קשר עין גיליון 312 נובמבר-דצמבר 2022

שלמה חדד | המחלקה הפרופסיונלית

יו"ר המחלקה הפרופסיונלית

קשר הודעות הארגון

למרות שהנושאים עוגנו בהסכם שנעשה עם משרד החינוך, יש קשיים רבים שבהם אנו מטפלים, כגון הודעות של המפמ"רים על השתלמויות וכנסים מעבר לשעות הלימוד, עומס עבודה נוסף שנדרש מהמורים, דרישות של המפמ"רים והמפקחים שמנוגדות לסיכום, בעיות מחשוב, חוזר לתשלומי גמולי בגרות שהופץ לבעלויות. בשיחות שקיימנו עם אנשי משרד החינוך סוכם שאין להזמין מורים לכנסים/ מפגשים וכו' מעבר לשעות ההוראה. כל הכשרה, כנסים, השתלמויות - ייעשו במסגרת שעות העבודה. בתי ספר שאין להם תשתית מחשבים מספקת יבצעו את המבחן המבוקר ולא את המשימות (אישית וקבוצתית), והמבחן ייעשה בכתב ולא במערכת הממוחשבת. מורים שמתקשים בביצוע המשימות באופן ממוחשב יבצעו אותן באופן ידני. אין לבצע משוב (בדיקה אחת בלבד) על העבודות או כל בקרה נוספת של המורה. נמשיך לעקוב אחר הדברים ונדאג לטפל בכל חריגה. לצערי, משרד האוצר רואה את ההשקעה במערכת החינוך כהוצאה. ללא מאבק עיקש לא נקבל כל תוספת שכר ולא נשפר את מערכת החינוך. נא להקפיד על שמירת ההנחיות של ארגון המורים ולא לאפשר כל פגיעה במאבק. יש לעדכן את מזכיר/ת הסניף בארגון המורים בכל הפרה של העיצומים. הצלחת המאבק תלויה בנו. שעות שילוב (דיפרנציאליים) תלמידים משולבים מאובחנים בחינוך המיוחד זכאים לשעות שילוב. משרד החינוך מתקצב שעות אלו כשעות תקן לכל דבר ועניין. מתברר שיש מנהלים שמנצלים שעות אלה כשעות הוראה והתלמידים הזכאים מקבלים שעות פרטניות. הדבר מנוגד להוראות משרד החינוך ואף גובל בדיווח כוזב במסמכי תאגיד. יש להשתמש בשעות פרטניות אך ורק לצורך

מורות ומורים יקרים, בימים אלו אנו נאבקים על הסכם קיבוצי חדש שבמסגרתו אנו דורשים תוספת שכר משמעותית וכן תנאי עבודה משופרים עבור עובדי ההוראה. במסגרת המאבק להגעה להסכם קיבוצי חדש הודענו על עיצומים שבמסגרתם אין לקיים כל בר לשעות המערכת ומנהלי בתי ֵ פעילות מע הספר לא ישתתפו בוועדות של משרד החינוך ו/או הרשות המקומית. אלו צעדים ראשונים ובמידת הצורך נחריף אותם. בפתיחת שנה"ל הגענו להסכמה עם משרד החינוך ומרכז השלטון המקומי בשני נושאים ששרת החינוך ביקשה להעביר - העברת מערכת החינוך לחמישה ימי לימוד ותוכנית התחדשות הלמידה במקצועות המח"ר. ארגון המורים התנגד לשינויים אלה ונאבק שהרפורמות לא יפגעו בתנאי העבודה של עובדי ההוראה. במסגרת המו"מ עם משרד החינוך סוכם שבתי ספר הפועלים במתכונת של חמישה ימי לימוד מבתי הספר) יפחיתו 60% (מדובר ביותר מ- שעות שהייה ותינתן אפשרות 5 לעובדי ההוראה ימי 4 לעובדי הוראה להסדיר את עבודתם ב לימוד בשבוע (למורים שלומדים לתואר אקדמי שעות, מדריכים, 112 או בהשתלמות של לפחות או מורים שעובדים במוסד לימודים אחר). 60% ש"ש ליותר מ- 5 מדובר בהפחתה של מהמורים שעובדים בבתי הספר העל יסודיים, בכיתות ז'–י"ב. צעד זה הוא צעד ראשון בדרישת ארגון המורים לקיים את שעות השהייה בבית, בכל מערכת החינוך העל יסודי. לתוכנית התחדשות הלמידה התנגד ארגון המורים בתוקף, ונאבק למנוע את כניסתה. בזכות המאבק הגענו להסכם שבמסגרתו מספר ש"ש, 6 השעות במקצועות המח"ר לא יפחת מ גמולי הבגרות יישמרו ואף תינתן תוספת של שעות גמול למורים שינחו את התלמידים 0.4 בעבודה המסכמת, ימונה רכז למקצועות המח"ר, , ורכז תקשוב 6% ש"ש תפקיד ו- 2 שיתוגמל ב יתוגמל בשעה שבועית לצורך תפקידו נוסף לגמול האחוזי.

12 המשך בעמוד

10

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker