קשר עין גליון 262 - ירחון ארגון המורים ספטמבר 2016

המחלקה הפרופסיונלית

או הרפורמה "אופק חדש" או בשילוב של שתי הרפורמות, מוגבל בהעסקה עד להיקף של משרה ללא אישור. 117% מחייבת 125%- ועד ל 117%- העסקה מעבר ל קבלת אישור העסקה חריגה מאגף בכיר לכוח אדם בהוראה. ניתן לבקש אישור חריג מאגף כוח אדם בהוראה במקרים חריגים, כגון: מחסור בעובדי הוראה באזור המבוקש באותה בעלות, מילוי מקום לעובד/ת הוראה בחופשת לידה/מילואים/ מחלה ממושכת ע"י עובד הוראה מהצוות הקבוע של ביה"ס. העסקה של מורה אחד בשני מקומות עבודה בכל מוסדות החינוך תהיה בהיקף של לא יותר משרה. 125%- מ משרה 125% במקרה זה העסקה בהיקף של תכלול גם את שעות התפקיד. משרה עפ"י הרפורמה 100% העסקה מעבר ל "עוז לתמורה" תתבצע בדרך זו: משרה תכלול את כל השעות 100% העסקה עד הפרונטליות, שעות פרטניות ותומכות הוראה; משרה השעות תהיינה 100% בהעסקה מעבר ל פרונטליות בלבד. למשרת 7% תוספת הערה בנוגע למורה אם: אם היא בנוסף לאחוזי המשרה המקסימליים המאושרים ולא נדרש עבורם אישור מיוחד. 125% - לדוגמה: מורה במשרת אם המועסקת ב

תגמול דיפרנציאלי לחטיבות העליונות

זו השנה הרביעית שעובדי ההוראה בחטיבה העליונה זוכים, בהתאם להסכם "עוז לתמורה", למענקים בגין הישגי בית הספר בתחום הלימודי, החברתי והערכי. 277 חט"ע שעמדו בתנאי הסף זכו 692 מתוך חט"ע בתגמול שיינתן לכלל המורים בצוות החטיבה העליונה. להלן דירוג הזכאות למענק החד פעמי:

קשר הודעות הארגון 10

נורית ולנסי יו"ר המחלקה הפרופסיונלית טל' המחלקה:

03-7106738 כתובת דוא"ל: rachelb@igm.org.il

משרה 100%

סכום המענק למורה המועסק בהיקף של

דירוג בית הספר

₪ 8,219

הגבוהים ביותר 10%

₪ 6,164

הבאים לאחר מכן 10%

₪ 4,109

הבאים לאחר מכן 10%

₪ 3,082

הבאים לאחר מכן 10%

עובד הוראה אשר טרם הסדיר את הצטרפותו לקרן ההשתלמות למורים עדיין רשאי לעשות .31.8.16 זאת עבור שנת ההשתלמות תשע"ו, עד על העמית לשלוח טופס בקשת הצטרפות לקרן, חתום בידי העמית, בצירוף תלוש שכר מעודכן מהמעסיק/ים וצילום תעודת זהות במצב קריא. לאחר בדיקת זכאות תאשר הקרן לעמית , ובמקביל 1.9.2015- הצטרפות רטרואקטיבית, מ תדרוש ביצוע הפקדת כספים מהמעסיק .)4.2%( שתתבצע ע"י ניכוי משכר העובד המענק ישולם במשכורת חודש אוגוסט ולכל המאוחר במשכורת חודש ספטמבר. תשלום משרה בלבד. 100% המענק הוא עד בגין המענק יבוצעו הפרשות לקופת גמל עובד. 5% - מעסיק ו 5% בשיעור של המענק לא יכלול בסיס לחישוב ערך שעה, פיצויי פיטורין, הפרשות לקרן הפנסיה וההשתלמות. משרה למורה המועסק 100% העסקה מעל במקביל הן עפ"י הרפורמה "עוז לתמורה" הן עפ"י "אופק חדש" מורה המועסק עפ"י הרפורמה "עוז לתמורה"

משרה. 132% משרה תקבל שכר עבור בברכת חג שמח ושנת לימודים פורייה.

הצטרפות לקרן השתלמות למורים בבתיה"ס העל יסודיים – עגור

- לא ניתן לבצע הפקדה בתשלומים. - טופס בקשת הצטרפות נמצא באתר של .www.kereni.co.il : הקרן על העמית לעדכן את הקרן על כל שינוי בפרטיו האישיים או בפרטי העסקתו בכל מהלך שנות החיסכון. 03-7706061 : בירורים נוספים בטלפון את הטפסים יש לשלוח לכתובת: הבנק הבינלאומי הראשון,

חאלד דראושה

יו"ר המחלקה לקרנות השתלמות ויו"ר דירקטוריון עגור טל' המחלקה: 03-5162135 כתובת דוא"ל: m12@netvision.net.il

קרנות השתלמות עובדי הוראה 6108102 , תל-אביב 8224 ת"ד

Made with