חבל מודיעין - צחי - צוות חוסן יישובי

צוות חוסן יישובי צח"י

סדר פעולות באירוע חירום

שם הישוב

חברי צח"י היקרים שלום וברכה,

מוגשת לכם חוברת הצח"י המעודכנת שמטרתה לסייע לכם בהפעלת הצוות באירוע חירום ביישוב. צוות אגף חברה וקהילה מלווה את היישוב בימי שגרה כמו גם באירועי חירום ומשבר בקהילה, יחד עם כלל גורמי המועצה. חשוב מעת לעת לערוך השתלמויות ותרגולים צוותיים וכמובן להשתתף בהשתלמויות המועצתיות. נשמח לסייע במה שניתן, שנדע בשורות טובות.

למידע נוסף מומלץ להסתייע באתר המועצה /http://www.modiin-region.muni.il

מכלול התנהגות אוכלוסיה מ.א. חבל מודיעין

3

מה זה צח"י? צוות חוסן יישובי הוא התארגנות קהילתית המורכבת ממתנדבים תושבי הישוב אשר ממונים על ניהול ומתן טיפול ראשוני לאירוע החירום בישוב בתיאום עם הגורמים המוסמכים החיצוניים – מחלקות המועצה, מד"א, המשטרה והצבא. מעבר לניהול האירועים בזמן אמת, מטרתו העיקרית של הצח"י היא החזרת היחיד, המשפחה והקהילה לתפקוד חיים תקין מהר כל האפשר.

מהו אירוע חירום קהילתי?

אירוע חירום הוא אירוע אשר מפר את שיגרת חיי היום יום, כמו תאונת דרכים קשה, פיגוע, שריפה, אסונות טבע )רעידת אדמה, סופת שלגים, שיטפונות וכו'(. אירוע חירום קהילתי הוא אחד מהאירועים המוזכרים לעיל שיש לו מעגלי השפעה על חלקים נוספים בקהילה. המבנה הארגוני של צח"י מטה צח"י

רווחה

חינוך

רפואה

ביטחון

לוגיסטיקה

דוברות ומידע לקהילה

4

צוות מטה תפקיד צוות המטה הוא להכריז על אירוע חירום קהילתי, לנהל אותו ובסוף האירוע לבצע סיכום והסקת מסקנות. פירוט הפעולות של צוות מטה בעת אירוע חירום קהילתי 1 . קבלת נתונים ראשוניים על אירוע. 2 . עדכון גורמי החירום בישוב, במועצה. 3 . החלטה על כינוס מלא/חלקי של הצח"י והיכן.

4 . קשר עם בעלי תפקידים בישוב ועדכונם. 5 . החלטה על פתיחת מוקד בישוב, לפי הצורך. 6 . שמירת קשר מתמיד עם רב"ש הישוב. 7 . איסוף מידע שוטף ועדכני על הנפגעים – ניהול יומן אירוע.

8 . ניהול האירוע ברמת ישוב, קבלת החלטות. 9 . קיום מפגשי הערכת מצב עם ראשי הצוותים. 10 . אחריות על העברת מידע שוטף לתושבים באמצעות צוות מידע. 11 . שמירת קשר רצוף עם המוקד במועצה. 12 . תיאום פעולות תתי הצוותים, כולל עם מחלקות המועצה. 13 . קשר עם ישובים סמוכים – בעת הצורך. 14 . ארגון מפגש סיכום – הערכה, הפקת לקחים וקבלת החלטות להמשך. עיבוד רגשי לצוות בתיאום צוות רווחה.

5

טלפונים חיוניים לשעת חירום מועצה

מס' נייד

מס' טלפון 03-9722888 03-97228899 03-9722846 03-9722805

שם

תפקיד

*3106

מוקד המועצה מנהל מוקד קב"ט מועצה מנכ"ל המועצה

052-4514691 057-8300161 052-6663630 052-4574664 052-5666197

יעקב עטיה אלון ביטון יוסי אלימלך אסנת אשואל

03-9722899

רל"ש

גילי ניר

נציג צח"י

מכלול אוכלוסיה

052-4580222

03-9722860

דר רונית לב

מנהלת מכלול אוכלוסיה מנהל מכלול אוכלוסיה מנהלת מחלקת קהילה רכז חירום פרט רכז חירום קהילה רכזת חירום שפ"ח

052-4574662

03-9712729

צביקה יערי

052-6468885

03-9722860

איריס דליות

052-4574661 050-6679991 054-5451639

03-9722856 03-9722861 03-9712729

אורית שאמי

סיון לוי

אורנה לוי

054-2323859

מירית חצרוני

רכזת צח"י

יישובי

עובד סוציאלי יישובי עובד קהילתי יישובי מדריך נוער יישובי נא מלאו בטבלה את הפרטים הרלוונטיים והמעודכנים.

6

צוות רווחה וקהילה תפקיד הצוות לטפל בפרט, במשפחה ובקהילה. על הצוות לבחון את כל מעגלי הפגיעה ולטפל בהתאם בשיתוף ובתיאום עם מחלקת הרווחה של המועצה. יש להתייחס לרמת הפגיעות לפי סדר עדיפות מהמעגל הפנימי אל החיצוני – בראיה מערכתית רחבה. פירוט הפעולות של צוות רווחה וקהילה: משפחה 1 . יצירת קשר עם עו"ס הישוב לתיאום פעולות משותפות. 2 . מיפוי מעגלי פגיעה משפחתיים וטיפול ראשוני בנפגע ובמשפחתו יחד ובתיאום עם הצוות המקצועי. 3 . סיוע בהודעה למשפחה ואיתור קרובי משפחה – תוך תיאום הפעולות מול רכז צוות הטיפול במוקד המועצה או גורמי משטרה או צבא. 4 . ארגון תמיכה חברתית ו/או נפשית למשפחה הנפגעת, בישוב ו/או בבית החולים. 5 . ארגון תמיכה פיזית/לוגיסטית במשפחה/ות הנפגע/ות בטווח הקצר ובטווח הארוך. 6 . תיאוםהטיפולבנפגעיםעםגורמיםמהישוב ומגורמי הטיפולהמקצועייםמהמועצה. קהילה 1 . יצירת קשר עם עובדת קהילתית של הישוב. 2 . מיפוי מעגלי פגיעה קהילתיים וחיזוק הרשת החברתית בהתאם. תכנון מענים לכל אוכלוסיית יעד )מבוגרים, נוער, נשים וכו'(. 3 . השתתפות בהכנת דף מידע לתושב )פירוט כגון: כיצד לדבר עם ילדים על ..., תופעות נפשיות העלולות להופיע אצל מבוגרים/בני נוער/ילדים... וכד'(. 4 . הפעלת תמיכה ב"קו חם" טלפוני בשיתוף גורמי המועצה . 5 . ארגון אסיפות תושבים למטרות שונות: העברת מידע, אוורור רגשי, הפגה או החלטות קהילתיות. 6 . הפעלת מתנדבים בקהילה )כולל בני נוער( למשימות שונות – יצירת עשייה מעניקה תחושת שליטה ומעניקה כוחות להתמודדות למתנדבים בקהילה. 7 . ייזום פעולות - הפגה, הנצחה, טכסים, כנסים, אירועים, פעילות התנדבות בקהילה, פעילות קהילתית מלכדת וכד'.

7

צוות 1 . העברת מידע שוטף ועדכון יו"ר הצוות. 2 . ארגון מפגש מסכם של צוות החירום לאוורור רגשי וחיזוק חברי הצוות. 3 . סיכום ורישום הפקת לקחים )תחכים(.

טלפונים נחוצים לשעת חירום צוות רווחה וקהילה

מס' נייד

מס' טל'

תפקיד

שם

עובד סוציאלי יישובי עובד קהילתי יישובי

פסיכולוג בישוב

מדריך נוער יישובי

אנשי טיפול בישוב

אנשי טיפול בישוב

אנשי טיפול בישוב

אנשי טיפול בישוב

נא מלאו בטבלה את הפרטים הרלוונטיים והמעודכנים

8

צוות חינוך תפקידי צוותחינוךהואלתתהתייחסותמיוחדתלילדיםולנוער במשפחהובקהילה. בתיאום פעולה עם מוסדות החינוך הפורמאליים, השירות הפסיכולוגי במועצה, רכזי הנוער. פירוט פעולות של צוות חינוך: 1 . איסוף מידע על ילדים ונוער במעגלי הפגיעה במשפחה )מסגרת חינוכית, מיקום גאוגרפי, אנשי קשר( כולל בני משפחה . 2 . תיאום הטיפול בילדי היישוב. 3 . יצירת קשר עם השירות הפסיכולוגי במועצה. 4 . תיאום קשר עם מוסדות חינוך, הורים ומחלקת החינוך במועצה. 5 . תיאום הטיפול בילדי היישוב במסגרת הקהילה ובמוסדות החינוך )לפי צורך(. 6 . תיאום וקישור בין מסגרות החינוך לבין הקהילה. 7 . במידה ומסגרות החינוך הפורמאלי נסגרות בשל האירועים – הקמת מערך הפעלה משלים לא פורמאלי. 8 . ייזום ותיאום פעולות הפגה והעסקה. 9 . הערכתמצב וסיכוםאירוע עם כל הגורמים הרלוונטיים- שפ"י, רווחה, מוסדותחינוך, קהילה, רכזי נוער וכו'. נוער: באירוע בו בני הנוער עלולים להיות במעגלי הפגיעה ישלתת דגשמיוחד לעבודה עם נוער ולמאפייניה המיוחדים: • חלק גדול מבני הנוער לומד במוסדות שונים ברחבי הארץ. • בדרך כלל הנוער לאמקושר למנגנוני ההתקשרותהישוביותהרגילותכגון ביפר, סמס ישובי ועוד. לעומת זאת הנוער כן מחובר לרשתות חברתיות סלולריות ואינטרנטיות כגון פייסבוק, וואטסאפ ועוד. • האחריות על מסירת הודעות ראשוניות לנוער באירוע חירום מוטלת על ההורים. • בשעת משבר לבני הנוער יש צורך בהכוונה מיידית וצורך להתכנסות, חשוב ליצור התכנסות בטווח של 21 שעות מהאירוע . • באירוע חירום הנוער מטבעו סוער ורוצה לפעול, ע"פ רוב המבוגרים עסוקים וללא פניות לבני הנוער שמתגודדים היכן שהוא, חשוב להפעיל את הנוער אם ניתן, גם כדי לנטרל תחושת תסכול וניכור. • בשעת חירום חשוב להעביר לבני הנוער מידע אמין ומדויק.

9

טלפונים נחוצים לשעת חירום צוות חינוך

נייד

טלפון

שם

תפקיד

3106*

03-9722888 03-9722811 03-9712729

מוקד

052-889811 052-4574661

נתן ריגלר צביקה יערי

מנהל אגף החינוך מנהל השירות הפסיכולוגי מנהלת מחלקת חינוך יסודי מנהל מחלקת תרבות

052-4573653

03-9722810

עליזה מוסקוביץ

052-4574692

03-9722808

גוגי עידן

052-6804099 054-6590870 052-4577435

03-9722870 03-9722846 03-9722808

מנהלת מחלקת גנים אתי וייס

קב"ט מוסדות חינוך בני פרפלטציק מנהל מחלקת נוער נירית ברנשטיין

גננת ישובית גננת ישובית מנהלת מעון יום

סייעת בגן סייעת בגן

אנשי חינוך בישוב אנשי חינוך בישוב אנשי חינוך בישוב מוסדות חינוך יסודי מוסדות חינוך על יסודיים מוסדות חינוך על יסודיים

10

צוות לוגיסטיקה

אחריות הצוות: צוות טכני מסייע, הצמוד ליו"ר הצח"י, ומסייע לכל צוות החירום בתחומים השונים:

פירוט פעולות צוות הלוגיסטיקה: 1 . עבודה בשגרה: איסוף נתונים וציוד לשעת חירום. 2 . סיוע לוגיסטי לכוחות ההצלה בעצירת ההידרדרות של האירוע : חשמל )אספקה ניתוק עפ"י הצורך( , תאורה , ציוד מכני , מידע על תשתיות 3 . הפעלת הקבלנים שהיישוב עובד איתם בהתאם לצורך: חשמל מים ביוב, ציוד מכני הנדסי ,תקשורת וכו' 4 . ארגון צורכי המשפחות הנפגעים )למשל עזרה בארגון שבעה / לוויה / שהות ארוכה בבתי חולים( בתיאום עם צוות רווחה. 5 . ארגון הסעת המשפחות לבתי חולים 6 . אחריות על אספקה פיזית וטכנית לפעילות הצוות. כגון אספקת מזון, חשמל, מים ,קורת גג לקהילה ולצוותי החירום בטווח הקצר ובטווח הארוך. 7 . ארגון אמצעי תקשורת לכל הצוותים במוקד האירוע )יישוב, בתי חולים( 8 . סיוע בהחלפה / בתורנויות של צוותי החירום

11

טלפונים נחוצים לשעת חירום צוות לוגיסטיקה

נייד

טלפון

למי לפנות

תחום

*3106

מוקד

052-4574660

03-9722847

יובל לובטון

מנהלאגףלוגיסטיקה במועצה

03-9722806

ראשהמועצה הדתית משה מעטוף

יו"ר האגודה יו"ר ועדמוניציפאלי מזכיר הישוב איש תחזוקה ישובי חשמלאי יישובי איש לוגיסטי יישובי איש לוגיסטי יישובי איש לוגיסטי יישובי

12

צוות דוברות ומידע לציבור לצוות דוברות שני תפקידים בשעת חירום: מסירת מידע לקהילה בעת אירוע ודוברות חוץ לכלי תקשורת חיצוניים לישוב. 1 . פירוט הפעולות של צוות מידע לציבור 2 . ארגון המידע והעברתו באופן שוטף ליו"ר הצוות 3 . העברת מידע לציבור –הודעות טקסט / מייל / דף קשר ומידע בתיאום עם צוותי המטה, רווחה וחינוך. פירוט הפעולות של צוות דוברות 1 . הפצת מידע וקישור לתקשורת - בתיאום עם המועצה וגורמים מוסמכים. 2 . קבלת עיתונאים ונציגי גופי תקשורת בשער הישוב וליוויים בתוך הישוב. 3 . העברת מסר ברור לציבור שקיים גוף ייצוגי לישוב – ואין ליצור קשר עצמאי עם גופי תקשורת ללא אישור. 4 . הכנת מסרים ברורים לשיח עם התקשורת – ניתן וכדאי להיעזר בדוברת המועצה לשם ניסוח ותמצות הנוסחים. 5 . הכנת מקום רשמי וייצוגי לאירוח התקשורת, לפי הצורך. 4 . פתיחה ואיוש קו טלפון למענה לפניות הציבור 5 . בשוטף: איסוף מידע ועדכון דפי משפחה בשגרה.

13

טלפונים נחוצים לשעת חירום

מס' נייד

מס' טל'

שם

תפקיד

052-6663630 052-4514691 052-4858063

03-9722805 03-97228899 03-9722899

יוסי אלימלך

מנכ"ל המועצה

יעקב עטיה ענת לובטון

מנהל המוקד

מזכירת המוקד בשעת חירום רכזת הסברה ודוברת המועצה אתר המועצה באינטרנט פייסבוק – מידעון

052-3301575

אייל אריאל

054-6575152

סיגי מנצור

נא מלאו בטבלה את הפרטים הרלוונטיים והמעודכנים

14

צוות ביטחון צוות הביטחון של הצח"י מהווה את חוליית הקישור בין הכוחות הביטחוניים הישוביים )רב"ש כיתת כוננות וכו'( לבין מטה הצח"י. תפקידו העיקרי הוא להזרים מידע עדכני לגבי האירועים הביטחוניים. 1 . הנחיות התנהגות לתושבים באמצעות צוות מידע לציבור. 2 . דיווח ואזעקת גורמים חיצוניים רלוונטיים, וכן עדכון יו"ר הצח"י וכיתת כוננות . 3 . תיאום עם גורמי הביטחון - במועצה, משטרה, צה"ל ואחרים , לפי הצורך סיוע לכוחות ההצלה בטיפול באירוע. 4 . סיוע באבטחה לפי הנסיבות - ארגון שמירה, ליווים וכד'. 5 . תכנון והפעלת פעילות ביטחונית מתמשכת בישוב, בתיאום עם הגורמים המוסמכים ועפ"י הנחיותיהם.

15

טלפונים נחוצים לשעת חירום

נייד

טלפון

שם

תפקיד

3106*

03-9722888 03-9722846 03-9722846

מוקד

057-8300161 057-7756316

אלון ביטון אביבה חג'ג'

קב"ט מועצה

מזכירת מחלקת ביטחון

050-6277958

03-9722846

ליאור נח

שוטר קהילתי

רב"ש ישוב אנשי כוחות בטחון ישובים אנשי כוחות בטחון ישובים אנשי כוחות בטחון ישובים קציני מילואים ישובים קציני מילואים ישובים קציני מילואים ישובים

16

צוות רפואה 1 . טיפול ראשוני בנפגעים ובפינויים - בתיאום עם גורמי הביטחון וההצלה. 2 . קישור לגורמי מד"א, הצלה, רפואה ובתי חולים - בתיאום עם מוקד המועצה. 3 . סיוע לגורמים המוסמכים בזיהוי חללים. 4 . תיאוםהפעולותהקשורות בליווי רפואי, הצטיידות בתרופות, ציוד עזרה ראשונה וכד' )בדגש על ישובים מבודדים(. 5 . דיווח למוקד על נפגעים, אוכלוסיות בסיכון )פגיעה משנית(. 6 . שילוב הנחיות ומסרים מתחום הרפואה במידע לציבור- בתיאום צוות המידע.

17

טלפונים נחוצים לשעת חירום

נייד

טלפון

שם

תפקיד

מרפאה אזורית מרפאה ישובית

רופא רופא רופא אחות אחות אחות חובש חובש חובש

18

19

20

Made with FlippingBook Annual report