קשר עין גליון 262 - ירחון ארגון המורים ספטמבר 2016

המחלקה למינהל, לכוח אדם ולרכש

לחודש. ₪ 5,300- ותעלה את שכר המינימום ל ומעלה. 18 הנתונים שלעיל מתייחסים לגילאי צמצום נקודות הזיכוי בגין תואר אקדמי ולימודי מקצוע בחוק לשינוי סדרי עדיפויות לאומיים (התשע"ג 2014 ) נקבע שמי שסיים את לימודיו בשנים 2013 יקבל נקודות זיכוי בגין תואר אקדמי 2015 – ולימודי מקצוע במשך שנה אחת בלבד (במקום מספר שנים כמספר שנות הלימודים), בשנה שלאחר תום הלימודים או בשנה שלאחריה יוכל לקבל 2014- (לדוגמה: מי שסיים לימודיו ב לפי 2016 או 2015 את נקודת הזיכוי בשנת בחירתו). מי שלימודיו דורשים התמחות יוכל לבחור לקבל את נקודת הזיכוי בשנת המס שלאחר שנת המס שבה סיים את התמחותו. בחוק ההתייעלות הכלכלית נקבע שכללים אלה יחולו גם על מי שיסיים לימודיו בשנים .2018 – 2016 כרטיסים 2 יהיו 1.9.16- • כפי שהודענו, החל מ נפרדים. הוחלט להנפיק כרטיס חדש, נוסף על כרטיס החבר / שי שברשותכם. הכרטיס הנוסף ישמש אך ורק לטעינת כסף בהנחה. לא תהיה אפשרות לטעון כסף 1.9.16- החל מ בהנחה בכרטיס החבר / שי, אלא בכרטיס החדש - הכרטיס הנטען. אלה שני הכרטיסים שיהיו בשימוש חברי הארגון: . כרטיס שישמש כרטיס חבר/שי בלבד, ובו 1 ייטען השי אחת לשנה (לקראת חג הפסח). יש לשמור את הכרטיס עד תאריך תפוגת התוקף המצוין עליו. . כרטיס חדש (נטען) שישמש לטעינות כסף 2 בהנחה על ידי המורה באמצעות כרטיס אשראי "תמורה" (רשימת בתי העסק המכבדים את שני הכרטיסים מפורסמת באתר). מורה שטען כסף בהנחה בשנה האחרונה יקבל לביתו כרטיס נטען חדש לקראת שנה"ל הקרובה, ובו הוא יוכל להמשיך ולטעון כסף בהנחה החל לא תתאפשר 1-8.9.16 (בין התאריכים 9.9.16- מ טעינת כסף). ניתן יהיה להזמין את הכרטיס 9.9.16- החל מ www.igm.org.il הנטען באתר ארגון המורים

שכר מינימום - עדכון להעלאת שכר המינימום נקבעו בחוק שלוש פעימות: 2015 באפריל 1- הפעימה הראשונה החלה ב לחודש. ₪ 4,650- ובה עלה שכר המינימום ל עלה שכר המינימום החודשי, 2016 ביולי 1- ב .₪ 4,825 לעובד המועסק במשרה מלאה, לסך של .₪ 25.94 - שכר המינימום לשעה שכר המינימום היומי לעובד המועסק לפי .₪ 193 - שבוע עבודה של שישה ימים שכר המינימום היומי לעובד המועסק לפי .₪ 222.69 - שבוע עבודה של חמישה ימים זאת ובלבד שהשכר לא יפחת משכר המינימום אילו חושב על בסיס שכר לשעה. 52%- יעלה שכר המינימום ל 2017 בינואר 1- ב לחודש. ₪ 5,000- מהשכר הממוצע, ולא פחות מ פעימה רביעית, שבשלב זה נקבעה רק בהסכם 2017 בדצמבר 1- קיבוצי, תיכנס לתוקף ב • יומני המורה חולקו לבתיהם של חברי הארגון שכתובותיהם היו מעודכנות במחשבי הארגון. חבר שלא קיבל את היומן מתבקש להתקשר אל הסניף שהוא שייך אליו בארגון המורים ולדווח על כך. בסניף ידאגו להעביר אליו יומן. • אנו חוזרים ומבקשים מהמורים שחל שינוי במקום עבודתם ובהיקף משרתם לעדכן אותנו. העדכון יכול להיעשות במכתב, בפקס או במייל. בתחילת כל שנה מעדכן ארגון המורים את תעריף מס החבר לתעריף מלא לכל חברי ארגון המורים (למעט גמלאים שאינם עובדים בהוראה). כל המורים שפורשים לגמלאות השנה מתבקשים לעדכן את המחלקה למינהל בארגון המורים על יציאתם לגמלאות. חבר הארגון שהיקף משרתו ש"ש או פחות מתבקש להודיע על כך, לסניף 16 שאליו הוא שייך, ולהמציא אישור המעיד על כך, כדי שמס החבר יעודכן בהתאם. ש"ש ישלם מס 16 מורה שהיקף משרתו מעל ש"ש 16- מלא. מורה שהיקף משרתו למטה מ ישלם מס חלקי. חבר הארגון, גם מי שאינו עובד בבית ספר, ישלם מס מלא. גמלאי העובד בהוראה ישלם מס מלא. גמלאי שאינו עובד בהוראה ישלם מס מופחת.

קשר הודעות הארגון 16

אבי פסקל

יו"ר המחלקה למינהל, לכוח אדם ולרכש

המחלקה לכספים

זהבה שפר

יו"ר המחלקה לכספים

Made with