קשר עין גיליון 312 נובמבר-דצמבר 2022

לבנה ניר | מחלקת כספים

יו״ר מחלקת כספים

קשר הודעות הארגון

מורכבת מבקרה פנימית מערכת הבקרה הבקרה הפנימית ומבקרה חיצונית. מערכת מורכבת מפעולות ביקורת צולבות בתיעוד היום-יומי של כל הוצאה והכנסה ע"י צוות הנהלת החשבונות במחלקת הכספים. בקרה שארגון המורים iso מערכת נוספת נעשית ע"י אימץ ופועל לפיה. וועדת ביקורת בנוסף, המועצה נעזרת ב שתפקידה לבדוק את מוסדות הארגון ולהגיש דוח למליאת המועצה ולהנהלה. הוועדה מתמקדת בכל שנה בסניף אחר או במחלקה אחרת בארגון, בודקת את איכות השירות הניתן לחברי הארגון, ועומדת על נקודות החוזק או מצביעה על נקודות לשיפור. באה לידי ביטוי מערכת הבקרה החיצונית שההנהלה רואה חשבון חיצוני באמצעות בוחרת בזכות המוניטין המקצועי שלו. מתפקידו , כנדרש בחוק, הדוחות הכספיים להכין את לאחר שקיבל ממחלקת הכספים ריכוז של כל ההוצאות הכספיות וההכנסות שהיו בשנה הקודמת ולהגיש אותם לעיונה ואישורה של המועצה לקראת סוף שנת הכספים השוטפת. המועצה מקבלת את הדיווח מרואה החשבון החיצוני ומקיימת דיון בדוח המוגש. הצעת בנוסף, מכינה מחלקת הכספים בארגון בתקציב חדשה, וזאת לקראת דיון נפרד תקציב החדש, המשקף למעשה את תוכנית השנתי העבודה השנתית המתוכננת של הנהלת הארגון שתתבצע במוסדותיה ובמחלקותיה השונות. באופן זה בא לידי מימוש תפקידה של מחלקת הכספים כאורגן של ההנהלה מחד, ותפקיד המועצה כגוף המאשר את הדוחות הכספיים והתקציב מאידך. לסיכום, התהליך של תכנון תקציב הארגון ובנייתו נעשה עם הנהלת הארגון ובשיתוף פעולה עם כל המחלקות והמוסדות השונים, כאשר מחלקת הכספים היא הגורם המאגד את כל הפעילות הכספית הענפה באמצעות תיעוד וניהול מכלול ההוצאות ביחס להכנסות הארגון, תוך הקפדה על כל כללי הדין ושמירה על מאזן חיובי לרווחת חברי הארגון.

הליך הכנת תקציב ארגון המורים, כאגודה עותומנית עצמאית, תקציב מנהל את פעילותו הענפה בכפוף ל הכספיות השונות הכנסות , המפרט את ה שנתי הצפויות בשנת התקציב החדשה, ולידן את כל המתוכננות ע"י הנהלת ארגון המורים הוצאות ה לשנה זו. מחלקת גיבוש התקציב נמצא באחריות , שמנהלת את מכלול הפעילות הכספים הכספית הענפה של ארגון המורים. לקראת סיום שנת הכספים הקלנדרית נערכת שיסכמו את דוחות כספיים המחלקה להכנת ההוצאות וההכנסות של השנה שקדמה לה, ועל בסיסן נבנה התקציב השנתי החדש.

להלן תרשים סכמטי של הארגון בזיקה למערכת הכספית:

יו"ר

ההנהלה

מועצת הארגון

ועידת הארגון

ציבור המורים בבתי הספר

, המורכבת מהנציגים הנבחרים מועצת הארגון של כל הסניפים, היא הגוף המייצג את כלל הגוף חברי הארגון בסניפים השונים, היא המתווה את מדיניות הבוחר והמחליט על פעולותיו בהתאם למכלול מפקח הארגון ו הצרכים, האינטרסים והערכים כאיגוד מקצועי וכפרופסיה. על הפיקוח של המועצה לצורך ביצוע תפקיד מוסדות הארגון: ההנהלה ומחלקותיה השונות, ובכללן כל הסניפים ברחבי הארץ, בית דין חברים ועוד, נעזרת המועצה במנגנון פיקוח ובקרה יעיל שהנהלת הארגון יצרה.

20

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker