קשר עין גליון 246 ירחון ארגון המורים פברואר 2015

במאמר זה יוצגו כמה תכניות לימודיות וכמה קריטריוני הערכה לכל דרך מוצעת של הערכה חלופית. המורה המיישם הערכה חלופית יכול ליצור לו, על סמך תובנותיו וניסיונו, קריטריוני הערכה נוספים על אלה המוצעים כאן ו/או שונים מהם שיטות ההערכה החלופית ויישומה

ה פסיכולוג השוויצרי ז'אן פיאז'ה טען כי הטעות היא לב-לבו של כל לימוד. הילד שטעה צריך להבין את השוני בין המציאות שהוצגה לפניו לבין הדרך שבה הוא פירש אותה, ולבצע "חישוב מסלול מחדש". בכך, גורס פיאז'ה, מקדם הילד את יכולת חשיבתו בנוגע לתכנים דומים. אלא שבמרבית מערכות החינוך בעולם אין רואים בשגיאה שמבצע התלמיד הזדמנות ללמידה, אלא כישלון, ודואגים להראות לו זאת באמצעות ציון מופחת. גישת הקריטריון, המסמנת את הישגי התלמיד בהתאם לקריטריון אחיד, ושולטת במרבית מערכות החינוך בעולם, מתמקדת ב"שגיאה" לפי הקריטריון, שאינו מבטא את יכולותיו המגוונות של התלמיד, אלו שאינן נמדדות. כיצד אפוא ניתן למדוד יכולות נוספות של התלמידים, שאינן מבוטאות לפי גישתהקריטריון? להלן אביא את הגישות העיקריות בספרות. דרכי ההערכה החלופית המוצגות כאן סודרו לפי מדרג של מורכבות, והראשונות קלות יותר ליישום בכיתה לעומת האחרונות. המורה מלמד :)Exit Cards( כרטיסיות יציאה חומר מסוים ומקיים עליו דיון כיתתי וקבוצתי בין התלמידים. לקראת סוף השיעור הוא מבקש מכל תלמיד להכין כרטיסייה (ייתכן גם דף אישי של התלמיד) ובה מענה לשאלה, שיבהיר עד כמה הבין את הנושא, ומושאר על השולחן. המורה אינו נותן ציון לכל כרטיסייה, אלא מסווג את הכרטיסיות לפי מידת ההבנה שהראו התלמידים (למשל: 3-2-1). על ידי כך ידע המורה עד כמה הובן הנושא שהוא לימד, ויוכל לזהות מי מתקשה כדי לסייע לו בהמשך. התלמידים חשים מחויבות להיות ערנים במהלך השיעור כי הם יודעים שתישאל שאלה מאתגרת שעליה הם יהיו חייבים לענות.

התאמה: כמעט לכל מקצוע עיוני. ✓ גישה: קו בסיס. ✓ יתרונות: שמירה על מתח בשיעור; יצירת אתגר ✓ אינטלקטואלי, בעיקר לחזקים בתחום זה. מגבלות: דמיון רב מדי למבחן קריטריון, אם כי ✓ ההערכה בשיטה זו מבוצעת למטרה שונה. קריטריוני הערכה: מידת ההבנה של החומר, ✓ מידת ההשקעה בתשובה, מידת ההתקדמות של התלמיד ביחס להערכה הקודמת. בספרות מוגדרת הערכת ביצוע הערכת ביצוע: הערכה המתייחסת : )Performance Assessment( לביצוע בתחומים ממשיים (אותנטיים), כמו משחק, אמנות וחינוך גופני, אם כי ניתן ליישמה גם בתחומים עיוניים. ומוצאים בספרות את דרך ההערכה הזאת: במשימה בעלת אפשרויות ביטוי ופעולה רבות אמץ יותר מדרך אחת לפתרון נכון, תגמל על העזה ונטילת אתגר בביצוע המשימה, תגמל על דרכי קבלת ההחלטות בהקשר של המשימה, הצג שאלות שעל התלמיד יהיה להתמודד עמן בהקשר של המשימה שהוא ביצע. התאמה: בעיקר לשיעורי אמנות, משחק, חנ”ג; ✓ מתאימה גם לכיתות נמוכות של ביה”ס היסודי. גישה: קו בסיס והערכה בודדת. ✓ יתרונות: יש שקיפות וניתן לשתף את שאר ✓ התלמידים בהערכה. מגבלות: קשה לביצוע במקצועות עיוניים; ✓ סובייקטיבית במידה רבה, וכך מזמנת ויכוח בנוגע להערכה. קריטריוני הערכה: מידת ההשקעה, מידת ✓ המקוריות וההעזה, מידת העצמאות בקבלת ההחלטות, התפקוד בתהליך הרפלקציה. קבוצת תלמידים מטפלת בנושא נתון מצגות: באמצעות הכנת מצגות, המובאות במועד מוגדר לפורום הכיתתי. יכולתם הטכנולוגית של התלמידים

ד"ר אלחנן בר-לב

30

Made with