קשר עין גליון 297 - ירחון ארגון המורים מאי-יוני 2020

המשך המחלקה לקרנות השתלמות

ובסמינרים החליטה להמשיך באופן שוטף את תשלומי מענקי ההשתלמות, והחזר תשלומים בגין שכר לימוד, בהתאם לתוכנית הלימודים המאושרת למשתלם. אנו מקווים שתוכלו להשלים את המטלות לעניין ונערכים 2020–2019 שנת ההשתלמות תש"ף להעניק לכם פתרונות שיאפשרו לכם לעמוד בחובות הלימודים שלכם ולממש את זכאותכם המלאה בשנת ההשתלמות. –2019 להלן רשימת ההקלות למשתלמי תש"ף :2020 . הארכת זמן להגשת טופס שינוי תוכנית 1 - מאושרת הארכת 2020–2019 לימודים תש"ף באמצעות 15.8.2020 זמן להגשת הטופס עד המייל של היועצת לאישור תוכניות לימודים, גב' .golinar@agur.org.il : גוטי גולינאר . השלמת הלימודים (לימודי חובה ולימודי 2 - הקרן תאפשר את 31.8.20 השלמה) לאחר השלמת הלימודים המאושרים בתוכנית הלימודים .31.8.2021- במהלך שנה"ל תשפ"א ולא יאוחר מ השלמת השעות מאושרת למשתלמים שלא ,31.8.2020 יספיקו לסיים את חובות לימודיהם עד במינימום 31.8.2020 וגם למשתלמים שיעמדו עד

השעות הנדרש בשנת ההשתלמות אך לא יספיקו לנצל את כל זכאותם - אם יהיו מעוניינים בכך, יוכלו להשלים את יתרת השעות בהתאם לזכאותם. בשני המקרים – השלמת הלימודים תאושר בכפוף להגשת טופס שינוי תוכנית לימודים באמצעות מייל ליועצת לאישור תוכניות לימודים, גב' גוטי .golinar@agur.org.il : גולינאר . אישור שנת ותק למשתלם אשר ישלים את 3 לימודיו במהלך תשפ"א: האישור יונפק רק לאחר השלמת הלימודים בשנה"ל תשפ"א והצגת אישורי סיום לימודים בגינם. . אישור שנת ותק למשתלם שלא יעמוד 4 31.8.2020 במינימום השעות הנדרש עד בשל המשבר ואין באפשרותו להשלים את יש להפנות הלימודים במהלך תשפ"א: מכתב מנומק לוועדת חריגים, והוועדה תדון בבקשה. לכל שאלה בנוגע להקלות למשתלמי תש"ף עקב משבר הקורונה ניתן ליצור קשר ישיר, בטלפון: 03-5162135 www.kereni.co.il : כתובת אתר החברה

קשר הודעות הארגון

בוריס מנור | המחלקה לקרן ידע

מנהל המחלקה למחקר ופיתוח / קרן ידע

שיתוף פעולה בין קרן ידע של ארגון המורים לבין המכללה האקדמית אשקלון

נחתם הסכם מלגות בין קרן ידע של ארגון המורים לבין המכללה האקדמית אשקלון. על פי ההסכם, מורים המשתייכים לארגון המורים שיתחילו ללמוד במכללה לקראת תואר שני בשנת הלימודים תשפ"א, יהיו זכאים למלגה משותפת של המכללה ושל קרן ידע של ארגון המורים. הסכם זה חל על תוכניות הלימוד לתואר שני במכללה. מטעם ₪ 5000 :₪ 8000 גובה המלגה יעמוד על נוספים מטעם המכללה. ₪ 3000- קרן ידע ו המלגה תוענק בהתאם לקריטריונים שתקבע קרן ידע של ארגון המורים ובלבד שהמורה התקבל ללימודי התואר ללא תנאים מגבילים. שני הגופים גאים בהסכם שנחתם, המהווה נדבך

נוסף לשיתוף הפעולה שהתחיל במלגות לתואר הראשון. המכללה האקדמית אשקלון היא מוקד משיכה לציבור המורים באזור זה שנים רבות. היא פעלה לאקדמיזציה של המורים, באמצעות אוניברסיטת בר אילן, ובהסכם שנחתם עימנו יש משום המשך טבעי של מסורת שיתוף הפעולה שלה, לטובת ציבור המורים. לפרטים והרשמה: ניתן לפנות ליועצות במרכז ההרשמה של *9990 או 08-6789222 המכללה בטלפון

18

Made with FlippingBook Publishing Software