קשר עין גליון 271 - ירחון ארגון המורים יולי 2017

w w w . i g m . o r g . i l

י ר ח ו ן א ר ג ו ן ה מ ו ר י ם

ב ש י ת ו ף ה ע מ ו ת ה ה פ ד ג ו ג י ת ל ק י ד ו ם ה ח י נ ו ך ה ע ל י ס ו ד י ו ה ע ל ת י כ ו נ י ב י ש ר א ל

רפורמת המשמעת של פנינה 26 עדינה סיון

זרקור: חט ב מנור כברי 18 שרון כץ

אשליית חופש המידע 32 << אודי מלכה

2 0 1 7 ת ש ע " ז

י ו ל י ת מ ו ז - א ב

2 7 1 ג י ל י ו ן

Made with FlippingBook Annual report