תיאטרון חיפה - סווינג - מחזה מוזיקלי

תיאטרון חיפה, 3313436 חיפה, מיקוד 50 רח' פבזנר 04-8600575 . פקס | 04-8600500 .' טל ht1.co.il אתר התיאטרון: משכן התיאטרון ע"ש מאירהוף The Joseph & Rebecca Meyerhoff Theatre of Haifa

Made with FlippingBook Online newsletter creator