קשר עין גליון 281 - ירחון ארגון המורים - יולי 2018

פסיכולוג ומרצה לפסיכולוגיה במכללה האקדמית לחינוך אחווה

ד״ר רמי רחמים

עולם הנפש מנקודת מבט פסיכולוגית

אי ציות וחוסר משמעת בקרב בני נוער

הצגת דרכים להבין חוסר משמעת חריג ולחנך למניעתו

אנו מכירים שלוש צורות עיקריות של חוסר ציות ומשמעת: , כאשר הנער משתהה למלא את ההתנגדות הפסיבית .1 מה שמצווים עליו, מזדעף (שקט, מסוגר) או קובל נרגנות על שהוא חייב לציית, או ממלא את מה שהוא מצֻווה עליו בלשון הפקודה אך לא כרוחה. בגלוי "לא רוצה", ואולי גם משתמש הנער המתריס .2 בחרפות וגידופים או בהתפרצות זעם כדי לתמוך בעמדתו. של חוסר משמעת, המתבטא בכך שהנער הסוג הדווקני .3 עושה בדיוק את ההפך ממה שנאמר לו לעשות, להכעיס. לדוגמה: כאשר מבקשים ממנו להיות בשקט, ירים קולו בצווחות כפולות ומכופלות. אם חוסר משמעת נעשה לדרך חיים לנער, הוא עלול לפתח הרגל שלילה, שבעטיו יתנגד לדעות ולעקרונות של אחרים. הוא חולק על אחרים בכל דבר ודבר, ללא ביסוס רציונלי לאי הסכמתו. הסיבות: אלה הסיבות השכיחות לחוסר משמעת תמידי בקרב בני נוער הידועות לנו: . משמעת רופפת מצד הורים מתירנים, המנסים להימנע 1 מאמירת "לא" לנער. . כפיית משמעת נוקשה או מגבילה שלא לצורך מצד 2 הורים הנוטים להטלת מרות, לביקורתיות רבה ולרדיפת שלמות, הורים שהם מציקים או רודנים. על פי רוב הורים כאלה דורשים צייתנות "בזק" מבני הנוער.

שאלה שמחנכים והורים מרבים לשאול בנוגע לחינוך היא מה הדרך הרצויה ללמד ילד לעשות את מה שדורשים ממנו לעשות. ההערכה היא, שכשליש מהמקרים של התנהגות בעייתית בקרב בני נוער - יש להם קשר עם אי ציות וחוסר משמעת. ויש חוקרים הגורסים שהיקף הבעיה אף רחב יותר, וכי רוב בני הנוער המופנים להדרכה מקצועית לוקים בחוסר משמעת כבעייתם העיקרית. משמעת או צייתנות מוגדרות כעשיית הדבר שהמבוגר (מחנך, הורה) מבקש לעשותו - ובזמן שיש לעשותו. אחד השיעורים הקשים ביותר ללמד בני נוער הוא שהם חייבים לעשות משהו בשעה שעליו להיעשות – בין שהדבר לרוחם בין שאינו לרוחם. בעצם זה שיעור שגם מבוגרים רבים ממשיכים להתקשות בו. כמובן, כל בני הנוער אינם שומעים בקול הוריהם לפעמים ומסרבים להיענות בחיוב לכללים הגיוניים שמציבים להם ההורים. השליליות מתבלטת במיוחד בשנות ההתבגרות. כמויות סבירות של חוסר משמעת צריכות להתפרש כביטוי בריא לאגו ("אני") מתפתח, שוחר עצמאות והכוונה. ומכאן שאל להורים לקבל סירוב של נער באופן אישי, כאות לכך שהם אינם מוכשרים לשמש הורים או שהנער מנסה בכוונת זדון להכעיס או להפעיל אותם. יש בני נוער, מכל מקום, הנמנעים דרך קבע מציות להוראות ומסרבים אוטומטית לכל בקשה או פקודה. חוסר משמעת שהוא חריג מופיע ביתר תדירות, ביתר עוז או לתקופות ממושכות יותר מזה הרגיל.

42

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online