השתלמויות ארגון המורים - תשפ"ג 2022-2023

הרשמה למורים שאינם בשבתון: מורה שאינו בשבתון יירשם לקורסים שבחר באתר ארגון המורים - מחלקת השתלמויות ופיתוח מקצועי, ויזכה למחיר מסובסד. ההשתלמויות המפורסמות השנה מיועדות לכלל המורים ללא קשר להשתייכותם הארגונית. בחלק מהקורסים ניתן לצרף בן/בת זוג (ללא סבסוד). מרבית ההשתלמויות תיפתחנה לאחר חופשת סוכות תשפ"ג, בכפוף למספר הנרשמים. הודעות, תזכורת ועדכונים שונים על ההשתלמות תשלחנה למורים במייל בלבד לפני פתיחת הקורס ובמהלכו. על המשתלם לוודא כי המייל שלו, המופיע בנתוני ארגון המורים — מעודכן. בונוסים של ארגון המורים למורה בשבתון — השתלמויות ללא תשלום יחידות הלימוד במרכזי ההשתלמויות של ארגון המורים (ללא קשר להשתייכותו 16 מורה בשבתון הלומד את כל יח"ל) באותה שנה 4 יחידות לימוד כל אחד (סך הכל: עד 2 הארגונית) - זכאי להשתלם בנוסף בקורס אחד או שניים של (תשפ"ג), ללא תשלום נוסף וזאת על בסיס מקום פנוי ובאישורו של רכז/ת השתלמויות האזורי (קורסי בונוס). יח"ל נוספות במחלקה 2 יחידות לימוד בלבד לפי תנאי "קרן ההשתלמות", זכאי ללמוד 12 מורה שזכותו ללמוד על בסיס מקום פנוי ובאישור של רכז/ת השתלמויות האזורי. ללא תשלום נוסף להשתלמויות באותה שנה (תשפ"ג) יחידות לימוד 2 יחידות לימוד בתשפ"ג במרכז ההשתלמויות של ארגון המורים, זכאי ללמוד 8 מורה בחצי שבתון, הלומד , על בסיס מקום פנוי ובאישור של רכז/ת השתלמויות האזורי. ללא תשלום נוסף נוספות באותה שנה : הערות לקורסי בונוס הבונוסים הינם למורים בשבתון בלבד בכפוף למספר היחידות הנלמדות בארגון המורים. מורה שביטל קורס – תתבטל זכאותו לקורס בונוס שקיבל ויהיה חייב לשלם עבור קורס/י הבונוס (גם אם כבר למד אותם). קורסי בונוס ניתנים אך ורק על בסיס מקום פנוי ובתאום עם רכז/ת ההשתלמויות.

שבועות מרוכזים וקורסי סיורים אינם ניתנים כקורס בונוס. אין לציין את קורסי הבונוס בטופס אישור או שינוי תכנית הלימודים לקרן.

מידע למשתלמים

9

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker