קשר עין גיליון 320 מרץ-אפריל 2024

מורה לספרות ומחנכת בתיכון בגין, ראש העין, מדריכה לספרות במחוז מרכז | ׁשֹו ׁש חימי

ה ַּׁשִבְעָה ׁשֶל א ֹוקְט ֹו ּבֶר

ֹלא ֹלא הֵם ּבְהֶחְלֵט ֹלא הָיּו ּבְנֵי אָדָם טֶנ ְּדֵרִים לְבָנִים אֹופַּנֹועִים ׁשְחֹרִים ּבְגָדִים יְר ֻּקִים

מראש העין, לוחמת סרן סהר סעודיין ז"ל 7.10.23 כיפת ברזל של חיל האוויר. נהרגה ב 21 בהתקפת המחבלים בעוטף עזה, בת בנופלה. , נרצחה שליו מדמוני ז"ל מראש העין יחד עם אהובה גיא 7.10.23 במסיבה ברעים ב בנופלה. 24 לוי, בת מראש העין, סמלת קאמיי אחיאל ז"ל לוחמת ביחידת סנפיר של חיל הים. נהרגה בפעילות מבצעית במרחב הימי 14.10.23 ב בנופלה. 18 בגבול הצפוני, בת מראש העין, לוחם רס"ל שגיא עידן ז"ל בתקרית הקשה 22.1.23 נפל ב 8208 בגדוד בנופלו. 24 ברצועת עזה, בן מוקדש לזכר תלמידיי שנפלו במלחמת "חרבות ברזל" ובשבעה באוקטובר

ֹלא הָיָה לָהֶם אֵל ו ְֹלא הָיָה לְאֵל יָדֵינּו לַע ֲׂשֹות.

הֵם ׁשָחֲטּו אָנְסּו ׂשָרְפּו חָטְפּו ּוב ִּתְרּו אֶת הַּנ ְׁשָמֹות הַּיָפֹות, ה ַּצְעִירֹות, ה ַּקְטַּנֹות, הַּזְעִירֹות וְהָא ַּמִיצֹות.

וְא ַּתֶם! ּכ ְׁשֶהֵן הִתְרִיעּו וְתֹאמְרּו,

ׁשָבּו ּבָאָרֶץ וְה ִּׁשָמְרּו ּפֶן ּת ִׁש ְּפְטּו וְי ָׁשִיב הָרַע וְיִזְעַק זְעָקָה מָרָה.

27

Made with FlippingBook Digital Proposal Maker