קשר עין גיליון 320 מרץ-אפריל 2024

אני שוב פונה אליכם ומבקש, לא להסכים לעבוד במערכת שעות שאינה מאוזנת לאורך שנה"ל. במידה שמחייבים אתכם לעשות זאת ללא הסכמתכם, יש לפנות למזכיר או מזכירת הסניף לטיפול. – 2016 עדכון תוספת שקלית חטיבות עליונות 2016 סכום תוספת שקלית 1.1.2024 החל מיום יעודכן, ולהלן הסכומים: עובדי הוראה המועסקים ברפורמת עוז לתמורה: .₪ 1509.98 במקום ₪ 1554.68 עובדי הוראה שאינם ברפורמת עוז לתמורה .₪ 1,276.85 במקום ₪ 1314.65 : ומנהלים – מעבר רפורמה למנהלים: 87 עדכון תוספת במקום ₪ 1,134.20 - 01.01.24 החל מיום .₪ 1,101.60 ש"ח 1208.26 : סך 1 עובד הוראה המשובץ בדרגה ₪ 1,137.53 : סך 1.5 עובד הוראה המשובץ בדרגה ₪ 1,066.80 : סך 2 עובד הוראה המשובץ בדרגה ₪ 981.20 : סך 2.5 עובד הוראה המשובץ בדרגה ₪ 895.60 : סך 3 עובד הוראה המשובץ בדרגה ₪ 849.78 : סך 3.5 עובד הוראה המשובץ בדרגה ₪ 803.95 : סך 4 עובד הוראה המשובץ בדרגה ₪ 707.34 : סך 4.5 עובד הוראה המשובץ בדרגה - 2016 עדכון תוספת שקלית חטיבות ביניים ליתר עובדי ההוראה שאינם מועסקים על פי .₪ 611.04 תנאי אופק חדש: סך ולא 2024 התוספות הן החל ממשכורת ינואר כולל הפרשים 2024 יאוחר ממשכורת פברואר .2024 רטרואקטיביים לחודש ינואר הצטרפות מתמחים לרפורמת עוז לתמורה - הקריטריונים לצירוף . בעלי תואר אקדמי ותעודת הוראה ורישום 1 לסטאז'. מלימודי 80% . בעלי תואר אקדמי ואישור סיום 2 תעודת הוראה ורישום לסטאז'. + .B.Ed- מהחובות ל 80% . בעלי אישור סיום 3 רישום לסטאז'. מתמחים אשר השכלתם מעודכנת במערכת ודווחו במצבת מורים מינימום שליש משרה בחטיבה העליונה, ועומדים בתנאי הצירוף

המפורטים לעיל, יצורפו לרפורמה באופן .31.12.2024 אוטומטי עד לתאריך עובד הוראה יוכל להיות מוגדר מתמחה שנה אחת בלבד. אם עובד ההוראה סיים את שנת ההתמחות בהצלחה, אך לא סיים את חובותיו הלימודיות לתואר ולתעודת הוראה, הוא לא יוכל להיות מוגדר מתמחה שנה נוספת. הצירוף מתבצע על סמך תעודות שעודכנו . ע"י המחוז המטפל בלבד במערכת עובדי הוראה בעלי תואר, תעודת הוראה ודיווח משרה לפחות בחט"ע, 1/3 על הוראה בהיקף של אשר קיבלו אישור לפטור מסטאז' וקיבלו רישיון , ולא צורפו באופן אוטומטי לעוז לתמורה הוראה, יגישו בקשה לגב' אסתי עמיאל באמצעות הדוא"ל: לצירוף לעוז estieza@education.gov.il לתמורה. ועדת חריגים ליציאה מעוז לתמורה עובד הוראה המבקש שלא להיות מועסק על בקשה פי רפורמת עוז לתמורה, רשאי להגיש במערכת עוש"ר לוועדת חריגים ליציאה מקוונת מהרפורמה בכפוף לעמידתו בקריטריונים. אישור הוועדה יהא תקף לשנת לימודים אחת. הוראה זו לא תחול על עובדי הוראה אשר יאושרו . מסיבת גיל ליציאה מעוז לתמורה עו"ה שקיבל אישור יציאה מעוז לתמורה לא יוכל להגיש בקשת צירוף לאותה שנת לימודים. עו"ה שקיבל אישור יציאה מעוז לתמורה יֵצא מכל מוסדות העסקתו בחט"ע. • המועד האחרון להגשת בקשות לוועדת חריגים .10.7.2024 : ליציאה מרפורמת עוז לתמורה : • תאריך סיום הטיפול בוועדת ערר עליונה .29.8.2024 הגשת הבקשה תתבצע באופן אופן ההגשה: , דרך מקוון בלבד ע"י עובד ההוראה עצמו מערכת עוש"ר, לאחר הזדהות אישית באמצעות שם משתמש וסיסמה (הכניסה תתבצע בלחיצה על "אישורים מיוחדים לעובדי הוראה" בדף הבית של מערכת עוש"ר). אנו ממליצים לשלוח העתק של הבקשה לארגון המורים.

שלמה חדד, יו"ר המחלקה הפרופסיונלית 10 המשך מעמ'

קשר הודעות הארגון

12

Made with FlippingBook Digital Proposal Maker