מרכז קהילה ניצנים - תשפ"ד

∞≥≠πµ∏¥π≥π

±∏∫≥∞≠±∑∫±µ ≤∞∫∞∞≠±∏∫≥∞

9

∞≥≠πµ∏∞∞π∂

±∏∫≥∞≠±∑∫∞∞ ≤∞∫∞∞≠±∏∫≥∞

∞≥≠π¥∑±µ±∞

±∏∫≥∞≠±∑∫∞∞ ≤∞∫∞∞≠±∏∫≥∞

∞µ¥≠π∑≤≤∞¥∂

±∑∫≥∞≠±∂∫∞∞ ±π∫∞∞≠±∑∫≥∞

±∏∫≥∞≠±∑∫∞∞

∞µ≤≠∏∏∞¥¥µ∞

לפרטים נוספים: 052-8804450

∞µ≤≠∏∏∞¥¥µ∞

www.hironit.co.il 03-9561642 רישום: yafa_flyer_A _ .indd

07/09/2014 10:20:33

Made with FlippingBook - Online catalogs