קשר עין גיליון 320 מרץ-אפריל 2024

בית דין חברים של ארגון המורים העל-יסודיים

/א 781/22 ' תיק מס התובעת , מנהלת חט"ב אלתרמן. להלן: הגב' מגן איריס נ ג ד – הנתבע , מזכיר סניף שרון בארגון המורים. להלן: מר יוחנן יומטוביאן

תביעת ארגון המורים כנגד הנתבעת ובמקביל דחיית תביעתה של הנתבעת כנגד מזכיר הסניף. דא עקא, ועל מנת שלא תישמע טענה מצד הנתבעת כי לא ניתן לה יומה בבית הדין, ולפנים משורת הדין, יתן בית הדין הזדמנות נוספת לנתבעת להופיע בפני בית הדין, באם רצונה לנהל גם את התביעה שהיא הגישה כנגד מזכיר הסניף. כיון שכך, מתבקשת הנתבעת – הגב' איריס מגן להודיע לבית אם בכוונתה לנהל את ההליך האזרחי- 24.10.23 הדין עד יום כספי כנגד מזכיר הסניף כפי שהיא הגישה בביהמ"ש לתביעות קטנות... יובהר כי במידה ולא תתקבל הודעה כלשהי מגב' מגן יתפרש הדבר כויתור של הגב' מגן על ההליך 24.10.23 עד יום האזרחי- כספי כנגד מזכיר הסניף..." . הגב' איריס מגן לא שלחה כל הודעה בענין לבית הדין, על 9 אף שנשלחו אליה מס' הודעות בקשר לאמור ע"י מזכירות בית הדין. יש בכך 27.9.23 . לאור האמור בהחלטת בית הדין מיום 10 משום ויתור של הגב' מגן על תביעתה כפי שהוגשה כנגד מזכיר הסניף – מר יוחנן יומטוביאן בבית משפט לתביעות קטנות בתל אביב. . נוכח כל האמור, נדחית בזאת תביעתה של הגב' מגן כנגד 11 11021- מזכיר הסניף מר יוחנן יומטוביאן כפי שהוגשה בתיק בבית המשפט לתביעות קטנות בתל אביב. 04-23 . אנו מחייבים את הגב' איריס מגן בתשלום הוצאות משפט 12 , אשר ₪ 1000 למזכיר הסניף מר יוחנן יומטוביאן על סך יום, וזאת בנוסף להוצאות שנפסקו נגדה בבית 30 ישולמו תוך המשפט לתביעות קטנות. . נוכח חשיבותו של פסק הדין, אנו מורים על פרסום פסק 13 הדין בשלמותו באתר של ארגון המורים וכן בעלון קשר עין לא .20.1.24 לפני . פסק הדין ישלח לגב' איריס מגן, למזכיר הסניף – מר יוחנן 14 יומטוביאן, ליו"ר הנהלת ארגון המורים – מר רן ארז וכן ליו"ר המחלקה הפרופסיונאלית – מר שלמה חדד.

פסק דין 2023 בדצמבר 6 כ"ג כסלו תשפ"ד,

. הצדדים מתדיינים בהליך מקביל בבית הדין, כאשר הגב' מגן 1 הינה הנתבעת בהליך המקביל אשר נתבעה ע"י מזכיר הסניף – מר יוחנן יומטוביאן (להלן: ההליך המקביל). . בהליך המקביל התנהלו מס' דיונים בבית הדין, כאשר ההליך 2 בו עדיין לא הסתיים. . תוך כדי הדיונים בהליך המקביל, הגישה הגב' מגן תביעה 3 כספית כנגד מזכיר הסניף – מר יוחנן יומטוביאן בבית משפט 11021-04-23 לתביעות קטנות בתל אביב בתיק מס' ת"ק בקשר לאותם אירועים שנידונים בבית הדין בתיק המקביל. . בכתב ההגנה אשר הגיש מזכיר הסניף בתביעה בבית משפט 4 לתביעות קטנות, הוא טען בין היתר כי יש להעביר את הסכסוך לבית דין זה לאור האמור בתקנון ארגון המורים. . לאחר דיון שהתקיים בענין, ניתן פסק דין בבית משפט 5 20.9.23 לתביעות קטנות מפי כב' השופטת קרן שמש מיום (להלן-פסק הדין) ולפיו בין היתר נפסק כי..."משנפסק כי ההוראה בתקנון ארגון המורים מהווה תניית בוררות מחייבת, (א) לחוק הבוררות, המצדיקות את 5 הרי שחלות הוראות סעיף עיכוב ההליכים בתובענה כפי שעותר הנתבע... על יסוד כל האמור לעיל הגעתי למסקנה כי יש להורות על עיכוב ההליכים (א) לחוק הבוררות, הן נוכח קיומו 5 בתובענה הן מכוח סעיף של הליך תלוי ועומד", וזאת תוך חיוב הגב' מגן בהוצאות בסך ש לטובת מזכיר הסניף. 500 . המשמעות של החלטה זו היא כי התיק הועבר מבית המשפט 6 לתביעות קטנות בתל אביב לבית דין זה. התקיים דיון נוסף בבית הדין בקשר להליך 27.9.23 . א. ביום 7 המקביל, ושם נודע לבית הדין מפי מזכיר הסניף על קיומו של .20.9.23 פסק הדין שניתן בבית משפט לתביעות קטנות מיום ב. הגב' איריס מגן לא התייצבה לדיון הנ"ל תוך מתן הודעה בשיחת טלפון למזכירת בית הדין שהיא לא מתכוונת להגיע לדיון הקבוע. ובשל ההיעדרות מהדיון, 27.9.23 . בהחלטת בית הדין מיום 8 נקבע בין היתר כי..."נוכח האמור לעיל, היה מקום מן הדין ליתן פס"ד כנגד הנתבעת בשני ההליכים שקיימים, תוך קבלת

מר פנחס לוי חבר בית הדין

ד"ר אריאל בוכניק, עו"ד

הגב' חנה ספיר ס. אב בית הדין

אב בית הדין

6.12.23 , ניתן והודע היום כ"ג כסלו תשפ"ד

26

Made with FlippingBook Digital Proposal Maker