מועצה אזורית חבל מודיעין - נהלי עבודה

מס ארגון/ דמי טיפול מקצועי 1.14 עפ"י ההסכם הקיבוצי מחויבים כל העובדים בתשלום דמי חבר או דמי טיפול מקצועי להסתדרות העובדים החדשה. דמי החבר הם מהשכר לחברי ההסתדרות 0.95% בשיעור של החדשה. יש למלא טופס בהתאם. קופת פנסיה צוברת חובה על כל עובד חדש 1.15 להודיע בכתב לאיזו קופה הוא מעוניין להצטרף ולצרף טפסים מתאימים חתומים ע"י הקרן. באחריות העובד להביא את הטפסים.

תשלום לוועד העובדים 1.16

מחלקת השכר מנכה מכל עובד את הסכום שנקבע מעת לעת עבור וועד העובדים. סכום זה משמש לפעילויות רווחה של העובדים (טיולים, מסיבות וכדומה) וכן לשי לחג.

נ ה ל י ע ב ו ד ה ב ק ל י טה ב ע ב ו ד ה

אישור משטרה על אי מניעה 1.17 להעסקה עבודה עם קטינים מחייבת אישור משטרה

לעובדים (גברים בלבד) להמציא אישור משטרה, בהתאם להוראות החוק למניעת העסקה של עברייני מין במוסד המכוון למתן שירות לקטינים . 2001 תשס"א

Made with FlippingBook Annual report