קשר עין גליון 270 - ירחון ארגון המורים יוני 2017

w w w . i g m . o r g . i l

י ר ח ו ן א ר ג ו ן ה מ ו ר י ם

ב ש י ת ו ף ה ע מ ו ת ה ה פ ד ג ו ג י ת ל ק י ד ו ם ה ח י נ ו ך ה ע ל י ס ו ד י ו ה ע ל ת י כ ו נ י ב י ש ר א ל

התנ"ך כמורה דרך הומניסטי-ערכי לתלמיד 26 ד"ר אבי צפרוני

זרקור: תיכון נירים 22 שרון כץ

האם כל אחד )הבקיא בתחום הדעת( יכול להיות מורה? 18 << ד"ר רחל צימרוט

2 0 1 7 ת ש ע " ז

י ו נ י ס י ו ו ן - ת מ ו ז

2 7 0 ג י ל י ו ן

Made with FlippingBook - Online magazine maker