קשר עין גיליון 320 מרץ-אפריל 2024

שלמה חדד | המחלקה הפרופסיונלית

יו"ר המחלקה הפרופסיונלית

קשר הודעות הארגון

לדאוג לקבלת אישור מהמעסיק בכתב על קבלת הבקשה. עובדי הוראה המועסקים ע"י משרד החינוך יגישו את הבקשה באופן מקוון בלבד באמצעות פורטל עובדי הוראה. נוסף לכך יש לעדכן את מנהל ביה"ס. עובד הוראה בחופשה ללא תשלום - עליו לדאוג בעצמו לרציפות הזכויות הסוציאליות שלו (פנסיה, ביטוח לאומי וכו'). מורים היוצאים לחל"ת לצורך שבתון יבדקו את זכאותם לשנת שבתון בקרן ההשתלמות טרם בקשתם לחל"ת. עובד הוראה בשבתון זכאי לחזור לבית הספר בו הועסק לפני היציאה לשבתון. בקשה לחזרה לעבודה בתום החל"ת חייבים מורים שנמצאים בחל"ת בשנה"ל הנוכחית להודיע למעסיק, בכתב, על חזרתם לעבודה עד .31.3.24 יום במקביל יש לעדכן את מנהל ביה"ס. מורים שלא יעשו זאת במועד עלולים להסתכן בכך שהמעסיק יסרב להחזירם לעבודה. בחינות בגרות במועד חורף בחינות הבגרות במועד חורף אינן צריכות לגרום לכך שמורים ישובצו במערכת שאינה מאוזנת (הכפלת שעות במחצית). מנהלים שעושים זאת, פועלים בניגוד להוראות ואף עלולים להיתבע על דיווחים כוזבים. השיבוץ שאינו שוויוני לאורך שנה"ל עלול לגרום נזק למורה במקרים של חופשת לידה, מחלה, תאונה ושינוי מועד בחינות הבגרות. משרד החינוך הודיע על שינוי מועדי בחינות הבגרות עקב מלחמת "חרבות ברזל", אך לצערי השינוי נעשה ללא תיאום עם ארגון המורים. בפגישות שקיימנו עם משרד החינוך, סוכם שמחצית (סמסטר) א' תסתיים במועד והמערכות ישתנו על פי התכנון. על מנהלים שמבקשים ממורה להמשיך להכין את התלמידים לבחינת בגרות במועד חורף, ואשר זוכים למענה חיובי מהמורה לבקשתם, לשלם שכר נוסף עבור שעות התגבור הנ"ל.

מורות ומורים יקרים, זה חמישה חודשים מדינת ישראל במלחמה, ולצערי, משרד האוצר מנצל את המצב ומתחמק מתשלום תוספת שכר למורים כפי שסוכם בתחילת שנה"ל. משרד האוצר התחייב לחתום איתנו על הסכם אך בפועל נוהג בכל דרך 01.12.23 קיבוצי עד ליום כדי לגרור רגליים ולהימנע מחתימה על הסכם. במהלך החודשים האחרונים קיימנו ישיבות מו"מ על מנת לקדם את החתימה על ההסכם הקיבוצי, אך נראה כי משרד האוצר מנצל את מלחמת "חרבות ברזל" כדי למנוע חתימה על הסכם ורק לא לשלם את תוספות השכר שסוכמו בהסכם עקרונות. למרות הקושי הרב הנהלת ארגון המורים קיבלה החלטה לנקוט עיצומים כדי לקדם את החתימה על ההסכם. החלטת הנהלת הארגון להפעיל את סכסוך העבודה אינה קלה כלל, אך לא נותרה בידינו ברירה. במסגרת הפעלת העיצומים המורים יעבדו על פי מערכת השעות ולא מעבר לכך. .15:30 אין לקיים כל פעילות לאחר השעה כל פעילות (חברתית, פדגוגית ואחרת) שביה"ס מעוניין לקיים תתבצע בשעות הבוקר, במסגרת שעות המערכת של המורים. אין להעביר ציונים (ציוני בגרות, ציוני מגן – משרד החינוך, הנהלת וכדומה) לשום גורם ביה"ס, הורים, תלמידים וכו'. אין להקליד ציונים למערכת הניהול הבית ספרית (משוב, סמארט-סקול וכו'), לבעלות ולמשרד החינוך. אי העברת הציונים מייצרת לחץ על מקבלי ההחלטות להתקדם במו"מ, ובמקביל הפגיעה הנגרמת לתלמידים היא מינימלית. כולי תקווה שממשלת ישראל תקבל החלטה, במהרה, לסיים את הסאגה שבה אנו נמצאים ולחתום על הסכם קיבוצי. בקשה לחל"ת לשנה"ל תשפ"ה עובדי הוראה המבקשים לצאת לחל"ת חלקי או מלא לצורך שבתון או לצורך אחר מתבקשים . יש 31.3.24 להגיש בקשה בכתב למעסיק עד

12 המשך בעמוד

10

Made with FlippingBook Digital Proposal Maker