קשר עין גיליון 320 מרץ-אפריל 2024

אחת מהנשים תיהנה מאָדֹונִיס במשך מחצית השנה, כלומר, חצי שנה יהיה אָדֹונִיס על האדמה בחברת אַפְרֹודִיטֵי, וחצי שנה - בשְאֹול; אך המקורות המיתולוגיים מספרים כי פעם, בהיות אָדֹונִיס על האדמה, נהרג בשעת ציד על ידי חזיר בר, ומדמו צמח ועלה פרח ה ַּכ ַּלָנִית, המכונה אֲנֵמֹונֶה, שאינו אלא סדר אחר של צלילי השם נַעֲמָן, המוזכר בתנ"ך. פרח הכלנית שייך למשפחת הנוריתיים, המכילה, כמובן, גם את הפרח הקרוי נורית. נורית נורית היא צמח בעל פרחים אדומים או צהובים, כצבע הנּור, כלומר, כצבע האֵש. במקרא מוזכרת המילה נּור בדניאל ז, י: . כולנו מכירים NURU "נְהַר ּדִי נּור". המקבילה האּכדית היא ניצוצות של אש, המוזכר = את הביטוי הארמי זִיקּוקִין ּדִי-נּור לראשונה בלשון חז"ל (חולין קל"ז, עמ' א). ז ִּקּוק הוא, כפי שציין אברהם אבן שושן, הרחבה של המילה זִיק, שמשמעה ניצוץ, שביב אש; ולכן זִיקּוקִין ּדִי-נּור במשמעותם המקורית ציינו ניצוצות אש; אך במשמעותם המודרנית - אלה הם אורות צבעוניים המועפים למרומי השמיים בחגיגות עם, מה שמכונה בלועזית ּפִירֹוטֶכְנִיקָה. שם הפרח נּורִית בארמית הוא נּורִיתָא, ושם זה מופיע במסכת חולין נ"ט, לפי הערוך; ואכן, פרח זה מאיר את עיני רואהו בצבעו היפה. نار המקבילה הערבית הקשורה לשורש העברי נ-ו-ר היא נַאר -

מאחורי הכלנית והנורית סיפורי רקע מרתקים, כמו לצד פרחים נוספים, והסיפורים עליהן במאמר זה מוקדשים לחיילינו האמיצים בחבל עזה ובכל גבולות ישראל, לרבות בצפון המדינה ובחבל יהודה ושומרון ופירושו מגדלור. منارة האיר. מכאן שמו של הקיבוץ מַנָרָה = מקור השם בעובדה שהיישוב שוכן במקום רם, ברכס הרי נפתלי, ובעיתות הזריחה והשקיעה הוא מואר באור יקרות המזכיר מגדלור. לצערנו הרב, בימים טרופים אלה מחבלי חִז ְּבְאַלְלַּה הרבו להפגיז את היישוב והרסו למעלה ממחצית מבניו. המילה חִזְבְּאַללַּה ומשמעם מפלגת هللا حزب אַלְלַּה + מורכבת משני רכיבים: חִזְּב האל. זוהי מפלגת אסלאם שיעי בלבנון. 1943 ולסיום, אנקדוטה על שם הקיבוץ מנרה: בחודש ספטמבר הציע גדול חוקרי הגאוגרפיה של ישראל, זאב וילנאי, לקרוא למקום רמים, אך חברי הקיבוץ התנגדו לשם, וסיפרו בעיתון על קבוצת רווקים מן הקיבוץ שהלכה לכיוון 12.11.1943- "דבר" ב מושב רמות נפתלי כדי לפגוש את בנותיו. הנערות היו בוגרות בית הספר החקלאי של נהלל. עובר אורח שהבחין בקבוצת הצועדים שאל מי הם ולאן פניהם. אנשי הקבוצה נאלצו לענות, על אף מבוכתם הרבה, שהם מרמים והולכים לרמות.

37

Made with FlippingBook Digital Proposal Maker