השתלמויות ארגון המורים - תשפ"ג 2022-2023

נוהל ביטול רישום לקורס משתלם בשבתון המבקש לבטל רישום לקורס, יודיע על כך בכתב בלבד לרכז/ת השתלמויות ורק לאחר מכן לקרן ההשתלמות אליה הוא משתייך. משתלם בשבתון, המשנה את תכנית הלימודים שלו בקרן (טופס שינוי תכנית) ולא מבטל הרשמתו במרכז ההשתלמויות של הארגון - יחויב בתשלום מלא עבור הקורס המבוטל.

דמי ביטול

יום 14 ביטול לאחר מפתיחת הקורס (למעט סיורים)

ימים שאינם 14 ביטול בין ימי מנוחה ועד למועד פתיחת הקורס

ביטול לאחר מפגש ראשון בקורס

ימים 14 ביטול עד לפני שאינם ימי מנוחה

השתלמויות מקוונות והשתלמויות פרונטליות (לא כולל סיורים) ימים 3-6 קורסים מרוכזים ב הכוללים סיורים ו/או לינה

המשתלם יידרש לשלם מחצית עלות הקורס

לא ניתן לבטל

₪ 100

אין דמי ביטול

המשתלם יידרש לשלם מחצית עלות הקורס

לא רלוונטי

אין החזר

אין דמי ביטול

נוהל שינוי תכנית לימודים : שינוי תכנית לימודים אפשרי רק לפני תחילת הקורס אליו נרשמת. שינוי תכנית לימודים משמעו ביטול ההשתתפות בקורס מסוים והחלפתו בקורס אחר או הוספת קורס חדש. לפני כל שינוי עליך לפנות לרכז/ת השתלמויות באזורך לבדוק אם יש מקום בקורס אליו אתה מעוניין להירשם ואם ניתן בשלב זה לבטל את בחירתך הקודמת. בכל שינוי בתוכנית לימודים יש לעדכן את ארגון המורים תחילה ורק אחר כך את קרן ההשתלמות. מורה שישנה תכנית רק בקרן ההשתלמות, מבלי ליידע את מרכז ההשתלמויות בארגון המורים, יחויב בעלות ההשתלמות.

ט.ל.ח.

10

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker