מרכז קהילה - נווה הדרים - יגאל אלון - חוברת חוגים תשע"ט

חטיבת ספורט וקהילה

חוברת חוגים תשע״ט

מרכז קהילה נווה הדרים יגאל אלון ראשון לציון

w w w . h i r o n i t . c o . i l 03-9584939

Made with FlippingBook flipbook maker