המרכז לגיל הרך - משפחתי לי - מרכז רב תחומי לגיל הרך והמשפחה

תחום הפרט והמשפחה

תקנון "משפחתילי" – מרכז רב תחומי למשפחה ולגיל הרך • פתיחת הפעילות במרכז, מותנית במספר מינימלי של נרשמים. לחברה העירונית שמורה הזכות לסגור פעילות מפאת מיעוט משתתפים. • במקרה של סגירת החוג ע"י החע"ר מכל סיבה שהיא יוחזרו למשתתף דמי השתתפות יחסיים שנותרו להמשך החוג. • החברה העירונית רשאית להפסיק את פעילותו של משתתף אם לא הוסדרו בעבורו ההתחייבויות הכספיות לחברה העירונית. • המשתתף יחויב לשלם את חובותיו לחברה העירונית עד תום תקופת ההשתתפות. • מנהלת המרכז רשאית לשנות את זמני פעילות החוגים ומיקומם עפ"י צרכי המרכז. • ביטול השתתפות בחוג: אם המשתתף/ת מעוניין להפסיק השתתפות בחוג, חלה חובה למלא בכתב הוראת ביטול במזכירות המרכז. • בחודש. 20- ביטול חוג במזכירות המרכז יעשה עד ה • החזר כספי בגין מחלה, יאושר נוכח אישור מחלה מעל חודש ימים. • על ההורים תחולנה הוצאות ו/או עמלות הבנקים עקב החזרת המחאה/ות מכל סיבה. • במקרים בהם לא ניתן יהיה לקיים מפגשים עקב הנחיות של רשות מוסמכת, החברה העירונית רשאית לבצע את תכניות המרכז באופן וירטואלי/מקוון במקום המפגשים הפרונטליים. אלה ייחשבו כחלק מהתוכנית והמשתתף ישלם את התמורה המלאה.

• הנהלת המרכז ו/או מדריך החוגים אינם אחראים על אובדן חפצים ו/או דברי ערך. • הנחות – מרכז משפחתילי אינו משתתף במנגנון ההנחות של החברה העירונית. חוגים • התשלום הינו שנתי ויגבה מראש בקיזוז ימי חופשה ומועדים. • לכל חודש עבור החודש העוקב. 20- ביטולים – עד ה • הנחה על חוג שני/ילד שני, 10% הנחות – • מחוג/ילד שלישי ואילך. 15% • שיעור ניסיון כרוך בתשלום יחסי של החוג. • החוגים אינם משתתפים במנגנון ההנחות של החברה העירונית. סדנאות • התשלום ייגבה מראש בעבור סדנה מלאה. • שעות לפני מפגש הפתיחה. 48 ביטולים – ניתן לבטל את הסדנא עד • .₪ 100 ביטול לאחר המועד הנקוב יחויב בדמי רישום ע"ס • לאחר פתיחת הסדנא לא יתאפשרו ביטולים. • לא יינתן זיכוי/החזר בגין מפגשים שהוחסרו. ניתן יהיה להשלים בסדנה העוקבת ובכפוף לכמות המשתתפים. • הנחה. 10% הנחות – ילד שני • . 10 כמות המשתתפים המקסימלית הינה גן עם אמא • התשלום הינו רבעוני ויגבה מראש בקיזוז ימי חופשה ומועדים.

• לא יינתן זיכוי/החזר בגין מפגשים שהוחסרו. • שיעור ניסיון כרוך בתשלום יחסי של הפעילות. • התשלום הוא עבור ארבעה מפגשים בחודש. • לכל חודש ללא דמי ביטול. 25- ניתן לביטול עד ה פעילויות חד פעמיות • שעות לפני מועד הפעילות. לאחר מועד זה לא יינתן החזר כספי ו/או זיכוי. 24 ביטול עד

• יש להגיע לפעילות עם מלווה אחד בלבד. • הנחות – עבור זוג אחים באותה פעילות.

054-6729770 : מחלקת פרט ומשפחה | 054-420-8369 : לנה ורקינה מנהלת המרכז | 03-7749820 : מרכז משפחתילי

11

Made with FlippingBook Digital Publishing Software