קשר עין גיליון 320 מרץ-אפריל 2024

לבנה ניר | מחלקת כספים

יו״ר מחלקת כספים

קשר הודעות הארגון

מס הכנסה – עדכון

במס הכנסה את החובה האזרחית יש הרואים . שבזכותה מתמלאת קופת האוצר במדינה תשלומי המס הם מקור ההכנסות העיקרי המאפשר לשמור על הביטחון, החינוך, הבריאות וכל יתר תחומי החיים החיוניים לקיומנו. מאידך, יש המצרים על ידה הארוכה של המדינה בהכנסות העובד. כך או כך, ללא תשלום מס לא יוכלו המדינה והחברה בישראל לקיים את עצמם. ככלל, כל הכנסה מהי ההכנסה החייבת במס? או הטבה מיגיעה אישית ושלא מיגיעה אישית חייבת במס הכנסה. 2024 - עם תחילת שנת הכספים עדכוני מיסוי הודיעה רשות המיסים על מספר עדכוני מיסוי שכדאי להכיר, ולבדוק האם מומשו 2024 מינואר בתלוש השכר שלכם. הכנסת העובדים השכירים בזכות עדכון 1/2024- אמורה לעלות החל מ מדרגות המס ובזכות עדכון נקודות הזיכוי. להלן פירוט מספר עדכונים עיקריים שאמורים להעלות את שכר הנטו: - מס הכנסה במדינה עדכון מדרגות המס • מחושב לפי מדרגות מס אשר מתעדכנות בדרך ומופעלות על בסיס הכנסה כלל מדי שנה, . שנתית ולא חודשית החלים 2024 להלן טבלאות שיעורי המס לשנת על הכנסה מיגיעה אישית (לפי שיעור עליית המדד):

₪ 2,904 לחודש ו- ₪ 242 נקודת זיכוי הוא 1 ככל שקיימת זכאות למספר נקודות זיכוי, לשנה. הסכום מוכפל במספר נקודות הזיכוי ויורד מסך תשלום המס הנדרש. כך, באופן בסיסי, תושב גבר ש"ח 242- נק' זיכוי שמוכפלות ב 2.25 - זכאי ל לחודש. ואילו תושבת ₪ 544.5- וערכן שווה ל נק' זיכוי (מחצית הנקודה 2.75- אישה זכאית ל לחודש. ₪ 665.5 יותר מגבר) שערכן ניתנת נקודת 1/24- – החל מ נקודת זיכוי להורים לגברים ולנשים בגין כל ילד שמלאו נוספת זיכוי שנים במהלך 18 שנים וטרם מלאו לו 6 לו 1 זכאים ל- גברים שנת המס. במילים אחרות, נקודות זיכוי, 2 זכאיות ל- נשים נקודת זיכוי, ו נקודת הזיכוי החדשה שנוספה לקיימת. 1 כולל כדאי לדעת שקיימות נקודות זיכוי נוספות בעד . ילד או בוגר עם מוגבלויות נקודות זיכוי ליחיד שסיים לימודים לתואר – נקודת הזיכוי ניתנת אקדמי ולימודי מקצוע בשנת המס העוקבת, שלאחר שנת המס שבה הסתיימו הלימודים, מוכפלת בשנות הלימוד שנות מס. לימודי תואר ראשון 3- אך לא יותר מ נקודת זיכוי, 1 ולימודי תעודת מקצוע מזכים ב לימודי תואר שני מזכים במחצית נקודת זיכוי. יישוב - • עדכון הטבות מס ביישובים מוטבים הוא יישוב מזכה בהטבת מס שנקבע מוטב לגביו עפ"י דין ורשות המיסים. בעקבות מלחמת "חרבות ברזל" ובהתאם להחלטת הממשלה, פונו תושבים רבים ממקום מגוריהם הקבוע. חשוב שפונו ממקום מגוריהם להביא לידיעת חברינו , ונאלצו לעבור למגורים הקבוע ביישוב מוטב ימשיכו לקבל את באזור אחר באופן זמני, שהם . רשימת 2024 גם בשנת הזכאות להטבת מס היישובים המוטבים וההנחיות המיוחדות נמצאת באתר רשות המיסים. – שכר המינימום, • עדכון שכר המינימום המתעדכן אחת לשנה בחודש אפריל, יעלה ₪ 5,880 לשעה, לסך של ₪ 32.3- ל 5.7%- ב לחודש. התוספת תחול רטרואקטיבית מינואר ואילך. 2024 מידע נוסף ומפורט נמצא באתר רשות המסים.

שיעור המס

הכנסה שנתית

שיעור המס

הכנסה חודשית

10 % 14% 20%

84,120 עד

10% 14% 20%

7,010 עד

120,720 עד 84,121- מ 193,800 עד 120,721 מ- 269,280 עד 193,801- מ 560,280 עד 269,281- מ

10,060 עד 7,011 מ- 16,150 עד 10,061 מ-

31% 35% 47%

31% 22,440 עד 16,151 מ- 35% 46,690 עד 22,441- מ

מכל שקל נוסף

47%

מכל שקל נוסף

תושבי ישראל זכאים - • עדכון נקודות הזיכוי לנקודות זיכוי ממס הכנסה, שמפחיתות את גובה מס ההכנסה שעליהם לשלם. נקודת הזיכוי נק'. שווי 2.25 הבסיסית לכל תושב עובד היא

16

Made with FlippingBook Digital Proposal Maker