קשר עין גיליון 312 נובמבר-דצמבר 2022

המחלקה הפרופסיונלית. 10 המשך מעמוד

. בת הזוג עובדת כשכירה או כעצמאית. 1 . 80% . היקף משרתה של בת הזוג הוא לפחות 2 . בת הזוג אינה מקבלת הטבות הוריות מהמעסיק 3 שלה או כעצמאית. . 100% . המורה אינו מועסק מעל 4 שיבוץ מורים בשתי רפורמות מורים ששובצו בבית ספר שש שנתי בשתי הרפורמות, "עוז לתמורה" ו"אופק חדש", במסגרת שאילה והשאלה, מקבלים את שכרם עפ"י תנאי כל רפורמה באופן יחסי להיקף משרתם. חשוב ש"ש 3 – 1 לדעת כי מורים שמשובצים בהיקף של ברפורמה נפגעים בשכרם, ועל כן יש להתנגד לכך ש"ש במסגרת הרפורמה. 4 ולבקש לעבוד לפחות חופשות והיעדרויות לצורך לימודים עובד/ת הוראה הלומד לקראת תואר זכאי להיעדר מבית הספר ולקבל תשלום (היעדרות בשכר) לצורך בחינות הנדרשות במסגרת לימודיו לתואר, על פי הפירוט הזה: ימי חופשה בשכר - בתנאי שהבחינה נערכת 3 באותו היום שעל המורה להימצא בבית הספר. ימי חופשה נוספים שהמורה זכאי להם לצורך 3 לימודיו ועליו להחזירם במועד אחר בתיאום עם מנהל ביה"ס. החזר שכר לימוד ומענקי שעות עובד הוראה קבוע שהמעסיק שלו הוא משרד החינוך או מעסיק אחר, או עובד הוראה המועסק זו השנה הרביעית והרצופה אצל אותו מעסיק, זכאי למענק לימודים לצורך לימודיים אקדמיים. מענק שעות – ניתן להגיש בקשה לתוספת של שעות לשכר החודשי עבור לימודים. מענק 4 – 1 שעות ניתן לעובדי הוראה ברפורמת עוז לתמורה או בעולם ישן. החזר שכר לימוד – החזר תשלום לחלק משכר הלימוד שעובד ההוראה משלם למוסד הלימודים. את הבקשות יש להגיש באמצעות המערכת .30.11.22 המקוונת, עד לצורך קבלת החזר שכר לימוד על עובד ההוראה לפחות, 50% להיות מועסק בהיקף משרה של ולצורך קבלת מענק שעות – בהיקף של שליש משרה לפחות. לקבלת מענק השעות והחזר שכר הלימוד: פורטל עובדי הוראה-פיתוח > אתר משרד החינוך לימודים אקדמיים-מענקים > מקצועי והדרכה

ייעודן - שיחות עם תלמידים, תגבור לימודי, הקראת מבחן, מבחן בע"פ וכדומה. פורטל עובדי הוראה מורים במערכת החינוך (המועסקים על ידי משרד החינוך ועל ידי בעלויות) יכולים לבדוק חים ָ בפורטל עובדי ההוראה את הנתונים המדוּו בנוגע אליהם למשרד החינוך. אני חוזר ומפנה את תשומת ליבכם לכך שיש מעסיקים שמדווחים דיווחים שגויים/ כוזבים. נתונים שאינם נכונים גורמים נזקים כלכליים למורה, ולא ניתן לתקנם בדיעבד. אנו ממליצים מאוד להיכנס לפורטל האישי באופן קבוע ולבדוק שהדיווחים שמדווחים עבורכם אכן נכונים ומדויקים. נוסף לכך יש לבדוק נתונים אישיים - שהם חשובים מאוד כי הם בסיס של השכר (מצב משפחתי, מספר ילדים, עבודה של בן זוג, תחילת העסקה, ותק). מילוי מקום ככלל, אין חובה על מורה להיכנס למילוי מקום. ניתן לבקש ממורה להיכנס למילוי מקום במקום שעות שהייה בלבד. אם המורה משלים את שעות השהייה, התשלום - אחרת התשלום הוא 125% לו זכאי המורה הוא בלבד. ארגון המורים ממליץ להשלים את 25% שעות השהייה ובכך לקבל תגמול ראוי. לא ניתן לבקש ממורה למלא מקום במקום שעה פרטנית. הדבר הוא בניגוד להוראות משרד החינוך. תוספת מעונות לעובד/ת הוראה זכאי 5 עובד/ת הוראה שהוא הורה לילד עד גיל לתוספת מעונות, על פי הפירוט הבא: ;₪ 317 בעד ילד אחד/ילד ראשון התוספת היא .₪ 214 בעד ילד שני: תוספת זו חלה על עובד הוראה (או עובדת הוראה) בתנאי שבן הזוג שלו עובד כשכיר או עצמאי ובמקום עבודתו אין בן הזוג (או בת הזוג) מקבל בפועל את הזכאות. משרת אם למורה אב 14 עובד הוראה שהוא אב לילד שטרם מלאו לו שנים זכאי לקיצור שעות עבודתו, בכפוף לתנאים האלה:

קשר הודעות הארגון

12

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker