קשר עין גיליון 312 נובמבר-דצמבר 2022

רן ארז | משולחן ההנהלה

קשר משולחן ההנהלה

יו״ר הנהלת ארגון המורים

על מה המאבק? . תוספת שכר למורים ולמנהלים: 1

ארגון המורים במאבק בעבר עדכנתי בנושאים בהם אנו עוסקים. אין זה המקום לחזור על נושאים כגון הרפורמה 5 במקצועות המח"ר ומעבר מערכת החינוך ל ימי עבודה בשבוע. אתמקד כעת אך ורק במאבק לחתימה על הסכם עבודה קיבוצי בנושא של שיפור שכר המורים ותנאי עבודתם. , לקראת פקיעת תוקף 2021 כבר בחודש נובמבר ), פנינו 2022 ההסכם הקיבוצי הקודם (בפברואר למשרד האוצר במטרה להתחיל במו"מ. אנשי האוצר סירבו לכך, ונאלצנו לקבל את הסירוב עקב שקט תעשייתי עליו היינו חתומים. , עם תום תוקף ההסכם הקיבוצי, 2022 בחודש מרץ פנינו למשרדי האוצר והחינוך עם רשימת סעיפים עליהם דרשנו לקיים מו"מ. חלק מהסעיפים התייחסו לתוספות שכר - ולכך אתייחס בהמשך, תנאי עבודה וחיסול הבירוקרטיה הרובצת על כתפי המורים והמנהלים. משרד האוצר, כדרכו, משך את המו"מ ללא כל התקדמות וללא תשובות לפניותינו, ומשרד החינוך התגלה במלוא חוסר האונים שלו ואולי כגלגל חמישי לעגלה. לאור זאת לא נותרה ברירה בידינו אלא להתחיל בעיצומים, ובשלב זה לבטל את עבודת המורים בתום שעות הלימודים (שעה שמינית). בוטלו טיולים, השתלמויות מפמ"ר, תיאטראות וכד'. בשלב זה אישרנו לרוב בתי הספר אשר הגישו בקשה לוועדת חריגים לבצע את הטיולים כדי להימנע ככל האפשר מהפסדים כספיים.

MA א. שכר התחלתי לעובד הוראה בעל תואר ברוטו). ₪ 12,200( יהיה השכר הממוצע במשק פחות. 12% / מנהל יקבל BA ב. מורה בעל תואר ג. שכרו של כל עובד הוראה בחינוך העל יסודי יעלה בוותק ובגמולי השתלמות שיתווספו לשכרו ההתחלתי בהתאם למקובל כעת. לכל אחד, בכל 30% (מדובר בתוספת של כ הדרגות ובכל ותק, ביחס למה שמקבלים כיום). .1.5%- ל 1.2%- . עיבוי גמולי ההשתלמות מ 2 . תוספת בעלי תפקידים והגדלת תגמולם של 3 בעלי התפקידים הקיימים ושל אלה שיתווספו. . א. תוספת משכורת קיץ למנהלים בגין עבודתם 4 לסיכום שנת לימודים והכנת שנת לימודים חדשה. ב. ביטול תקרת תוספת ותק בניהול. . ביטול הבירוקרטיה הרובצת על כתפי מורים 5 ומנהלים ומתבטאת, בין היתר, ב"טופסולוגיה" אין סופית ובזבוז שעות עבודה רבות. . הסדרת נושא העברות הבעלות, רצף ימי 6 מחלה, פדיון ימי מחלה, הכרה בוותק של מי שעשה הסבה להוראה ועוד. לסיכום, מטבע הדברים ומקוצר היריעה פורטו רק הסעיפים העיקריים, אך יש עוד אי אלו סעיפי משנה. אף אחד לא יגיש לנו את שאנו דורשים על מגש של כסף. ניאלץ להיאבק. המשמעת הארגונית והנחישות הן גורמים חשובים להצלחה. הדרך היא ארוכה ולא קלה. ואולם בסופה כולנו, מורים, מנהלים, תלמידים והורים, נצא נשכרים.

7

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker