קשר עין גיליון 320 מרץ-אפריל 2024

על האֵל ּדּומּוז (שממנו, אגב, שמו של החודש ּתַּמּוז). על פי שאולה כל חצי שנה, ובמחצית השנייה DUUZI מיתוס זה, ירד קם לתחייה עלי אדמות, ואחותו בתקופת היותו חי החליפה אותו בשאול, וכך חזר הדבר חלילה. ירידתו של האֵל שאולה הייתה עילה ונושא לקינות שּומֶרִיֹות רבות, בעיקר על ידי כלתו וא ִּמֹו, וגם נושא זה של קינות הועתק אל המיתוס הבבלי ונתרחב למנהג של קינות נשים על מות אֵלָם החביב. הנביא יחזקאל מסר עדות חיה מבבל על "הנשים ּהמְב ַּכֹות את ה ַּתַמּוז" - בפתח שער ה'. פולחן זה עבר גם אל הפֶניקים, וכאן האֵל, שהחליף את ּת ַּמּוז, היה ּבַעַל, או אָדֹונִיס (בכינוי היווני). מורי ורבי הדגול הפרופ' יחזקאל קּוטשר חקר ביסודיות את . הוא ציין שליד עכו מצוי נהר ANEMONE מקור השם הלועזי הקרוי ּבֵלֹוס, שהוא למעשֹה על שם ּבַעַל, ושמו הערבי הוא נַעֲמֵין; והינה, כמוזכר לעיל, בספר ישעיה אנו קוראים את המשפט: "עַל ּכֵן ּת ִּטְעִי נִטְעֵי נַעֲמָנִים ּוזְמֹרַת זָר ּתִזְרָעֶּנּו"(ישעיה י"ז, י). רבים מן הפרשנים תהו, מהם נטעי נַעֲמָנִים. מתברר, עפ"י מחקרו של הפרופ' קוטשר, שסיפורו של ּתַּמּוז עבר גם למיתולוגיה היוונית, ושם הגיבורים כונו אחרת. אֵלַת האהבה, אַפְרֹודִיטֵי, התאהבה ּבְאָדֹונִיס בעת לידתו. היא הבחינה ביופיו, ובפוטנציאל הגלום ביופי זה, ולכן מסרה אותו לאֵלַת השְאֹול למשמרת (למענה) עד שיגדל. זו האחרונה הבחינה אף היא ביופיו, ולא רצתה למסור את הפיקדון. פרץ ריב בין שתי הנשים הקנאיות לְאָדֹונִיס, ולכן התערב זֵאּוס, ראש האלים, ופסק כי כל

ּכ ַּלָנִית ּכַּלָנִית היא פרח ששמו הלועזי הוא אָנֶמֹונֶה. את השם כלנית קבע הבוטנאי עמנואל לעף בספרו "צמחי היהודים". זהו שם פרח הרוח; מילולית: = ANEMONE - άνε μ ώνη שמוצאו יווני: )ANIMA רוח (המקבילה הלטינית anemos- "בת הרוח" מ המציינת שייכות לאֵם. חוקר הטבע והמצביא ONE והסיומת בעובדה ANEMONE טען שמקור השם PLINI הרומי שהפרחים נפתחים רק כשיש רוח. גם הבוטנאי האמריקאי הרומאי. PLINI נתן הסבר דומה, אולי בעקבות ASA GRAY ואולם השם היווני אינו מקורי, שכן כבר בתנ"ך מוצאים אנו את השם המקורי, "(נטעי) נַעֲמָנִים" (ישעיה י"ז, י). המשמעות של נעמן היא נעים לעין, חמד. הבלשן ארנסט קליין טען כי ייתכן שחל שֹיכול עיצורים בשם המקראי נעמן במעבר ליוונית. צבעה של הכ ַּּלָנִית, על פי רוב, הוא אדום; אך יש לכלנית פרחים לבנים, סגולים ואפילו כחולים. בתקופת המנדט הבריטי נקראו הצנחנים הבריטיים, שהיו בארץ, "כַּּלָנִּיֹות", על שום שחבשו כומתות אדומות. - גם קשור לסיפור ANEMONE - אך שמה הלועזי של הּכַּלָנִית אהבה עגום, ששורשיו עוד בבבל הקדומה, עוד בתרבות השּומֶרִית. זהו סיפור של ּכַּלָה שלא זכתה להיות עם אהובה. ומן השם ּכַּלָה בא גם שמה של הּכַּלָנִית. בתרבות שּומֶר העתיקה, באלף הרביעי שלפני הספירה, היה מיתוס שהועתק מן השּומֶרִים לבבלים, תושבי אַּכָד הקדומה,

36

Made with FlippingBook Digital Proposal Maker