מרכז קהילה - ניצנים - חוברת חוגים תשע"ט

חטיבת ספורט וקהילה

חוברת חוגים תשע״ט

מרכז קהילה נ יצנ ים ראשון לציון

w w w . h i r o n i t . c o . i l 03-9561642

Made with FlippingBook flipbook maker