל ל- ותק שנגרר מהצבא, משטרה וכו').

מס ארגון/ דמי טיפול מקצועי 1.14 עפ"י ההסכם הקיבוצי מחויבים כל העובדים בתשלום דמי חבר או דמי טיפול מקצועי להסתדרות העובדים החדשה. דמי החבר הם מהשכר לחברי ההסתדרות 0.95% בשיעור של החדשה. יש למלא טופס בהתאם. קופת פנסיה צוברת חובה על כל עובד חדש 1.15 להודיע בכתב לאיזו קופה הוא מעוניין להצטרף ולצרף טפסים מתאימים חתומים ע"י הקרן. באחריות העובד להביא את הטפסים.

תשלום לוועד העובדים 1.16

מחלקת השכר מנכה מכל עובד את הסכום שנקבע מעת לעת עבור וועד העובדים. סכום זה משמש לפעילויות רווחה של העובדים (טיולים, מסיבות וכדומה) וכן לשי לחג.

נ ה ל י ע ב ו ד ה ב ק ל י טה ב ע ב ו ד ה

אישור משטרה על אי מניעה 1.17 להעסקה עבודה עם קטינים מחייבת אישור משטרה

לעובדים (גברים בלבד) להמציא אישור משטרה, בהתאם להוראות החוק למניעת העסקה של עברייני מין במוסד המכוון למתן שירות לקטינים . 2001 תשס"א

נ ה ל י ע ב ו ד ה ב ק ל י טה ב ע ב ו ד ה

הסדרי עבודה 2

שעות עבודה לעובדת מניקה 2.4

דיווח נוכחות 2.1

א. אם עובדת, לילד עד גיל שנה, זכאית לעבוד שעה אחת פחות מידי יום.(בתום השנה, תחזור שעות) 40 העובדת ל- ב. הסדר זה חל על עובדת במשרה מלאה ועל 8.5 - עובדת במשרה חלקית המשובצת לעבודה ב שעות עבודה ליום ברצף. ככלל, אין המועצה מאשרת עבודה בשעות שמעבר למשרה אלא במקרים מיוחדים ובאישור בכתב ומראש ממנכ"ל המועצה ובכל מקרה עד לתקרה המאושרת בחוק. עבור עבודה בשעות נוספות תשולם לעובד 2.5.1 עבור 125% במשרה מלאה תוספת שכר בשיעור עבור 150% שתי השעות הנוספות ותוספת של השעה השלישית ואילך. לעובד במשרה חלקית תשולם תוספת להשלמת 2.5.2 100% שעות עבודה עד למשרה מלאה בשיעור והיתר לפי כללי התשלום לעובד במשרה מלאה. עבודה בשעות נוספות 2.5

תקופת הדיווח לשכר הינה דיווח חודש קודם לחודש. יש לצרף במערכת 30 בחודש עד 1 מ- הסינריון את האסמכתאות הרלוונטיות כגון אישור מחלה, אישורי חופשה וכיו"ב עד לכל המאוחר לחודש העוקב. מנהל המחלקה נדרש 10 ל- לאשר את כלל הדיווחים ולהעביר למחלקת שכר לחודש. 15 לא יאוחר מ-

הס ד ר י ע ב ו ד ה

שעות עבודה למשרה מלאה 2.2 )100% (

שעות שבועיות, 42 שעות העבודה בשבוע: שעות ליום, יום ה' הינו יום מקוצר שבו 8.5 א-ד שעות. 182 שעות ליום. סה"כ לחודש 8 עובדים (או ע"פ הסכמים מחייבים אחרים).

שעות עבודה של אם 2.3

שעות עבודתה של אם לשני ילדים לפחות או 12 הנמצאים בביתה כאשר הם מתחת לגיל שנים או במקרה של 8 גילו של אחד מהם נמוך מ- שעות בפועל ליום. 8 , יהיו 12 בן יחיד מתחת לגיל שעות לשבוע. 40 סה"כ

נוכחות בעבודה 2.8

ע"פ חוק שעות עבודה ומנוחה, חל איסור על 2.5.3 עובד לעבוד ביום המנוחה השבועי (שבת לעובד שעות לפחות. חל 36 יהודי), המנוחה תהיה בת שעות עבודה 12 איסור על העסקת עובד מעל שעות 15 ביום. חל איסור העסקת עובד מעל שעות נוספות בחודש. 60 נוספות בשבוע ומעל הודעה על שינוי בפרטים אישיים 2.6 עובד יודיע למחלקת משאבי אנוש על כל שינוי אישי כגון: שינוי שם, שינוי מצב משפחתי, הולדת ילד, שינוי כתובת וכו' בסמוך לאירוע וימציא מסמכים המהווים אסמכתא לשינוי זה. עובדי המועצה, לרבות מנהלים ועובדים בכירים, מחויבים לדווח נוכחות בעבודה במועצה בעת כניסת העובד/ת למקום העבודה ובעת יציאת העובד/ת את מקום העבודה. כך בכל יציאה לעניין שאינו עבודה. עובדים מעמדות מרוחקות יבצעו דיווח נוכחות בטלפון, באמצעות קוד שיימסר להם עם תחילת עבודתם. דיווח הנוכחות היומית מהווה בסיס לתשלום שכר העובד. הדיווח יבוצע על ידי העובד בלבד. דיווח שיבוצע שלא על ידי העובד עצמו ייחשב כהפרת משמעת, הן של העובד והן של החותם במקומו. קידוד ביומטרי/טלפון 2.7

16:30 עד 08:00 ככלל, שעות העבודה הן לעובדים במתחם המועצה. שעות עבודתם של עובדי מערכת החינוך- בהתאם להסכם העסקתם. על העובד להתייצב במקום העבודה בשעה שנקבעה לו לתחילת עבודה. איחור או יציאה מוקדמת מהעבודה יתואמו עם הממונה הישיר ויבואו לביטוי בהחתמת הנוכחות. בשעות העבודה מחייבת החתמת כרטיס הנוכחות בכניסה וביציאה. במקרה של יציאה לצורך טיפול רפואי, יש להמציא אישור מהמרפאה. שעות ההיעדרות תקוזזנה מתשלום השכר או ממכסת ימי החופשה השנתית/יתרת המחלה. היות והמועצה הינה גוף המספק שירותים חיוניים לציבור, היא מוגדרת כ"מפעל חיוני" ובשעת חירום עליה להמשיך ולספק את השירות לציבור ככל האפשר על מנת לשמר רציפות תפקודית. לפיכך חלה חובת התייצבות לעבודה ב"שעת חירום" או "במצב מיוחד בעורף". לאור האמור העובד/ת מתחייב/ת לכך כי בשעת חירום יוסיף לבצע את עובדתו/ה כרגיל וכן לעבוד שעות נוספות ע"פ דרישת הממונים עליו. כל זאת גם בזמנים בהם יחול על האזור "מצב מיוחד בעורף".

הס ד ר י ע ב ו ד ה

יציאה באישור הממונה לצרכים 2.9 פרטיים

עבודה בחירום 2.10

נ ה ל י ע ב ו ד ה ב ק ל י טה ב ע ב ו ד ה

ימי חופשה, בחירה, מחלה, שמחה ואבל

ערב יום הכיפורים  הושענא רבה  כ"ט בחשון - חג "הסיגד"  עשרה בטבת  פורים  ערב פסח  כ"ז ניסן (יום השנה למרד הגטאות) - יום הזיכרון לשואה  ולגבורה יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל ופעולות איבה  ל"ג בעומר 

חופשה שנתית 3.1

כל עובד זכאי לחופשה שנתית הניתנת לו לשם נופש ומנוחה בתאום עם הממונה הישיר. הבקשה לחופשה תועבר דרך מערכת הסינריון. במועצה ישנן מספר חופשות מרוכזות כגון חול המועד סוכות/פסח ובמהלך חודש אוגוסט של כל שנה תערך חופשה מרוכזת שלגביה ייצא חוזר. ימי 26 ימים בשבוע זכאים ל- 6 עובדים העובדים חופשה בשנה. ימי 22 ימים בשבוע זכאים ל- 5 עובדים העובדים חופשה בשנה. חישוב החופשה היא לשנה: מינואר- דצמבר מומלץ לצבור חופשה שנתית עד ל"תקרה" 65 יום ובכל מקרה אין לצבור יותר מ- 30 של 55 ימים בשבוע ו- 6 ימים לעובדים העובדים ימים בשבוע. בתום כל 5 ימי חופשה לעובדים שנה, יימחקו ימי חופשה עודפים - מעבר לתקרה המקסימלית. עובדים במשרה מלאה: 5 עובדים אשר להם ותק בעבודה של פחות מ- שנים, רשאים להעדר מהעבודה לפי בחירה בשניים מתוך ימי הבחירה. 5 עובדים אשר להם ותק במועצה למעלה מ- שנים רשאים להיעדר, לפי בחירה, בשלושה מתוך הימים הבאים:

זכאות לחופשה 3.2

ט' באב  במאי 1  במאי - יום השנה לניצחון הנאצים 9  יום ירושלים  "חג המימונה"  שושן פורים (לערים מוקפות חומה)  תענית אסתר  יום האישה הבינלאומי  ערב חג הסוכות 

צבירת חופשה 3.3

י מ י ח ו פשה , ב ח י ר ה , מח ל ה , שמחה ו א ב ל

ערב ראש השנה צום גדליה  יום פטירת הרצל ב-כ' בתמוז  צום י"ז בתמוז  ערב חג השבועות  ערב שביעי של פסח 

ימי בחירה 3.4

אירוע אישי (כגון: ברית מילה, בר מצווה, אזכרה וכו')  יום תחילת שנת הלימודים במערכת החינוך (פרט לעובדי  מערכת החינוך)

קיצור ימי עבודה בחמשת ימי הצום 3.5 בלוח העברי עובד המועסק במשרה מלאה ומצהיר בכתב שהוא צם באחד או יותר מחמשת ימי הצום: צום גדליה, עשרה בטבת, תענית אסתר, י"ז בתמוז ובתשעה באב, רשאי לסיים את יום עבודתו . 14:00 בשעה זכות זו אינה מחייבת והיא כפופה לאישור הרשות על פי המלצות הממונה הישיר ובתנאי שצורכי העבודה מאפשרים זאת.

ימים של היעדרות, על חשבון ימי 12 ומעלה- המחלה הצבורה שלו ובלבד, שבן זוגו הינו עובד ולא נעדר מעבודתו מכוח זכאותו כאמור. אם הילד/ים נמצא בחזקתו הבלעדית של העובד או שהעובד הוא הורה יחיד של הילד תהיה ימים בשנה להורה לילד 16 הזכאות כדלקמן: עד 20 ימים להורה עם שני ילדים; עד 18 אחד, עד ימים להורה עם שלושה ילדים ומעלה. להודעה יצרף העובד אישור רפואי בדבר מחלת ילדו. שנים 65 עובד שלו או לבן זוגו, הורה שמלאו לו 3.8.1 (להלן ההורה), זכאי לזקוף עד שישה ימים בשנה של היעדרות בשל מחלת ההורה, על חשבון תקופת המחלה הצבורה שלו ובלבד שבן זוגו הינו עובד ושלא נעדר מעבודתו מכוח זכאותו לפי חוק זה בכפוף להמצאת אישור רפואי. היעדרות מעבודה עקב מחלת בן זוג 3.9 עובד זכאי להיעדר מעבודתו במשך תקופת עבודתו במצטבר בשל מחלה ממושכת של בן הזוג ובתנאי שימציא אישור המעיד עליו לסעוד את בן/ בת הזוג בשל המחלה הממושכת טיפול רפואי צמוד. מחלה ממושכת: מחלה שאושרה ע"י רופא, יום. 30 שנמשכת לפחות היעדרות בשל מחלת הורה 3.8

הודעה על מחלה 3.5.1

א. עובד הנעדר מעבודה בשל מחלה חייב להודיע לממונה עליו. ב. עובד חייב להמציא תעודת מחלה בעד תקופת ההיעדרות, במידה והעובד לא הביא אישור מחלה אינו זכאי למשכורת בעד תקופת ההיעדרות.

מכסת ימי מחלה לשנה 3.5.2

י מ י ח ו פשה , ב ח י ר ה , מח ל ה , שמחה ו א ב ל

מכסת ימי המחלה בתשלום תלויה בהיקף משרה ימי מחלה קלנדריים למשרה מלאה, 30 והינה עד לכל שנת עבודה על פי אישור רפואי.

ימי הצהרה 3.6

עובד רשאי להיעדר מהעבודה בגין מחלה, ללא ימים, בכל פעם 2 אישור, פעמיים בשנה למשך (העובד צריך להצהיר בכתב שהיעדרותו נובעת ממחלה).

היעדרות מן העבודה, כאמור לעיל, תהא על חשבון תקופת המחלה הצבורה של העובד. בהיעדר צבירת ימי מחלה, היעדרות מן העבודה היא על חשבון ימי החופשה השנתית הצבורה. יום ובאישור 30 היעדרות מן העבודה תהא עד ל-

מחלת ילד 3.7

ימי מחלה ניתנת עבור ילד עד 8 הזכאות ל- ילדים 3 ימים בשנה. ו- 10 ילדים עד- 2 . 16 גיל

סב/ סבתא, בן/ בת, ילד/ה, אח/ אחות של נופל במערכות ישראל רשאי להיעדר מהעבודה ביום הזיכרון לחללי צה"ל ויום זה ייחשב כיום עבודה.

30 המעביד ניתן יהיה להעריך ההיעדרות עוד ימים. חישוב ימי הצבירה מתוך מכסת ימי המחלה יהיה כפי המקובל בחישוב מחלת עובד.

נישואין 3.14

תאונת עבודה 3.10

עובד שנישא זכאי/ת לשלושה ימי חופשה בתשלום (על חשבון הרשות) עובד המשיא את בנו/ בתו רשאי/ת ליום חופשה בתשלום ביום הנישואין (יום חופשה זה אינו ניתן לצבירה, להמרה או לפדיון בדרך כלשהי)

נפגע בתאונת עבודה יודיע על כך לממונה הישיר של 250 מיידית. לאחר מכן יש לדאוג לטופס ב"ל הביטוח הלאומי לשם קבלת טיפול רפואי. הממונה הישיר ידווח מיד למחלקת שכר על מנת להבטיח את זכויותיהם החוקיות של העובד והמעסיק. על העובד להציג למחלקת שכר תעודה רפואית ראשונה להצדקת היעדרות מהעבודה בגין התאונה. זכויות העובד לדמי פגיעה יהיו בהתאם לחוק הביטוח הלאומי. עובד שנפגע בתאונת עבודה ואינו מסוגל להמשיך בעבודתו ואף לא בעבודה ימים), 91( שבועות 13 אחרת, במשך תקופה של יקבל (מהמועצה) משכורת מלאה בגין תקופה זו, במידה והעובד הוכר כנפגע בעבודה. עובד זכאי לקבל משכורת עבור היעדרות ימים. היעדרות עקב אבל 7 מהעבודה בימי אבל- היא בעת פטירת אדם מקרבה ראשונה. יש להביא תעודת פטירה. היעדרות ביום הזיכרון לחללי צה"ל 3.13 עובד שהוא קרוב משפחה מדרגה ראשונה: הורה, זכויות העובד לדמי פגיעה 3.11 היעדרות בימי אבל 3.12

חופשת הריון ולידה 3.15 במהלך כל תקופת ההיריון:

. לעובדת העובדת בהיקף משרה מלאה, שבוע 1 40 עבודה מלא, רשאית להיעדר מהעבודה עד שעות במהלך ההיריון לבדיקות רפואיות ולפיקוח רפואי אחר. . היעדרות נשים בשל טיפולי פוריות- עובדת 2 ימים 16 ימי עבודה זכאית לעד 5 אשר עובדת ימי עבודה, זכאית 6 בשנה, עובדת אשר עובדת ימים. ההיעדרות הינה על חשבון מכסת 20 לעד ימי המחלה הצבורים. . עובדת בחצי משרה ומטה, רשאית להעדר עד 3 שעות עבודה. 20 ההיעדרות מחייבת אישור מוקדם והצגת אישור  רפואי. ימים 5 בן זוג עובד רשאי להיעדר מהעבודה עד 3.16 ימים על חשבון 3 מיום הלידה של בת זוגו כאשר ימי החופשה ושני הימים הנוספים על חשבון ימי מחלה.

י מ י ח ו פשה , ב ח י ר ה , מח ל ה , שמחה ו א ב ל

נ ה ל י ע ב ו ד ה ב ק ל י טה ב ע ב ו ד ה

זכויות סוציאליות 4

אישור השתלמות לעובדים 4.5

הבראה 4.1

ככלל, אין לצאת להשתלמות לימודים או ימי עיון בתשלום ולא בתשלום, ללא אישור מנכ"ל המועצה או ועדת השתלמויות. מנכ"ל המועצה רשאי לאשר השתתפות בהוצאות השתלמות של עובד או בחלק מהן - לאחר שנוכח לדעת כי ההשתלמות נחוצה לעובד לצורך מילוי תפקידו, לרכישת מקצוע, לקידום בהתאם למסלולי הקידום, וכן לצורך טיפוח יחסו של העובד לעבודה ולחבריו ולהרחבת ידיעותיו הכלליות. יש לעיין בנוהל המפורט לעניין השתלמויות, ימי עיון ולימודים המתייחס בהרחבה לנושא.

עובד יהיה זכאי לדמי הבראה רק לאחר שהשלים חודשי עבודה. כל עובד זכאי לדמי הבראה 12 שנתיים ע"פ שנות הוותק בעבודה או ע"פ הסכם העסקתו. לעובד ישולמו דמי הבראה פעם בשנה במשכורת יוני בגין השנה שעברה. הבראה משולמת יחסית להיקף המשרה ובהתאם לאישור דוח תקופות עיסוק מביטוח לאומי.

ז כ ו י ו ת ס ו צ י א ל י ו ת

קצובת ביגוד 4.2

דמי הביגוד משולמים אחת לשנה, בדרך כלל בחודש יולי, התשלום הוא בהתאם לרמת הביגוד הנגזרת כפונקציה של תפקיד, דרגה וחלקיות המשרה.

מילואים 4.6

בעת חזרה משירות מילואים יש להביא אישור תאריכי השירות ומספר ימי השירות. יש להמציא את האישור מהיחידה הצבאית למדור שכר.

מענק יובל 4.3

מענק יובל ישולם במועד תשלום משכורת חודש שנה. 25 ספטמבר, לעובדים בעלי וותק של הותק לצורך תשלום מענק יובל הינו הותק המוכר לצורך תשלום שכר. עובדים בחוזה אישי אינם זכאים למענק יובל. עובד זכאי לגמול השתלמות בהתאם לקריטריונים ייחודיים לכל דירוג וזאת על פי שעות השתלמות בפועל (בהתאם לאישורים). גמול זה הינו תשלום חודשי קבוע, המשולם לעובד מידי חודש בחודשו והינו פנסיוני. למימוש הזכאות, יש לפנות להסתדרות המתאימה על פי דירוג העובד.

ביטוח בריאות 4.7

המועצה בשיתוף ועד העובדים מאפשרת לעובדי המועצה להצטרף למסלול ביטוח בריאות קולקטיבי, באמצעות חברת הפניקס. המועצה משתתפת באחוז מסוים מהעלות. העובד רשאי לצרף לביטוח בני משפחה מדרגה ראשונה, בהתאם לעלויות כפי שיעודכנו ע"י חברת הביטוח. פונים לנציג החברה. ניתן לברר פרטים אצל מנהלת משאבי אנוש.

גמול השתלמות 4.4

שי לחג 4.9

סיוע בנושאי פרישה 4.17

המועצה, בשיתוף וועד העובדים, מחלקים לעובדי המועצה שמשלמים מס וועד, שי כספי פעמיים בשנה: לקראת ראש השנה ופסח.

המועצה תסייע, ככל שניתן לעובדים לקראת פרישה. האחראית לטיפול בנושא הינה מנהלת מחלקת משאבי אנוש.

ז כ ו י ו ת ס ו צ י א ל י ו ת

ימי הולדת 4.10

המועצה נותנת שי צנוע, לכל עובד ליום הולדתו. המועצה מאחלת ברכות לעובדים שחוגגים ימי הולדת באמצעות תלוש השכר.

סיוע לעובדים במצוקה 4.18

העובד רשאי לפנות למנהליו הישירים, למנהלי האגפים ולמנהלת מחלקת משאבי אנוש בכל מקרה של צורך בסיוע לפתרון בעיות אישיות. המועצה תומכת במשפחות בתקופת אבל וחולי ממושך.

אגודות מקצועיות 4.11

עובדים זכאים לקבלת דמי השתתפות באגודות מקצועיות בהתאם להסכמים קיבוציים. הזכאות הינה עד שתי אגודות מקצועיות ובכפוף לתקרה הנקבעת ע"י מרכז השלטון המקומי והסתדרות הפקידים.

רווחת עובדים 4.19

המועצה מקיימת ימי עיון והרצאות בנושאים שונים להעשרת העובד.

ימי גיבוש מועצתיים 4.12

פרויקטים תומכי משפחה 4.20

ימי גיבוש 3 המועצה מקיימת אחת לשנה מועצתיים בשיתוף עם וועד העובדים. העובדים משתתפים בחלק מהתשלום, כפי שייקבע ע"י המועצה.

המועצה מעודדת קיום פרויקטים שונים לתמיכה במשפחות העובדים: קייטנות לילדי העובדים  העסקת ילדי עובדים, בתשלום, בחופשת הקיץ.  תמיכה רבה במקרי אבל וחולי (בהתאם לנוהל  הרלוונטי) תמיכה במצבים פיננסיים קשים.  הכוונה "לאורח חיים בריא". 

ימי טיול אגפיים 4.13

המועצה מקיימת לכל אגף, אחת לשנתיים, יום טיול לעובדי האגף.

נ ה ל י ע ב ו ד ה ב ק ל י טה ב ע ב ו ד ה

חובות העובדים והרשות, ושמירת המשמעת בעבודה 5

איסור עישון 5.4

על העובד למלא את תפקידו לפי הוראות הממונים עליו בנאמנות, ובמלוא כושר עבודתו. על העובד לדייק לבוא לעבודה בשעה הקבועה, לא לסיים לפני השעה המיועדת לכך, ולא להיעדר מן העבודה בלי הודעה לממונה עליו ובלי הסכמתו.

העישון אסור בכל מחלקות המועצה, בכל מבני המועצה ובכל המתקנים הקשורים אליה, לרבות בתי ספר, היכל תרבות וכיוצ"ב.

לבוש הולם 5.5

הקוד האתי של עובדי המועצה 5.1 המועצה האזורית חבל מודיעין הוקמה על מנת לתת שירות לתושביה בתחומים המוניציפליים

עובדי ועובדות המועצה נדרשים להגיע למקום עבודתם בלבוש ההולם את תפקידם, גם אם אינם עוסקים במתן שירות ישיר. לעניין זה- אין להגיע במכנסיים קצרים, כפכפים, גופיות ספגטי. כמו כן יש להקפיד על בגדי עבודה נקיים. עובד לא יעשה במזיד, דבר העלול לסכן את עצמו או זולתו. חובה על העובד להשתמש בכל אמצעי או התקן להבטחת בריאותו או בטיחותו בעבודה. העובד חייב להודיע על אחראי עליו על מצב מסוכן במקום העבודה. העובד חייב להתייצב להדרכה אליה זומן לצורך שמירה על רווחתו או/ו על בטיחות בעבודתו.

השונים. התנהלותנו כעובדי המועצה היא שקובעת את הרושם של מקבלי השירות על המועצה, ולפיכך עלינו להקפיד על התנהגות שתכבד הן אותנו כפרטים והן את המועצה.

בטיחות בעבודה 5.6

הימנעות מניגוד עניינים 5.2

ניגוד עניינים נוצר כאשר אנחנו נותנים עדיפות לאינטרסים אישיים על פני האינטרסים של המועצה. הימנעות מניגוד עניינים מאפשרת קבלת החלטות עניינית. בכל מקום שיש בו ספק, יש לפנות למנהלת משאבי אנוש. עובדי המועצה נחשפים במסגרת תפקידם למידע רב. יש להקפיד שלא להעביר מידע לגורמים שאינם מורשים. יש להקפיד בכבודם וחסיונם של מקבלי שירות במחלקות הגבייה, הרווחה ומערכת החינוך ולהימנע מפגיעה בפרטיותם של הפונים.

העברת מידע 5.3

ח ו ב ו ת הע ו ב ד י ם ו ה רש ו ת , ו שמ י ר ת המשמעת ב ע ב ו ד ה

סביבת עבודה נטולת הטרדות 5.7 הטרדה במקום העבודה פירושה כל פעולה פיזית או מילולית אשר יוצרת סביבת עבודה פוגענית, עוינת או מאיימת. עובדי המועצה בכל הרמות יימנעו מהטרדה מכל סוג שהוא של עובדים ועובדות אחרים. ובכלל זה הערות ובדיחות הלועגות לקבוצה המוגנת על פי חוק כגון גיל, מגדר, גזע, לאום, נטייה מינית, נכות וכדומה. אין להשתמש בלשון הכוללת רמיזות מיניות או לשלוח הודעות דואר אלקטרוני בעלות תוכן מיני. הנהלת המועצה תנקוט בכל אמצעי המשמעת העומדים לרשותה בטיפול בתלונות בנושאים אלו. בכל תלונה או חשש, ניתן לפנות לממונה על מניעת הטרדה מינית במועצה- רונית לב, מנהלת אגף רווחה וקהילה. מערכת המחשוב מהווה אמצעי חשוב ומרכזי בהתנהלות המועצה ובה נשמר מידע רב. כללי אבטחת המידע המפורטים במסמך זה הינם הבסיס להתנהלות ארגונית נכונה ומטרתם למנוע חשיפת מידע או שימוש במידע על מי שאינו מורשה. עובדי המועצה נדרשים להקפיד על הוראות אלו. עם קבלתו לעבודה, העובד מתחייב לשמירת 5.8.1 סודיות מידע והגנת הפרטיות. העובד מתחייב שלא למסור כל מידע, רגיל או ממוחשב שהגיע מחשוב ואבטחת מידע 5.8

אליו בתוקף תפקידו לכל גורם, אלא בסמכות וברשות. מידע משמעותו- נתונים בעלי ערך או פרטי שחשיפתם עלולה לגרום נזק או פגיעה במועצה ובעובדיה. הוראה זו חלה על העובד גם לאחר שסיים את עבודתו במועצה. ציוד המחשוב הינו רכוש המועצה ואין לבצע 5.8.2 בו כל שינוי, אלא באישור הממונה על המחשוב במועצה. כמו כן, אין להתקין ציוד נוסף או לבצע שינויים בהגדרות החומרה, אלא באישור הממונה על המחשוב. השימוש במערך המחשוב של המועצה ייעשה אך 5.8.3 ורק בתוכנות מורשות שהותקנו על ידי הממונה על המחשוב. חל איסור לעשות שימוש בתוכנות פרטיות או להוריד תוכנות באמצעות האינטרנט. המועצה מקפידה על שימוש בתוכנות ברישיון 5.8.4 בלבד וכן על חוקי זכויות יוצרים והגבלות יצרנים. ועל העובד לפעול בהתאם לכך. אין להפיץ "דואר זבל", מכתבי שרשרת חומר 5.8.5 הפוגע או נושא אופי פוגעני. אין לפתוח דואר שאיננו מזוהה או אינו מופנה לעובד. נתונים יישמרו אך ורק בשרתי האחסון המרכזיים. 5.8.6 שרתים אלה מיועדים לאחסון חומר הקשור בצרכי העבודה בלבד ואין להעמיס עליהם מידע ממקורות אישיים או אחרים שאינם קשורים בעבודה.

ח ו ב ו ת הע ו ב ד י ם ו ה רש ו ת , ו שמ י ר ת המשמעת ב ע ב ו ד ה

סיום העסקה 6

סיום שירות

.6

נגד הפיטורין. משנתקבלה החלטה תינתן לעובד הודעה מוקדמת בהתאם לתקופת עבודתו וישולמו לו הפיצויים להם הוא זכאי כחוק. העובד יצויד באישור לשחרור כספי הפיצויים שנצברו לזכותו . 161 בקרן הפנסיה ובהעתק טופס לחוק הפיצויים 14 המועצה פועלת על פי סעיף ומפרישים לפיצויים חודש בחודשו.

סיום שירותם של עובדי המועצה יכול להתקיים בנסיבות הבאות: התפטרות מכל סיבה שהיא.  פיטורין ביוזמת המעסיק.  פרישה לגמלאות. 

התפטרות

6.1

ס י ו ם ש י ר ו ת

פרישה לגמלאות

6.3

עובד שהודיע על התפטרותו, תיכנס התפטרותו 6.1.1 לתוקפה ביום שנקבע בהודעתו או מיום שהפסיק למעשה את עבודתו, הכל לפי המועד המוקדם יותר ובכפוף לחובת העובד למתן הודעה מוקדמת למועצה על פי דין. משך ההודעה המוקדמת ייקבע לפי תקופת העסקתו. עובד המבקש להתפטר מתפקידו, יעביר הודעה 6.1.2 בכתב לממונים עליו ולמחלקת משאבי אנוש. העובד יצויד באישור לקרן הפנסיה לשחרור הכספים שנצברו לזכותו ולצורך פיצויים וכן בהעתק

החוק קובע את גיל הפרישה ולאחרונה חלו בגיל 6.3.1 הפרישה שינויים החלים על חלק מהעובדים בהתאם לוותק ולסוג הפנסיה בה הם מבוטחים. עובד המעוניין או הנדרש לפרוש, עליו להעביר הודעה בדבר הכוונה לפרוש חודשיים מראש לפחות, כדי לאפשר היערכות בזמן. קיים שוני מהותי בין סוגי ביטוחי הפנסיה ומהם 6.3.2 נגזרים תנאי פרישה שונים ולכן על כל עובד לברר את זכויותיו הפנסיוניות בטרם עת.

. בנסיבות מסוימות שנקבעו בחוק 161 טופס (העתקת מגורים, גיוס לשירות קבע או למשטרה ועוד).

עם סיום עבודתו יקבל העובד מכתב לשחרור 6.3.3 כספים לצורך משיכת קופות בהתאם לזכויותיו.

.7

פיטורין

6.2

יובהר כי האמור בקובץ זה הינו תמצית בלבד ואינו בא להחליף את הוראות החוק, הצו או ההוראות והנהלים הניתנים מעת לעת ע"י הגורמים המוסמכים. למען הסר ספק, ככל שיש סתירה בין האמור בחוברת המידע לבין הוראות הדין (חוקי עבודה, צווי הרחבה, הסכמים קיבוציים), גוברות הוראות הדין.

ככלל, פיטורי עובד קבוע יבוצעו בתיאום ובהסכמת 6.2.1 ועד העובדים. באין הסכמה כזו תתקיים בוררות מוסכמת.

עובד שיש כוונה לפטרו, יוזמן לשימוע בפני ועדת 6.2.2 הפיטורין של המועצה, בו יוכל להשמיע את טיעוניו

אשמח לעמוד לשירותכם בברכה

שרה בלום, מנהלת משאבי אנוש 054-9933892

נ ה ל י ע ב ו ד ה ב ק ל י טה ב ע ב ו ד ה

Made with FlippingBook Annual report