מועצה אזורית חבל מודיעין - נהלי עבודה

שעות עבודה לעובדת מניקה 2.4

דיווח נוכחות 2.1

א. אם עובדת, לילד עד גיל שנה, זכאית לעבוד שעה אחת פחות מידי יום.(בתום השנה, תחזור שעות) 40 העובדת ל- ב. הסדר זה חל על עובדת במשרה מלאה ועל 8.5 - עובדת במשרה חלקית המשובצת לעבודה ב שעות עבודה ליום ברצף. ככלל, אין המועצה מאשרת עבודה בשעות שמעבר למשרה אלא במקרים מיוחדים ובאישור בכתב ומראש ממנכ"ל המועצה ובכל מקרה עד לתקרה המאושרת בחוק. עבור עבודה בשעות נוספות תשולם לעובד 2.5.1 עבור 125% במשרה מלאה תוספת שכר בשיעור עבור 150% שתי השעות הנוספות ותוספת של השעה השלישית ואילך. לעובד במשרה חלקית תשולם תוספת להשלמת 2.5.2 100% שעות עבודה עד למשרה מלאה בשיעור והיתר לפי כללי התשלום לעובד במשרה מלאה. עבודה בשעות נוספות 2.5

תקופת הדיווח לשכר הינה דיווח חודש קודם לחודש. יש לצרף במערכת 30 בחודש עד 1 מ- הסינריון את האסמכתאות הרלוונטיות כגון אישור מחלה, אישורי חופשה וכיו"ב עד לכל המאוחר לחודש העוקב. מנהל המחלקה נדרש 10 ל- לאשר את כלל הדיווחים ולהעביר למחלקת שכר לחודש. 15 לא יאוחר מ-

הס ד ר י ע ב ו ד ה

שעות עבודה למשרה מלאה 2.2 )100% (

שעות שבועיות, 42 שעות העבודה בשבוע: שעות ליום, יום ה' הינו יום מקוצר שבו 8.5 א-ד שעות. 182 שעות ליום. סה"כ לחודש 8 עובדים (או ע"פ הסכמים מחייבים אחרים).

שעות עבודה של אם 2.3

שעות עבודתה של אם לשני ילדים לפחות או 12 הנמצאים בביתה כאשר הם מתחת לגיל שנים או במקרה של 8 גילו של אחד מהם נמוך מ- שעות בפועל ליום. 8 , יהיו 12 בן יחיד מתחת לגיל שעות לשבוע. 40 סה"כ

Made with FlippingBook Annual report