קשר עין גליון 258 - ירחון ארגון המורים אפריל 2016

w w w . i g m . o r g . i l

תל אביב יפו Tel-Aviv-Yafo P.P. שולם - 2438

במקרה של אי מסירה יש להחזיר לארגון המורים בבתי הספר העל יסודיים, 66184 ת"א 23 דרך מנחם בגין

י ר ח ו ן א ר ג ו ן ה מ ו ר י ם

ב ש י ת ו ף ה ע מ ו ת ה ה פ ד ג ו ג י ת ל ק י ד ו ם ה ח י נ ו ך ה ע ל י ס ו ד י ו ה ע ל ת י כ ו נ י ב י ש ר א ל

2016 ועידת ישראל לחינוך

גיליון מיוחד: עתיד החינוך? ודאות - e

2 0 1 6 ת ש ע " ו

א פ ר י ל א ד ר ב ' - נ י ס ן

2 5 8 ג י ל י ו ן

¼º»È ³¸À¿Ã»´ ÉÇ´ºÈ½»

ÇÉ´¸° °´·³ »´Ã¸·³ Á¸±½

´¿»È ¼¸¶½´½³

a ¸¿´¸À¿Ã ¾´¸È¸Ç ¸»Á° ¼¸¿»º»º a ³¯Ç´³ ¸²°´Á° »´Ã¸·° ¾´¸À¸¿´ ¸½´¶É °Ç Á²¸ »Á° É´´Å ¸·ÃȽ´ ¸¯´ÃÇ É´´Å a ¹´¿¸¶³ ²ÇȽ° É´ÇÈ ¸¯¿É» ³Æ»¶½° Ç°ÁÈ» É»³¿½

´¿»È ¼¸É´Çȳ

³»¶½ É´º¿ ³Çƽ° É´¸»º»º É´¸´ºµ a ¸¯´Ãdz »´»À½³ »È ɸ»º»º É´¸¯²º ɸ¯´ÃÇ ³²Á´´ ¸ÉÆ´ÀÁÉ ¯Ã´Ç» ¸´´¸»´ ³¿º³ ³¯Ç´³ ¸²°´Á» ¸ƽ ¸À¿¿¸Ã ¾´¿ºÉ É´¸¿ºÉ ÉƸ²° a ³ÇÆ°´ °ÆÁ½ ¼¸¸À¿¿¸Ã ¼¸²Á¸ ¾´¿ºÉ a É´½»Éȳ´ »½± É´Ã´Æ ³¸À¿Ã É´ÁÆȳ´ ¾´ºÀ¶ ²´Á¸À´ É´¯¸Ç° ¼¸¸¶©¶´·¸° É´¸¿ºÉ »È ¾´¿ºÉ´ ³Æ¸²° ·ÃȽ ɸ°» ÉÁ² É´´¶ a À½ ¸Çµ¶³ a

a ǺȰ É´¸´Á· ÉƸ²° ¼´²¸Æ´ É´±Ç² ÇºÈ É »¶ ¾´É°È a ³Ç´½É» µ´Á Ȳ¶ Æô¯ »´»À½ a ³È¸Çà ɴ¸¯²º ³È¸Çô ³¸À¿Ã a ³È¸Çà ¸Æ¿Á½´ ³¸À¿Ã ɺÇÁ³ a ¸»½¸·Ã´¯³ ³È¸Çó ³È¸Çû ²Á Ä´Á¸¸³ °»È½ ¸´´¸» a É´½»Éȳ´ »½± É´Ã´Æ a ¼¸ÈǴû ¸´À¸½ ³È¸Çà Ƕ¯» ¸´´¸» ɴǴƽ° È´½¸È a ¼¸Æ¿Á½³´ ³»½±³ É´¿¸ÆÉ ÉƸ²° ²´Á¸À´ É´¯¸Ç° ¼¸¸¶ ¶´·¸° É´¸¿ºÉ ÉƸ²° a ¼¸¸¿´¸À¿Ã Ƕ¯» ¸À¿¿¸Ã ¾´¿ºÉ a

» º¿½ ¾´½¸½ »´¯È ¹»È ¸È¸¯³ ³¶½´½³

´¿»È ¾´¸À¿³

¼³¸É´¸´ºµ È´½¸½» ´¿»È ¼¸¶½´½³½ ¸´´¸»´ Ä´Á¸¸ ´»°¸Æ Ç°º ³¯Ç´³ ¸²°´Á ¸Ã»¯

´ÇÈÆɳ ¸È¸¯ É´ÇÈ É»°Æ»

²¸¸¿³½ ´¯

www.mirvahim-group.co.il

¼¸Æ½Á³´ »¸»±³ ¸¿À °¸°¯©»É ¸¿À

4 ,K תואר שני להיות מורים מעוררי השראה

מעיין כהן סטודנטית לתואר שני בתרבות עם ישראל והוראתה

אנשי חינוך, בית הספר לתארים מתקדמים במכללה האקדמית אחוה פותח שעריו להרשמה לשנת הלימודים תשע"ז. הלימודים יתקיימו יום בשבוע במשך שנתיים. M.Ed. ללימודי תואר שני בואו נלמד כיצד ניתן להשביח את מערכת החינוך.

תרבות עם ישראל והוראתה ראש התכנית: פרופ' נעמה צבר בן יהושע הלימודים מתקיימים ביום ג'

מינהל מערכות חינוך ראש התכנית: פרופ' יצחק פרידמן הלימודים מתקיימים ביום ה'

חינוך מתמטי לבית הספר היסודי ראש התכנית: פרופ‘ שלמה וינר הלימודים מתקיימים ביום ד‘

חינוך מיוחד

ראש התכנית: פרופ‘ אלכס קוזולין הלימודים מתקיימים ביום ד‘

ד“ר יעל פישר ראש בית הספר לתארים מתקדמים:

˜‡Œ•~‚ ‚ŠŠ‰Œ‚ ‚ƒ…~ (JO]H (JHKLTPJ *VSSLNL

הרשמה מקוונת באתר המכללה I מלגות לבעלי נתוני קבלה גבוהים ^^^ HJO]H HJ PS * 3622 לתיאום פגישת ייעוץ והרשמה התקשרו

ęĕĤđĚ ęĕĜĕčĚ ďĝĚ ģĜčč

ĦēČ Ęĥ ĐĤĕēčĚ ĦđĜĐĕĘđ ďĝĚ ģĜčĘ ğĤĔĢĐĘ ěĚĒĐ ĐĒ !ęėĕėĤđĢĘđ ęėĘ ĐĚĕČĦĚĐ * ĦđĕĝČĘģ ĐčĔĐ ĦđĘĕčē ĞčĤČĚ ĐĤđĚĘ CLASS ĦđčĔĐ

2

1

ĐĤđĚĘ ěđĤđď ĥďđēĘ Ĭ 10 - ĕĥĠđē ęĕĤđĚ ěđďĞđĚ ĐĘčĎĐ ČĘĘ ĥ"đĞ ĦđĘđĞĠĘ ęĜĕē ĔĠČĤďĤčđČ ęĕĜĥ 3 -Ę ĦĤđėĥĚĐ ĐčđĎč ĐĤĔĚ ĘėĘ ĐēđđĤ ĦČđđĘĐ ĐĞđčģ ĦĕĦĜĥ ĦĕčĕĤč Ĭ 9,000 ďĞ ęĕĕĦĜĥ ĖĥĚč ĤĒēĐĘ 1.01% Ęĥ

ĐĤđĚĘ ĕĥ ĥďđēĘ Ĭ 10 - ĕĥĠđē ęĕĤđĚ ěđďĞđĚ ĐĘčĎĐ ČĘĘ ĥ"đĞ ĦđĘđĞĠĘ Ĭ 30,000 ďĞ - < ĦČđđĘĐ ĐĠđģĦĘ ĐďĚĢĐđ ĦĕčĕĤ ČĘĘ ęĕĕĦĜĥ ďĞ Ęĥ

4

3

***

ĐĤđĚĘ ĐĤđĚĦ / ďĕģĠ ĦĘĚĞ À ĥ"đĞ ĦđĘĚĞĚ ĤđĔĠ ĕ"ĔĚč ęđĚĕĜĕĚĘ ĐĚĘĥĐ / Ĥĕĥĕ ġđĤĞ

ĐĤđĚĘ ěĦĚ ĥďđēĘ Ĭ 10 - ĕĥĠđē ęĕĤđĚ ěđďĞđĚ ĐĘčĎĐ ČĘĘ ĥ"đĞ ĦđĘđĞĠĘ "ĦĕďĕĕĚč ĦĕčĕĤ" ěđďģĕĠ Ĭ 50,000 ďĞ Ęĥ ěđďģĕĠ ęĕĤĎđĝ ĦĕčĕĤ 1.5% ęĕĘčģĚđ ęĕĜĥ 3 -Ę **ĥ"đĞĘ ĥČĤĚ

,ĐĜĥč ęĜĕē ęĕģĥ ĕĝģĜĠ 5 ďĞ ęĕĜĥ ĥđĘĥ ĖĥĚĘ

Ğ"ĕĜ ěđďģĕĠ ĘđĐĕĜ ĕĚďč ĐēĜĐ 50% (0.4% ) ęĕĜĥ ĥđĘĥĘ (Ġ"Ĝď)

.ģđēė ĝĚ ĕđėĕĜč ** .ĐĘĞĚđ Ĭ 4,000 Ęĥ ĐčđĎč ĦĤđėĥĚ ĕĤĕčĞĚĘ * . Ĭ2,500 ęđĚĕĜĕĚč ĕČģĜč ĕČĤĥČ ĝĕĔĤėč ĕĥďđē ĥđĚĕĥč ĐĜĦđĚ ***

ģđĥč čĢĚĘ ,ģĜčĐ ĦĔĘēĐĘ ęČĦĐč ĦĞĘ ĦĞĚ ęĕĕđĜĕĥ ĘđēĘ ęĕĕđĥĞ ĦđčĔĐĐ ĤČĥđ ĦĕčĕĤĐ ĤđĞĕĥ ,ĦđČđđĘĐĐ ĕČĜĦč ĐĤčĝĐđ ĐĤĐčĐ ĥĚĥĘ ďĞđĜ ČĘČ ,ĦĞď Ħđđē đČ/đ ĐĢĘĚĐ ,ĐĞģĥĐ ,ġđĞĕĕ Ęĥ ĤďĎč đĜĕČ ĤđĚČĐ Ęė .ģđēĐ ĦđČĤđĐđ ěđĐĐ .ģĜčĐ ĘđģĕĥĘ ěđĦĜ ĦđČđđĘĐĐ ěĦĚ .ģđēĐ ĦđČĤđĐĘ ğđĠėđ ģĜčĐ ğĕĜĝč ěĦĕĜĐ ĕĥĕČ ĞďĕĚĘ ğĕĘēĦ ĐđđĐĚ đĜĕČđ ďčĘč

ęĕĤđĚĐ ĘĥģĜčĐ

קוראים יקרים, ĦďēđĕĚĐ ĐĤđďĐĚĐ ĦČ ęėĕĜĠĘ ĎĕĢĐĘ ęĕČĎ đĜČ ģĝđĞ ĐĒ ďēđĕĚ ěđĕĘĕĎ ."ěĕĞ Ĥĥģ" Ęĥ ĐĕĕĜĥĐ ČĥđĜ ęĎ ĐĕĐĥ ČĥđĜ ,"ĦđČďđ e ?ĖđĜĕēĐ ďĕĦĞ"č ĥďđē ĦĕĥČĤč ĐĚĕĕģĦĐĥ ĖđĜĕēĘ ĘČĤĥĕ ĦďĕĞđ . 2016 ĘĕĤĠČ

ĤčďĐ ,ĘĘėč ęČ ,ęĕĜĥ ĤđčĞė ĦđĤėĕĜ ęĐĕĦđČĢđĦđ ďĚđĞ ĕĚ ĐĜĥĚ ČĘđ ,ĦėĤĞĚĐ ĦČ ĐēĜĚĥ ďĕēĕĐ ěĕĞĚ .ĦđĤĎčĐ ĦďđĞĦĘ ĦđČėĒĐ ČđĐ ,ĐĥČĤč ĦđĜĕēč ĦđĕĐĚ ,Đč ĦđČĎĦĐĘ ěĦĕĜĥ ĐĎĕĘ ĦĘčĔ ĦđĕďĕĚ ĦđČĢđĦ ģĠĝĚĥ ďĕēĕĐ ęĤđĎĐ ĦđĤĎčĐ ĤđČĘ "ğđĘčČĤĥĕ"Ę ěĦėĕĠĐ ĕďė ďĞ ,ěĕĞĘ ĦđČĤĜđ ĕ"Ğ ,ĦđĥėĤĜ ĤĚđĘ ČĘĥ ,ĦđĜĦĕĜĐ ĦđčĤĐ ĦđĘģĐĐ .đĚĢĞĘ ĦđĥĤĐĘ Ęđėĕĥ ĕĚ đĘĘĐ ĐĘČĥĐ ĕĜĚĕĝ - ĦČĒĐ ĦđČďđđĐ ĕČ ,ĕĕĜĕĞč ęĕĕĦĜĥ ĕďĚ ĖđĜĕēĐ ĦėĤĞĚ ĕĜĠ ĘđĚ ęĕčĢđĚĥ .ęĕĕĦĕĕĞčĐđ ęĕĘđďĎĐ ĐĘČĥĐ ĕĜĚĕĝ ęĐ - ĥđĘĥ ĦđēĦĠĦĐĐ ,ĐĤđČėĘĥ ,ĦđČďđđĐ ĕČĥ ĕĜĠĚ ĦČĒ ĐĦđČ ďđĚĘĘ ěĦĕĜĥ ĦČĒė ČĕĐ ,ĐĘĞĚ ĦĕĎđĘđĜėĔĐ ęĘđĞ ęđĥ ,čĥēĚ ęđĥ ĘčČ ,ĐĦĕČ ďďđĚĦĐĘđ ĤĦĕ Ęėđ ĘĎđĎ đČ ĐĚđďĚ ĦđČĕĢĚ đČ ĕĘČđĔĤĕđ ďđĞĥ ĐĘČđ ęĕĚĕĕģĐ ęĕĕĘĔĕĎĕďĐ ěėđĦĐ ĦđĚĘđĞ ĐĤģĚčđ ,ĕĥđĜČĐ ĞĎĚĐ ĦČ ğĕĘēĐĘ đĘėđĕ ČĘ đČđčĕ .ĐĤđĚĐ ,ěĜď .ĦĕĦĤčē Đčĕčĝč ,ĤĦĕĐ ěĕč ,ĤčđďĚ À ĝ"Đĕč ĦĚĤč ĘđĚ đĚĢĞ ęĞ ĦđčĤ ĦđĞĥ čĥđĕ ęđĕĐ Ęĥ ĤĞđĜĐ ęĐ ęĕĤčēĐ .đĘĥ ěđĠĔĤĚĝĐ đČ čĥēĚĐ ĖĝĚ ęđģĚĐ ČđĐ ĤĠĝĐ Ħĕč .ĠČĝĔđđčđ ģđčĝĕĕĠč ģĠĝĚĐ ęđģĚĐ ,ĕĦĤčē ęĘđĞĘ đĦđČ ČĕĢđĚĥ Ęėč đĕĕēĘ ęĕĥĤďĜĐ ęĕĕĦĤčē ęĕĤđĥĕė ēđĦĕĠ ěĕčđ ĦđĕđĤčē ĦĤĕĢĕčĥ ěĕč À ęĕĕēč čĘĥđ ĘĕĎ ęĕĘđĥėĚ ,ĦđĕĞč ęĞ ďďđĚĦĐĘ ĦđĕđĜĚďĒĐ ěĦĚčĥ .ęĕĤĎĦČđ ěĕČ À ĐĒĚ ĤđĤč ěĕČ ĕďĕďĘ À ĐĤđĚĘ ĤĥČčđ ,ęđēĐ ĦČ ,ĐČĤđĐĘ ĤčĞĚ ,ģĠĝĘ ĐĤđĚĐ đĚė .ĤĦđĕ ĐčĤĐ ďđĞđ ĐčĥģĐĐ ,ĐĜđđėĐĐ ,ďđďĕĞĐ ĕĔĕĜĤčģĘ ,ęĐĘ čĔđĚĥ ěČėĚ .ğĕĘēĦ ěĕČ ĖėĘđ Ĥėĥč đĚđďĕģč ,ĐĤđĚč ĞĕģĥĐĘ ,ĖđĜĕēĐ ĦėĤĞĚ ĕė ĦĕėđĜĕēĐ ĐĕĕĥĞĐ ĒėĤĚč đďĕĚĞĐĘđ ,ďĚĞĚčđ ČđĐ ,ĦČĒĐ ĦėĤĞĚč ďĕēĕĐ ĕČďđđĐ ęĤđĎĐ ČđĐ ĕČĥ ěĕč ,ĦėĤĞĚĐ ĒėĤĚč ďĚđĞĐ čĕĢĕĐ ĞĘĝĐ ĐČč ČĕĐĥ ěĕčđ ĕĎđĘđĜėĔĐ ěđđĕėĐĚ ĐČč ĦđČďđđĐ ęĕĤđĚĐ ,ĐĜđĦēĦĐ ĐĤđĥčđ .ĕĔĕĘđĠĐ ěđđĕėĐĚ ,ĐĘČĥĐ ĕĜĚĕĝ Ęė ęĞ ďďđĚĦĐĘ ęĕēĕĘĢĚĥ ęĐ ĕĕēĘ ęĜĕėĐĘđ ęĕĎĥĕĐĘ ęĕďĕĚĘĦĐ ĦČ ČĕčĐĘ ęĕēĤĒČėđ ĦđēĠĥĚ ĕĘĞčė ,ęĕĤĎđčė ďĕĦĞĐ ĕČ ĦđĤĚĘđ ĘđėĐ ĦđĤĚĘ ,ĘČĤĥĕ ĦĜĕďĚĘ ęĕĘĕĞđĚ .ęĕĕĞđĢģĚĐ ęĐĕĕēč Ğđčģ ĕď ēĤđČ ČĕĐĥ ĦđČďđđĐ

קשר עין

רן ארז

יו"ר הנהלת ארגון המורים

đĜďĠģĐ đĒ ĐďĕĞđđč ęĎ ,ĦđĚďđģĐ ĦđďĕĞđđč đĚė ĦČ ěĕĕĜĞĕĥ đĜčĥēĥ ,ĕĘČđĔģČ ČĥđĜč ďģĚĦĐĘ ęĤĦĕĐĘ ęĎ Ęėđĕ ěĕĕĜĞĘ ĤčĞĚ ĤĥČ ,ęĕĤđĚĐ ĤđčĕĢ Ęĥ ĔčĚĐ ĦđďđģĜđ ĦđĞďĐ ,ęĕČĥđĜĐ ěđđĎĚĚ .ęĕčĦđėĐđ ęĕĢĤĚĐ ČĘ ČđĐ ęĕĕďđĝĕ ĘĞĐ ĤĠĝĐ ĕĦčč ęĕĤđĚĐ ěđĎĤČ ,ĦĕĘĜđĕĝĠđĤĠ ĐďđĎČ ęĎ ČĘČ ,ĕĞđĢģĚ ďđĎĕČ ģĤ ĤĥČ ,ĐĜđĥ ěđđĎ ěđĎĤČĘ ĐĜģĚ ęĕĕĜĥĐ ěĕč čđĘĕĥĐđ ęĕĤēČ ęĕĕĞđĢģĚ ęĕďđĎĕČ čĤģč đĘ ĐĚđď ěĕČ .ęĘđĞč đĐđĚė ęĕĔĞĚđ ĘČĤĥĕ ĦĜĕďĚč ,ęĕĜĥĐ ĖĤđČĘ đĜĕĦđĕđĘĕĞĠ Ęėč ,đĜĕĝĕĜ ĖėĕĠĘ ,ĖđĜĕēĐ ĦėĤĞĚč ĥēĤĦĚĐ Ęėč ęĕčĤđĞĚ ĦđĕĐĘ ęđĕ ĦėĤĞĚĐ ĦČ ęĕĕēĐ ,ęĕĤđĚĐ đĜČĥ ĐĕĕČĤ ĖđĦĚ .ĐĕėĤĢĘđ ĐĕĦđĕĞčĘ ęĘđėĚ ĤĦđĕ ęĕĞďđĚ ,ęđĕ ČđĐĥ ĖđĦ ,ĐĒ đģč ĖĕĥĚĚ ĦĤčđēĐđ ĐďĕĞđđĐ ČĥđĜ ęĚđģĚđ ĤĠĝĐ Ħĕč Ęĥ đĚđģĚ ĦČ ěđēčĘ ĐĝĜĚ ĞďĕĐ đčĥ ęĘđĞĐ ,ĕĘĔĕĎĕďĐ ěďĕĞč ęĕĤđĚĐ Ęĥ ĘĞ ęĕĤčďĚ đĜČĥė ,ĘĕčģĚč .ĤĕĐĚđ ěĕĚĒ ,ĥĕĎĜ ĥĕ ĕĤĐ ,ĦđČďđ ĕČ Ęĥ ĤĥģĐč "ĖđĜĕēĐ ďĕĦĞ" ČĘČ ,ĕĎđĘđĜėĔĐ ĔčĕĐĐĚ ģĤ ČĘ ČĥđĜĐ ĦČ ěđēčĘ ĦđďģĚĦĐĐ ,ĐĤģĚ Ęėčđ ,ĦđĠĝđĜ ĦđčĤ ĦđĕđđĒĚ ,ĘĘėčđ ,đĚđďĕģ ,đďĚĞĚ À ĐĤđĚĐ ĦđĕĐĘ ĐėĕĤĢ .đĘĥ ĐĕĝĠđĤĠĐ ďĕĦĞ ĦėĤĞĚ Ęĥ ĞģĤčĥ ĕĘ ĐĚďĜ ,ĤđēČĘ ĔčĚč ĐĦđĕĐ ęĢĞĚ ĦČĒđ ,ĦđČďđ ĕČ ĦĚĕĕģ ďĕĚĦ ĖđĜĕēĐ ěđĔĘĥĐ ĕĠđĘĕē ,ĕĤģ ,ĦĕĔĕĘđĠĐ ĦėĤĞĚĐĚ ģĘē ,ęĕĤĥ ĕĠđĘĕē ęĐĕĦđčģĞčđ ,Ħĕĝēĕ ,ęĕĤĕďĦĐ ,ĦĕĔĕĘđĠĐ đĚĘđĞ ĦĠģĥĐ ęĞ Čč Ĥĥ Ęė ĤĥČė ĐĕĘĞĥ ĦėĤĞĚĐ ĘĞ đĘĥ ĔčĚĐ ĦďđģĜđ đĕĦđĕĜėĦ ,ęĕĜĥ čĤ ěđĕĝĕĜ ďĚĘĚĥ ĕĠė ,ĘĞđĠč .ĐĜđĚĚ ČđĐ ęĕčĤ ĐĘČĥ ĕĜĚĕĝ ĐčĕĢĚ Ĥĥ Ęĥ ĐĜđĐė ĦĘĕēĦ ęČĐ À ęĐčĥ ĘđďĎĐđ ,ĐĘđė ĖđĜĕēĐ ĦėĤĞĚ ĕĜĠĘ ?ĘĔčĕ ĐĚđ ęČĐ - đĚďđģ ĦđĕĜėĦ ĦČ ČĘ đČ ĖĕĥĚĕ ĕĠďč ĐĤđĥė ĤČĥĕĕ ĐĚđ ęĥđĕĚ ĦđĕĐĘ ĖĕĥĚĕ ĐĚ Ĥĥ Ęė .ĦđĕėĥĚĐ ěĕČ čđĤĘ ,ĕĤĞĢĘ ?ĐĕĤđĔĝĕĐĐ ęĞ .đĘĥ ęĕĥĎďĐĐđ đĘĥ ĦđĚĤđĠĤĐ ,đĕĦđĕĜėĦđ ēđđĔ ĕėđĤČ ęĐ ĖđĜĕēĐ ĕėĕĘĐĦĥ ěđđĕėĚ ,ĦČĒ

7

תוכן העניינים

36

28

14

עתיד החינוך: "להיות אדם אוהב אדם" שרף חסאן

חידושים טכנולוגיים בין הרב שי פירון | סיכון לסיכוי

86

46

82

בתום עידן העיוורון אורן לאלו

אומת הסטארט אפ רם כהן | משאילה ספרים

מטכנולוגיה חינוכית לאדטק אבי ורשבסקי

בואו נדבר על העתיד. ואם לדייק רועי צזנה | על עתיד ילדינו

עלי זחאלקה | -ודאות e עתיד החינוך במצב של 54 ד"ר יובל דרור | החומרים שמהם בנוי העתיד 56 רנדי וינגרטן | טכנולוגיה בחינוך – אמצעי ולא מטרה 58 יובל גרינברג | עתיד החינוך? אופטימיות זהירה 60 ד"ר טלי יריב-משעל | חיבור בעידן מחובר 62 ענבר רז רוטשילד | המורה – אי של ודאות 65 ד"ר הילית פינקלשטיין | הזמנה ליציאה למסע 66 ניהול סיכונים של החינוך למדע ולטכנולוגיה בישראל 68 ד"ר ענת אבן זהב עינת גלזר | ? מה באמת חשוב שילדינו ילמדו 70 ד"ר אביבה אבידן | תהיות על עתיד החינוך וההשכלה 72 נדב ברמן שיפמן | בלי אנושיות אין חינוך 74 שירה יצחק | החינוך האינדיבידואלי בעידן אי הוודאות 76 לעתיד טוב יותר: גישור בבתי הספר – בין חתירה 78 דניאל-בר פוירשטיין | להסכם לשינוי השיח ליאור הלוי | " מ"אי ידיעה" ל"איים של ידיעה 80 רם כהן | אומת הסטארט אפ משאילה ספרים 82 צפי שומר | המרחב הפיזי והפדגוגיה בדיאלוג 84 אורן לאלו | בתום עידן העיוורון 86 שרת החינוך העתידית של ישראל 88 דכאא חיחי-עבאס | ? פני החינוך לאן 90

רן ארז |

דבר יו"ר הנהלת ארגון המורים 7

שלמה מויאל | "

דבר עורך "קשר עין 9

שרון כץ |

דבר עורכת הגיליון המיוחד 11

סקירה | 2016

ועידת ישראל לחינוך 12

הרב שי פירון |

חידושים טכנולוגיים - בין סיכון לסיכוי 14

ד"ר אביתר מתניה |

מערכת החינוך בעידן הסייבר 18

יעקב הכט | 2.0 הופעת החינוך 20 איזה עתיד יש למערכת החינוך כשכולם בתוכה 25 פרופ' יזהר אופלטקה | ? איבדו אמון זה בזה אבי ורשבסקי | מטכנולוגיה חינוכית לאדטק 28 חילי טרופר | להבטיח הזדמנות 30 לצאת מהקופסה או להמציא אותה קצת מחדש 34 ד"ר אייל דורון

שרף חסאן | "

עתיד החינוך: "להיות אדם אוהב אדם 36

יעל דורון-דרורי |

לפרוץ אל הלא ידוע 38

ד ר הגר גלברד-שגיב | על המוח בעידן טכנולוגיית המידע 40 -ודאות, אתיקה ופרטיות ביחסי מורים-תלמידים באתרי e 42 ד"ר אלונה פורקוש-ברוך | רשתות חברתיות וד"ר ארנון הרשקוביץ רועי צזנה | בואו נדבר על העתיד. ואם לדייק – על עתיד ילדינו 46 פרופ' מירה קרניאלי | ? ישן מפני חדש תוציא – האומנם 48 מיקה דפני | שלושה סיפורים קצרים מההווה במבט לעתיד 52

ארגון המורים לא יישא באחריות כלשהי לתוכן המודעות/הפרסומים ו/או לטעויות שאירעו בתוכן המוצג בהם. כל המסתמך על המודעה/פרסום עושה זאת על אחריותו האישית בלבד. כמו כן פרסום המודעה אינו מהווה המלצה או הבעת עמדה של הארגון לגבי נכונות ו/או כדאיות המודעה.

8

דבר העורך

י ר ח ו ן א ר ג ו ן ה מ ו ר י ם

בהוצאת: ארגון המורים בבתי הספר העל יסודיים

ČĢđĕĐ ĕĜĥĐ ěđĕĘĕĎĐ ČđĐ ĐĒĐ ěđĕĘĕĎĐ ĒėĤĦĚđ ĦĤďđĐĚđ ĐčēĤ ĦĜđėĦĚč .ďēČ ČĥđĜč ęĕĤđĚĐ ěđĎĤČĥ ĐĒ ČđĐ đč ěđďĜĐ ČĥđĜĐ :2016 ĖđĜĕēĘ ĘČĤĥĕ ĦďĕĞđ ĦČ đĘ ďēĕĕ ęđģĚĐ ĐĒ .ĦđČďđ- e ?ĖđĜĕēĐ ďĕĦĞ ĦēĘĢĐ ěĞĚĘ đēĤĔĥ ĕĚ ĘėĘ ĦđďđĐĘ ęĕĜėĦĐ ĦČ đĤēčĥ ĕĚ ĘėĘđ ĐďĕĞđđĐ .ēđė Ĥĥĕĕ .ęĕēĘĢđĚ Đė đĕĐĥ ,ĐĘĥ đĜĞĜĥ ,ęĕčĦđėĐ Ęĥ ęĕĤĚČĚĐ ĞĠĥ ęĕĜđĕď ęĕĎĕĢĚ ,ęĕĤđĚĐ ěđĎĤČ ĦĕĕĜĠĘ ĤĚđē ĐčĤĐ ęĕĞĕĢĚĐ ęĕģĕĚĞĚ

6618356 תל-אביב 23 דרך מנחם בגין www.igm.org.il 03-7106777 : טל' משרדי ארגון המורים בתל-אביב 03-7106786 טל' המערכת: 03-5667713 פקס המערכת: shlomom@igm.org.il שלמה מויאל, עורך קשר עין: שרון כץ עורכת:

שלמה מויאל

יו"ר המחלקה ל"קשר עין" וחינוך טכנולוגי 03-7106749 ' טל shlomom@igm.org.il

שלמה מויאל )עורך(, רן ארז, משה אוחיון, חברי המערכת: נורית ולנסי, זהבה שפר, ד"ר שוש וינטר, אפרת בר וקרן שקד michala@igm.org.il מיכל אחישר רכזת המערכת ועורכת לשון: סטודיו פיני חמו עיצוב גרפי: הפקה ופרסום: נירפרינט מדיה והפקה בע"מ 6971905 ת"א 6 רח' ראול ולנברג www.nirprint.co.il info@nirprint.co.il 03-6496069 :' טל

,ĖđĜĕēĐ ĦėĤĞĚ ďĕĦĞĘ ĞĎđĜč Ħđčđĥē ĦđĘČĥ ęĕĘĞĚđ ĐčĥēĚĘ ěđĕĘĕĎč đčĦėĜĥ ęĕĤčďĐĥ ĦđđģĘ ČĘČ ĕĘ ěĕČ .ęĘđĞč ęĎđ ġĤČč ğČ ĕĘđČđ ĖđĜĕēĐ ęđēĦč ĦđĔĘēĐ ĕĘčģĚĘ ęĎ ĐČĤĥĐ đĜĦĕĕ ĐĒĐ ęĕčĦđėĐ ĘėĘ ĐďđĚ ĕĜČ .ęĕčđĥē ęĕĤčď Ęĥ ĕđĜĕĥ ĕďĕĘ đČĕčĕ .ĦďēđĕĚĐ ĦĜđėĦĚč ěđĕĘĕĎĐ ĦČĢđĐč đĞĕĕĝĥ ĕĚ ĘėĘđ ęĕĕģĦĐ 8.3.16 ęđĕč :ĕĎđĘđĜėĔĐ ĖđĜĕēč ęĕĤđĚĐ đĜĕĤčē ĘėĘ "ĐĎĤēĐ"Đ ČĥđĜč ĦĝĜėĐ Ęĥ ĐĕĎđĘđĜėĔĐđ ĞďĚĐ ĦďĞđđč ěđĕď ĔģĕđĤĠčđ ď"ĕ-Ď"ĕ ĦđĦĕėč ĦđĘĘėĚč ęĕďĚĘĚĐ ęĕĤđĚĐ ĦđĤĥĚč ěđĕďč .ęĕĕĎđĘđĜėĔ ĦđĞđĢģĚĘ ęĕĤđĚ Ęĥ čĤĐ ĤđĝēĚĐ čģĞ ,č"đĔ ĘĞ ,ĎĕĤē ěĠđČč ĐĤĥĚ 140% ĦČ ĤđčĞĘ đĘėđĕ đĘČ ęĕĤđĚĥ ęėđĝ ĘĐĜĕĚč ĐĕĎđĘđĜėĔĐ ğĎČ ĘĐĜĚ ,ěĐė ěđĥĤĎ ĤĚ Ęĥ ĤđĥĕČ ěĦĚ ĕďĕ ,ĦĠĝđĜ ĐĞĢĐ đč ĐĦĘĞđĐ .ĖđĜĕēĐ ďĤĥĚč ĐĕĎđĘđĜėĔđ ĞďĚĘ ,ęĕĕĎđĘđĜėĔ ĦđĞđĢģĚ Ęĥ ĐČĤđĐĘ ęĕČĝďĜĐ ęĕĤđĚ ĤĕĥėĐĘ Ėė ĘĞ ďĚđĞ ČđĐđ ,ĖėĘ đĦđďĎĜĦĐ ĦČ ĞĕčĐ ĖđĜĕēĐ ďĤĥĚ ĖČ ĦďĞđ Ĥ"đĕ .ĐĜĕĞč ĤČĥĕĦ ěđĥČĤ ĤČđĦ Ęĥ ĦĚĕĕģĐ ĐĥĕĤďĐĥ ĐďĞđđĐ Ĥ"đĕ ĥĚĕĥ ĤčĞčĥ ,ĕĜĠĎ ĐĥĚ ,ĦĝĜėĐ Ęĥ ęĕĠĝėĐ ĥČĤĚ ĥģčĕ ,ĐĒ ęđēĦč ĤĕĥĞ ěđĕĝĕĜ đĘđ ,ĐĕĎđĘđĜėĔĘđ ĞďĚĘ .ĦČĒĐ ĐĕĞčĐ ĦČ ĤđĦĠĘ ēĤėĐĐ ěĚ .ČĥđĜč ĞĕĤėĐĘ ĐĘĥĚĚĐ ĦđĚđģĚ ĐĥđĘĥč ęĕĤđĠ ĕĠĥĜ ęĕĕģĘ ĎČď ęĕĤđĚĐ ěđĎĤČ ,ęĕēĘĢđĚ đĕĐ ęĕĠĥĜĐ .ĐĠĕēčđ Ď"čĦĜč ,ęđĤďč :ġĤČč ęĕĕĒėĤĚ .ĐďđĦĘ ęĕĕđČĤ ęĕĜĎĤČĚĐđ .ēĚĥ ēĝĠ Ďē ĦėĤčč ĘČĤĥĕ ęĞ Ęė ĦČ ĖĤčĘ ČĘČ ĕĘ ĤĦđĜ ČĘ

ניר שפיר מנהל הפקה: קארין רומנו, ניהול פרויקט ומודעות: Karin@nirprint.co.il 050-5295330 ' טל

גרפוליט הדפסה ועיטוף:

אין המערכת מתחייבת לפרסם כל חומר שמתקבל או להחזירו לשולח

כל הזכויות שמורות למוציאים לאור. אין להעתיק, לשכפל או לעשות שימוש כלשהו בחומר הכתוב ללא אישור בכתב מהמו"לים

חברי הארגון מוזמנים לשלוח מפרי עטם אל המערכת, michala@igm.org.il לפי הכתובת:

9

היברו יוניו קולג' - מכו למדעי היהדות מרכז בלאושטיי ליעו וליווי רוחני

התנסות וכלי מקצועיי : התכנית מעניקה ללומדי להנחיית קבוצות לומדות תורה בשיטת 'סוגיותחיי ', הרחבתההיכרותע הספרייההיהודית, הכרתעקרונות בהנחייתקבוצות לומדות וביבליותרפיה. רוחמה מרצה ליהדות ומנהלת אקדמית: פרופ' : צוות התכנית . חיים סוגיות ביבליותרפיה תלמודית לימודי תעודה ĕ ü ĕ ø Ĝ Ā Ğ ø č ĕ ü ă Ħ ø ď ÿ č Ā Č Ē Ā Č ĕ Ā Ğ Ă Ĉ ĥ ú Ğ ÿ Ĉ ĥ Ā Ė ø Ħ Ā Ĥ ā đĦ ĕ ý Ę ă đĘ התכנית מיועדת לנשי וגברי , חילוניי ודתיי : )מכל הזרמי ( העוסקי בתחומי רלוונטיי מורי , רכזי מקצוע ומדריכי במקצועות היהדות )מקרא, • תורה שבעל-פה, תרבות ישראל, מחשבת ישראל וספרות עברית( מנחי קבוצות לומדות תורה ובתי מדרש. • מטפלי בעלי גישה ועניי במקורות יהודיי . • תואר ראשו )ע עדיפות לתוארשני( : תנאי קבלה עמידה בראיו אישי במדעי היהדות / חינו /טיפול בנפש 3.11.16 : מועד פתיחה יו בשבוע במש שנת לימודי : מש התכנית אקדמית. וכ סו 16.30-10.00 ימי ה', בי השעות : מועדי הלימוד שבוע אחד. & 6,300 : שכר לימוד 49 המרכז הרב תחומי, עמק דות : מקו הלימוד מודיעי . יונה ארזי מרצה ליהדות: גב' ברוס ד"ר מרצה בתחו הנחיית הקבוצות: . אופנהיימר ומרצי נוספי מתחומי הפסיכולוגיה היונגיאנית והביבליותרפיה.

וייס

* התכנית מוכרת לגמול השתלמות במסלול האישי

לפרטי , לקבלת שאלו הרשמה וקביעת מועד לראיו 02-6203384 - אנא פנו לטלפו wg@netvision.net.il או במייל Blaustein Huc חפשו אותנו ב-

לפרטי , לקבלת שאלו הרשמה וקביעת מועד לראיו 02-6203384 - אנא פנו לטלפו wg@netvision.net.il או במייל

מסע לעתיד החינוך

קשר עין

,ęĕĤģĕ ęĕČĤđģ ģĝđĞ "ěĕĞ Ĥĥģ" Ęĥ čēĤđĚĐđ ĕĎĕĎēĐ ěđĕĘĕĎĐ ČđĐ ĐĒ ěđĕĘĕĎ .ĦđČďđ- e ?ĖđĜĕēĐ ďĕĦĞ :ČĥđĜč ęĞĠĐ ĐĚĕĕģĦĐĥ ,ĖđĜĕēĘ ĘČĤĥĕ ĦďĕĞđ Ęĥ Ĥĕĥĕ ĖĥĚĐ .ČĥđĜ đĦđČč ĐģĝĞđ 2016 ĘĕĤĠČč 3 -č ĦĥģĚ ęĕĕĥĕČ ĐĞď ĕĤĚČĚ ĦĠđĝČ ĘĕėĚ ěđĕĘĕĎĐ ęĕĜđđĎĚ ęĕĚđēĦč ęĕēĚđĚđ ęĕčĦđė Ęĥ ĐčēĤ ,ĐĕĚďģČĐ Ęĥ ęĕĎĕĢĜ ,ęĕĘĐĜĚđ ęĕĤđĚ :ęĐĕĜĕčđ ,ĖđĜĕē ĦđĦĥĤ Ęĥ ,ęĕĤđĚ ĦĤĥėĐĘ ĦđďĝđĚ Ęĥ ĕĘĞč ,ĐĕĠđĤĦĜĘĕĠĐ Ęĥđ ĦđĕĚđģĚ ĦđĕđĥĤ Ęĥ ,ĖđĜĕēĐ ęĘđĞčđ ĕĔĤĠĐđ ĕģĝĞĐ ĤĒĎĚč ęĕďĕģĠĦ .ďđĞđ ,ĐđđĐčđ ĤčĞč ,đč ęĕģĝđĞ ęĕčĤđ ęđĘĞ ČĥđĜ ČđĐ ĖđĜĕēĐ ďĕĦĞ ĦđČďđ ĕČč ĦđĕēĘ ČĤđĜ ęĕĕČĚđ Đĥģ ĕė ,ĤģĕĞč ĐĤģĕ ĐĚđ ďđčĞĕ ĐĚ ,ĐĕĐĕ ĐĚ ĎĥđĚ ĥĕČĘ ěĕČĥė .ĐĚĕďģ ęĕĜĥ ĖđĜĕēĐ ęĘđĞč ĕėĐ ĐĚ ĔĕĘēĐĘ ĦĕĥĠđē ďĕ ĐĜĦĕĜ ęĕčĦđėĘ ĐĘđďĎĐ ĦĤĦđėĐ ĦēĦ đĕĘĞ čđĦėĘ ęĐč ĤĞđč ĦČčđĚĐ ĐČĢđĦĐ .ĖđĜĕēĐ ęĘđĞč ĦđČďđđĐ- e Ęĥ ęĕēđĦĕĜđ ĦđĞď Ęĥ ĤĕĥĞ ĝĠĕĝĠ ČĕĐ ęėĕĜĠĘ ęĕēĦđĠ'đ ĐČĤĥĐ ęĕģĕĜĞĚĥ ,ęĕĤĦđĝđ ęĕĜđđĎĚ ęĕĕĜĕĞč đĜĘ ĕđĠĢĥ ĐĚ ĘĞ ĘėĦĝĐĘ 'ĥČĤĐ ĦČ .ĦđĕĦĤđģĕč ěĠđČč ,đĘĕčđĐ đĦčĕĦė ĦĤđĢđ ĤēčĜĐ ČĥđĜĐ ęĐĕĤĚČĚč ģđĝĞĘ ęĕčĦđėĐĚ ęĕčĤ ,ĕĞčĔ ,ĖđĜĕēĐ ęĘđĞ ĘĞ ĐĦĞĠĥĐđ ĦĕĎđĘđĜėĔĐ ĐėĠĐĚč ĕďė ĐĚčĐ ĦČ đĘĢĕĜ ęĕčĦđėĐĚ ĔĞĚ ČĘ ĖČ ,ęĕĕĦđĐĚđ ęĕĕĦđĞĚĥĚ ęĕĤēČ ęĕĚđēĦč ģđĝĞĘ .ĖđĜĕēč ĦđČďđđĐ ĕČ ĦČ ęĕĤĢđĕĐ ęĐ ,ęĦĥĕĎĘĥ ĤĎđčĐđ ĐĤđĚĐ ĦđĚď :đĘĞĥ ęĕČĥđĜĐ ěĕč ęĕĤđĚđ ęĕĘĐĜĚ Ęĥ ęĚđģĚ ,ĕčĕĔĚĕĔĘđČĐ ďĤĥĚ Ęĥ đďĕģĠĦ ,ĐĤđĚĐ ďĚĞĚ ,ęĐč ěđĚČĐđ ęĕĠĦđĥĐ ,ĐĕĔĤģđĚďđ ęďČ ĦđĕđėĒ ,đĐĜčĚđ ĖđĜĕēĐ ĐĥĞĚĘ ęĕĜđđĎĚĐđ ęĕĜđĥĐ ęĕĕĘčđĘĎĐđ ęĕĕĘģđĘĐ ,ĦđĕđĜĚďĒĐĐ ěđĕđđĥđ ęĕĕĦĤčēĐ ęĕĤĞĠĐ ,ĕėđĜĕēĐ

,ęĕĜđĕĢ ,ęĕėĤĞ ,ĕĒĕĠĐ ĐďĕĚĘĐ čēĤĚč ęĕĕđĜĕĥĐ .ďđĞđ ĐďĕďĚĐđ ĐėĤĞĐĐ ČĥđĜ ěďĕĞč ĐČĤđĐ Ęĥ ęĕĜđĥ ęĕďčĤč ĞĎđĜ ĐĒ ěđĕĘĕĎ ęđĥĥ ,ĘđėĘ ĤđĤč ĕė ,ĐĚđď ĖČ ,ĕĎđĘđĜėĔ ĐĕĢĜĎĕĘĔĜĕČđ ĦĕĘČđĔĤĕđ ĐĕĢģĕĘĠČ ,ĐĕĎđĘđĜėĔ ěĕČ ĕėđ ęĕďĕĚĘĦ ĖĜēĘ đĘėđĕ ČĘ ĦĕĦđėČĘĚ ĕĥĕČ ěĕč ĤĥģĘđ ĖđđĦĚĐ ĕĥđĜČĐ ęĤđĎĘ ğĕĘēĦ .ĞĎĚđ ĔčĚ ,ĥĎĤ ĝĝđčĚ ęĕĘĐĜĚđ ęĕĤđĚ ,ęĕďĕĚĘĦ ĕė ,ČđĐ ğĝđĜ ĤđĤč Ĥčď ,ĦđĕĐĘ ęĕėĕĤĢ ĐĚďģđ ĐďĕĚĘ ĕĤĎĦđČĚ đĕĐĕĥ ďēČė ,ęĕĜĤģĝ ,ęĚĢĞč ęĕēđĔč ęĕĥĜČ ,ĐĜđĥČĤčđ ĥČĤč ĕĘĞč ,ēĦĠĦĐĘđ ďđĚĘĘ ęĕĥđēĜđ ĐĕĢčĕĔđĚ ĕĤđďē ĖĕČ .ĦēĦđĠĚ ĦĕĦĤčēđ ĦĕĥĎĤ ĐĕĢĜĎĕĘĔĜĕČ ĦĕĒėĤĚĐ ĐĘČĥĐ ĕĘđČ đĒ - ĐĘČė ęĕĥĜČ 'ęĕĤĢĕĕĚ' .ĐĘ ĥĤďĕĐĘ ęĕėĕĤĢ ĖđĜĕēĐ ďĕĦĞč ęĕģĝđĞĐ Ęėĥ ęĕĜĠĐ ęĞ ďĞđĢ Ĥčė ,đďĢĚ ,ęĕĤđĚĐ ěđĎĤČ ęĎ ęĕČĦĐĘđ "đĕĤĕĥėĚ ĦČ ĘĕĕėĘ" ĐĝĜĚ ,ĐĚĕďģ ,ęĕėĤĢĘ ęČĦĐč ďĕĦĞĐ ĕĤĎĦČĘ đĚĢĞ ĦČ .ęĕĕđĜĕĥĘđ ĦđĕđēĦĠĦĐĘ ĖđĜĕē ĕĥĜČ ĕĜđĚĐ đĜĞĜ ěđĕĘĕĎĐ ĦČĢ ĦČĤģĘ ęđģĚĐ ĤĢđģ ĦČĠĚ .ęĔĞ ĕĤĠĚ đēĘĥđ đĜĦĕĕĜĠĘ ęĕĤĚČĚĐĚ ģĘē čĘĥĜ ,đĜĤĞĢĘ ,ĝĠďđĚĐ ěđĕĘĕĎč ,ĦĕĜđĤĔģĘČĐ đĦĤđďĐĚč ěđĕĘĕĎč đč đĘĘėĜ ČĘĥ ēĚĥĜđ "ĐĤĕĎĚč" ęĕĤĚđĥ đĜČ À ęĕĤēČ ęĕčĤđ ĔĜĤĔĜĕČĐ ĤĦČ) ęĕĠĝđĜ ęĕĢđĤĞč ęĚĝĤĠĘ .ďĕĦĞč (ģđčĝĕĕĠđ 65,000 -ė ,ęėĘ ģĘđēĚĐ ĐĒ ěđĕĘĕĎĥ ČĕĐ đĜĦđđģĦ Ęĥ čēĤ ěđđĎĚĘ ęėĦČ ğđĥēĕ ,ęĕĤđĚĐ ěđĎĤČ ĕĤčē ĐčĥēĚĘ ęėĦČ ĤĤđĞĘ ĐĤĔĚč ,Ğďĕ ĕĚđēĦđ ĦđĞď ĐĘđĞĠĘ ęėĦČ ĞĕĜĐĘ ğČ ĕĘđČđ ĖđĜĕēĐ ďĕĦĞ ĘĞ ěėĦĕĕđ .đĘĥ ĐĜĔģĐ ęĕĐđĘČĐ ĦģĘēč ĥĕČ ĥĕČ À ďēĕ ęĎ ęĕĤĚČĚĐ ĘėĚ ĦđĘđĞĐ ĦđĜčđĦĐ čđĘĕĥĥ ,ĦĜĒđČĚđ ĦĕČĤēČ ,ĦĚĕđĝĚ ĐčđĥĦ ĦĦĘ ĕďė đč ĥĕ .ęĕĕĤĥĠČ ęĕĕďĕĦĞ ĐĘđĞĠ ĕĜđđĕė Ęĥ .ēĚĥ ēĝĠ Ďēđ ĐĚ e Ĝ ĐČĕĤģ

שרון כץ גיליון ה עורכת

11

צילום: רמי זרנגר

2016 ועידת ישראל לחינוך e עתיד החינוך?

-ודאות

י ĖđĜĕēĘ ĘČĤĥĕ ĦďĕĞđđč ğĦĦĥĐĘ đČč ĖđĜĕē ĕĥĜČ 1500 -Ě ĤĦđ ęĕĝĜėĐ ĒėĤĚč ,3.4.2016 ,ěđĥČĤ ęđĕč ęĕĤđĚĐ ěđĎĤČ ęĕĕģĥ ČĕĐđ ,ĤĠĝĚč ĦĕĞĕčĥĐ ĐďĕĞđđĐ đĒ .ĐĠđĞĦĐ Đďĥ ĦĕĕĤģč đĕĜđđČ Đč đĎĢđĐĥ ęĕĜėĦĐ ."ĦđČďđ- e ?ĖđĜĕēĐ ďĕĦĞ" :ČĥđĜč ĐģĝĞ .ĖđĜĕēĐ ďĕĦĞ đĜĘ ěĠđĢĥ ĐĚĘ ĞĎđĜč ęĕēđĦĕĜđ ĦđėĤĞĐč đďģĚĦĐ ĦČ đĚĞ ģĘēđ čĤĐ ĘĐģĐ ĦČ ĖĤĕč ,ĔĜč ĕĘĦĠĜ ,ĖđĜĕēĐ Ĥĥ :ďĕģĠĦĘ đĦĝĕĜė ĤēČĘ đč đĥčĎĦĐĥ ĖđĜĕēĐ ďĕĦĞ ĘĞ đĕĦđĜčđĦ Ğčđģĥ ďēČĐ ĤčďĐ ,ĦđĦĕėĐ ĘďđĎ ČĘđ ĐĕĎđĘđĜėĔĐ ĦĞĚĔĐ ČĘ" .ĐĤđĚĐ ČđĐ ĘČĤĥĕ ĦĜĕďĚč ĖđĜĕēĐ ĦđėĕČ ĦČ ěđĢĤ Ęĥ ģĕĒđ ęĕĕĜĕĞč ĥČ ęĞ ĐĤđĚĘ ğĕĘēĦ ĐĕĐĕ ČĘđ ěĕČ ĐĤđĚ ğĕĘēĕ ČĘ čĥēĚ ğČ ęĘđĞĘ .ďĘĕ Ęė ĦđČĤĘđ ĥďēĘ đĜČđ ĦČĒĐ ĐĕĎđĝĐ čĕčĝ ęĕĒėĤĚ đĜēĜČ ġĚČĚĐ Ęė ĦČ .ĐĘđĞĚ ."ĐĤđĚč ęĕďģĚĦĚ ĐĚĕĥĚĘ ĐĕĤčďč ĐĝēĕĕĦĐ ,ěĐė ĘėĕĚ ,ĖđĜĕēĐ ďĤĥĚ ĦĕĘ"ėĜĚ ĦđĕēĘ ęĕďĕĚĘĦĐ ĦĤĥėĐ À ĖđĜĕēč ęĕģĝđĞĐ Ęė Ęĥ ĦĠĦđĥĚĐ ĐĘđďĎ Ėė Ęė ĦėĤĞĚč ĕđĜĕĥ ĤĢĕĕĘ ĖĤď ěĕČ" :ĐĜĦĥĚ ęĘđĞč ĐĚĕĥĚč ďēĕč đĜĘđė đĜēĜČ .ěđĒēĐ ĦČ ČđĢĚĘ ęĕĥģĞĦĚ ČĘ ęČ ,ğđĝč .ĦĤēČ ĖĤď ěĕČ ĕė ,ĦđģđĘēĚĐđ ęĕēđėĕđđĐ ĦđĤĚĘ ,ĦČĒĐ ĦČ Ğčđģĥ ČđĐ ,ĐĦĕėč ,ęĕĤđĚĐ ,ęėĘĥ ĕĚđĕĚđĕĐ ĐĥĞĚĐ ."ĐĤčēĐ Ęĥ ĐĦđĚď ĦČ ĞĕčĐđ ,ęĕēėđĜĐ ĦČ ĖĤĕč ,ęĕĤđĚĐ ěđĎĤČ ĦĘĐĜĐ Ĥ"đĕ ,ĒĤČ ěĤ ĐĚĥĥ ĐĥĕĎĚ À ĖđĜĕēĐ ďĤĥĚč ĐĥĕĎĐ ĕđĜĕĥĚ đĜđĢĤ ĦđĞĕčĥ :ĒėĤĚč ĐĤđĚĐ ĦČ ĐČđĤĥ ĐĥĕĎĐ ěđđĕėĘ ĒėĤĚč ďĕĚĘĦĐ ĦČ ĦČ ĦđĥĞĘ ęĕĤđĚĘ ĤđĒĞĘ ĖĕĤĢ ,ĖđĜĕēĐ ĦėĤĞĚ ĦČ ęďģĘ ĕďė" ęĘđė ĖđĜĕēĐ ĦėĤĞĚčĥ ĤđėĒĘ ĖĕĤĢ .ĕĚĕĔĠđČ ĕĜČ .ĐĜđėĜ ęĦďđčĞ ."ēĠĔĘ ĥĕ ęĦđČđ ęĕĤČĥĜĥ ęĐ ęĕĤđĚĐđ ęĕĚďģĦĚ đČĤ) čĕčČ-ĘĦč ĔĜđėĕĦ ĤĠĝĐ Ħĕč ĘĐĜĚđ ďĝĕĕĚ ,ěĐė ęĤ ĞĎđĜč ĦĕėđĜĕēĐ đĦĜĥĚ ĦČ ĥĤĠ ,(ĐĒ ěđĕĘĕĎč 84 'ĚĞč đĤĚČĚ ĦčĕčĝĘ ĤĐĚ ęďģĦĐĘ ēĤėĐĘđ ĕďĕĦĞĐ ĐďĕĚĘĐ ĖĕĘĐĦĘ ĐģđĝĞĦĐ ģđĥ ĘĞ ĐčĥēĚ ĖđĦĚ ĤĠĝ ĕĦčč ĦĕĎđĘđĜėĔ ĐďĕĚĘ ĐĤČĕĦ ,ĔČĠĞđĥč ĝĕĚđĤĠ ĤĠĝĐ Ħĕč ĦĘĐĜĚ ,čđĕČ ĘĚČ .ĕďĕĦĞĐ ĕČ Ęė ĖđĦč ĦđČďđ ĤĢĕĕĘ ĦĘĞđĠ ČĕĐ ďĢĕė ĦĠĘČĚĐ ĐĦČĢĤĐč .ĐēđĦĠ ďĕĚĦ ĕĘĥ ĦĘďĐ ĐĒĐ ěĔģĐ ĕČĐ ĖđĦč" :ĦđČďđđĐ

12

ęĕďēĠĐ ,ĦđčĒėČĐ ,ĦđģđĢĚĐ ,čČėĐ ĦČ ĘĕėĐĘ ĐĜėđĚ ďĕĚĦ ĕĜČ đĜĘĥ ěĔģĐ ĕČĐ ĖđĦč .ĤĥđČĐ ĕĞĎĤđ ĦđēĚĥĐ ĦČ ęĎ ĕČďđđčđ - Đčĥ ĐĤčēĐ ĦčđĔĘ ĦđĔĘēĐ ĘčģĘ ęĕďĕĚĘĦĐ ĦČ ĐēĕĤėĚ ĕĜČ ęĚĢĞĘ čĕĢĐĘ ęĦđČ ĦďĚĘĚ ĕĜČ đĜĘĥ ěĔģĐ ĕČĐ ĖđĦč .ęĕĕē ęĐ ĘđČĥĘ ęĎđ ęĐĕĤēČ čđģĞĘđ ęĕďĞĕđ ĦđĤĔĚ ĞđčģĘ ,ęĕĜĚĒ ĦđēđĘ ęĕĚďģĚĐ ęĕĚĤđĎĐ ęĐĚđ ęĕčėĞĚĐ ęĕĚĤđĎĐ ęĐĚ ęĚĢĞ ĦČ ĐĕĤđĔĝĕĐĘ Ďđēč ěđĕĤđĔĝĕĐ ,ĕĤĤĐ ēđĜ Ęčđĕ 'ĠđĤĠ ."ęĦđČ ," 21 -Đ ĐČĚč ĖđĜĕēĐ ďĕĦĞ" đĦČĢĤĐč ,ĦĕĤčĞĐ ĐĔĕĝĤčĕĜđČč ĦČ ČĕĢĚĐĘ' ĖĤĔĢĜ ĘĠĤđĞĚ ďĕĦĞ ęĞ ďďđĚĦĐĘ ĕďėĥ ĤĕčĝĐ ĦČ ęĕČĕĢĚĚ ěĚĒĐ Ęėĥ ęĕĤđĚ ģĤ" .ěĚĒĐ Ęė 'ĥďēĚ đĜĚĢĞ ," 21 -Đ ĐČĚĐ ĦđĥĕĤďĘ ęĕďĕĚĘĦ ěĕėĐĘ ęĕĘđėĕ ĥďēĚ ęĚĢĞ ĐĘđďĎĐ ĐĘČĥĘ ĦđĕĤĥĠČ ĦđčđĥĦ ĥđĘĥ ģĠĕĝ ęĎ ĕĤĤĐ .Ğčģ Ĥĝđē Ęĥ ĕĜđĢĕģ čĢĚč ęĕďĘĕĐ ĦČ ďĚĘĘ ĕČďėđ ĤĥĠČ ĐĚ ĐĕĢĜĎĕĘĔĜĕČĐĥ . 2 ;đĘĥ ĦđĕĔĜđđĘĤĐĚ ďčČĚ ĞďĕĚĐĥ . 1 :ĦđČďđ ČĕĐ ĐďĕĚĘĐĥ .3 ;ĐĦđĚė ěĕČĚ Đčđĥē ĦĕĦĤčēĐđ ĦĕĥĎĤĐ ĥĚĎĦĐĘ ĦĘđėĕ ĘĎĝĘ ĕďė ęĕĕēĐ ĖĤđČ ĘėĘ ĦĕĜđĕēđ ĦėĥĚĦĚ ,ĕĘČĤĥĕ ĕĚđēĦ čĤ Ĥģđēđ ĐĢĤĚ ,ČĤĕĠĥ ęĕĕē Ĥ"ď .ĦđĜĦĥĐĘđ ĤđĚđĐčđ ěēč ĤĞĤĞ ,"ĐĞđĔ ĕĜČ ĞĚĥĚ À čĥđē ĕĜČ" đĦČĢĤĐč ĘėĦĝĐĘ ĘĐģĐ ĦČ ĘĕčđĐđ ęĕēđđĤ ęĕĕėđĜĕē Đčĕĥē ĕĝđĠď ĘĞ ĦđčĕĥēĐ ĦČ ęĕĜĠĐĘđ ĐďĕĚĘ ĕėĕĘĐĦ ĘĞ ĦĕĦĤđģĕč ĖĤďč .ĐčĕĥēĘ ĖđĜĕēĐ ęĢĞčĥ 'ĚĞč đĤĚČĚ đČĤ) ĦĕĦĤĕĢĕ ĐĜđčĦ Ĥģđēđ ĤĢđĕ ,ěđĤđď ĘĕĕČ Ĥ"ď ,"ĦđČĤĦĐĘ ČĘđ 'Č ĐĦĕė ęđĘĥ" :đĦČĢĤĐč ,(ĐĒ ěđĕĘĕĎč 34 21 -Đ ĐČĚč ęĕďĕĚĘĦĐ ĦČ ĦĤĥĦ ĦđĕĦĤĕĢĕ ďĢĕė ĤĕčĝĐ ĤĐĚ ĘđĞĠĘđ ĦđĚĒđĕ ĤĢĕĕĘ ĦđĠĕēďĐđ ēĤėĐĐ ĦČ ĥĕĎďĐđ .ęĕĤđĚč ěđĚČ ĦėĤĞĚ ģĒēĘ ĕďė ĐĤĚČĚ đČĤ) ĦĕĜđĎĤČ ĦĕĎđĘđėĕĝĠ ,ĤĒĘĎ ĦĜĕĞ Ĥ"ď - ĥĎĤčĥ ěđĕĎĕĐĐ" ĘĞ ĐĦČĢĤĐč ,(ĐĒ ěđĕĘĕĎč 72 'ĚĞč ęĕėĕĘĐĦ Ęĥ ęĕĜĕĕĠČĚ ęĕĘĕĚĘ ĐĚĎĤĕĦ ,"ĦĕĥĎĤ ĐĕĢĜĎĕĘĔĜĕČ ĦđĥĕĎ ġĚČĘ ĐĤĕēčĐ Ħđčĕĥē ĦČ ĐĤĕčĝĐ ,ęĕĕĥđĜČ ęĕčĢĚđ ęĕĘĕčđĚĥ ęĕėĤĐ ęĕĤđĥĕėĐ ēčĥč ĐĤčĕďđ ęĕĕēĘ Ħđĕčđĕē .ĐēĘĢĐĘ ęĕĥĜČ .ĐĒĤđĔģ ĘČĤĥĕ Ęĥ Ĥđďĕč ĞĠđĚ ęđĕĐ ĦČ ęĦē

13

הרב שי פירון

שר החינוך לשעבר, מחנך

חידושים טכנולוגיים בין סיכון לסיכוי

הטכנולוגיה תהיה לכלי מחזיק ברכה אם נשכיל לגבש אידאולוגיה חינוכית מוצקה ונבהיר מהן מטרות הלמידה

ב ĕĘ ēĥ ġĤČĐ ĕčēĤč ĕĕĤđĕĝĚ ďēČ čĕĕē ĐĦČ" :ęĕĤĞĐ ĕĥČĤĚ ďēČ .đĜĘĥ ĕĦĜĥ-ĥĥĐ ĤĠĝĐ Ħĕč ĦČ ĤĕėĐĘ Ĥčĕĕĝ ĦđĚĎĚ đč ĥĕ .ěĕđĢĚ ĤĠĝ Ħĕč Ĥĥģ đĜĤĢĕ . 8200 -Ę ĐĜėĐ Ęĥ ĐĚĎĚđ .ĦđĘĕčđĚĐ ĦđČĔĕĝĤčĕĜđČĐ ĦēČ ęĞ ďđĚĕĘĐđ ,ďĠĕĕČ ďĕĚĘĦ ĘėĘ ĐĕĐĕ čđĤģč .''ěđđģĚ ĐĕĐĕ đģĘēč À .đĕĘĞ ĕĦĚēĕĤ ĘčČ ,ĐĚĘ Ğďđĕ ČĘ ĕĜČ ĦėĤĞĚĘ :ĐĔđĥĠ ĐĦĕĕĐ ĕĘĥ ĐĥđēĦĐ ęĕĘĐĜĚ ,ęĕĤĞ ĕĥČĤ .ĐĕĞč ĥĕ ĖđĜĕēĐ ęĕĥģčĚ ,ĖđĜĕē ĕĤĥ ęĎ ęĕĦĞĘđ ,ęĕĤđĐđ ęđģĚč 'ęĕĠģđĞ ęĕĥĕčė' ĦđĜčĘ ĦđĕĦĕĚČĐ ĦđĕĞčĐ ęĞ ďďđĚĦĐĘ ĐĘđėĕ 21 -Đ ĐČĚĐ .ĦėĤĞĚĐ Ęĥ ĦĕėđĜĕē ĖĤď ĦĢĕĤĠ Ęĥ ĐČĚ ĦđĕĐĘ ČĕĐ ĐďĕĚ ĐĦđČč ĖČ ,ĦĕĦđĞĚĥĚ ĦĚĕĕČĚĐ ĦĕĜĝĤĐ ĐČĚ ĦđĕĐĘ ĐĘđėĕ ĤĕėĒĚ čđĥģĦ ĎĥđĚĐ .ĖđĜĕēĐ ĦĚĥĜ ĘĞ ĦđėĤĞĚ ęČĐ .ĐčĥģĐ :ĐĘĕĚĐ ĦČ ĕĘ ĦđčĕĥģĚ ĦđėĤĞĚ ěĐ ĦđčĥģđĦĚ ĖđĜĕē ĦČ ĦđĜĕĔģĚ đČ ĦđĘĕďĎĚ ěĐ ęČĐ ?ĤĦđĕ ?ęĕďĕĚĘĦĘ ĖđĜĕēĐ ĕĦđđĢ ěĕč ęĕĤĥģĐ ,ěĐ ĦđĚĕđĝĚ Ħđĥďē ďđĚĕĘ ĦđĚĎĚ

Ęĥ ěĦđĜģĕĤĘ ĦčČđė ĐĚĎđď ,ĕĕĜĕĞč ĐĚđďĚ ĐĤģđĕ ģĕĜĞĐĘ ěđĢĤĘ ,ęĕĘĕĚ ĦČ ęĕĤĎđčĘ ģĕĜĞĦ ęČ ģĠđĝĚ ĕĜČĥ .ĐĠđĢĚĐ ĦĘĞđĦĐ ,ĕĞĢĚČ ČĕĐ . 1 ěđĤĦĠ ĐĜĕČ ĐĕĎđĘđĜėĔĐ .ĖđĜĕēĐ čđĕĔĘ čĤ ĖĤĞ ĘĞč ,čđĥē ĕĞĎĠĘ ĤđĒĚ Đč ęĕČđĤ ęĕčĤ ,ĕĤĞĢĘ ęĕČđĤđ ęĕĥđďĕē ĕĤēČ ęĕĠďđĤ ęĐ .ěĚĒĐ ěĕČ .ĦĕėđĜĕē ĐēĘĢĐĘ ĦĕĦĥĦĐ ĦČ Đč ĦđēĘĢĐ ĘĞ ĦđĞĕčĢĚĐ ĦđĕĤģēĚ ĦđĕđďĞ ĦđĜĥďēĐ ĦčĢĐ ĦđčģĞč ĦđĎĤđē . 2 ĦđĠĕďĞĐ Ĥďĝ ĥČĤč ĦĕĎđĘđĜėĔĐ čēĤĚč ĦđĘĘđēĦĚĐ ĦđĘđĝĠ ĦđĞĠđĦ ,ĎĜĕĚĕĕĥ ěđĎė ,ęĕĤĕĞĢ Ęĥ ĕĤđčĕĢĐ ,ĦđĘĕĠĥĚđ ĦđģĕĒĚ ĦđĕĢģĕĘĠČč ĥđĚĕĥ đĜĘėĥĐ ČĘĥ ĐďčđĞč ęĎ ĦđĤđĥģ .ĦĕĎđĘđĜėĔĐ ĐėĠĐĚĐ ĦČ 'ĘĕčđĐĘ' Ďđĝ ęĕĥēĐ ęĕčĤ ęĕėĜēĚ ĥĎđĠ ĕĜČ ĦĞĚĔĐĘ ĦđĕĜėĦ Ęĥ ěĦĞĚĔĐ ĦđďĘđĦ ĦĤĕģĝĘ . 1 http:// :ěĕĕĞ ,ĖđĜĕēč ĦđĕĜĥďē ĦđĕĎđĘđĜėĔ www.openu.ac.il/research_center/ chais2011/download/elgali_kalman.pdf ĐĕĎđĘđĜėĔ .( 2000 ) 'Ď ,ěđĚđĘĝ :ěĕĕĞ ,ĐčēĤĐĘ . 2 .ěĦĕč ĐĤđĚĒ :čĕčČ-ĘĦ .ĞďĕĚĐ ěďĕĞč ĖđĜĕēđ

Ęĥ ĐĚĢđĞĐ ĕĠĘė ĦđĘĔčĦĐ Ęĥ ęĐĥ ęĕēėđĥ ęĐ .ĕĎđĘđĜėĔĐ ęĘđĞĐ .ĐĚĢđĞĐ ĕĘĞč ,ęĕĎĕĐĜĚĐ ,ęĕĘĕčđĚĐ ęĕĤĕĥėĚ ęĜĕČ ģđčĝĕĕĠđ ĘĎđĎ đĚĎĤĦĥ ęďČ ĕĜč ČĘČ ,ęĕĕĎđĘđĜėĔ Ęĥ ĐĠĥĘ ĦĕĥđĜČĐ ĐĕĎđĘđėĕĝĠĐ ĦČ ĦČ ęĎĤĦ ĎĤčĤģđĢ .ĦđĕĎđĘđĜėĔ ĦđėĤĞĚ ĤĢĕ ĦČ ęĎĤĦ ěĕĤč ĕĎĤĝđ ĤĥģĘ ĐĐĕĚėĐ .ĐĚĢđĞ čĤ ĤĕĥėĚĘ ĦđĜĤģĝĐđ ĥđĠĕēĐ ĦČ đĘĕčđĐ ęĐĕĦđĚđĘē ĕė đēĕĘĢĐ ęĐ .ĖĠĐĘ ČĘđ ,ĐĕĎđĘđĜėĔĐ ĦēĘĢĐĘ ęĕĕĒėĤĚĐ ęĕĘėĐ :ĤĕĐčĜ ĐčĐ .ęĕĤēČ ęĐ ďĚđĘĐ ĒėĤĚč čĕĢĐĘ ĖĕĤĢ ĖđĜĕē À ĘđėĘ ĥČĤ ĐďĕĚĘđ ĖđĜĕē .ĦđĞĚĥĚ ,ĐĞďđĦĐ ĦČ .ęĘđĞĐđ ęďČĐ ĦČ ĦđĜĥĘ ęĕĥģčĚ אני פוגש מחנכים רבים החשים סוג של התבטלות כלפי העוצמה של העולם הטכנולוגי. הם שוכחים שהם המובילים, המנהיגים, בעלי העוצמה

14

ĦđĕĤďĕĘđĝ . 6 ĐčĕčĝĐ ęĞ Ĥđčĕēđ ĥĎĠĚ ĐĘĕĐģĐ ěĞĚĘ ĐĕĕĥĞ ,ęďČĐ ĦčĐČđ ęĕĤčďĐ ěĚĎĤč Đ"ĥ Ęĥ đĜđĥĘč .ďđĞđ ČŖĘ ú Đ ,ŅĜ Ā ŋ Ă ė ø Ę ď Ā ē þ Č č Ā Č ČŖĘ ú Đ" :ęĕĤĕČĚ đĐĒ .('ĕ ,'č ĕėČĘĚ) ";ŅĜ Ā Č Ā Ĥ ø Ł ď Ā ē þ Č Ę ý Č ĐĤđĦ .ęďČĐ ĕĜč Ęė Ęĥ ęĜđĕđđĥĘ ďđĝĕĐ ġĢđĠĚ ĤĚđēė ,ęĘđĞĐ ĦČ ĐėĠĐ đĒ .ĐĢģĘ ĐČč ęĤĔ ĐėĠĐĚĐđ ,ĤĕďČ ĦđĕđėĒ ĦĤĐĢĐ Ęĥ ěđĥČĤĐ ğĕĞĝĐ ęĕďĘđĜ ęďČ ĕĜč Ęėĥ ęĕĞĔĚ ęďČĐ ĐĜĦĕĜ ĐģđĝĠ ĐėĘĐ .ęĐĕĦđĕđėĒč ęĕđđĥ ěĕČ .ĐĦģďĢĐ ĦČ ěĕĕďĞ ĦĞčđĦĐ ,ěČė ĥĠĜĐ ĕĘĦđė ěĕč ĦĤĦđĜĐ ĐďĕĚĘĘ ĖĤĞ Ęėĥ ĐďĕĚĘč ĦĘĞđĦ ěĕČ .ďĚđĘĐ Ęĥ ĐĘčģ đČ ĐĜĕēčč ĐēĘĢĐ À ĐĦĕĘėĦ ęĕďĕĚĘĦ ĕĦĥĎĠ .ĤēČ ĕĦđėĕČ ďĝđĚĘ ĦđĕĜėĦ Ęėĥ ĦđĥĘēđĚ ĦđĕĝđĘėđČĚ đėĠĐĥė ģĤ .ęĐĘ đĘĕĞđĐ ČĘ ęđģĕĥĐ đĜĦĥĐ ,'ęĕĜĦđĜ'Ę 'ęĕĘčģĚ'Ě ęĦđČ ,ĦđĕĤēČ ęĐĕĘĞ ĐĘĔđĐĥė ģĤ .ęĐĕĕē ĖđĜĕē Ęĥ ĦđėĘĥĐĘ ĦģĦĤĚđ ĦĥĎĤĚ ĐĚĎđďĘ . 6 http://www.yadvashem. :đĜĕĕĞ ĦđĕĤďĕĘđĝĘ org/yv/he/education/interviews/havi_ dreyfus.asp

.ęĕĕčĔĕĚ ęĕĕē ďĚđĘĘ ęĕēĕĔčĚ ęĐ ĘĘĎč ęĕčđĥē ęĜĕČ ĐĕĤđĔĝĕĐĐ ĕďđĚĕĘ ĐĕĤđĔĝĕĐĐ ĕďđĚĕĘ .ĤčĞč ĐĤģĥ ĐĚ ĘĞ ĦĞĤėĚĐ ęĦĞĠĥĐ ĘĘĎč ęĕčđĥē ĐďĕĚĘĘ ĤđĝČĥ ĐčĕĝĐ đĒ .ďĕĦĞĐ čđĢĕĞ ĤĞĜ .ĐĕĢĚĤđĠĜĕČ ĦĤčĞĐč ďģĚĦĐĘ ĥĕďģĚ ĐģĕĔĚĦĚĐ ĕďđĚĕĘč ģĝđĞĐ ěĐĕĦđĚĤč ĦđČđđĥĚ ďđĚĕĘĘ ĦđčĤ ęĕĜĥ ĤĠĝĚ ĦĤčĞĐĥ ďĚĘ ČđĐ .ĦđĜđĥĐ ĝđĜĕĚĚ đčĢĚ ĦČ ĐĜĥĚ ğĎČĘ ğĎČĚ Ęĥ ĦĕĦĥĦĐ đĒ .ĖĠĐĘ ěėđ ,ĝđĘĠĘ ěđĕđđĥ ęđďĕģđ ęĕĤĞĠĐ ęđĢĚĢ ĦĘđĞĠ ,ğĎČĘ ğĎČĚ ĐĤčĞĐĐ À ĦđĕđĜĚďĒĐ ęČĐ ČĕĐ ĐĘđďĎĐ ĐĘČĥĐ .ďĢĘ ďĢĚ ĐģĕĔĚĦĚĐ ĕďđĚĕĘ ĖĘĐĚč ĦēČ ęĞĠ ĤĚđēĐ Ęĥ ĦđĞĚĥĚč ęĕďĕĚĘĦĐ đģĝĞ ĤĚđēđ Ęģ ,Ėė ĐģĕĔĚĦĚč ęČ .ďĚĘĜĐ ,ęĕĞďĚ ,ĦđēĤĒČđ ĦđĤĠĝ ,ĐĕĤđĔĝĕĐč ČĕĐ ĐĘđďĎĐ ĐĘČĥĐ .ĕĜĠđĎ ĖđĜĕēđ ěđĥĘ .ĕėĤď ĦČ ĤĕČĕđ ĕĕē ĦČ ĐĜĥĕ ĞďĕĐ ĖĕČ ďģĚĦĐĘ ĐďĕĚĘĐ ĘĞ ,Ėėĥ ěđđĕė ,ēđĤĐ ,ĞďĚĐ ęĘđĞĚ ĦĞďĐ ĕĚđēĦč ęĕĘėĐ ĦČ đģĒēĕĥ ĥĠĜÀğđĎĐđ ĦđĐĒĐ .ĘĕĞđĚĘđ čđĔĘ ĦĠČđĥĐ ĦđĕĥĕČ ĥđčĕĎĘ

.ĐĘĕĞĠ ĦđĕĐĘ Ħčĕĕē ĐďĕĚĘ À ĦĕĜĥ ĘČđĥ ,Ĥģđē ,čĤđĞĚ ĦđĕĐĘ ĖĕĤĢ ďĚđĘĐ ĤĤđĞĘ ĐďĕĚĘĐ Ęĥ ĐďĕģĠĦ . 3 ĥĤđďđ ĥĎĠĚĐ .'ĦđčđĥĦ ĤĢĕĕĘ' ČĘđ ,ĦđĘČĥ čĕčĝĚ ČđĐ ęďČĘ ęĕĐđĘČ ěĕč ěđĥČĤĐ . 4 ''ĐėĕĕČ'' ęďČĐ ĦČ ĘČđĥ ĘČĐ .ĐĘČĥĘ ĕČ" ěĕģ ĦČ ĘČĐ ĘČđĥ ĕĜĥĐ ĥĎĠĚč ĘČĐ đĜĦđČ ďĚĘĚ ěČė . 5 "ĖĕēČ ĘčĐ đĕĐđĘČĘ ęďČ ěĕč ęĕĝēĕĐ ĦėĤĞĚĥ .ĦđčđĥĦ ĘĞ ČĘđ ĦđĘČĥ ĘĞ ĐĕđĜč ĤđĢĕĘ ĐĤđĚČ ĐďĕĚĘĐ À ĦĕĥĕĘĥ ,ĕĥĕĘĥĐ ĘďđĚĐ" .( 2008 ) ,ęĤđĕ ĒĠĤĐ :ĐčēĤĐĘ .3 :čĕčČ ĘĦ ,"Đčĕĥē ĦĘĕĐģč ĐďĕĚĘđ ĐČĤđĐ ;ęĕĘĞđĠĐ ĦĕĕĤĠĝ על הלמידה להתמקד בתחומי הדעת מעולם המדע, הרוח, הזהות והגוף–נפש שיחזקו את הכלים לגיבוש אישיות השואפת לטוב ולמועיל

.'Ĕ ģđĝĠ ,'Ď ģĤĠ ĦĕĥČĤč . 4 .'Ĕ ģđĝĠ ,'ď ģĤĠ ĦĕĥČĤč . 5

15

ĦĕĦĘĕĐģ ĐĕĕĥĞĘ ĐďĕĚĘ ěĕč ĐĜēčĐ .ĖđĜĕēĐ Ęĥ ĦĕĦĥĦĐ ĦČ ĦĤĞĤĞĚ ěĕč ĘđčĎ čĕĢĐĘ ęĕĥģčĚĐ ĥĕ ,ĦĕĞĕčĤđ ;'đĘĥĚ ęĕĕē ĥĕ ĖĜēĚĘ' .ĖĕĜēĘ ĖĜēĚ ĦđĜĞĔ đĘČ .'ĘĠĔĚ ČĘđ ĐĤđĚ ĕĜČ' ĐčĐČđ ĐďĕĚĘ ,ĖđĜĕē .ĦđčČđėđ À ĦđĢđĠĜ ĝēĕĕĦĐĘ ĐĤđĚ ĘĞ .ęĘđĞĘ ęĕėđĤė đďĤĕ ĐĕĐ Đčĥ ĐďĕĚ ĐĦđČč đďĕĚĘĦ ĘČ .đĕĘČ ĝēĕĕĦĕ đĜč Ęĥ ĐĤđĚĐĥ ĐĢđĤ ĦđėĤĞĚĘ ĦĕĦĥĦĐ ĦČ đĜēĜĐ ,Ėė ęČ ĐĚ ĤđĤč ĐĦĞ .ĦđēĕĘĢĚ ĖđĜĕē ČĘ ČĕĐ .ĐĕĎđĘđĜėĔĐ Ęĥ ĐĦĕĘėĦ ĦČ ĐĥĕĎĜĚ ĐĕĎđĘđĜėĔĐ !ĝĜĚ ĦđēĠ ěĚĒ ģđĝĞĘ đĜĘ ĦĤĥĠČĚđ ĐďĕĚĘĐ ĐĕĎđĘđĜėĔĐ .ĐĦđĞĚĥĚč ĤĦđĕ čĤ ĦđĞĚĥĚĐ ĦČ ģĕĚĞĐĘ ĦĤĥĠČĚ ĦđĠĚĘ ,ęĕĔĤĝĘ ĐĠĕĥē ĦđĞĢĚČč ĦĤĥĠČĚ ĐĕĎđĘđĜėĔĐ .ĦđĕďĚĚ ĦĘĦ ĐďĕĚĘĐ ĦČ ĖđĠĐĘ ,ĦđĜĤģĝĐ ĦČ ďďēĘ ęďČĘ ďĚđĘĐ ĦČ ĦđĥĞĘ ,ĦĕĠđĦĕĥĘ .ĦĕČĚĢĞ ĐďĕĚĘĘ ęĕĘėđ ĦđĕđĜĚđĕĚ ĘĞč ĦĕĦĥĦ ĐđđĐĚ ĐĕĎđĘđĜėĔĐ À ĤģĕĞčđ ęĕĠĦđĥĐ ěĕč ğĕĢĤ Ĥĥģ ĦĤĕĢĕĘ .ĕėđĜĕēĐ ĐĥĞĚč ĦđėĤĞĚĘ ĤĥĠČĘ đĜĘ ĐĘĕĘē .ĐďĕĚĘĐ Ęĥ ěĠĢĚĐ ĦđĕĐĘ ĦđĕĎđĘđĜėĔ ĐĜčĚ ĦČ ĘĕčđĐĘ ěĐĘ ĤĥĠČĘ ĤđĝČ ĘĕėĥĜ ęČ ĘčČ .đĕĦđĤĔĚđ ĤđĞĕĥĐ ,ĐģĢđĚ ĦĕėđĜĕē ĐĕĎđĘđČďĕČ ĥčĎĘ ĐĕĐĦ ,ĐďĕĚĘĐ ĦđĤĔĚ ěĐĚ ĤĕĐčĜ ęČ ČĕĐ .ĐėĤč ģĕĒēĚ ĕĘėĘ ĐĕĎđĘđĜėĔĐ ,ĤĝĚ ęĕĜĠĐĘ ,Ĥģē ģĕĚĞĐĘ đĜĘ ĞĕĕĝĦ .Ĥĥģ ĤđĢĕĘ ĝĤĠ ěĦē Ęĥ đĤėĒĘ čĦėĜ ĤĚČĚĐ* ĕčđĥēĚ ,ěđĚđĘĝ ĕĝĎ 'ĠđĤĠ ,ĘČĤĥĕ ĘČĤĥĕč ĖđĜĕēĐ ĕĤģđē

ĐđđĘĦĚĐ ĐĘđďĎĐ ĐēĚĥč đĥēĥė ĐĜĦĥĐ À ĦĘđĒĐ ĘĞ čđĔ ĦĞĠĥĐĘ .ęĐĕĕē ĘđĘĝĚ ČđĐ ĕđČĤ ĖĜēĚ Ęĥ đĜĕĕĜĞ À ĦĕĞĕčĤ Ęĥ đĦĕĘėĦ . 7 ĕđČĤ ĕĤĝđĚ ĘďđĚ ĦđĕĐĘ ĤđĢĕĘ ČĕĐ ďĕĚĘĦĘ ĐĤđĚ ěĕč ĥĎĠĚĐ Ęĥ ĐģđĚĞ Đĕđđē ĤĕčĞĐĘ .ģđĚĞ Ĥĥģ đĚė ĖđĜĕē ĘĘđēĚĥ Ĥčď ěĕČ .ĐčĐČ ęĕĞĔģ .ďĕĚĘĦĘ ĐĤđĚ ěĕč ĐĘđďĎ ĐčĐČ ĐĜĚđĕč ČđĢĚĘ ěĦĕĜ ĐĒ ěĕĕĜĞč ęĕĥĎĤĚ ĦĤČĦĚ ČĕĐ ęĐčĥ ,ĤĘģ ěĘĐ Ęĥ ĐĦĤđĚ ĘČ ĐĘĥ ďēđĕĚĐ ĤĥģĐ ĦČ ĦČđ ,ěčĕĘđĝ ďĘĕĠĝĜĚ ěČ ĐčđĐČĐ .Đĕĕēč ĘĘđēĘ ĐēĕĘĢĐ ČĕĐĥ ĖĠĐĚĐ ĤĦđĕč ĕĦđĞĚĥĚĐ ěĕĘčĦĐ ČĕĐ ĐčĐČ ĐĤđĚ Ęĥ ĐĜė ĐĎČď .ĦđĜĕđĢĚĐ ēđĠĕĔĘ ĥĠĜĐ Ħđēđė Ęė ĦČ ĦĝĕĕĎĚ ďĕĚĘĦĘ ĤģĕĞčđ ĐčĥģĐ Ĥĝđē ,ĤđėĕĜ .ďĚđĘĐ Ęĥ Ęĥ ĐĞđđĥĘ ęĕĕĜĒđČđ ęĕĕĜĕĞ ĦĚĕĔČ ęĕďĘĕ ěĕČ .ĕėđĜĕē ĘđđĞ ęĐ ĐĘĕĐģđ ďĕēĕ ,đĜĘ ęĕČĤđģ ęĐ .ęĕģĞđĒ ęĕďĘĕ ĥĕ .ęĕĞĤ ďĕĚ ęĕĜĞĜ ČĘ ęĐ ęČ .ĐĤĒĞ ęĕĥģčĚ ěđĚČ đďčĕČĥ ĘĘĎč ģĤ ĐĒ đĜĦČĕĤģĘ ęĐĕĕē ĦĥĤĠĥ ĕĜĠĚ ģĤ ĐĒ .Đčĕčĝč ĦėĤĞĚ .ĘĠđČĐ ěĚ ĦđĤđČč ĐĤČđĐ ĘĞ ĐĕđĜč ďĕĚĘĦĘ ĐĤđĚ ěĕč ęĕĝēĕ .ĐčĐČđ Đčĕē ,ĐčĥģĐ ĐĘđĘĞ ĦĚĕĕģĐ ĦĕėđĜĕēĐ ĦđČĕĢĚĐ ĦĞčĤČ Ęĥ ęĚđĥĕĕ ĦČ ĤĥĠČĘ ČĘĥ .ĘĕĞĘ ĕĦĎĢĐĥ ęĕĕĝĕĝčĐ ęĕđđģĐ ,ĦĕČĤĜ ĦđĞĚĥĚĐ ĦĘČĥĥ ĕĜĠĚ ,ĦĕĥČĤ ĦģđĘēĚč ĐĕđĤĥĐ ĐĘČĥė ,ĐĤđČėĘ ĦđĚđēĐ ,ĕĦĤčēĐ čđĔĕģĐ .'ĦĕĔĕĘđĠ' ęĕĤĢđĕ ĦđĜđĥĐ ĦđĘĕĐģĐ ěĕč ĦđĐđčĎĐ http://www.levladaat.org/data/ :ĐčēĤĐĘ . 7 upl/Discipline_Lesson/Hattie.pdf

ĕė ĦđĞĚĥĚč ģđĝĞĘ đĜĘ ĘČĥ ĐĥđēĦ .ĐĤĕďĎĐĘ ęĕĘė đĜĘ ěĕČ ,ĤđĚČė ,ĦđĞĚĥĚ .ĦėĤĠđĚ ĐĜĞĔ đĒ ĦĝĝđčĚ ĦđĞĚĥĚ ,ĦēČ ĐčđĥĦ ĐĜĕČ ĐĜĕČ ĦđĞĚĥĚ .ĐĕĤĠĐđ ĐĚĤĦĐ ĘĞ (ęĎ) ČĘČ ĐČĕĤģ ĕĜĚĕĝ ĘĞ ģĤ ĦĝĝđčĚ ĤĚđĘ ĥĕ ,ĐĘČ Ęė ďĢĘđ .ĐĘČĥ ĕĜĚĕĝ ĘĞ ĕĜĚĕĝ ĐĚė ĥčĎĘ ĐĤčē Ęĥ ĐĦđėĒĥ ĐĤčē Ėė .ěđĕďĘ ęĕďĚđĞ ęĜĕČĥ ĐČĕĤģ ĐĚĢĞ ĘĞ ĐĜ ü ĎĚđ ĤđĠĕĝ ĐĚĢĞĘ ĐĜđč .ĐĚđĕģ ĘĞ ĦđĚĕĕČĚĐ ĦđēđĤ ĕĜĠĚ ęĕĤđĞĕĥčđ ,'ĐĘČĥ'č ęĕČđĤĐ ĥĕ ,ĦĕĜĥ ĦĘđėĕĘ ĐĜėĝ ,ęĒėĤĚč ęĕēđĦĠ ęĕĜđĕďĥ ğĕďĞĚ ĐĤđĚ .ĤđĞĕĥ 'ĘĐĜĘ'đ 'ĔđĘĥĘ' .ęĕĜčđĚ Ħĕč ĕĤđĞĕĥ ęĞ ,'Ĕģĥ' ĤđĞĕĥ ĦČ À ĐĤđČėĘ À ěėĝĚ ēđĦĠĐ ěđĕďĐ .ĤđĞĕĥĐ ĖĘĐĚč ĐĤđĚĐ Ęĥ ĐĔĕĘĥĐ ĖđĜĕēč ěĕčĚĥ ĕĚ .ĐĠĕĤē ĦđĞĔ đĒ ęĎ .ďēĕ ęĕėĘđĐ ČĘ ĐĔĕĘĥđ ĖđĜĕēĥ Ğďđĕ À ĐĔĕĘĥđ ĖđĜĕē .ěė À ĐĔĕĘĥđ ğđĘĕČ ĐĞďđĦč ĤČĥĕĕ ěđĕď ĤĤđĞĚĐ ĤđĞĕĥ .ČĘ ęĞ ēėĥĕĕ 'ĤďđĝĚ' ĤđĞĕĥ .ęĕĚĕ ĖĤđČĘ .ĐĜĕēčĐ ęđĦ ĤĠĝĐ Ħĕčĥ ęĕĤĚđČ ĥĕ ,ĦĕĥĕĘĥ ďģĚĦĐĘ đĘ ĘČđ ęĕďđĚĕĘ ĦĤĎĝĚ ČđĐ Ęė :ĐĤĕĐč ĐčđĥĦĐ .ĦđĕĦĤčē ĦđĕĎđĝč דאגה כנה של מורה לתלמיד מגייסת את כל כוחות הנפש של הלומד. ניכור, חוסר הקשבה ובעיקר אטימת עיניים ואוזניים לשוועה של יחיד וקהילה הם עוול חינוכי

16

היחידה ללימודי תעודה והתמחות מזמינים אתכם ללמוד ולהתקדם בתחומי התמחות מובילים במערכת החינוך

• עבודה עם תלמידים בעלי צרכים התאמה להוראה למטפלים מיוחדים: במקצועות הבריאות, הוראה מתקנת וכלי אבחון בעברית, חשבון, ערבית ואנגלית, , התמחות ABA ניתוח יישומי של התנהגות בהפרעה על רצף האוטיזם ועוד • הכשרה ופיתוח של מנהלים ובעלי מנהלים, סגנים, יועצים תפקידים: ארגוניים, רכזי הערכה ועוד • טיפול הכשרה והדרכה בפסיכותרפיה: רגשי הנעזר בבעלי חיים, טיפול במשחק, פסיכותרפיה רב ממדית, טיפול זוגי ומשפחתי

• עריכה קריירה שנייה והסבה מקצועית: לשונית, לימודי תרגום, מדריכי דיאלוג וקולנוע, מידען בחינוך, מנחי קבוצות, מדריכי דרמה, הכשרת מנחים בפעילות גינון טיפולי N.L.P בטבע, ספרנות, ODT ועוד. • קורסים לדרגות התפתחות מקצועית: , עוז לתמורה ו אופק חדש 7-9 • שילוב בעלי צרכים חינוך בגיל הרך: מיוחדים בגן, החינוך בילדות המוקדמת כמכלול חיים ועוד • לימודי אמנות

1-800-30-10-80 מרכז מידע והרשמה | הנחה בדמי הרשמה לנרשמים באירוע | הסעות חינם ממרכזית המפרץ

³²´ÁÉ ¸²´½¸»»´ ¼¸»´½±» ³ÇÈÁ³´ ¸Á´Åƽ ¶´É¸Ã» É´¸²´¶¸¸ É´¸¿ºÉ ¾´´±½

¼¸½´¶É° ¹¿´¶´ ¼µ´¸ ÇÆ´¶ ³Ç´½ ³Æ¸·½É½ Š ³²¸½» É´°¸°À °´Å¸Á Š ²¶´¸½ ¹´¿¸¶ Š Á´¿»´Æ Š É´¿¿± Š ¸º´¿¸¶ Ä´Á¸¸ Š É´½¸¸Æ Š É´±Ç²» ¸Á´Åƽ ¶´É¸Ã

¹´¿¸¶³ ¼´¶É° ɸÁ´Åƽɴ¶ÉÃɳ

ɽ¯É´½ É¿Æɽ ³¯Ç´³ Š ¼¸¸¯´ÃÇ ¯Ç¯ÃÉ´Á´Åƽ» ³¯Ç´³» ³½¯É³ Š ²¶´¸½³ ¹´¿¸¶° ¸¿¸½ ¹´¿¸¶ Š É´¸·ÇÃÉ´¿¿±» ³º½À³ Š ¼¸²»¸³ ¾±° ¼¸Ç±É¯½¼¸²»¸ ¼Á É´²²´½É³ Š ¼¸¸·Çà ¼¸¿±° ³Ç¸º° É¿¿± Š ¼¸²»¸³ ¸¿±° É´Á¸¸À Š ³²¸½» ³¯Ç´³° ɸ»·¸±¸² ÉÇ´ÈÆÉ Š É´±³¿É³ ¶´É¸¿ Š ɸ°ÇÁ ɸǰÁ ɸǰÁ ɸ»±¿¯ ¼´±ÇÉ ¸²´½¸» Š ɸǰÁ° ·ÀƷɺ¸ÇÁ Š ¹½À´½ ¾ÇÃÀ ³ÈÇ´½ ¾ÇÃÀ É´¿Á²¸½É´¿ÇÃÀ Š ¹½À´½ ¾Á²¸½´ ³¸¸¿È³Ç¸¸ÇÆ´ ³²´ÁÉ ¸²´½¸»

Beit Berl College ͵

pdi@beitberl.ac.il a ³¶´»È ³½Èdz»´ ¼¸ÃÀ´¿ ¼¸·Çû

³²´ÁÉ ¸²´½¸»´ ¸Á´Åƽ ¶´É¸Ã» ÉÈÆ µºÇ½

ד"ר אביתר מתניה

ראש מטה הסייבר הלאומי

מערכת החינוך בעידן הסייבר מרחב הסייבר כמייצר הזדמנויות פדגוגיות חדשות ללימוד איכותי

א À ĐėĠĐĚ Ęĥ ĐĦĘĕēĦč ęĕČĢĚĜ đĜ ĞĕĠĥĐĘ ĦďĚđĞĥ ,ĤčĕĕĝĐ ĦėĠĐĚ ĐĤčēĐ ĘĞ ,đĜĘđė ĕĕē ĘĞ ĦđģđĚĞ .ěđēĔĕčĐ ĘĞđ ĐĘėĘėĐ ĘĞ ,ĦĕĥđĜČĐ ęĕĤĔģ ĕĜĥ ĕďĕ ĘĞ ĦĞĜđĚ đĒ ĐėĠĐĚ ęĢĞĦĚđ ĖĘđĐ čđĥĕē ēđė :ęĕĕĒėĤĚ ĦđĚĕĥĚ ĦčđĔĘ đĦđČ ęđĦĤĘ ěĦĕĜĥ ĔĞĚė ĦđĕĤđĥĕģđ ,ĤĦđĕđ ĤĦđĕ ĦđčĤ ďēČ čēĤĚĘ ĦđėĤĞĚĐ ĘĘė Ęĥ ĐČĘĚ ĐĒ čēĤĚ .ĤčĕĕĝĐ čēĤĚ À ĘďĎđ ĥďē ĕđĜĕĥđ ĦđĕėĤĤĕĐ ĦēĔĥĐ ĤĥĠČĚ ĐĘđďĎĐ ĦđĕĜđĚĐ ĦĤčēĘ .ĦđĚĎĕďĤĠ ģĠĝ .ĐĚĢĞ ĐĘĥĚ ĦđĕĜđĚ ěĕČ ęĘđĞč ĤĢĕĕĚ đĜĕČ ęĘđĞč ĘđďĎĐ đČďĕđđĐ ěėđĦ ęĘđĞč ĐĘđďĎĐ ĐĕďĠđĘģĕĢĜČĐ .ěėđĦ .ęĕĜđĚĐĐ ĕďĕ ĘĞ ĦĜėďđĞĚđ ĦčĦėĜ ĔĞĚė ĐĘďē ĞďĕĚĐ Ęĥ ĦđĥĕĎĜĐ ĦĘđėĕĐĥ ďđĞč ,ĖĤĞ ĘĞč ĝėĜ ĦđĕĐĘ ěĠđČč ĞďĕĚ Ęĥ ĦđĤĕďČ ĦđĕđĚė ďčĞĘ ĥģđčĚ ĖĤĢĚĘ ĐĦĥĞĜ ĕčĕĔģĠČ .ĕģĜĞ ģđĥĘ ĝĕĝč ĥĚĥĚĥ ĤĢĕĕĚ ĤčĕĕĝĐ čēĤĚĥ ČđĐ Ğđďĕ Ĥčď ĤĥČ ,Ħđĥďē ĦđĕĎđĎďĠ ĦđĕđĜĚďĒĐ Ęĥ ĦđĥĕĎĜĐ ĦČ ĘĢĜĘ ĦđĤĥĠČĚ ĦđĕĎđĘđĜėĔĐ ĦđĚĤđĠĔĘĠĐ ĦČđ ĞďĕĚĐ ĖđĜĕēĐ ĦėĤĞĚ .ĕĦđėĕČ ďđĚĕĘĘ ĦđĥďēĐ ĦĕĔĜđđĘĤđ ĦĜėďđĞĚ ĤČĥĕĐĘ Ħčĕĕē ČđĢĚĘ ĐĕĘĞ ďčč ďč .ĤĕĞĢĐ ĤđďĐ ĤđčĞ ĕďė ęĕĥďēĐ ęĕĘėĐ ĦČ ğĜĚĘ ĖĤďĐ ĦČ

ďđčėč ĎĐĜĕĥ Ĥđď .ęĕĤĎđčė ęĦđĘĐĜĦĐĘ ,ĕČĤēČ ĥđĚĕĥ ĐĥĞĕđ ,ĦĥĤč đĕĤčēč ĦđĕĐĘ ĘďĎĕ ,ĤčĕĕĝĐ čēĤĚč ĕĜĤĞđ ĕģđē čēĤĚĐ Ęĥ ĐĞĤĘ ĘđĢĕĜĐ ĦēĠĕ đčĥ Ĥđď ,ĦđĕĔĤĠč ĐĞĕĎĠč ,ĦĕĝĜĜĕĠ ĐĞĕĥĠč .ĐĚđďėđ ĕģĝĞ ĘđĎĕĤč ĦđĕĤēČ ĦĘĔđĚ ęĎ ĖđĜĕēĐ ĦėĤĞĚ ĘĞ ĦđĕđĜĚďĒĐĐ ĦČ ĘĢĜĘ ĤĞđĜĘ ĞĕĕĝĘ ęđēĦ .ĤčĕĕĝĐ čēĤĚč ĦđĚđĘĎĐ čĕėĤĚĘ ĐĥĞĜđ ĖĘđĐ ĞďĕĚĐđ ęĕčĥēĚĐ ęĕčĤ ģđĝĕĞ ĕĚđēĦčđ ĦđĞđĢģĚč ĕďđĝĕ ģĤ ęĐčĥ ęĕĚĕĐ đĚĦ .ĤĦđĕđ ĤĦđĕ ĕĥĜČė ęďĕĦĞ ĦČ ęĕČđĤ ĤĥČ ,ęĕĤĕĞĢ ęĕĘė ĘĕĞĠĐĘđ ĦĜėĦĘ ęĕďĚđĘ ,ęĕčĥēĚ ĐģĕĔĚĦĚ ďĢĘ .ęĕĚėēđĦĚ ęĕĕĎđĘđĜėĔ ĦĚďģĦĚ ĦĕĘĔĕĎĕď ĦđĜĕĕĤđČ ,ĦĕĘĎĜČđ ĦėĤĞĚ ĕĤĎđč Ęėĥ ďđĝĕ ĦđĜĚđĕĚ ČĕĐ .ĥđėĤĘ ęĕčĕĕē ĖđĜĕēĐ ĕđĜĕĥ ĖĕĘĐĦč ČĢĚĜ ĤčĕĕĝĐ čēĤĚ ĦđėĤĞĚ đĦĤĎĝĚčđ ,ĕĦđĞĚĥĚ ĦđėĤĞĚ ęĎđ ,ęĕčĥēĚĐđ ĦĤđĥģĦĐ ĦđčėĤđĚĘ ĦđĥĞĜ ,ĦđĥĤďĜĐ ĐēĔčČĐ ěĕčĐĘ ęĕĔĤĠ Ęĥ ęĦĘđėĕĘ ĤčĞĚ ĐčĤĐ .ěĐĕčĕėĤĚ ĘĘė ĦČ ČđĐ ĐĒ ĖĕĘĐĦ Ęĥ ęĕĤĢđĦĐ ďēČ ĦđĕēĚđĚĐ Ęĥ ďčđėĐ ĒėĤĚč ĐĤđĚĦ ēđĦĕĠđ ĤģēĚč ģđĝĞĘ ĕďė ĦĥĤďĜĐ ěđĕĝĕĜ ĖėĘ ĥĤďĜ ĤčĞč ęČ .ęđēĦč ĦĚĢĞĦĚ ęđĕė ĕĤĐ ,ĤĕĥĞ ĕĜėĔ

đďĕģĠĦđ ĐĤđĚĐ Ęĥ đĚđģĚ ĦČ ęĕĢĞĐĘ ğĕĘēĐĘ ĦđĝĜĘ ČĘđ ,ĦĕďđĚĕĘĐ ĦĤĎĝĚč .đĦđČ ĦđėĘĥĐ ĤčĕĕĝĐ ĦėĠĐĚĘ ęĘđČđ ęĎ ĖđĜĕēĐ ĦėĤĞĚ ĘĞ ĦđčēĤĜ .ęĕĠĝđĜ ęĕĤđĥĕĚč ĤđĥĕĚĐ ČđĐ ,ĘđėĚ čđĥēĐ ĕĘđČ ,ěđĥČĤ ĦđĕđĜĚďĒĐ ČĕčĚ ĤčĕĕĝĐ čēĤĚ .ĕėĤĞĐ ,ĕĦĤčē ęđďĕģĘ ,ěđĕđđĥĘ ĦđĘĕĎĤ ĕĦĘč ĤđĠĕĥĘ ,ĦĕĘėĘėđ ĦĕĥĕČ ĐēĕĚĢĘ - ďĎĜĚ ,ĖČ ,ĐēđđĤĐđ ĦđČĕĤčĐ ĦđėĤĞĚ ĦĕĘĔđĔĐ ĦđĕĤđĥĕģč ĐĞĤĘ ĥđĚĕĥĘ ęĎ ďđģĕĠ ,čĥēĚ ĦđėĤĞĚĘ ĤđďēĘ ĕďė ĐĤĔĚč ,ďđĞđ ĞďĕĚ ĕĤĎČĚĘ ,ĐĔĕĘĥđ .ĝđĤĐĘ đČ ĥčĥĘ ,čđĜĎĘ čēĤĚ ĦđēĦĠĦĐč ĞĕĤėĚ čĕėĤĚ ,ĦđĥđĜČĐ ĦčđĔĘ đĘĥ ğđĜĕĚčđ ,ĤčĕĕĝĐ ĎĥđĚ ĐĒ ěđēĔĕč .đĘĥ ěđēĔĕčĐ ČđĐ ,ęĕĕĜĥďē ęĕĕĎđĘđĜėĔ ęĕēđĦĕĠ ĦĤĒĞč ďĕģĠĦ ęĐč ĦČĘĚĚ ĘČĤĥĕ ĦĜĕďĚĥ ČđĐ ĦČĒ ęĞ .ĦĕĚĘđĞĐ ĐĤĕĒč ĕĒėĤĚ ĝĝčĘ ĐĤčēĐ Ęĥ ĦĘđėĕč ęĎ ĕđĘĦ ĦėĤĞĚ .čēĤĚč ĥđĚĕĥ Ęĥ ĦđĚĤđĜ ęĕĜĥ Ĥčė ĦģĝđĞ ĘČĤĥĕč ĖđĜĕēĐ ,ĦĥĤč ĐĦđČĜ ĦđĎĐĜĦĐĘ ĖđĜĕēč ĤĠĝĚ ĖČ .ĐĞĕĎĠđ ĘđĢĕĜ ,ĦđĜđĕĤč ĦĞĕĜĚč ĤđčĞ ĥĚĥĕ ĐģĕĦČĘđ ĦđĚĤđĜĘ ĖđĜĕēĐ ęĕĤđĚĐ ęĕďģĠđĚ ęĐĕĘĞĥ ,ęĕďĘĕĐ Ĥđď ĦĕėĤĞ ĦĕĦĥĦ ,ĘČĤĥĕč ĤĠĝĐ ĕĦčč

18

ęĕĕĚďģČ ĤģēĚ ĕĚđēĦ Ęĥ ęĦđčĕĥē Machine Learning, Big Data đĚė ĐĒ ęĘđĞĥ ĤēČĚ .ęĕĤēČđ Analysis ĦđĠĢĘ Đĥģ ,ĕėĕĤĞĚ čĢģč ēĦĠĦĚ đėĠĐĕĕ ęĕĠĝđĜ ęĕĕĞďĚ ęĕĚđēĦ đĘĕČ ĖėĘ ĦĦĘ ĕďė đĤĢđđĕĕ đČ ęĕĕĔĜđđĘĤĘ ěĦĕĜĐ čēĤĐ ĐĜĞĚĘ ĤčĞĚ ,ěė ĘĞ .ĐĜĞĚ ġĚČĚ ďģĚĘ ĥĕ ,ĘČĤĥĕč ĤĞđĜĐ ĘĘėĘ ,ēđĦĕĠđ ĤģēĚ ĕĥĜČ ĦčĕĘ Ęĥ ĐĚđďĕģč ĕđĜĕĥĐ čĢģ ęĞ ĕđČĤė ďďđĚĦĐĘ ĘėđĦĥ ęĕĠČđĥĥ ĤĞđĜ ĕĜč .đĦđČ ĘĕčđĐĘ ğČđ ĐĜčĐĘ đĥĤďĕĕ đĒ ĐĢđčģĘ ĖĕĕĦĥĐĘ ĕĞďĚ) ęĕĕĝĕĝč ĞďĚ ĕĚđēĦč ĦĕĞďĚ Ğďĕ ďĢĘ (ĐģĕĒĕĠ ,ĐģĕĔĚĦĚ ,čĥēĚĐ .ęĕĕĔĜđđĘĤ ęĕĕĝďĜĐ ĦđĕđĜĚđĕĚđ ĤĠĝĚ ĦđĜđėĦ ĦđĥĤďĜ Ėė ĘĞ ğĝđĜ ,ĦđĜĤģĝ :ĦĞĤėĚ Ħđčĕĥē ĦđĘĞč ĐĜēčĐ ĦĘđėĕđ ĦĕČĚĢĞ ĐďĕĚĘ ĦĘđėĕ ēĦĠĘ ĦđĤĥĠČĐ .ĘĠĔĘ ĤģĕĞ ěĕč ČĘĘ ĖČ ,ēđėĕđđĘ ĐĜđĦĜ ĐĘČ ĦđĜđėĦ ĦđĜđėĦĥ ĕĚ ĦČ ĤĦČĘ ĕđĢĤđ ěĦĕĜ ģĠĝ ĤđčĞ .ěĦđČ ģĒēĘđ Đ/đč ĦđĔĘđč ĐĘČ ģđĝĞĘ ěđĢĤđ ĘČĕĢĜĔđĠ ęĐĘ ĥĕĥ ĐĘČ ĥĕ ,ĐĘČ ęĕĚđēĦč ēđĦĕĠđ ĤģēĚč ęĕĤĎĦČč ĐĕđđĤ ĦĕďđĚĕĘ Đčĕčĝ ĤđĢĕĘ ĐėĕĘĐ .ĕČĚĢĞ ďđĚĕĘĘ ĦđĕđĜĚďĒĐčđ ĘĘėĘ ĤĥĠČĦ ĘĕĞĘ đĤČđĦĥ ęĕđđģč čĤĚĐ ĦČ ģĕĠĐĘ ĘČĤĥĕč ĐĕĕĝđĘėđČĐ ĘĕčģĚčđ ,ēĦĠĦĚĐ ĤčĕĕĝĐ čēĤĚĚ

הנגישות של המידע חדלה כמעט להיות נכס בעל ערך, בעוד שהיכולת לעבד כמויות אדירות של מידע באופן אפקטיבי נעשתה למצרך מבוקש שמשמש בסיס לשוק ענקי

ĕďĕĚĘĦ ĐĦĤĎĝĚčĥ "ęĕĐčĎ" ĦĕĜėĦĘđ .ęđēĦč ęĕģĕĚĞĚ ĐĜėđĦ ĦĝďĜĐ ĦĚĎĚ Ęĥ đĦĚģĐ ĦČ ęĒĕ ĐĔĚĐ ĦČĒ ďĢĘ ĦĤĎĝĚč Ĥčĕĕĝđ ęĕčĥēĚ ĘđĘĝĚ "ďĕĦĞĐ ĕČĕĢĚĚđ ĕĜĞďĚ" ĦĕĜėĦ Ęĥ ęĕĎĕĐĜĚĐ Ĥđď ĦČ ĘďĎĘ đĦĤĔĚĥ ĦđĤĎĝĚ ĘĘėč .ęđēĦč ēđĦĕĠĐđ ĤģēĚĐ čđĘĕĥč čĤđĞĚ ĐĔĚĐ ěĐčĥ ĖđĜĕēĐ ,ĦĕĘĚĤđĠĐ ĖđĜĕēĐ ĦėĤĞĚ ęĞ ęđČĕĦčđ ĦđĝĕĠĦ Ęĥ ěĢđĚĕČ ĦČ ęďģĚ ČđĐ ĥĎď ĦĚĕĥ ĖđĦĚ ,ĦđĕĜĥďē ĦđĕĎđĎďĠ ĕĦđĞĚĥĚ ģđĝĕĞđ ĦĕČĚĢĞ ĐďĕĚĘč ďĕĦĞĐ Ĥđďĥ ĕďė ,ĐģĕĦČčđ ęĕėĤĞč Ęĕčđĕ ęđēĦč ęĕĝďĜĐĚĐđ ęĕĜĞďĚĐ Ęĥ .ĕČĤēČ ěĠđČč đĦđČ

ęĕďĕĦĞĥ ĤĞđĜĐ ĕĜč ĦĤĥėĐ ĦČ ęďģĦ .ĐĒĐ ęđēĦč ĦđĜĥďēĐ ĦČ ĘĕčđĐĘ ĕĚđČĘĐ ĤčĕĕĝĐ ĐĔĚ Ęĥ ĐĕĕĥĞĐ ďĢĘ ĐĕĕĥĞĦč đĦėĕĚĦđ ,ĕĜđēĔĕčĐ ęđēĦč ĦĤĢĕĕĚ ĤĥČ ĦĎĥĎĥĚĐ ĦĕĘČĤĥĕĐ čēĤĚ ĘĞ ĐĜĎĐĘ ĖĤď ĕĢĤđĠ ĦđĜđĤĦĠ ęĕĔģĕđĤĠ ęđďĕģč ĐĔĚĐ ģĝđĞ ,ĤčĕĕĝĐ ěđĐĐ Ęĥ ĐĚĢĞĐ ęĦĤĔĚĥ ęĕĕĚđČĘ ĘČĤĥĕč ęđēĦĐ ĦČ Ęĕčđĕĥ ĕĥđĜČĐ ,ĖđĜĕēĐ ďĤĥĚ ğđĦĕĥčđ ďĢĘ ,ďĕĦĞč .ęĕĠĝđĜ ęĕĚĤđĎđ ěđēĔĕčĐ ĦėĤĞĚ ĦĕĜėĦ Ęĥ ĐĘčđĐĘ ğĦđĥ ĐĔĚĐ ęĕĤĞĜ ĕĠĘČ ĦĠĥđē ĤĥČ "ęĕĚĕĥĎĚ" ĦđĕđĜĚđĕĚĘđ ĞďĕĘ ĐĕĤĠĕĤĠč ĦđĤĞĜđ ,ĤčĕĕĝĐđ ęĕčĥēĚĐ ĕĚđēĦč ďđĝĕ

19

יעקב הכט

מנכ"ל ערי חינוך - אומנות שיתופי הפעולה

2.0 הופעת החינוך מערכת החינוך הישראלית יכולה להוביל את - החינוך לכול, המכין לקראת העתיד 2.0 החינוך

מפירמידה לרשת – שינוי פרדיגמה ĕĚČĜđĢĐ ĕĘĎ" ĦĞĠđĐĘ ĕĒėĤĚĐ ęĤđĎĐ ."ĞďĕĐ ĘĎ" ĦĞĠđĐ ČđĐ "ĕĘėĘė-ĕĦĤčēĐ ęĕĘĎ ĐĥđĘĥ ĘĞ ĤčďĚ ĤĘĠđĔ ěĕđđĘČ :ęĕĕĘėĘė ĐĕĕĝđĘėđČĐ čđĤ đčĥ À ĕČĘģēĐ ĘĎĐ ;ĦđČĘģēĚ ĐĝĜĤĠĦĐ ĐĕĕĝđĘėđČĐ čđĤ đčĥ À ĕĦĕĕĥĞĦĐ ĘĎĐ ;ĐĕĕĥĞĦĐĚ ĐĝĜĤĠĦĐ ĐĕĕĝđĘėđČĐ čđĤ đčĥ À ĞďĕĚĐ ĘĎđ .ĞďĕĚĐ ęđēĦč ęĕģđĝĕĞĚ ĦĝĜĤĠĦĚ ĘĎ ,ĕĞĕčĤĐ ĘĎĐ ĞčđĜ ĞďĕĚĐ ĘĎ ĖđĦĚ Čĕčĕ ČđĐđ đĦĘĕēĦč ęĕČĢĚĜ đĜČĥ ,ĞďĕĐ ęĘđĞĐ ĦĕĕĝđĘėđČ čđĤ ďĕĦĞčĥ ĖėĘ .ĥďē Ğďĕ ĦĤĕĢĕĚ ĝĜĤĠĦĦ ęĕĥĜČĐ Ęė ęČĐ ?ěėĦĕĕ ĐĒ čĢĚ ęČĐ ?ĥďē Ğďĕ čĕĜĐĘ ęĕĕď ęĕĕĦĤĕĢĕ ĦĜĚ ĐĕĐĥ ĐĚĥ ěĕĕĚďĘ ěĦĕĜ ęČĐ ěĠđď ĕČĢđĕ ęĕĕĦĤĕĢĕ ęĕĜđČĎ Ęĥ ęģĘē ĐĕĐĕÀ ĐĕĕĝđĘėđČč ďđČĚ ĐĤĕďĜ ĐĢđčģ À ?ĘĘėĐ ĦĘēĜĘ ĦČĒė ĐĞĠđĦ ĤčĞĐĚ đĜĘ ĤėđĚĐ ęĘđĞč ęĘđĞĐ ĖČ ,ĦĕĤĥĠČ ĕĦĘč ěėČ ČĕĐ ,ěĕĔđĘēĘ ĦđĜĦĥĐĘ ďĚđĞ đĜĘ ĤėđĚĐ ĦĤĕĢĕč ČĔčĦĕ ĕĤģĕĞĐ ĕđĜĕĥĐđ :ĐďđčĞĐ ĕėĤď Ęĥ Đĥďē ĐĚĎĕďĤĠ ĘĎ ĦĘĕēĦčđ ,ĕĦĕĕĥĞĦĐ ĘĎĐ ěĚĒč ęČ

"זמן הצונאמי" ęĕĕđĜĕĥĘ ęĕďĞ đĜČ ĦđĜđĤēČĐ ęĕĜĥč .ęĕĕēĐ ĕĚđēĦ Ęėč ęĕĘđďĎ ĦĔĕĝĤčĕĜđČ ČĕĥĜ ,John Hennessey ģĤđĕ đĕĜ"č 2012 ġĕģč ęĝĤĠ ,ďĤđĠĜĔĝ ďĚđĞĥ "ĕĚČĜđĢ" ĘĞ ĐĤĐĒČ "ĝĚĕĕĔ ęĕčĤ ęĕĠđĎ đĘĕēĦĐ đĕĦđčģĞč .ĞĕĎĐĘ đĦđČč ĥĚĦĥĐĘ ęĘđĞĐ ĕčēĤ Ęėč ĕĘėĘė-ĕĦĤčēĐ čĢĚĐ ĤđČĕč ęĥĘ ĕđĚĕď ĕĘĎ ĦĠđģĦ" À ęĘđĞč ęđĕė ĥēĤĦĚĥ ěđĎė ,ęĕĕđĜĕĥ đĥēĤĦĐ ĤčĞč ."ĕĚČĜđĢ ĦđĤėĤėđ ęĕĝđĝč ĥđĚĕĥĚ ĤčĞĚĐ ,ĦđčĤ ęĕĜĥ ĕĜĠ ĘĞ ,ĦđĕĜđėĚč ĥđĚĕĥĘ ěĎĤČĦĐĘ ęĕĥĜČ đĘėĕ ěėĘĐĚčĥ ,ĦČĒ ĦĚđĞĘ .ĐĥďēĐ ĦđČĕĢĚĐ ĦČĤģĘ ęĕĕđĜĕĥ ęĕĤčđĞ ģđĝĕĞĐ ĕĚđēĦ ęđĕė ęĤđĎ ĐĒė ĕđĜĕĥ Ęėđ ,ęĕĤĕĐĚđ ęĕĕĜėĠĐĚ ěĚĒ ĖđĦč ęĕčĤ ĐďđčĞ ĦđĚđģĚ ďđčĕČ ĐĥďēĐ ĐĠđģĦĘ ĦĠĝđĜ ĐĚĎđď .ĤĢģ "ďđčČ ĤđďĐ" ĦĞĠđĦ ĦđĔĥĠĦĐ ČĕĐ ĘđĘĝĚĐ" Ęė ĦČ đĤčĞĥ ęĕĤĕĞĢ À ĐēĘĢĐ ęĐĘ ēĕĔčĐĥ "ěđėĜĐ ĕĚďģČĐ .ĐďđčĞ ČĘĘ ęĚĢĞ ĦČ ęĕČĢđĚ ęĕĕēč ĐĜĕėĐ ĖđĜĕēĐ ĦėĤĞĚĥ ęĕĜĕčĚ ęĐ ęĕĕē" ĦČĤģĘ ĐČĘĠĜ ĐĤđĢč ęĦđČ ,ěčđĚėđ ,ĐđđĐĐ ĦČĤģĘ ČĘ ĖČ - "ĤčĞč .ďĕĦĞĐ ĦČĤģĘ ČĘ

ęĕĕĜđĎĤČ ęĕĜčĚč đĘĞĠ ęĕĥĜČ ,ĞďĕĚĐ ĦđĜđĕĞĤ ęĐčĥ ĐďĕĚĤĕĠ ĕĕđĚď ęĕĕėĤĤĕĐ ĤĦđĕ ĦĞė ,ĐĔĚĘ ĐĘĞĚĘĚ ĤģĕĞč đĞĕĎĐ ęĕĥĕĚĎ ęĕĜčĚč ĦĕĥĞĜ ĐďđčĞ ĤĦđĕđ ČđĐ Ĥčē Ęė ęĐčĥ ęĕĜđĎĤČ ,ęĕĕĦĥĤ ĤĘĠđĔ ěĕđđĘČ) ěėĤĢ ęĎđ ěĤĢĕ/ēĦĠĚ ęĎ .( Prosumer ĦČĒ ĐĜėĚ ĦČ ęĕďĤđĥ ČĘ ĐďĕĚĤĕĠĐ ĕĜđĎĤČ ĞđďĚ ?ĦđĜĥďēĐ Ęĥ ĕĚČĜđĢĐ ĕĘĎ đČ ġĚČĘ čĕĕē ěđĎĤČĐ ,ďđĤĥĘ ĕďė .ĦđĤĕĐĚč ęĕĥďē ĦđĜđĤĦĠ ĤĢĕĕĘ ĥđĚĕĚĘ ĐĘĕčđĚ ĖĘĐĚĐ ĦēĘĢĐ ęĕėĤďč ,ěĐĕĘČ ěđđėĚ ěđĎĤČĐĥ ,ĦđĤĔĚĐ ĕĜĥ ęĐ đĘČ) ĤĦđĕ ĦđĘđĒđ ĤĦđĕ ĦđĔđĥĠ ĐďĕĚĤĕĠ ěđĎĤČ .(ĦđĜĥďēĐ ĕĜĕĕĠČĚ ĐĥģĦĚĐ "ĤĚĥĚ ěđĎĤČ" ČđĐ đĦđĐĚč ĐČĕĢĕ ĘĞ ĦđĔĘēĐ .ĦđĤĕĐĚč ĦđĜĦĥĐĘ Ęĥ ĖđĤČ ĘđĘĝĚ ĦđčĕĕēĚ ĥďē ęĒĕĚĘ ĘĞ ęĕĜĦĕĜ ęĕĤđĥĕČĐ čđĤĘ .ęĕĤđĥĕČ ĐĘĞĚč ęĕĜđĥĐ ęĕĎĤďč ęĕĥĜČĐ ĕďĕ ĦČ ĤđĚĥĘ ĤģĕĞč ęĕĢđĤĥ ĐďĕĚĤĕĠĐ ęĕĤĢđĜĥ ęĕĕĜĥďē ĦđĜđĕĞĤ .ęĕĕģĐ čĢĚĐ ĐďĕĚĤĕĠĐ Ęĥ ęĕėđĚĜĐ ęĕģĘēč ČđĢĚĘ ěĚĒ ĥĤďĜ ĕė ,ĦđĕĔČč ęĕĚďģĦĚ Ęĥ ĐĤģĚčĥ Ėė ,"ĐēđĔčĐ ĖĤďĐ" ĦČ "ĤĥČĚĐ" ĦđėĒĘ ęĥĤĕĕ ĔĕďĤģĐ ĐēĘĢĐ .ĞĎĠĕĕ ČĘ ČđĐ ěđĘĥĕė Ęĥ ĐĤģĚčđ

20

העולם המוכר לנו עומד להשתנות לחלוטין, והשינוי העיקרי יתבטא ביצירת פרדיגמה חדשה של דרכי העבודה

ĕďė ĦĥĤĐ ĦĚĎĕďĤĠč ĘđĞĠĘ Ħđčĕĕē ĕēėđĜĐ ęĘđĞĘ ęĕďĕĚĘĦĐ ĦČ ěĕėĐĘ .ĕďĕĦĞĐđ ĖđĜĕē ĦėĤĞĚ ĐČĤĕĦ ĖĕČ - ĤĎĦČĐ ?ĦĕĦĥĤĐ ĐĚĎĕďĤĠč ĦĘĞđĠĐ ĖđĜĕē ĕĜđĎĤČđ ĖđĜĕē ĕĥĜČ ĐĘČ ęĕĚĕč ĦđčĤ ĦđčđĥĦ ęĕĤĢĕĕĚ ęĘđĞĐ ĕčēĤč ,ĦĤđĥģĦĐ ĕĞĢĚČ ĦĤĒĞč .đĒ ĐĘČĥĘ ,ĘđėĘ ęĕĥĕĎĜđ ęĕĔđĥĠ ęĕĥĞĜĥ ĘėĚ ĖĤď ĕĢĤđĠ ęĕėĜēĚ Ęĥ ĦđĦĥĤ ĘđĚ ,đĕĥėĞđ ěČė ĥĚĚ ,ęĕĤĢđĕ ęĘđĞĐ Ęĥ ęĕĥďē ęĕĕėđĜĕē ęĕĘďđĚ ,đĜĕĜĕĞ ĦĕčĕĔģđĤĔĝĜđģ ,ĦĕĠđĦĕĥ ĐďĕĚĘ .ĦĕĔĝĕčĕĔģĜđģđ ęĐĥ ĕĠė đĘĘĐ ęĕĘďđĚĐĚ ģĘē ěĘĐĘ ,ĤĕĞč ,ĤĠĝĐ Ħĕčč ,ĐĦĕėč - ęĕĘĞđĠ :ęĘđĞčđ ĐĜĕďĚč ĦďĚđĘ ĐĘĕĐģĘ ĐĦĕėĚ ĤčĞĚ :ĐĦĕėč ĦēĜĐ (1.0) ĐĜĥĕĐ ĐďĕĚĤĕĠĐ ĦĦĕėč ęĕďĕĚĘĦĐĥ ĐĦĕĕĐ ĐĤđĚĐ Ęĥ ČĢđĚĐ ,"ęĕĠđģĥ/ęĕģĕĤ" ĐĦĕėĘ ęĕĞĕĎĚ ĖĕČđ ĐĚč ĐĦĕĕĐ ĦĕĒėĤĚĐ ĐĘČĥĐđ ĦďđģĜ ĦĥĤĐ ĦĦĕėĘ ."ęĦđČ ČĘĚĘ" ęĕČĢĚĜ ęĕďĕĚĘĦĐ ĐĕĠĘĥ ,Đĥďē ČĢđĚ ,ęĐĘĥ ĕďđēĕĕĐ ĞčĢĐ ĕđĘĕĎĘ ĞĝĚč ĘđĚ .ęĕĜđĥ ęĕĞčĢ ěđđĎĚ ĐĦĕėĘ ęĕČĕčĚđ "ĐĤĕĢĕ ĦĦĕė"Ę ĦėĠđĐ ĐĦĕėĐ ,đĒ ĐēĜĐ

ĥČĤĚ ęĕĞĕĎĚĥ ęĕĕĜĥďē ĦđĜđĕĞĤ ĕė ęĐ ęĎ đčėđĞĕ ĐďĕĚĤĕĠĐ ĐĠĕČ ęĕĞďđĕ ČĘ ęĕĕđĜĕĥ ęĕĘĕēĦĚĥė" "ºĤĚĎĕĕ ĐĒ đėĒĕ ĐďĕĚĤĕĠĘ ġđēĚ ęĕĞĕĎĚĥ ĦđĜđĕĞĤđ ĐĜđĚČĐ ĖđĦĚ ĦČĒđ ,ĦđĚĘĞĦĐĘ čđĤĘ .ĐĤēĦĚ ČđĐ ĐďĕĚĤĕĠĘ ġđēĚĥ ĕĚ Ęėĥ ĐĜėĚ ĕĜČ ĐĜĥĕĐ ĖđĜĕēĐ ĦďĕĚĤĕĠ ĦČ ĕďĕĘ đĦđĕďđēĕĕ ĦČ ČĕčĐĘ ěĚĒđĚ Ĥčē Ęė ġĚČĚđ ęĕčČĥĚ ĞĕģĥĚ ěđĎĤČĐ .ĕđĔĕč ,ěđĎĤČč Ĥčē ĘėĘ ĐĤĒĞđ ĐėĕĚĦč ěđđėĚ .đĦđĕďđēĕĕ ĕđĔĕčđ ĥđĠĕēĘ đĞĝĚč ,đĕĤčē ěĕč ĐĘđĞĠ ĕĠđĦĕĥ ēĦĠĚ ěđĎĤČĐ .đĕĦđĤĔĚ ĦČ ĎĕĥĐĘ ĕďė ĦđĦĥĤĐđ ĦđĥĘēĜ ĦđďĕĚĤĕĠĐ ĞđďĚ ?đĘČ ęĕĚĕč ĦđčēĤĦĚđ ĦđđĐĦĚ ęĕČĘĚĚ ęĕĥĜČĐ ĐďĕĚĤĕĠĐ ĐĜčĚč ,ěĕĘĠĢ ĕĘĤ'Ģ Ęĥ đĔĤĝ) ĐĜđėĚ ĕďĕģĠĦ ĐĥēĚĐ ģĠĝĚ ,"ęĕĕĜĤďđĚ ęĕĜĚĒ" ĦĞčđĜ ĦđďĕĚĤĕĠĐ ĦĝĕĤģ .(ĖėĘ ĐčđĔ Disruptive Innovation-Đ ĦĞĠđĐĚ ,čĥēĚĐ ĦđĚďč ,ĦĥčĥĚĐ ĦđĜĥďēĐ ęĕĝĠđĦĥ ,ďĚĚ ĦĘĦĐ ĦĝĠďĚ ,ĔđčđĤĐ ęďČ) "ĔđčđĤĐ ęďČĐ" Ęĥ đĚđģĚ ĦČ ,(ĐĚĢĞ ĘĞ ĦĤĒđēĥ ĐĘđĞĠ ĞĢčĚĐ ."1.0 ĖđĜĕē" ĐĒ ĤĚČĚč : ĕĦĥĤĐ ěđĎĤČĐ ĕĜĕĕĠČĚ

ęďČĐ" ĦČ ĕĥĠđēĘ ĤĤēĥĘ ęĕĤĥĠČĚđ ČĢĚĜ đĘĥ ĐĤĕĢĕĐ Đďĥĥ ęďČ ,"ĤĢđĕĐ ęĕĤĢđĕ ęĞ ĐĘđĞĠ ĕĠđĦĕĥ ĦđĦĥĤč ĐĕĢĒĕĜĚđĐ ,ĤĚđĘė .ęĕĜđĥ ěėđĦ ĦđďĥĚ ĦđĥĘēĕĐ ĦČ ĞĕĜĚĥ ēđėĐ ČĕĐ .ĦđĦĥĤĐ ēđĦĕĠđ ĦđďĕĚĤĕĠĐ ęđĕė đĜĕĜĠĘ ĦďĚđĞĥ ĐĘđďĎĐ ĐĘČĥĐ ĦđĚĎĕďĤĠĐ ěĕč ĤčĞĚĐ ĖĕČđ ęČĐ ČĕĐ ČĘđ ĦđĥđĜČĐ čđĤ ĤđčĞ ēĘĢđĚ ĐĕĐĕ ęđģĚč ęĕĕĦĤčēĐ ęĕĤĞĠĐ ĦČ ĘĕďĎĕ ČĕĐ ĖėĘ ĐčđĥĦĐ .ęĦđČ ęĢĚĢĘ đČ ,ďĕĦĞĐ ĦČĤģĘ ěĕėĚĐ ,ĘđėĘ ĖđĜĕēĐ .2.0 ĖđĜĕē ĐĜėĚ ĕĜČĥ ĐĚ 2.0 חינוך ,ĦđĦĥĤĐ ĦĤĕĢĕ čĢģ ĦČ ęĕĢĞĐĘ ĕďė À ěđđĕė ĦđĜĥĘ ĖđĜĕēĐ ĦėĤĞĚ ĘĞ ĦČĤģĘ ĐĕďĕĚĘĦ ĦČ ěĕėĐĘ ģĕĝĠĐĘ ěĕėĐĘđ ,ĦđĝĤđģĐ ĦđďĕĚĤĕĠč ęĕĕē ěďĕĞ ,ĥďē ěďĕĞč ęĕĕē ĦČĤģĘ ęĦđČ ĦČĒ ĦđĥĞĘ ĤĦđĕč ĐčđĔĐ ĖĤďĐ .ĞďĕĐ .ĐĥďēĐ ĦĥĤĐ ĦĚĎĕďĤĠč ĘđĞĠĘ ČĕĐ ,ĕĦĕĕĥĞĦĐ ĘĎĐ ěĚĒč ,ĤčĞčĥ ęĥė ĦĚĎĕďĤĠč ĖđĜĕēĐ ĦđėĤĞĚ ĦČ đĜč ęĘđĞč ęĕĕē ĘĎĤĦĘ ĕďė "ĐďĕĚĤĕĠ"Đ Ħĕč ĤďĎĘ ĤčĞĚ ęĕďĕĚĘĦĐ đĥĎĠĕĥ ĦđĥďēĐ ĖđĜĕēĐ ĦđėĤĞĚ Ėė ,ĤĠĝĐ

21

Ęĥ ČĢđĚĐ ĦēĜĐ 1.0 ĤĠĝĐ Ħĕčč ,"ğđģĥ" ČđĐ ĐĤđĚĐ ęĎĥ ČĕĐ ĦėĤĞĚĐ ČđĐ ĐĚ đĘ ĦđĤđĐĘč ĐģđĝĞ ČĕĐ ěėĘđ Ęđģĕĥ ĦČ ĦĚĢĚĢĚđ ĦđĥĞĘ ĖĕĤĢ ĦĕĜėĦ ĦĞĕčģč đĘĥ ĕĥĕČĐ ĦĞďĐ .ěĚĒĐ ĦģđĘēč ĤģĕĞčđ ęĕďđĚĕĘĐ ĐĝĜĚĥ "ďďđč ĥĤĠ" ČđĐ 1.0 ĐĤđĚĐ - ĦĕĤģĕĞĐ ĦĕėđĜĕēĐ đĦĚĕĥĚč ēĕĘĢĐĘ .ĤđĞĕĥĐ ĦČ "ĤĕčĞĐĘ" ęĕĎĕĐĜĚĐ ęĐ ęĕĤđĚĐ 2.0 ĤĠĝĐ Ħĕčč Ħĕč ĐĘĕĐģ Ęĥ ĐĦđĤĢđđĕĐĘ ęĕĘĕčđĚĥ ĕĦĥĤĐ ĤĠĝĐ Ħĕč .ĦďĚđĘ ĦĕĤĠĝ ,"ĦĕĦĘĕĐģ-ĦĕėđĜĕē ĐĚĚēė" ĘĞđĠ ĕďĕĘ ČĕčĐĘđ ČđĢĚĘ ęĕĤđĚĘ ĦĤĥĠČĚĐ ěėđ ,ęĐĘĥ "ěđėĜĐ ęđģĚĐ" ĦČ ĕđĔĕč ĦĘĕĐģ ĕĤčē Ęė ěĕč ęĕĦĥĤĚ ĥĚĥĘ .ĤĠĝĐ Ħĕč ęĕĤđĚĘ ęĕĤĥĠČĚ ěđĥČĤĐ čĘĥč ěėĘ .ęĦđČ ęĕģĦĤĚĥ ęĕĚĒĕĚ ęđĒĕĘ ĦđĦĥĤ ĤĢđđĕĐĘ ĦđĘĕēĦĚ ĕĜĥĐ čĘĥč ĐĘđĞĠ ĕĠđĦĕĥč ĦđĘĞđĠĥ ęĕĤđĚ ęĕĕĦĘĕĐģđ ęĕĕďđĚĕĘ ęĕĚĒĕĚ ĦđĘĕčđĚđ .ĤĠĝĐ Ħĕčč ęĕďĕĚĘĦĘ ęĕĤĥĠČĚ ĕĥĕĘĥĐ čĘĥč

.ęĕĜđđĎĚđ ęĕĜđĥ ęĕĘďđĚ ęĕĚĕĕģ đĜēĦĕĠĥ ďēđĕĚ ĘďđĚ ČđĐ ęĐĚ ďēČ ĦĦĕė" :ČĤģĜĐ (ĖđĜĕē ĕĤĞč) ĘČĤĥĕč ĐĚđďč ĦĘĞđĠ ĦĤēčĜĐ ĦĦĕė ."ĦĤēčĜ ĕĜĥ ĐĦđČ ęĕēĜĚđ ,ĔĤđĠĝ ĦĤēčĜĘ :ďčĘč ĦđĜđĤģĞ ĐĤđĚĐ À ĐĤđĚ ęĎ ČđĐ ďĕĚĘĦ Ęė . 1 ĐĝĜĚ "ĦĤēčĜ ěĚČĚ"ė ĥďēĐ đďĕģĠĦč ęđēĦ ĦČ ČđĢĚĘ ďĕĚĘĦ ĘėĘ ĞĕĕĝĘ ĖĠđĐ ďĕĚĘĦĐ ĐĒ ęđēĦčđ ,đĘĥ ģĒđēĐ ."ĤĕĞĢ ĐĤđĚ"Ę À ďďĚĜđ ğĦđĥĚ ĤĎĦČ ĐĦĕėĘ . 2 ,ĕĚďģČĐ ęđēĦč ĦđĕĐĘ Ęđėĕ ĤĎĦČĐ ČđĐ ĥđďĕēĐđ ,ĕĦĘĕĐģĐ đČ ĕĦĤčēĐ ČĘđ ğĦđĥĚ ĕĦĦĕė ĤĎĦČč ĤčđďĚĥ Ėėč ĕĚďģČĐ ęđēĦč :ĐĚĎđďĘ .ĕĥĕČ ĤĎĦČč ěđĕĢĐ ĦČ ĤĢđĕ ęĕĕĥĕČĐ ęĕĜđĕĢĐ ĞĢđĚĚ ĦđĘĞĐĘ ĐĝĜĚ ĐĘđė ĐĦĕėĐ .ĕĦĢđčģĐ ĕĦĦĕėĐ ěđĕĢĐ ĤđĠĕĥĘ ĦđĜđĕĞĤ ęĥĕĕĘđ .ęĕĦĕĚĞ ĦďĕĚĘ ĕďĕ ĘĞ -ĦĕėđĜĕē ĦđĚĒĕĘ ĐĚĚē :ĤĠĝĐ Ħĕčč ęĕĘĞđĠĐ ĖđĜĕē ĕĥĜČĚ À ĦĕĦĘĕĐģ ęĕĎĕĐĜĚĐ ęĕĕėđĜĕē ęĕĦđđĢĘ ,ęĕďĕēĕė ĦďĚđĘ ĐĘĕĐģ

ęĕďďđĚĦĚ ęĕďĕĚĘĦĐđ ęĕĤđĚĐ Đčĥ đčĥ ęĘđĞĘ ęĕĕĔĜđđĘĤĐ ęĕĤĎĦČ ęĞ ďēĕ .ęđĕė ęĕĕē đĜČ ĐĤđĚĐ ĕďĕģĠĦ "ĐĤĕĢĕ ĦĦĕė"č :ęĕĜĦĥĚ ęĕďĕĚĘĦĐđ ,ęĕďĕĚĘĦ ĦĢđčģđ ĐĤđĚ Ęĥ ĘďđĚĚ . 1 Đčĥ ĦďĚđĘ ĐĘĕĐģĘ ĐĦĕėĐ ĦėĠđĐ .ęĕďĕĚĘĦ ęĘđėđ ęĕĤđĚ ęĘđė ęĕĤđĚ ,ęĕďĕĚĘĦ Ęĥ ęĕĜđđĎĚ ęĕĦđđĢ . 2 ĦĤĎĝĚč ęĕďďđĚĦĚ ĐĘĕĐģĐĚ ęĕēĚđĚđ .ęĕĠĦđĥĚ ęĕĤĎĦČ ęĞ ĐĦĕėĐ đďĕģĠĦ À ĐĜđĥ 2.0 ĐĤđĚĐ ďĕģĠĦ .3 ,ĦĤĢđĕđ ĦďĚđĘ ĐĘĕĐģ ēđĦĕĠč ĖđĚĦĘ ,ďēĕ ęĕĤĢđĕđ ďĕēĕĐ ĦČ ęĕČđĤ Đčĥ ęđģĚĐ" ĦČ ČđĢĚĘ ďĕĚĘĦ ĘėĘ ĞĕĕĝĘđ ęđģĚĐ" ĦČ ĦđČĤĘđ ,đĘ ĕďđēĕĕĐ "ěđėĜĐ .đĕĤčē Ęĥ "ěđėĜĐ ģĒđēĐ ęđēĦč ĐēĚĦĚ ďĕĚĘĦ Ęė . 4 ęĕēđĦĠĐ ęĕčēĤ ĦđĤđģĚ ĦĤĒĞč đĘĥ .đĕĜĠĘ (ĦĕĦĥĤĐ ĐĦĕėĐ) ĐĤĕĢĕĐ ĦĦĕėč . 5 ĐĥđĞĐ ęĕĦĕĚĞ ĦďĕĚĘ ĦĥēĤĦĚ Ęĥ ĦđĜđđĎĚĐ ęĐĕĦđģĒđēč ĥđĚĕĥ ĦĕĦĥĤĐ ĐďĕĚĘĐ ĕĚđēĦč .ęĕďĕĚĘĦĐ

22

רשתות של מחנכים פורצי דרך מכל העולם יוצרים, ממש כאן ועכשיו, מול עינינו, מודלים חינוכיים חדשים של למידה שיתופית, קונסטרוקטיבית וקונקטיביסטית

ĦĠđģĦĘ ęĘđĞĐ ĦČ Ęĕčđĕĥ ęĕđđģĚ .Đĥďē ĞĠĥ ĥđĤďĐ ĕđĜĕĥĐ ĦČ ęėĝĚ ČčĐ ĘĥĚĐ :ęĘđĞč ĖđĜĕēĐ ĦđėĤĞĚč משל הדיג À ęĕĎď ĐģĘĕē ĖđĜĕēĐ ĦėĤĞĚ ĤčĞč .ĞďĕĚ ĐĤĕčĞĐ À Ħđėē ĦģĘēĚ ĖđĜĕēĐ ĦėĤĞĚ ĐđđĐč Ħđēđėč ďđĚĘĘ ďĢĕė ęĕďĕĚĘĦ ęĕďĚĘĚ .ęĚĢĞ ęĕďĕĚĘĦđ ęĕĤđĚ ęĕėĕĤĢ 2.0 ĖđĜĕēč ĦđĕĚđģĚ ĦđĘĕĐģ ęĞ ĐĘđĞĠ ğđĦĕĥč À ğĦđĥĚ ĎĕďĘ ĦČĢĘ ĦđĕĘčđĘĎđ đĘĕčđĕĥ ,ĐĤĕĢĕđ ĐďĕĚĘ ĦđĘĕĐģ ēĦĠĘ ĥďēĐ ĐģđĝĞĦĐ ęĘđĞ ēđĦĕĠĘ ďēĕ ."ęĘđĞ ěđģĕĦ"Ęđ ĔĤĔĝĐ ĦĜĕďĚ"ė ,ĘČĤĥĕĥ ęĥė ,ěėđ ĦđĘĕčđĚĐ ĦđĜĕďĚĐ ĦēČ ČĕĐ ,"ĠČ ,Ėė ,ęĘđĞč ĦĕĎđĘđĜėĔĐ ĦđĜĥďēĐ ĦČ ĦĕĘČĤĥĕĐ ĖđĜĕēĐ ĦėĤĞĚ ,ěĕĚČĚ ĕĜČ ďĚđĞĥ 2.0 ĖđĜĕēĐ ĦČ ĘĕčđĐĘ ĐĘđėĕ .đĜĕĠđēĘ ĞĕĎĐĘ

ĐĥĕĠĦĐ ĕĠĘ ,ĦČĒ ĦĚđĞĘ .ĦđĤēĦĚ ěĕč ĦĕďďĐ ĦđčĤĞ ĦĤĢđĜ ,ĦĕĦĥĤĐ ĕĠđĦĕĥ ęĕđđĐĦĚđ ,ĦđĜđĥĐ ęĕĤĞĐ ĞčĢĐ ĦČ ĕđĔĕč ĕďĕĘ ęĕČĕčĚĐ ĐĘđĞĠ ęĕĤĞ ĘđĚ ĐďđčĞč .ĤĕĞ Ęė Ęĥ ĕďđēĕĕĐ ĕĢĤđĠ" Ęĥ ĦđĦĥĤ ĦđēĦĠĦĚ ĦđĤēČ čđĤĘĥ ,ĖĤď ĕĢĤđĠ ."ęĕĕėđĜĕē ĖĤď ĝĕĝčĐ ĦđĘĕĐģč ęĕďďđč ęĕĥĕĎĤĚ ĐėĕĚĦ ĦđĦĥĤĘ ęĕĤčēĦĚ ,ęĐĘĥ .ĦđĕĢĤČ ĐďĕĚĘđ À "ęĕĕĘģđĘĎ" ĐĘđĞĠ ĕĠđĦĕĥ :ęĘđĞč ĦĕĘģđĘ ęĕĘĞđĠđ ĦĕĘčđĘĎ ęĕďĚđĘ ĦđčĤĞđ ĐĘđĞĠ ğđĦĕĥ Ęĥ DNA -Đ ĕĜĥ Ęĥ ğĦđĥĚ ģēĥĚĘ ěđėĜ ĦĕďďĐ ğđĦĕĥĘ ĐďĕĚč Đčđ ĥĥ ĕĜč ęĕďĘĕ ĐĥĕĠĦĐ ęĎ Ėė .ĦđĜĕďĚ ěĕč ĕĤđĒČ ĐĘđĞĠ ěđĎĤČĐ ĦđĤĔĚ ĦČ ĦĚďģĚĐ ,ĦĕĦĥĤĐ ĐĚĤč ĦĚĎĤđĦĚ ,ďĕēĕĐ ĦĕĕČĤĘ ĘĕčģĚč ,ęĕĕĘčđĘĎ ĐĘđĞĠ ĕĠđĦĕĥĘ ĦĕĚĘđĞĐ ĘĞ ĐĤĕĚĥđ ĦđĕĘģđĘĐ ĦĕĕČĤ ĖđĦĚ ĐĘđĞĠĐ ĕĠđĦĕĥ .ĤđĒČđ ęĞ Ęė Ħđĕďđēĕĕ ĘėĚ ęĕėĜēĚĘ ęĕĤĥĠČĚ ęĕĕĘčđĘĎĐ ęĕĕĒėĤĚ ęĕĠĦđĥ ęĐĥ ĥĕĎĤĐĘ ęĘđĞĐ đĜČĥ ĖđĜĕē ,ĥďēĐ 2.0 ĖđĜĕēĐ ēđĦĕĠč

ĦĘčđĐč ęĕĠĦđĥ ĦđĕĐĘ ęĐĕĤđĐĘđ .ęēđĦĕĠčđ ęĕĚĒĕĚĐ ĤĠĝ ĦĕčĘ ĦėĠđĐ ĐĘđė ĤĕĞĐĥė :ĤĕĞč ĘđďĎ ďēČ ęĞ ęĕĤēĦĚ ęĕĜđĎĤČĐ čđĤ 1.0 ĤĕĞč ďĢĚđ ,ďēČ ďĢĚ ,ęĐĘ ęĕĚđďĐ ęĕĜđĎĤČĐ ęĕĜđĥĐ ęĕĜđĎĤČĘ ęĕĤėđĜĚ ęĐ ,ĤēČ ĤĠĝĐ ĕĦčč ĐČđĤ 1.0 ĤĠĝĐ Ħĕč .ęĐĚ /ęĕĤēĦĚ ĤĕĞč ęĕĘĞđĠĥ ęĕĤēČĐ ęĕčČĥĚ ĦđĚė ĘĞ ęĕĚēĘĜĐ ęĕčĕĤĕ ČđĐ ĤĕĞč ęĕĜđĎĤČĐ ĤĦĕ ĦČđ ,ĦĘčĎđĚ ."ĐČđĤ ČĘ" ĕĠđĦĕĥ ĤđĢĕĘ ČđĐ ěđĕĞĤĐ 2.0 ĤĕĞč ęĜĕč - ęĕĕėđĜĕē ęĕĜđĎĤČ Ęĥ ĐĘđĞĠ ęĕĤēČ ęĕĜđĎĤČ ěĕčĘ ęĜĕčđ ęĚĢĞ ěĕčĘ ęĕĤđĚČĥ ĐĘđĞĠ ĕĠđĦĕĥ .ĤĕĞč ęĕĘĞđĠĐ ,ęĕĤđĚ Ęĥ "ęĕĚđď Ęĥ ĦđĦĥĤ" ĤĢĕĕĘ ĦđĦĥĤ" ĘĕčģĚčđ ,ęĕĘĐĜĚđ ęĕďĕĚĘĦ .ğĦđĥĚ ĤĎĦČ ĦđďģđĚĚ "ęĕĜđĥ Ęĥ Ęĥ ĐĦĞĠđĐĘ ęĕďĞ đĜČ ĐĤđģ ĐĒĥė ."ĖđĜĕē ĤĕĞ" ĐĘđĞĠ ĕĠđĦĕĥ ĦđĚĕĕģĚ ęĕĤĞ :ĐĜĕďĚč ĦĘĞđĠ ĤĕĞ Ęė ĐďĕĚĤĕĠĐ ĦĚĎĕďĤĠč ĦđĤēČĐ ęĕĤĞč ĐČđĤđ ĦĕČĚĢĞ ĖĤďč

23

מודעה

פרופ' יזהר אופלטקה

בית הספר לחינוך, אוניברסיטת תל-אביב

איזה עתיד יש למערכת החינוך כשכולם בתוכה איבדו אמון זה בזה?

מורים מקצוענים, החשים כי הם זוכים לאמון ולהכרה במומחיותם ללא סייג, הם מורים מאושרים היכולים להתמודד בהצלחה עם אי הוודאות המלווה את מקצוע ההוראה

ל ĤĠĝĐ Ħĕč ĐĕĐ ĦđčĤ ČĘ ęĕĜĥ ĕĜĠ ĐĠđĠėĐ ,ĐĜĔģ ĦĕĜđĎĤČ Đďĕēĕ ĦĕČĤēČđ ,ĤĠĝĐ Ħĕč ēģĠĚĘ ĦđĤĕĥĕ ĦđđĢĐ Ęĥ ĦđĕčĕĔģĠČĐ ĦďĕĚ ĘĞ đĕĜĠč ęĕĥĕĚēĐ ĦđĜĥč .ęĦďđčĞč ĕėđĜĕēĐ ĐĕĐ ĘđėĐ ČĘ 20 -Đ ĐČĚĐ Ęĥ ęĕĥĕĥĐđ ĕė ,ĐĚėĝĐ ĐĦĕĕĐ ĦđēĠĘ ĘčČ ,ďđĤđ ,ĕėĤĞ ĖĕĘĐĦ Ęđė ęďđģ ČđĐ ĖđĜĕēĐ ĖĕĘĐĦ ČđĐ ĐĤđĚĐ đčĥ ĖĕĘĐĦ .ĕĜđĎ čĤđ ĕĥĕČ ěĕč ĤēČĘ Ĥčė ĐēĚđĚė ĝĠĦĜĐ ,"ĎđĎďĠ" ěđďČ ĖĘĐĚč ĖĠđĐ ēģĠĚĐ ,ĐďđčĞ ĦđĜĥ ĐĚė ĕėĤďđ ,ĤģčĚ ĤĥČĚ ĤĦđĕ ĖĕĤďĚĘ ęĕĜĥĐ Ĥĥģ ĦđĤđĥģ ĐĤđĚĐđ ĤĠĝĐ Ħĕč ĦėĤĞĐ

ĕďđēĕĕĐ ĕĤĠĝ-ĦĕčĐ ĔĝģĔĜđģĘ Ĥĕĥĕ ęĕĜĥĐ đĤčĞ .ęĕĘĞđĠ ęĐ Đčĥ ĐĘĕĐģĘđ "ĦđďĕďĚ ĦđģđĠĦ" ,"ĦđĘĕĞĕ" Ęĥ ĦđēđĤđ ĐčĤĚĘ ,đĤďē "ĐČĤđĐč ĦđĕčĕĔģĠČ"đ ĖđĦĚ ,đĜĘĥ ĖđĜĕēĐ ĦėĤĞĚĘ ,ĤĞĢĐ ĦđĚďĕĐĘ Ęđėĕ ĤĠĝĐ Ħĕčĥ ĐĕđĎĥ ĐēĜĐ đČ ĕĦĕĕĥĞĦ ĘĞĠĚĘ ,ĦĕģĝĞ ĐĤčēĘ תועלתם של מדדי הבקרה, הבחינות והסטנדרטים לביצוע אינה רבה בארגון שבו עיקר הפעילות היא בחזקת אומנות

25

čđĥē đĜĕČ đĚĢĞ ĞďĕĐ ĕė ęĕďĕĚĘĦĘ ęĕĥĤďĜĥ đėđĦĚ ęĕģĘē ęĦđČ ģĤ ČĘČ .(ĐĜĕēčĘ ĦđĜĦđĜ ĦđĜđĥ ĦđĜĕēč ĕė ,ĤđėĒĘ ĕđČĤ ğČđ ďĕĚĘĦ đĦđČĘ ĦđĜđĥ ĦđČĢđĦ ĦđĕĞč ,ĘĥĚĘ) ĦđĔđĚ ĦđĕĐĘ ĦđĘđĘĞ ĦĜčĐ ĦČ Ħđģďđč ĐģĕĔĚĦĚč ĦđĕĘđĘĕĚ ěĕČ .(ĐģĕĔĚĦĚč Ğďĕ ģĤ ČĘđ ČĤģĜĐ ĘĞ ęĕĞĕĠĥĚ ęĕčĤ ęĕĚĤđĎ ĕė ğČ ģĠĝ ,ĐģĕĔĜĎ :đĚė ,ďĕĚĘĦĐ Ęĥ ĕĠđĝĐ ěđĕĢĐ ďĚĞĚ ,ĐēĠĥĚĐ ĦđčĤĦ ,ęĕĤđĚĐ ĦđėĕČ .ĐĒč ČĢđĕėđ ĐĤĕĎĐ ĦĠđģĦ ,ĕĦĤčē ĐĥĕĤď ,ĦđĜĕēčĘ ĦđĜđđėĚ Ęĥ ĐĤĕđđČč ,ĘĞĥđ ďĞĢ Ęė ĘĞ Ħđēđďđ ęĕĝĠĔ ĕđĘĕĚĘ ĖđĜĕēĐ ďĤĥĚĚ ĦđĕĠđĝ ěĕČ ĦđČĤđĐđ ČĕĘĠĚ ĐĒ ěĕČ ,ĦĕĚđģĚĐ ĦđĥĤĐĚđ ĘĐĜĚĥ ęĕČĤĚ ęĘđĞĐ ĘėĚ ęĕĤģēĚĥ ,ęĕĕčĕĝĠĘ đėĠĐĜ đĕĤđĚđ ĤĠĝĐ Ħĕč ęĕĚĥĕĕĚĐ ,ĦđČĤđĐĘ ęĕďĚĢĜĐ ĦČ ęĕĚĢĚĢĚđ ,ęĕĤēČ đĚĒĕĥ ęĕĔģĕđĤĠ .ĐĜĕēčĘ ďĚĘĜĐ "ĤĚđē"Ę ĤģĕĞč ęĦďđčĞ ĦĕčĘ ĕė ęĕĥē ,ęďĢĚ ,ęĕďĕĚĘĦĐ đĜĘ ĘČđ ,"ĦđĜĕēčĐĚ ģĤ ĦĠėČ" ĤĠĝĐ ĐĘĕĕČ Ęĥ ĐĤģēĚč ĕė ČđĠČ ČĘĠĦĐĘ ĐďđčĞĘ ĥĎĠĚ" ĦĤčđēč ęĝĤđĠĥ ,ĤđĢ đĝēĕĕ , 2015 ĦĜĥč "ĦĕĘČĕĢđĝ ĦĕėđĜĕē đĚĘĕĢĥ ĐĦĕėĐ ĦđĜđĚĦĘ ęĕďĕĚĘĦĐ ,ĐčĦėĐ ,ĐĤĎĥ ,ęđĚĞĥ ěđĎė ęĕĘĕĚ

ęĕĤĕėĚ ęĕčĤ ęĕĝđĜĚ ĦđĚĕđĝĚ ĦđĦĕėčĥ Ėėč ĦđĘĕĞĕč ęĕďģĠĦĚđ ęĕĤĐđĒ ęĐ ęĕėēĚ ęĐ ĦđĤēČ ĦđĦĕėč đĘĕČđ ĐčđĤĚ ġĚČĘ ęĕĥĤďĜđ ĘČđĎĐ ĘđĢĘĢĘ ĤģĕĞč ĘđĐĕĜĘ ěĕĔđĘēĘ ĦđĜđĥ ĦđĕĎĔĤĔĝČ .ĐďĕĚĘĘ ęĕďĕĚĘĦĐ ďđďĕĞĘđ ĐĦĕėĐ Ęģ ,ĐČĤđĐ ĕėĤďč ĦđďĕēČ ĤďĞĐĥ ěČėĚ ĕČĜĦ ęĐ ,ĐĘĕĞĕ ĐČĤđĐĘ ęĕďďĚč ĤĚđēđ אחת התוצאות הבולטות של משטר הבחינות והבקרה בשנים האחרונות היא פגיעה אנושה במידת האמון שרוחשים שחקני החינוך השונים זה כלפי זה .ĤĠĝĐ Ħĕč Ęĥ ĘĕĞĕĐ đďđģĠĦĘ ĕēĤėĐ ďĞ ĕĦčĦėĥ ęĕĤčďĐ ēđĤč ,ďđĞđ ĦČĒ "ĦđĜĕēčĐ Ęĥ čĐĒĐ ĘĎĞ" ĕĤģčĚ ,Đė ĦđďďđĚ ĦđĜĕēčĐĥ Ėė ĘĞ ęĕĞĕčĢĚ ĦĕčĐ ĖđĜĕēĐ ĦđĤĔĚĚ ěĔģ ģĘē ģĤ ĦđĜĕēčĐ ĦđďďđĚ ,ĘĥĚĘ ,ęČĐ) ĕĤĠĝ ďĕĚĘĦ Ęĥ đĦĕčč ęĕĤđĚĐ ĕĤđģĕč ĦČ ĦđďďđĚ ęČĐ ?đĕčČ ĦđĚ ĘĞ ĘčČĦĚĐ đĥėĤĥ ģďĢĐđ ĤĝđĚĐ ĕėĤĞ ĦČ ĦđĜĕēčĐ ĐĜĕēčĘ ďđĚĕĘĥđ (?ĤĠĝĐ Ħĕč ĕĤĎđč ĐĜĕēčč ďģđĚĚđ ęĢĚđĢĚ ĞďĕĘ ĘĕčđĚ ďđģĕĚĐ" ĦđĤĠĝĘ ęĕďĞ đĜČđ) ďčĘč ĦĤďĥĚđ đĜĕĦđĒđēĚč ĐĔĥĠĥ "ĦđĤĎčĘ

ĤđĢĕĕč ģĝđĞĐ ěđĎĤČĘ ęĕČĤĜĐ ęĕĕĥēđĚ ęĕĤĢđĚ

ĐĘČ ęĕĤĒ ęĕĎĥđĚ ēđĤč .ěĕĞĘ ęĕČģĕĔĕĘđĠ đĘēĐ ,ĖđĜĕēĐ ęđēĦĘ Đčĥ ĐĜđĤēČĐ ęĞĠĐĥ) ĤđčĕĢ ĕĥĜČđ ęĦĦĕėč ĐĦĕĕĐ ĐĦĕėč ęĘĎĤ ğė ĐėĤď ĐďđģĠĦ ĦČ ĤģčĘ (ęĕďĘĕė ęĐĘĥ ĖđĜĕēĐ ĦėĤĞĚ Ęĥ ,ĐĤđČėĘ ,"ĘĕĞĕ ČĘĐ" ĖđĦ ,ĐĘđė ĐĤčēĐ ĕČđĘēĦč ĐĚĕĥČĐĘđ ęĕĤđĚĐ Ęĥ ęĐĕĠĦė ĘĞ ęĕĘĕĔĚ ęĐĥ Ęė ĦČ ěģĦĘ ĐĤĕčĝ ĕĦĘčĐ ĦđĕĤēČĐ ĦČ .ĐĒĐ ęĘđĞĐ ĦđĘđđĞ Ħĕč đčĥ ,ĕĚĞĔĘ ,ęđĎĞĐ čĢĚĘ đĜĞĎĐ Ėė ĐĘđĞĠĘ ęĕĔĤďĜĔĝ ĕĠ ĘĞ ĘĞĠđĚ ĤĠĝĐ ďĤĥĚč ęĕĜđĥ ęĕĠđĎ ĕďĕ ĘĞ ęĕĞčģĜĥ ĘĞ ĤģđčĚ ,ĦĕĚđģĚĐ ĦđĥĤčđ ĖđĜĕēĐ ĦđĥĤĐ ĦĚĎđďė ĦđĕĜđĢĕē ĦđĕđĥĤ ĕďĕ đčđĤ ěđđėĚđ ,ĐėĤĞĐđ ĐďĕďĚĘ ĦĕĢĤČĐ ĦđĜĕēčĘ đĕďĕĚĘĦ Ęĥ ęĦĜėĐĘ đĘđėė đĕĐ đĘĕČė ,ĦđĚėĝĚđ ĦđĕĚđČĘĜĕč ,ĦđĕĢĤČ ,ěĕĕĢĘ ĤĦđĚĘ .ĘđėĐ ĦđĒē ĐĘČ ĦđĜĕēč ĦđĜĕēčĐ ,ĐĤģčĐ ĕďďĚ Ęĥ ęĦĘĞđĦ ĕė ěđĎĤČč ĐčĤ ĐĜĕČ ĞđĢĕčĘ ęĕĔĤďĜĔĝĐđ ,ĦđĜĚđČ ĦģĒēč ČĕĐ ĦđĘĕĞĠĐ ĤģĕĞ đčĥ ĐčđĔ ĐČĤđĐĘ ĦđčĤ ęĕėĤď ěĜĥĕ ,ĕĤģ ĐĜđĞčđ ĦĞč čĕĎĐĘ ĥĤďĜ ĐĤđĚĐđ ,ĐĦĕėč ęĕĞĕĠđĚĐ ęĕĕđĤĕĎ ĤđĠĝ ěĕČĘ ĦēČ ĘĞ ĖĚĦĝĐĘ Ęđėĕ ČđĐĥ ĕĘč ,ĐĦĕėč ĘėĘ ĐĜđėĜĐ "ĐĥĞĦ ĘČđ ĐĥĞ" ĦđĤĠĝ ęĕĤđĚ ,ĘĥĚĘ .ęĕĤđĚĐ ĘėĘđ ĦđĦĕėĐ

,ēĚĥ ČĘ ęđģĚ ,ĘđĘėĘ .ďĚēĜ ČĘ ęđģĚđ ĦđĠĕĠĢ

26

ČĘČ ,ĐĕĐ ďđĤđ ďĕĚĦ ĤčĞĐ ĕė ČĘ ,ĤčĞĐ ĐĚčđ .ĞđĤĎ ĐĕĐ ğĘēđĐĥ ĐĚ Ęė ČĘ ĕė ĖđĜĕē ĦėĤĞĚĘ ďĕĦĞ ěĕČ ?ęĕĤđĚČ ęĕĤčď ęĕĘĐĜĚĐđ ęĕĤđĚĐ Đčĥ ĦđČĕĢĚč ČĘČ ĐĤģĚč ,ĦĕĎđĎďĠ) ĦĕĞđĢģĚ ĐđđČĎ ęĕĥē ĐĕĚđĜđĔđČĐ ęĐĘ ĦĜĦĕĜĥ ĦđĕĐ ,(đĜĘĥ ęĐđ ,ĦĞď Ęđģĕĥ ĘĕĞĠĐĘ ĦĕĞđĢģĚĐ ĘĞĥđ ďĞĢ Ęė ĘĞ ēđđďĘ ęĕĥĤďĜ ęĜĕČ ęĕĕđĚĝĐ ęĕĜģēĥ"ė đĕĐ đĘĕČė ęĦďđčĞč ĦđČĕĢĚĐĥ ,ĐĒė ďĕĦĞč ."ěĕĞĐ ěĚ ęĕĤđĚĐ ,ĤčĞč ęĢĞč ĐĦĕĕĐ đč ĦĤČđĦĚĐ ęĕĢđĤĐ ęĕĜĞđĢģĚė ĤĦđĕđ ĤĦđĕ đĝĠĦĕĕ ,đĦēĚĢĐčđ ďĕĚĘĦĐ Ęĥ đĦčđĔč ģĤđ ĖČ ěđđĕĎĘ ęĢĤĚđ ęĜĚĒ ĦČ ĦđĜĠĐĘ đĘėđĕđ ěĐ ĐĘđďĎ ĐĦĕėč ěĐ ,ęĦČĤđĐ ĕėĤď Ħĕčč ĤĢđđĕĕ Ėė ĖĤď .ĦđĕĜĔĤĠĐ ĦđĦĕėč ěĦĜ đĐĥĕĚ ĕė ČĘ ,ĕčđĕē ęĕĘģČ ĤĠĝĐ ĕė ČĘČ ,ĕĐĥĘė ĦĕĜėĦĘ đĒ ěĕĞĚ ĦĤĦđė ęĕėđĒ ęĐ ĕė ęĕĥēĐ ,ęĕĜĞđĢģĚ ęĕĤđĚ ,Ďĕĕĝ ČĘĘ ęĦđĕēĚđĚč ĐĤėĐĘđ ěđĚČĘ ďďđĚĦĐĘ ęĕĘđėĕĐ ęĕĤĥđČĚ ęĕĤđĚ ęĐ ĦČ ĐđđĘĚĐ ĦđČďđđĐ ĕČ ęĞ ĐēĘĢĐč ęĞ ĐĒ ĐĘđĞĠ ğĦĥĘ ,ĐČĤđĐĐ ĞđĢģĚ ĘĞ-ĖĕĤďĚė ĝĠĦĜĐ ēģĠĚč ġĞđđĕĐĘ ,ĐĒ ĦĕĥĎĤĐ ęĦđčĕđēĚ ĦČ ČĔčĘđ ,ĕĎđĎďĠ ČđĠČ ěđĚĔ ďĕĦĞĐ .ęĐĕďĕĚĘĦĘ ĐčĤĐ ĦėĤĞĚč ěđĚČĐ ĕĝēĕ ĤđĠĕĥč Ęđė ęďđģ ,ĐĚđďĚ ČĘ ,ĦĕĦĕĚČ ĐĚĢĞĐčđ ĖđĜĕēĐ ĐĤđĚĐ Ęĥ ,ĐĕĎđĘđĝĠđĔč ĐĕđĘĦ ČĘ .ĖĤĞđĚ ĎđĎďĠė

ĦČ ČĘĕĚĚ ČĤđģ ČĘ ďēČ ğČ" ,"đĘĘĐ Ęė Đĥē ĕĜČ" ,"ČĘĚĚ ĕĜČĥ ĦđēđďĐ ĞĢčĘ ĐĘđėĕ ĕĜČĥ ęĕĜĕĚČĚ ČĘĥ ěĚĒĐ ,"ěĚĒĐ Ęė ĕĦđČ đģďčĕĥ ĕĘč đĐĥĚ Đģĕēĥ ĘĞ ęĕĤĠĝĚ ęĕĤēČ .ďđĞđ ďđĞđ ĝĞė ,ĐģĕĞĚ Ħđďĕďč ĦĥđēĦ ,ĦĤčĎđĚ ďēĠ ,"ěĔģ ĥČĤ"đ ĐėđĚĜ ĦđčĤđĞĚ ,ēđđĤ ĦČ čđĒĞĘ ěđĢĤđ ĦđĕĦĤĕĢĕ ĤďĞĐ ,ěđĘĥĕėĚ ĐĘČ ęĕĕĘĕĘĥ ĦđĥĎĤ .ĐČĤđĐĐ ĞđĢģĚ ĤčĞĚ ęĕĤđĚ Ęĥ ęĦĘēĜ ęĜĕČ ęĕčĤ ęĕĤģēĚ ;ďčĘč ęĕĘ ĦđĚđď ĦđģđĢĚ ęĕĐĒĚ ġĤČč ĐėĤđČĘ ęĕčĤ ĖđĜĕē ĕĥĜČ čĤģč ęĕĤčďĚ đĜČĥ ĕĜĠĘ ,ěėĘ .ĐĜĕďĚĐ Ęĥ ĕė ĤĚđĘ ěĦĕĜ ,ĖđĜĕēĐ ĦėĤĞĚ ďĕĦĞ ĘĞ ęĕĤďĝĐĐ ĕđĜĕĥč ĦđčĤ ĕđĘĦ ĐĒ ďĕĦĞ ĦėĤĞĚč ĦđĞĔč đĞĚĔđĐĥ ęĕĕĜčĚĐ ĤĥČđ ,ĦđĜđĤēČĐ ęĕĜĥĐ ęĕĤĥĞč đĒ ĕĝēĕ Ęĥ ęĦĤĕĢĕ ĦČ ĔĞĚ ČĘ ęĕĞĜđĚ Ėė Ęė ęĕĢđēĜĐ ęĕĝēĕ ,ĦėĤĞĚč ěđĚČ ĕĜČĥ ďĕĦĞĐ .ĘĕĞĕĐ ĐďđģĠĦĘđ ĐĤđĠĕĥĘ ĘČ ĦĚĕđĝĚ ĐĤĒē Ęđė ęďđģ ČđĐ ĐČđĤ רבות בשינוי ההסדרים המבניים שהוטמעו בטעות במערכת זו בעשרים השנים האחרונות לפני שאנו מדברים על עתיד מערכת החינוך, ניתן לומר כי עתיד זה תלוי

ĤĔĥĚ Ęĥ ĦđĔĘđčĐ ĦđČĢđĦĐ ĦēČ ČĕĐ ,ĦđĜđĤēČĐ ęĕĜĥč ,ĐĤģčĐđ ĦđĜĕēčĐ ęĕĥēđĤĥ ěđĚČĐ ĦďĕĚč ĐĥđĜČ ĐĞĕĎĠ .ĐĒ ĕĠĘė ĐĒ ęĕĜđĥĐ ĖđĜĕēĐ ĕĜģēĥ ęĕďčđĞĐ ěĕč ěđĚČ ĤĤđĥ đčĥ čĢĚč ĘĞ ĖĚđĝ ďēČ Ęė ,ĦėĤĞĚč ęĕĜđĥĐ ĕė ēĕĜĚđ ĦđčđĔĐ đĕĦđĜđđėč ěĕĚČĚđ ĤēČĐ ęĕĢđēĜĐ ĦđĕēĚđĚčđ Ğďĕč ģĕĒēĚ ĤēČĐ đĤđĠĕĥĘđ ěđĎĤČĐ Ęĥ ĘĕĞĕĐ đďđģĠĦĘ .ĕďĕĚĦĐ ĦČ ęĕĜēđč ĤĥČė ,ĤĞĢĐ ĐčĤĚĘ ęĕĘĐĜĚ ,đĜĕĚĕč ĖđĜĕēĐ ĦėĤĞĚč ĐĥĞĜĐ ęĐĕĘĞ ęĕĜđĚĚĐ ĕė ęĕĥē ęĕčĤ ęĕĤđĚđ ęĕĜĕĚČĚ ęĜĕČ ďĕģĠĦĘ ęĐĕĠĦđĥ đČ ĕĜĚĚ ĥĤđďĥ ĕĚ ĕĤĐĥ) ęĦđĕēĚđĚč đĜĕČ ĕĦďđčĞč ĘĞĥđ ďĞĢ Ęė ĘĞ ēđđďĘ đĜĕČđ ĕĦđĕēĚđĚč ĘđďĎ ěĕĚČĚ ĞĢčĘ ĐĜėĐ ĕĦĜđđė ĘĞ ĖĚđĝ ęĕĥē ęĜĕČ ,(ĐĜĚČĜ ĕĦďđčĞ ĦČ ęĕĝĠđĦ đĜČĥ ĕĚ ĕĤĐĥ) ęĕĜĕĚČ ęĐĥ ĖČ ĘđĞĠĘ đĜĚĚ ęĕĥģčĚ đĜĜĕČ - ěĕĚČė đĜČ ČĘČ đĜĞčģĥ ęĕĔĤďĜĔĝ ĕĠ ĘĞ ģĤđ ,(ĐĕĚđĜđĔđČ Ęĥ ĐčĤ ĐďĕĚ đĘ ęĕģĕĜĞĚ ĕĤĐĥ) čĘ čđĔđ ĦđĜė ęĐĘ ęĕĝēĕĕĚ ęĜĕČđ ĘĐĜĚĐĚ ĥĤđď ĖđĜĕēĐ ďĤĥĚ đĜĦĠđģĦč Ħĕč ĦďđčĞ ĘĞ ęĕčĤ ęĕĝĠĔ ČĘĚĘ ęĕĠĝėč ĥđĚĕĥĐ ĦđČĢđĦ ĘĞđ ĤĠĝĐ Ĥĝđē ĦČ ,ěėČ .(đĤĠĝ ĦĕčĘ ĤĕčĞĚ ČđĐĥ ęĕĘĐĜĚđ ęĕĤđĚ ęĕČĔčĚ ęĐĕĠĘė ěđĚČĐ ęĕĝĠĔĐ ĘėĚ ĕĘ ĝČĚĜ" đĚė ęĕĔĠĥĚč

27

וחבר הנהלת מטח MindCET מנהל

אבי ורשבסקי

מטכנולוגיה חינוכית לאדטק נדרש מהפך תודעתי כדי לעבור לדבר בשפת האדטק

מ ěĚĒĚ ČĘ ĕĘ ĐĤČĕĦ ĤĕėĚ ĕĜČĥ ĐĤđ .ĐĤčĞ ČĕĐĥ ÃčđĥģĦà ĦđĚĘĦĥĐ ĐĕĕĠĢ Ęĥ ĤđČĕĦ đĚė ĞĚĥĜ ĤđČĕĦĐ ĐėĤďĐ ĦĤčđē ĘĞ ĝĝđčĚĐ ĤĚĒēĚč ĘĞ đĢēĘà :Đĝĕčė ĦĜđėĚ ĦĘĞĠĐĘ ÃČđĐĐ ġčđģĐ ĦČ đďĕĤđĐà ,ÃĐĒĐ ĤđĦĠėĐ ēĜđĚč ĤĐĤĐĘ ĕĘ ęĤĎ ČđĐđ ,ĐĚđďėđ đĜēĜČ ĘĘė ĖĤďč .ÃĦĕėđĜĕē ĐĕĎđĘđĜėĔà ÃĦĕėđĜĕē ĐĕĎđĘđĜėĔà ēĜđĚč ęĕĥĚĦĥĚ ,ĐČĤđĐĘ ęĕĞĕĕĝĚĐ ęĕĘė Ęĥ ĤĥģĐč ęĕĘčģĚ đČ ĔĜĤĔĜĕČ đČ ĐĜėđĦ ĕĝĝđčĚ ęĕčĥđēĥė .ĘĕĕčđĚ ĦđĕĢģĕĘĠČč ĕđĔĕč ĐĜĕēčĚ ÃĦĕėđĜĕē ĐĕĎđĘđĜėĔà ğđĤĕĢĐ ĘĞ .ĐĜđĥĚ ĕď ğđĤĕĢč ĤčđďĚ À ĦĕĘđĘĕĚ ĘĞ ĦđĝĝđčĚĥ ĦđĜđėĚ ěĕĕĚďĘ ĤĥĠČ ĦđĜđėĚĚ ĐĜđĥčĥ ,ĦĕėđĜĕē ĐĕĎđĘđĜėĔ ĦđģĠĝĚ ,ĕėđĜĕē ěĠđČč ĦđĎĐĜĦĚ ,ĦđĤēČ .'đėđ ěĐĕĠ ĦČ ĦđĘčĜĚ ČĘ ,ĦĕĥĕČ ĐĚĎđď ČđĐ ĐĒĐ ĤĥģĐč ÃĐĕĎđĘđĜėĔà ēĜđĚĐ ĕđĚĕďĘ ĖĥđĚĥ ďđČĚ ĕĦĕĕĥĞĦ ēĜđĚ ĘĕĘģĐ ĦđĕĢģĕĘĠČĐ ęĘđĞĚ ģđēĤĐ ďēČ Ęė Ęĥ ĦđĞčĢČĐ ĦđĢģč ĕđĢĚĐ ĐĒĐ ĕđĔĕčĐ Ęĥ ĦđĤĒĐĥ ěėĦĕĕ .đĜĦĕČĚ ĘēĐ ĖĤĞč ĤđĥĞ ĕĜĠĘĥ ĖėĘ ĐČĕčĐ ĐĎĤďĐčĥ EdTech :ĥďē ēĜđĚ ġčĢčĘ ĤĦđĕ ģĕĦđđĐ ēĜđĚč ĦđĤēĦĐĘ ĘēĐ .Educational technology ęđģĚč ÃģĔďČÃč ĖĘđĐđ ĤčđĎĐ ĥđĚĕĥĐ ÃĎđĦĕĚà ģĤ đĜĕČ ÃĦĕėđĜĕē ĐĕĎđĘđĜėĔà ęĎ ČĔčĚ ēĜđĚč ĥđĚĕĥĐ .ęđēĦĘ ĥďē

đĕĐ ĤĠĝĐ ĕĦčč ęĎđ ĦđČĔĕĝĤčĕĜđČč ęĎ ěĥđĕĚđ ęĥđĎĚ čđĢĕĞ ĦđĘĞč ĦđėĤĞĚ ęĘđĞč ēđģĘĐ .ĕĔĤģđĤĕčđ ĕČĘčĔ ĕĠđČđ ĔĤďĜĔĝĐđ ,ďĚđĘĐ ČđĐ ģĔďČĐ Ęĥ ģĠĝĘ đĘđė ěđđėĚ ĕģĥĚĚĐđ ĕčđĢĕĞĐ .ĦēĘĢđĚđ ĐĘĕĞĕ ĐďĕĚĘ Ħĕĕđđē ĐĕĎđĘđĜėĔĐ ?ĐĥđĞ ĐĕĎđĘđĜėĔĐ ĐĚ ĐĕĎđĘđĜėĔ ČĕĐ ĦĕĦĤđĝĚĐ ĦĕėđĜĕēĐ - ęĕĚĕĕģĐ ęĕėĕĘĐĦĐ ĦČ ęĕĢĞĐĘ ĐČčĐ ĐĞĕĢĚ ČĕĐ ĤĕĎ ęĞ ēđĘ čĢĕĜ đčĥ ęđģĚč ĤĠĝ ĐĕĐ đčĥ ęđģĚčđ ,ĕčĕĔģČĤĔĜĕČ ēđĘ ČĘ ČĕĐ .ĕĘĔĕĎĕď ĤĠĝ ĐĞĕĢĚ ČĕĐ ďđĚĕĘ ĕėĤďĘđ ĖđĜĕēĐ ĦėĤĞĚĘ ĕđĜĕĥ ĐĞĕĢĚ .ěĦđČ ęĕĤĕėĚ đĜēĜČĥ ĕĠė ĐČĤđĐĐ ČĕĐ ģĔďČĐ Ęĥ ěďĕĞč ĦđĚĒĕĐ ,ĐĦĚđĞĘ ĤĢģĘ ĐĞĕĢĚĥ ,ĦđčĕĔĜĤĔĘČ Ęĥ ĦđĚĒĕ ğĕĝđĐĘ ,ĦĤēČ ĖĤďč ĘđĞĠĘ ,ęĕėĤď čđĥēĘ đĜĘđėĕ ČĘĥ ęĕĜđđĕėđ ęĕĥĎď .ĦĥĤĐ ĕĚĕ ĕĜĠĘĥ ęĘđĞč ęĐĕĘĞ ěďĕĞč ĐĕĎđĘđĜėĔĐ ?ęĕģēĥĚĐ ĥĤĎĚ ĐĚ ďđČĚ ĦĕĜĥďē ĐĜĕČ ĐčđĤ ģĔďČĐ Ęĥ ęĕčėĤđĚ ęĕĚĦĕĤđĎĘČč ĤčđďĚ ČĘ - ĥĚĦĥĚ Ħĕĕđđēč ĤĦđĕ ČĘČ ,ęĕĕĜđČĎđ ĤčďĘ Ğďđĕĥ čđĢĕĞčđ ,ĦģĕđďĚđ ĐčđĔ ěďĕĞčĥ ďđĞč .ĦĥĤĐ ĦđčĤĦ ĦĠĥ ĦČ ęĞ ĥĎĠĚĐ ĦĕėđĜĕēĐ ĐĕĎđĘđĜėĔĐ ĕČ ęĞ ĥĎĠĚ ĐĕĐ ĦĕėđĜĕēĐ ĐĕĎđĘđĜėĔĐ ģĦđĜĚđ ,ĐĦĕėč ĐďĕĚĘĐ ĦĕĕđđēĚ ģĦđĜĚĐ ČđĐ ģĔďČĐ ěďĕĞ Ęĥ ęĒĕĐ ,ęđĕĚđĕĐ ĕĕēĚ Đčĕčĝđ ēĕĥ ĥĚĦĥĚĘ ģĠĝĘ ĐĝĜĚĐ ęĒĕ

ěĕĕĠČĘ ĤĥĠČ .đĘđė ęđēĦĘ ĐĥĕĎč ĕđĜĕĥ :ęĕĜĕĕĠČĚ ĐĥĕĚēč ĐĥĕĎĐ ĕĘďčĐ ĦČ ĦĕėđĜĕēĐ ĐĕĎđĘđĜėĔĐ ?ēĦĠĚĐ ĕĚ Ęĥ ĕďĝđĚ ĤĢđĦ ĐĦĕĕĐ ĦĕĦĤđĝĚĐ ĕĥĜČ ,ęĕčĢĞĚ ,ęĕĦĜėĦĚ :ęĕēĚđĚ ęĕĘđďĎ ęĕĠđĎ ĕďĕ ĘĞ đģĝĞđĐĥ ,ĐĕĎđĎďĠ ĒČĚ .ĦđĕďđĞĕĕ ĦđĤčēđ ĤđČĘ ĦđČĢđĐ đĚė ĐĝĕĜėč ĦďĚĦĚ ĐĕĕĘĞ ęĕČđĤ đĜČ 2009 .ĖđĜĕēĐ ęđēĦĘ ĠČĔĤĔĝ ĦđĤčē Ęĥ ĖĘđĐ ęĘđĞč ĐčđĎĚ ĦČĒĐ ĐĞĠđĦĐ ęđēĦĘ ęĕĕďđĞĕĕ ęĕĞĕģĥĚ Ęĥ ēĦĠĦĚđ .ĕģĝĞ ĘČĕĢĜĔđĠ ĘĞč čēĤĚ đč ęĕČđĤĐ ,ĐĒ ęĕĠČĔĤĔĝč ĦđĕĔĜĜĕĚđďĐ ĦđĕđĚďĐ ęĕĚĒĕ ČĘČ ,ęĕĦĜėĦĚ Čģđđď ęĜĕČ ĐĘČĐ ĖĤđĢĘ ěđĤĦĠĐ ČđĐ ęĦđČ ĞĕĜĚĥ ĐĚĥ Čģđđď đČĘđ ,ĞĕĢĐĘ ęĕĢđĤ ęĐĥ ĕĠĕĢĠĝ ęĕĚĒĕĐ ęĕčĤ ęĕĤģĚč .ĦđĕĎđĘđĜėĔ ĦđĘđėĕ ĐĤđĚ ĘĕčđĚĐ ĦđđĢč ĥĕĥ đČ ęĕĤđĚ ęĐ .ēĔĥĐ ĕėĤđĢč ČĕģčĐ ĦĕėđĜĕēĐ ĐĕĎđĘđĜėĔĐ ?ēđģĘĐ ĕĚ ĐēĚĢ ,ęĕčĤ ęĕĤģĚč ,ĦĕĦĤđĝĚĐ ďĎĜĘ ďĚĞĥ ēđģĘĐđ ,ĦđČĔĕĝĤčĕĜđČč đČ čđĥēĚĐ ĥĕČ ĐĕĐ ęĕēĦĠĚĐ ĕĜĕĞ ĥĕČ .ĐĔĕĝĤčĕĜđČĐ Ęĥ ĞďĕĚĐ ĦđėĤĞĚ ęĥ ,čđĥēĚ ĕĥĜČ Ęĥ ęėĤďė ,čđĥēĚĐ ĦđģĠĝĚĐ ,ĦđĤďđĝĚ ĦđėĤĞĚč ĥĎď ĦđČĥĤĐĐ ĦĎĤď ĦČ ĥĚĦĥĚ ĘėĘ ęĕĠďĚč ĞďĕĚĐ ĦČ ĦđĜĎĤČĚ ,đĘĥ Ėė .ęĕĔĤđĠĚ Ħđēđď ĦđĤĢĕĕĚđ ,ĦđĕģĕĦđ đĜĥĎĠ đĜĘđėĥ ĐďĕĚĘĐ ĘđĐĕĜ ĦđėĤĞĚ

28

Made with