מועצה אזורית חבל מודיעין - נהלי עבודה

הצהרת בריאות 1.5

1.1

בעת קליטתך הראשונית עליך לגשת למחלקת משאבי אנוש להסדרת קליטתך במערכת. כמו כן, תוכל לקבל הסבר אודות הסכם העבודה, דיווחי הנוכחות במערכת הסינריון, טפסים וכיו"ב ובמקביל יהיה עליך להשלים מסמכים ותעודות כנדרש לבניית שכרך בהתאם להסכמי השכר. כמו כן עליך להגיש: - טופס עדכון פרטים 101 טופס 1.2 אישיים יש להקפיד למלא את הטופס במלואו, יש לשים דגש על: הכנסות נוספות (סעיף ה').  פרטי ילדים ( סעיף ג').  פטור זיכוי ממס (סעיף ח') - במידה ויש פטור,  נדרש לצרף אישורים מתאימים כגון, אישור תושבות וכו'

יש להגיש הצהרת בריאות מרופא משפחה כי העובד כשיר לעבודה.

תיאום מס 1.6

אם הנך מועסק/ת במשרה נוספת ומקבל/ת תלוש שכר ממקום עבודה נוסף, עליך להגיש למחלקת השכר טופס תיאום מס ממס הכנסה, אחרת ינוכה משכרך מס בשיעור המרבי. עובד במשרה מלאה אינו רשאי לעבוד בעבודה נוספת ללא אישור מהמועצה.

השכלה 1.7

תעודות השכלה כולל קורסי הכשרה.

נ ה ל י ע ב ו ד ה ב ק ל י טה ב ע ב ו ד ה

דירוג ודרגה 1.8

עם קבלתך לעבודה תדורג בהתאם לתפקידך בדירוג המתאים (מינהלי, מח"ר, מהנדסים, עו"ס וכו') זאת בהתאם להכשרתך ולתעודות ההשכלה (למעט עובדים המועסקים בחוזים אישיים בהתאם לחוזר מנכ"ל). דרגתו של העובד תיקבע בהתאם למתח הדרגות שהוגדר לתפקידו במסלולי הקידום בשלטון המקומי.

צילום תעודת זהות 1.3

יש לצרף צילום ברור של תעודת הזהות, כולל הספח.

שאלון עובד 1.4

פרטים אישיים, פרטי המשפחה, השכלה, שירות צבאי/לאומי, מקומות עבודה קודמים, קצובת נסיעה, פרטי חשבון בנק. כל שינוי בפרטים האישיים במהלך השנה מחייב הודעה מסודרת למחלקת משאבי אנוש על גבי טפסים המיועדים לכך.

Made with FlippingBook Annual report