דו"ח שנתי - איגוד ערים לאיכות הסביבה - שרון-כרמל

https://www.sviva-sc.org.il/

דו"ח שנתי איגוד ערים לאיכות הסביבה שרון - כרמל

תושבים ושותפים יקרים,

אנו מתכבדים להציג בפניכם את תקציר המנהלים הסוקר בתמציתיות את עיקרי העשייה באיגוד - כפי שמופיעים במלואם בדו"ח השנתי המלא (ניתן לצפות בדו"ח המלא באתר).

גם בשנה מאתגרת ומורכבת זו – בצל מגפת הקורונה, המשכנו להיות גוף מוביל בתחום איכות הסביבה ברמה הארצית המביא לשיפור משמעותי ועקבי באיכות חיי התושבים במרחב.

תקצר היריעה מלפרט את כל פעילות האיגוד בשנה זו אך נציין את עיקרי הפעילות: המשכנו בהתמודדות עם משבר האקלים על כל היבטיו, הובלנו תכנית לביסוס אנרגיות מתחדשות במרחב האיגוד,

הובלנו - לראשונה בישראל, תהליך של שמירה על איכות הסביבה כבר בעומקו של הים, דבר שהתבטא בראש ובראשונה בהשלמת הצבת תחנת הניטור על הפחמיות בתחנת הכוח אורות רבין, הגענו להסכמה עם חברת 1-4 גבי אסדת לוויתן במקביל להפעלת התחנות החופיות, המשכנו במאבק לסגירת יחידות החשמל על הקמת רשת מיוחדת למניעת פיזור אבק הפחם בתחנת אורות רבין בעת ההטענה של הפחם, הפכנו את האיגוד למרכז ידע במרחב בתחומי בכל הרשויות באיגוד. ₪ איכות הסביבה המוביל קמפיינים, ימי עיון וכנסים מקצועיים וביצענו פרויקטים קהילתיים בתחום איכות הסביבה בעלות של מיליון

כל זאת נעשה בראש ובראשונה בזכות צוות האיגוד המקצועי והמסור ושיתוף הפעולה הפורה והמקדם עם הרשויות המקומיות החברות בו. 18- אלף תושבי האיגוד ב 700 חברי מועצת האיגוד, המייצגים את

אנו נמשיך ונפעל למען התושבים ולמען הסביבה בכל האנרגיה (המתחדשת) גם בשנים הבאות.

שלכם,

ניר סהר מנכ"ל האיגוד

יו"ר האיגוד וראש מועצה אזורית חוף הכרמל אסיף איזק

אגף מעבדות

אוויר ניטור מעבדת

2

מערך ניטור האוויר של 2020 בשנת במרחב תחנות ניטור 21 האיגוד מנה החברות באיגוד, הרשויות 18 של מתוכן שלוש תחנות ניידות. 1 3 הוקמה תחנת ניטור קבועה חדשה בקיבוץ , אשר 2 במקום ניידת קרון איגוד נחשולים הוצבה ביישוב בת שלמה, בקרבת תחנת הכוח חגית ומפעל אבן וסיד שפייה. 21 תחנות ניטור אוויר

18

רשויות

האיגוד פרסם מכרז להמשך שדרוג הציוד במערך הניטור, במסגרתו יירכש בין היתר, עבור תחנת ניטור BTEX מכשיר (בת שלמה), 2 קרון איגוד במטרה למדוד את ההשפעה האפשרית של מיכל הקונדנסט שהוקם באתר חב' נובל(שברון) בצמוד לתחנת הכוח חגית.

5 4

הופסקה פעולתה 2020 בסוף של תחנת הניטור הניידת באום אל-פחם. הקרון הועבר לשיפוץ ושדרוג ויועבר למיקום חילופי .65 בתוואי כביש

חודשה ההסמכה של מעבדת האוויר 2020 בתחילת שנת SO 2 , NO X , O 3 לבדיקה וכיול המזהמים: , ISO17052 באיגוד ), בתוספת Beta Attenuation Monitoring (בשיטת PM 2.5 -גז כרומטוגרפיה רציפה). GC בנזן (בשיטת

אגף מעבדות

אוויר ניטור מעבדת

7

6

אופיינה בעלייה במספר 2020 שנת אירועי חום קיצוני אשר גרם לעלייה O 3 במספר החריגות של המזהם אוזון בכל תחנות הניטור. בשנה זו, בתחנת ברקאי, נרשמה חריגה מערך הסביבה חל"ב). 71( שעתי 8 לממוצע

, לא נרשמו חריגות 2020 בשנת מערכי הסביבה עבור המזהם בכל התחנות SO 2 גופרית דו-חמצנית ,2020 במרחב האיגוד. כמו כן בשנת חלו ירידות בעשרות אחוזים בריכוזים היממתיים והשנתיים לעומת הריכוזים .2019 בשנת

8

נראתה הפחתה משמעותית בתנועת כלי הרכב והתחבורה 2020 בשנת הציבורית בכבישים עקב האטת פעילות המשק כתוצאה מההגבלות והסגרים למניעת התפשטות הקורונה. NO x כפועל יוצא נרשמו ירידות משמעותיות בריכוזי תחמוצות החנקן והשנים הקודמות. 2019 ביחס לשנת 30% של מעל

אגף מעבדות

אוויר ניטור מעבדת

10

9

לא נרשמו 2020 בשנת חריגות מערך הסביבה מק"ג/מ"ק) 37.5( היממתי ומערך הסביבה השנתי מק"ג/מ"ק) עבור 25( בתחנות PM 2.5 המזהם בהם הוא נמדד במרחב האיגוד.

לא נרשמו חריגות מערך 2020 בשנת מק"ג/מ"ק) 130( הסביבה היממתי בתחנות בהם הוא PM 10 עבור המזהם נמדד במרחב האיגוד (ברקאי ואום אל-פחם).

11

לא נרשמו חריגות מערך הסביבה 2020 בשנת ) עבור המזהם בנזן בתחנות חל"ב 1.2 היממתי ( בהם הוא נמדד במרחב האיגוד.

אגף מעבדות

המעבדת לבדיקות שפכים ומי קולחין

1

2,285- כ במהלך השנה נדגמו 13,180 המכילים דיגומים, אשר נבדקו על ידי פרמטרים המעבדה.

2

המעבדה רכשה מכשיר לבדיקת צריכת חמצן ביוכימית י לבדיקת חנקן כלל ומכשיר שמקורו בחומרים אורגנים ובאמוניה.

3 לראשונה השנה, המעבדה ביצעה בדיקת שדה אשר מאפשרת להגיע לערך מוליכות חשמלית, למקור המזהם מהר יותר.

אגף מעבדות

המעבדת לבדיקות שפכים ומי קולחין

4

6 המעבדה עברה חידוש הסמכה בהצלחה על ידי הרשות הלאומית להסמכת מעבדות לצורך שמירה . ISO 17025 על תקן האיכות

המעבדה החלה בתהליך להטמעת מערכת מידע לתכנון ארגוני, "פריוריטי". של חברת מערכת

5

המעבדה הגדילה את מצבת כ"א במעבדה וגייסה אנלטיקאית נוספת.

אגף תעשיות

איכות אוויר

3 חברת החשמל:

1

פיקוח שוטף על חברת החשמל והמפעלים בתחום האיגוד.

מתן תנאים סביבתיים להיתרי בנייה של המחז"מים (מחזור משולב) כמתקנים חלופיים באורות רבין; 1-4 ליחידות ייצור ליווי הוצאת מכרז להקמת גדר בעלת השפעה כפולה לשבירת רוח ותפיסת חלקיקים; ניטור רקע וניטור לבחינת יעילות הגדר לאחר ההקמה; בחינה והכנת התנגדות לבקשת חח"י להגדלת אחוזי הגופרית בפחם באורות רבין; הכנת דו"ח למשרד האנרגיה בנושא הפחתת פליטות מזהמים ובדיקת מצב איכות האוויר לאחר הפעלת סולקנים והפחתת השימוש בפחם והתנגדויות לנושא באורות רבין. 1-4 שימור יחידות

אסדת לוויתן (הגז הטבעי):

ליווי הרצה על האסדה לרבות ביצוע הנישובים; סיור באסדה לצורך בחינת המיקום שבו הוצבה מערכת ניטור רציף על האסדה; בדיקת התנאים לרישיון עסק למיכל הקונדנסט ומתן הערות לנוהל דיווח אירועים סביבתיים באסדה.

2

אגף תעשיות

איכות אוויר

5

4

מכון תערובת אילן רפאל: המשך בחינה וטיפול בתלונות על הריחות המגיעים מהמפעל כולל הפעלת צוות מריחים. כתיבת תנאים נוספים שאומצו ע"י המועצה האזורית והועברו למפעל.

אתר חגית חברת החשמל: פרויקט שדרוג נתוני ניטור רציף מתחנת הכוח חגית.

6

7

איטונג: ביצוע סיורים לצורך אסדרה סביבתית טרם מתן חוות דעת להיתר בנייה.

מחצבות ורד: מעקב אחר נתוני תחנת הניטור הרציף שהוצבה בברקאי ונקיטת פעולות לקידום הורדת מתקני הגריסה לבור להפחתת ההשפעה על האוכלוסייה.

אגף תעשיות

שפכי תעשייה ומכוני טיהור

1

ליווי תאגידי מים וביוב ומועצות אזוריות במרחב האיגוד ביישום כללי תאגידי מים וביוב. 2

פיקוח על שפכי תעשייה של המפעלים המזרימים למט"ש חדרה במסגרת חוק העזר של האיגוד.

מט"ש חדרה: בחינה מקיפה של תלונות ממט"ש חדרה על הגעת שומנים לתחנת השאיבה אור עקיבא ועלייה בעומסים האורגניים.

3

5

4

זוהר דליה: ליווי תהליך האסדרה של מפעל זוהר דליה הכולל הקמת מתקן טיפול שפכים והזרמה מתואמת ומפוקחת של שפכי המפעל למט"ש מבוא כרמל.

גלעם: מתן מענה לאירוע גלישת שפכים לסביבה בעקבות תקלה ודרישה לפעולות מתקנות למניעה.

אגף תעשיות

שפכי תעשייה ומכוני טיהור

7 בחינה וכתיבת חוות דעת בנושא חיבור אתר חגית למט"ש מעיין צבי והוספת האתר לתכנית הניטור.

6

בחינת השפעת חיבור קיבוץ עין השופט למט"ש מבוא כרמל כולל המפעלים הפועלים בו, טרם החיבור ולאחריו.

9

8

כתיבת חוות דעת מקיפה טרם מתן היתר בנייה על שדרוג והרחבת מט"ש עירון והוספת . MBR מערך טיפול

כתיבת חוות דעת מקיפה טרם מתן היתר בנייה על שדרוג מט"ש חדרה והוספת מערך טיפול שלישוני.

אגף תעשיות

רישוי עסקים ונושאים נוספים

1

ביצוע סיורים ומתן תנאים לרישיון עסק כמענה להפניית הבקשות לעשרות עסקים מהרשויות המקומיות.

מתן היתרי בנייה למחסנים חדשים במפעל המחזיק חומרי נפץ לאחר ביצוע בחינה מקיפה ומעודכנת של מרחקי ההפרדה הנדרשים על פי חוק. 3 5 על המפגעים הסביבתיים הוצאת דו"ח מפורט באתר הטמנת פסולת אביבית אשר היווה בסיס להוצאת דרישה לאי קליטת פסולת עד הסדרת השיפועים וחיסול הבעירות הפנימיות שגרמו למפגע ריח לשכונות המגורים הסמוכות.

מניעת ביצוע עבודות שכוללות שחרור קיטור העלולות ליצור רעש, בסופי . OPC 1 שבוע, בתחנת הכוח חדרה 2

4 אמצעי טיפול בחינת להפחתת חדשניים פליטות חלקיקים בקמיני עץ ביתיים.

אגף תכנון, קיימות וחינוך

תחום תכנון סביבתי

3 הגעה היסטורית להסכם עם חח"י על הצבת גדר ייעודית להגנה ממפגעי אבק הפחם על תושבי חדרה והטמעת התנאים בגוף היתר לבנייה.

1

הועברו 2020 במהלך שנת לטיפול באיגוד ונמסרו ל- התייחסויות סביבתיות , בקשות להיתרי בנייה 279 .4 בקשות למידע וטפסי

2 הוציא האיגוד 2020 במהלך שנת תוכניות מתאר ארציות 7 חוות דעת ל- ומקומיות, תוכניות בניין עיר ונספחים סביבתיים.

4

הוצאת חו"ד רחבה למתחם תחבורה משולב בחדרה.

5

הוצאת חו"ד משמעותית להיתר להקמת מאגר מים ) בכושר PV הבונים הכולל מערכת פוטו - וולטאית ( מ"ו. 22 ייצור של

אגף תכנון, קיימות וחינוך

תחום חינוך סביבתי

1

3

הובלת פורום ארצי לקידום חינוך יער, טבע וחוץ. 2

לפעילות בנות שירות 2 גיוס ברחבי האיגוד. חינוכית

4

תוכנית בתי ספר עברו את 11 למורים ההשתלמות המשולבת בנושאי קיימות.

בניית סדרת מערכי שיעור מקוונים לבתי ספר בנושא קיימות.

אגף תכנון, קיימות וחינוך

תחום קיימות וקהילה

2 יישום ליווי וביצוע קול קורא איגוד 25 ברשויות המקומיות החברות. סה"כ רשויות. 18 פרויקטים בקיימות ב-

1

"רשויות סדרת מפגשי מקומית בחזית משבר לציבור ולוועדות האקלים" איכות סביבה ברשויות.

הכשרות ואירועים לציבור: הכשרה מתקדמת לבניה ירוקה, ערב בנושא קמיני עצים, יום עיון בנושא חדשנות ודיגיטציה, כנס ציבורי בנושא המרחב החופי ועוד. 3

אגף תכנון, קיימות וחינוך

תחום קיימות וקהילה

4

5

שבוע קיימות איגוד ערים שרון-כרמל . כהצלחה מסחררת הראשון הוכתר

מדריך ליקוט אזורי הוצאת יחד עם אורי מאיר צ'יזיק.

6

7

לאיגוד מיתוג חדש הכולל אתר ולוגו.

גיוס מנהלת ניו מדיה לאיגוד והגדלת ברשתות החברתיות. נוכחותהאיגוד

פסולת, אכיפה ופיקוח

1

3

2 סיורים שאינם יזומים

שימוש תמידי במצלמות במרחב האיגוד נסתרות למיגור מפגעים סביבתיים במוקדים נבחרים בשטחים הפתוחים, הקמת מרכז שליטה ובקרה ותחזוקתו השוטפת, איסוף, מיון ובדיקת תוצרים.

סיורים יזומים וקבועים במתקנים רגישים כמו חברת החשמל, מחצבת ורד, מטמנת אביבית ואיכות ירוקה ומעקב אחר ההתנהלות השוטפת במקום.

או בזמן אמת ולפי קריאה לחילופין פגישות יזומות לבקשת הרשויות החברות באיגוד והמחוזות של המשרד להגנת הסביבה לפתרון סוגיות סביבתיות (רעש, ריח, פסולת, קרינה, אבק, שפכים).

4

6

איסוף ראיות, הכנת תיקי חקירה, זימון חשודים לשימוע באיגוד או בתחנות המשטרה.

ליווי והטמעת שיקום נופי במקומות מופרים: מחצר אחורית לחצר קדמית (שדה יצחק, מייסר).

5

מתן קנסות, מעכב תשלומים ומעכב אחר פינוי וניקוי שטחים המופרים.

פסולת, אכיפה ופיקוח

7

11

איתור ושימוש באמצעים חדשניים (רחפנים לסוגיהם) ושדרוג אמצעים קיימים לטובת (מצלמות שטח) במרחב אכיפה ופיקוח האווירי, הימי והיבשתי.

איתור קולות קוראים בתחום הפסולת (חקלאית, בניין, מתקני אצירה), בדיקת היתכנות וסיוע לרשויות בהגשה.

9

שיפור תוכנת לטיפול G.I.S במפגעים: איתור, סימון ואחזור מידע.

8

סיוע למשטרה במבצעים הירוקה יזומים לאיתור עבריינות סביבתית במרחב האיגוד.

12

10

בחינת פתרונות קצה קיימים וסיוע בתכנון מתקן קצה טכנולוגי חדש במרחב האיגוד.

מיצוב אסטרטגיה כוללנית לתכנון הטיפול בפסולת לסוגיה במרחב האיגוד.

Made with FlippingBook Ebook Creator