קשר עין גליון 262 - ירחון ארגון המורים ספטמבר 2016

• אפשר לפנות באמצעות הטלפון אל המחלקה 14:00 לקרן ידע לקבלת שירות בין השעות .15:30- ל .03-7106764/94 : מספר הטלפון של המחלקה • כל מורה המגיש בקשה למלגה עליו לוודא, מול הסניף בארגון המורים שהוא שייך אליו, שכתובת הדואר האלקטרוני שלו בארגון המורים מעודכנת – מאחר שכל ההודעות על התקדמות בטיפול בבקשה תישלחנה באמצעות המייל.

לוח הזמנים להגשת הבקשה למלגה: על הבקשות להגיע למשרדנו בתל-אביב לא . לא יתקבלו בקשות 31.12.2016 יאוחר מתאריך לאחר המועד הנ"ל. לבקשה שהוגשה על פי הנדרש, כולל כל המסמכים ובמועד, תינתן תשובה, לא לפני תום שלושה חודשים מהמועד האחרון להגשת הבקשה. אישור המלגות ייעשה בהתאם לסדר הקריטריונים שפורסם ולתקציב המלגות העומד לרשות הארגון.

קשר הודעות הארגון 19

הסכם מלגות בין קרן ידע לבין עיריית קריית-גת

תשע"ז בשליש משרה לפחות. תנאים כלליים:

המחלקה לקרן ידע בארגון המורים בבתיה"ס העל יסודיים, במסגרת פעולותיה להעלאת רמת ההשכלה והדרגה האקדמית של המורים, ממשיכה ליזום פרויקטים שבמסגרתם היא מעניקה מלגות בשיתוף פעולה עם המוסדות להשכלה גבוהה והרשויות. בחודש האחרון נחתם הסכם מלגות בין קרן ידע של ארגון המורים לבין עיריית קריית- גת. ההסכם יאפשר למורים חברי הארגון, שהם תושבי קריית-גת העובדים במערכת ].M.A[ החינוך העל יסודי ושילמדו לתואר שני בשנה"ל תשע"ז, ליהנות ממלגת קרן ידע וממלגת העירייה. על פי ההסכם, מורה הזכאי מטעם קרן ידע של ארגון ₪ 5,000 למלגה בסך 2,000 המורים יהיה זכאי למלגה נוספת בסך מטעם העירייה. ההסכם נוגע למורים חברי ₪ ארגון המורים שהם תושבי קריית-גת העובדים במערכת החינוך העל יסודי, בעיר, בשנה"ל

המלגה מיועדת אך ורק למורים שהם מורים ● בפועל (המועסקים בשליש משרה לפחות במערכת החינוך העירונית). המלגה מיועדת אך ורק למורים שהם ● סטודנטים פעילים (שלומדים בפועל בשנה"ל תשע"ז). אני מודה להנהגה של עיריית קריית-גת ובראשה לראש העיר קריית-גת מר אבירם דהרי ומ"מ ראש העיר יעקב אפריימוב על תמיכתם ביוזמה של ארגון המורים לשיתוף פעולה במיזם מלגות. בקריית-גת מבינים, שנושא החינוך זה נושא אסטרטגי במדינתנו. רמת החינוך קובעת את החוסן הלאומי של מדינת ישראל. השקעה בחינוך היא השקעה בטוחה ונכונה ביותר, שתניב פירות לטווח ארוך. ציבור המורים הוא המפתח להצלחה במערכת החינוך.

Made with