קשר עין גליון 246 ירחון ארגון המורים פברואר 2015

כמה טוב לסייע לאחר (כערך חברתי). מגבלות: החיבור תלוי במידה רבה ב”כימיה” בין ✓ התלמידים, ולכן, אם המורה אינו מחליף צמדים מסוכסכים, השיטה לא תעבוד. כמו כן עלולה לצוץ בעיה “פדגוגית”: חוסר יכולתו של תלמיד להסביר חומר לימודי לתלמיד אחר באופן סביר. קריטריוני הערכה: מידת רצינותו של התלמיד ✓ בהתייחסות למשימה, מידת שיתוף הפעולה בין התלמידים בצמד, אופי ההדרכה שנותן התלמיד לבן זוגו, יצירתיות במציאת פתרון לבעיה שהוצגה בכיתה. :)Interdisciplinary task( משימה רב-נושאית תלמיד או קבוצת תלמידים בוחרים נושא לעבודה, שיתבסס על כמה דיסציפלינות (תחומים מדעיים וחברתיים), ומגישים אותו כעבודה והרצאה כיתתית. בדרך זו הם ועמיתיהם לומדים לקשר בין תחומים שונים, מיומנות המקרבת אותם להתמודדות בחיים “האמיתיים”. הנושא לעבודה יכול להתבסס על בעיה נתונה (לפי ) או חיבור בין תחומים שונים LBP שיטת הלמידה הנוגעים לנושא נתון. הערכת הפרויקט צריכה להתבסס על הקישור הנכון בין הנושאים השונים, ופחות על העמקה בתחום אחד. ייתכן שילוב בעבודה בין תלמידים בעלי כישורים ונטיות שונים, שיתרמו כל אחד בתחום החזק שלו. התאמה: בעיקר לתלמידים בחינוך התיכוני, ✓ המסוגלים לבצע סינתזה מחשבתית ברמה טובה, ובעלי חשיבה יצירתית. גישה: הערכה בודדת. ✓ יתרונות: פיתוח חשיבה מדרג גבוה וחשיבה ✓ מסתעפת. מגבלות: קשה לתלמידים ששלב חשיבתם ✓ קונקרטי, ולאלה שהיצירתיות אינה הצד החזק שלהם. קריטריוני הערכה: מידת הרצינות בהתייחסות ✓ למשימה, מידת שיתוף הפעולה בין התלמידים, מידת ההשקעה של כל תלמיד בחלקו בתוצר, איכות ההרצאה שנותן התלמיד והמענה לשאלות.

הקבוצתית שלמה. עם סיומה של המטלה על התלמידים לפרט במה תרמו לקבוצה ובמה נעזרו בה. בדרך זו מתמודד כל תלמיד עם האתגר של יכולתו לתרום למאמץ כללי ולומד על תרומתה של הקבוצה לביצועיו. התאמה: לכלל התלמידים, כבר מגיל צעיר. ✓ גישה: הערכה בודדת. ✓ יתרונות: תכנית מפעילה, בעלת פוטנציאל לעניין ✓ ולחזק קשרים חברתיים. מגבלות: מצריכה תכנון מוקפד והיכרות טובה ✓ של הכיתה; קשה ליישום בכיתות שקיים בהן מתח חברתי, אם כי זהו אתגר שעשוי להביא, במידה שהפעילות מוצלחת, לשיפור היחסים בין התלמידים. קריטריוני הערכה: מידת תרומתו של התלמיד ✓ לתוצר הקבוצתי, יחסו של התלמיד למשימה שהוטלה עליו, מידת שיתוף הפעולה של התלמיד עם תלמידים אחרים. בדרך זו התלמידים נעזרים זה למידת עמיתים: בזה, בעיקר בזוגות, כדי ליצור עניין בלמידה ואחריות בהערכת איש את רעהו. יש שתי דרכים עיקריות להפעלת שיטה זו: בדרך האחת על המורה להציג שאלה מאתגרת לכיתה, וכל זוג תלמידים דן כמה דקות בבעיה ובהמשך הם נדרשים להציג את התובנות שאליהן הגיע כל אחד מהם. בדרך זו כל תלמיד נחשף למכלול התשובות של האחרים, ויכול להעריך את תשובתו. בדרך האחרת כל צמד מורכב ממדריך ומודרך והם מתחלפים ביניהם. מוצגת בעיה, והמדריך בתורו צריך “ללמד” את המודרך כיצד לפתור אותה. בהמשך השיעור מציג כל “מודרך” את הדרך שלפיה למד לפתור את הבעיה, וכך ניתן להעריך הן את יכולתו לפתור אותה הן את טיב ההדרכה שקיבל לצורך זה. אחד האמצעים היעילים בכלי למידה והערכה זה הוא ניתוח דרמתי (מוקלט, מוסרט או מומחז) של בעיות מן המציאות. התאמה: לכלל הכיתות, ובייחוד לקבוצות למידה ✓ קטנות, כגון בהוראה פרטנית. גישה: קו בסיס והערכה בודדת. ✓ יתרונות: התלמידים מסייעים זה לזה, ולומדים עד ✓

כיצד אפוא

ניתן למדוד יכולות נוספות של התלמידים, שאינן מבוטאות לפי גישת הקריטריון? כאן מוצגות דרכים להערכה חלופית הנמצאות בספרות

33

Made with