קשר עין גליון 246 ירחון ארגון המורים פברואר 2015

המחלקה לפנסיה

פרישה מוקדמת מבעלויות - קיץ 5102 הטפסים יועלו לאתר האינטרנט של הארגון במחצית חודש פברואר, וכן יהיו טפסים אצל פקידות הסניפים בארגון. את הטפסים יש למלא בקפידה רבה, ולצרף את כל המסמכים הדרושים. יש לצרף דוחות עדכניים של השנה האחרונה השוטפת, משמע: דוחות שניתן לראות בהם את החודשים ספטמבר ועד דצמבר 4102. כמו כן יש לצרף אישור על רצף זכויות / תחילת טיפול ברצף זכויות. פרישת גיל - קיץ 5102* הנני חוזרת ומזכירה למורים הפורשים בסוף שנה זו פרישת גיל, שעליהם לפנות ישירות אל הקרן שאליה הם שייכים ולבקש לקבל טפסים לפרישה, למלאם ולהחזירם לקרן. יש לעשות זאת כ- 4 חודשים לפני תום שנת הלימודים. יש ליידע גם את פקידי הסניפים בארגון המורים על הכוונה לפרוש, כדי שיזמנו אתכם לכנסים שיתקיימו בסוף שנת הלימודים הנוכחית (5102).

פרישת גיל שונה מקרן לקרן: משרד החינוך: לנשים ולגברים מגיל 06 ומעלה (עד גיל 56 עדיין אפשר לבקש שהפרישה תהיה פרישה מוקדמת, כולל מענקים). “עמיתים” - מבטחים / מקפת / קג”מ : לנשים מגיל 26 ומעלה, לגברים מגיל 76 גלעד: לנשים מגיל 06 ומעלה, לגברים מגיל 56 ומעלה קרנות חדשות: לנשים ולגברים מגיל 06 ומעלה קרנות חדשות להזכירכם, מורים שהחלו עבודתם אחרי שנת 5991 בבעלויות, או אחרי 2002 במשרד החינוך, נמצאים בקרן פנסיה חדשה: מנורה מבטחים, מיטבית, הראל ועוד. מורה הנמצא בקרן פנסיה חדשה עליו לבדוק מעת לעת את נושא ההפקדות לפנסיה, כולל בדיקת האפשרויות להגדלת ההפקדות (כגון חלק עובד) או בחירת מסלול (רווקים, לדוגמה, חייבים לדווח כדי להפחית הפקדת דמי גמולים לשאירים) ועוד. מורים המבוטחים במבטחים החדשה “מנורה מבטחים” יכולים להיעזר בשירות האישי שניתן למורים ע”י הנציגים של מנורה מבטחים. השירות ניתן בתוך בתי הספר בפגישות אישיות.

קשר הודעות הארגון 10

נורית הס

יו"ר המחלקה לפנסיה טל' המחלקה: 03־7106755 כתובת דוא"ל: genieh@igm.org.il

להלן רשימת הנציגים:

טלפון

חטיבה

שם הנציג

054-6669298 050-4795126 050-4049265 050-4049266 050-4049249 050-4049338 6669378-054

ארצי ארצי

טובה צרפתי קלאודיה כהן

חטיבה תיקסע דן והשרון הביטחעסקית חיפה והצפון חטיבה עסקית מרכז והשפלה חטיבה עסקית ירושלים חטיבה עסקית ב"ש והדרום

רון גולן

שמרית סמון ערן בן סימון ישי בודנשטיין

רפי אזולאי

ייעוץ פנסיוני חיצוני

החל מחודש פברואר 5102 יהיה כל מורה החבר בארגון המורים זכאי לייעוץ פנסיוני חיצוני, פעם אחת בלבד, בתשלום סמלי של 004 ש”ח. את השלמת העלות יממן הארגון. הנני חוזרת ומזכירה לכל מורה המצטרף לעוז , שעליו לבדוק לתמורה ונמצא במבטחים הוותיקה את כדאיות ההפקדות של תוספת עוז לתמורה למבטחים הוותיקה או לקרן חדשה / קופת גמל.

למורים שהם עמיתים ב”עמיתים”: מבטחים, קג”מ, ועובדים יותר מ- 53 שנה או הגיעו לגיל של פנסיית גיל (26 לנשים, 76 לגברים), מומלץ לבדוק את כדאיות המשך ההפקדות לקרן הוותיקה. את הבדיקות הנ”ל רצוי לבצע, כאמור, עם יועץ חיצוני.

לצורך פנייה אל היועץ החיצוני יש לפנות אל ג’ני genieh@igm.org.il בארגון המורים, במייל:

Made with